Spółka w Niemczech – dlaczego warto założyć firmę w Niemczech?

Spółka w Niemczech – dlaczego warto założyć firmę w Niemczech?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 15%*
  Stawka podatkowa
 • 4 – 5 Tygodni
  Czas założenia spółki
 • 25 000€
  Kapitał minimalny

Czy spółka w Niemczech to dobry pomysł? Niemcy, jako najsilniejsza gospodarka kontynentu, oferują unikalne możliwości dla przedsiębiorców.

Z artykułu dowiesz się, jak założyć spółkę w Niemczech i dlaczego warto to zrobić. Proces rejestracji spółki jest prostszy niż myślisz, a korzyści z prowadzenia biznesu w Niemczech są ogromne.

Poznaj świat niemieckiego biznesu i odkryj, jak skutecznie rozwijać firmę na tym stabilnym i rozwiniętym rynku.

Spółka w Niemczech, firma w Niemczech

Spółka w Niemczech. Dlaczego warto założyć spółkę w Niemczech?

Niemcy to kraj członkowski Unii Europejskiej. Jednocześnie to państwo federacyjne, które składa się z 16 krajów związkowych, czyli tzw. landów. Silna gospodarka i ugruntowana pozycja na arenie międzynarodowej sprawiają, że jest to rynek uznawany za bezpieczny dla rozwoju firmy. Jak założyć spółkę GmbH w Niemczech i czy warto to zrobić?

Spółka w Niemczech, firma w Niemczech

Spółka w Niemczech. Co to jest spółka GmbH?

Spółka GmbH, czyli Gesellschaft mit beschränkter Haftung, to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka kapitałowa, w której odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości jej majątku. Warto podkreślić, że na rynku niemieckim występują także inne formy prawne.

Rodzaje spółek w Niemczech:

 • spółka GmbH – z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółka AG – akcyjna;
 • spółka KGaA – komandytowo akcyjna;
 • spółka KG – komandytowa;
 • spółka GbR – cywilna;
 • spółka OHG – jawna;
 • Partnerschaft – spółka partnerska.
Spółka w Niemczech, firma w Niemczech

Założenie spółki w Niemczech to jedna z dróg. Jest także możliwość otwarcia jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli Gewerbe. Prowadzenie tego typu firmy pod względem regulacji jest bardzo podobne jak w Polsce.

Prowadzisz działalność e-commerce?

Zastanawiasz się nad ekspansją zagraniczną? Świetnie trafiłeś! Specjalizujemy się w zagranicznej optymalizacji handlu internetowego. Umów konsultację z naszym ekspertem – mec. Kamilem Cymermanem – już dzisiaj.

Spółka w Niemczech. GmbH Niemcy – jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Wraz z powstaniem spółki GmbH powstaje osoba prawna. Ma ona własne prawa i obowiązki niezależne od jej wspólników. Spółka GmbH w Niemczech może pozywać, ale także być pozwana. Co więcej, podmiot może być właścicielem nieruchomości i posiadać własny majątek, który jest oddzielny od majątku jej wspólników.

Firma GmbH w Niemczech może założyć jedna osoba. Wówczas powstaje tzw. jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka w Niemczech, firma w Niemczech

Spółka GmbH w Niemczech to jedna z form działalności wybierana przez cudzoziemców. W tym gronie są także Polacy, którzy mogą powołać nowy podmiot do życia, ale także uczestniczyć w już istniejącej spółce jako członek zarządu. Założenie spółki w Niemczech daje wiele możliwości rozwoju biznesu na stabilnym rynku i szansę ekspansji praktycznie na cały świat.

Prowadzisz działalność e-commerce?

Zastanawiasz się nad ekspansją zagraniczną? Świetnie trafiłeś! Specjalizujemy się w zagranicznej optymalizacji handlu internetowego. Umów konsultację z naszym ekspertem – mec. Kamilem Cymermanem – już dzisiaj.

Spółka w Niemczech. Firma GmbH w Niemczech a odpowiedzialność wspólników

Spółka GmbH odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Forma prawna podmiotu wskazuje, że odpowiedzialność wspólników jest ograniczona. W sytuacji, gdy pojawią się problemy finansowe, jak np. brak płynności, to wspólnicy odpowiadają wyłącznie do wysokości swoich wkładów. Spółka GmbH w Niemczech to gwarancja, że roszczenia nie będą dotyczyły majątków prywatnych udziałowców.

W praktyce oznacza to, że w sytuacji, gdy wspólnicy wnieśli już do spółki wysokość swoich wkładów określonych w umowie spółki, to w przypadku niewypłacalności firmy nie nie muszą oni wykładać własnych środków pieniężnych. Jeśli jednak tak się nie stało, to odpowiadają oni wyłącznie do wartości różnicy między wysokością wkładu, do której wpłacenia się zobowiązali, a wysokością, którą faktycznie wpłacili.

Spółka w Niemczech, firma w Niemczech

Spółka w Niemczech. GmbH Niemcy – umowa spółki

Spółka jawna (OHG) lub komandytowa (KG) zakłada się bez konieczności zachowania formy pisemnej. Jednak założenie spółki GmbH wymaga wizyty u notariusza.

Do założenia spółki GmbH w Niemczech niezbędne jest podanie w umowie:

 • nazwy firmy;
 • przedmiotu działalności – wyliczenia obszarów działalności;
 • siedziby spółki;
 • wysokości kapitału zakładowego;
 • wysokości wkładu wpłacanego na poczet kapitału zakładowego przypadającego na każdego wspólnika (wkład na kapitał zakładowy).
Spółka w Niemczech, firma w Niemczech

W umowie spółki powinny znaleźć się także zobowiązania wspólników do innych świadczeń na rzecz przedsiębiorstwa. Również zawieszenie działalności na czas określony wymaga formy pisemnej i aneksu do umowy.

Spółka GmbH i minimalna wysokość kapitału zakładowego

Założenie spółki w Niemczech wiąże się nie tylko z koniecznością podania określonych informacji dotyczących nazwy czy siedziby, ale także z wniesieniem kapitału zakładowego. Minimalna ustawowa wysokość kapitału zakładowego, jaki musi posiadać spółka GmbH w Niemczech, to 25 000 EUR. Wartość nominalną udziałów wyraża się w pełnych kwotach, w walucie euro. Pojedynczy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

Spółka GmbH Niemcy – jakie są rodzaje wkładów?

Zgodnie z prawem obowiązującym w Niemczech kapitał zakładowy może wnosimy w formie pieniężnej lub niepieniężnej, czyli rzeczowej. Środki finansowe na pokrycie kapitału zakładowego spółki do momentu wpisu w rejestrze handlowym wpłacamy w co najmniej jednej czwartej wartości wkładów, jednak w kwocie nie mniejszej niż połowa ustawowej wartości kapitału zakładowego tj. 12 500 EUR.

Za wszelkie niezgodności dotyczące wspomnianych kwot odpowiadają wspólnicy, ale do wysokości swoich wkładów.

Spółka w Niemczech, firma w Niemczech

W praktyce założenie spółki w Niemczech następuje w momencie otwarcia konta bankowego przedsiębiorstwa, kiedy to wspólnicy otrzymują do niego dostęp. W sądzie rejestrowym, na dowód wniesienia kapitału zakładowego, można przedłożyć dowód wpłaty w postaci wyciągu bankowego.

Drugi rodzaj wkładu ma formę niepieniężną i może to być:

W przypadku wkładów niepieniężnych istnieją dwie przesłanki, które należy spełnić. Po pierwsze, aport zawsze musimy wnieść w pełnej wysokości. Po drugie, wartość wkładu niepieniężnego każdorazowo należy stwierdzić w sprawozdaniu o wykorzystaniu wkładów niepieniężnych przy zakładaniu spółki.

Jeśli szukasz optymalizacji podatkowej firma na Cyprze może być rozwiązaniem dla Ciebie

Jeśli w ramach aportu wnosi się rzeczy używane, sąd rejonowy wymaga przedłożenia opinii biegłego, który potwierdzi wskazaną wartość wkładu. Z tego powodu założenie spółki w Niemczech jest dużo prostsze, gdy wkłady przyjmują formę pieniężną, bo pociąga za sobą to mniej komplikacji.

Z kolei, gdy tylko część kapitału zakładowego stanowią wkłady niepieniężne, to reguły pokrycia kapitału zakładowego wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi się zbiegają. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja spółka GmbH prawidłowo wniosła wymagane prawem wkłady, skontaktuj się z nami.

Spółka w Niemczech, firma w Niemczech

Firma GmbH w Niemczech: nazwa i przedmiot działalności

Za nazwę spółki mogą posłużyć dane założycieli – ich nazwiska, cele przedsiębiorstwa i inne dowolne słowo lub ich zbiór. Każdorazowo regulator wymaga, aby firma miała zdolność odróżnienia się od istniejących już na rynku podmiotów. Wszystko po to, aby uniknąć podszywania się pod znane i rozpoznawalne marki.

Jednocześnie w nazwie należy określić formę osoby prawnej. Najczęściej spotykany jest skrót od Gesellschaft mit beschraenkter Haftung, czyli GmbH. Przykładowa nazwa spółki może wyglądać następująco: „Diamant GmbH”.

Spółka w Niemczech, firma w Niemczech

Firma GmbH w Niemczech, a w zasadzie jej nazwa, nie może zawierać elementów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do stosunków gospodarczych istotnych dla opisywanego typu działalności gospodarczej.

Nie jest rzadkością, że przedsiębiorcy konsultują nazwę firmy z właściwą spółce Izbą Gospodarczą lub Handlową. Ułatwia to weryfikację, czy w obrębie danej miejscowości lub gminy podobne oznaczenie nie jest zajęte.

Spółka GmbH w Niemczech – zarząd

Wspólnicy powołują zarząd spółki, w skład którego mogą wchodzić obcokrajowcy. Członek zarządu bez niemieckiego obywatelstwa, w sytuacji, gdy działalność jest prowadzona głównie z terytorium Niemiec, musi mieć pozwolenie na pobyt stały lub pozwolenie na pracę.

Spółka w Niemczech, firma w Niemczech

Zarząd spółki reprezentuje ją w stosunkach zewnętrznych. Wszyscy członkowie zarządu są zobowiązani do pisemnego oświadczenia, że nie istnieją żadne przesłanki, które uniemożliwiłyby ich powołanie, np. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej czy czyny karalne popełnione w związku z upadłością. Jednocześnie członkowie potwierdzają, że zostali pouczeni o nieograniczonym obowiązku udzielania informacji przed sądem.

Sprawdź co oferuje firma w USA

GmbH Niemcy – poświadczenie notarialne i wpis do rejestru

Spółka w Niemczech w formie GmbH nie powstanie bez aktu notarialnego. Formalnie jest to moment zawiązania działalności. Urzędnik potwierdza fakt jej utworzenia i zgłoszenie wniosku o zgłoszenie spółki do rejestru handlowego. Do przygotowania umowy spółki i wniosku przydaje się pomoc notariusza lub adwokata, co pozwoli uniknąć błędów.

Spółka w Niemczech, firma w Niemczech

Notariusz wysyła do sądu rejonowego wniosek uzupełniony o wskazane w art. 8 GmbH-Gesetz załączniki. W razie wątpliwości sąd może zażądać opinii, którą wystawia właściwa Izba Gospodarcza lub Handlowa. Sąd informuje o wszelkich brakach i niezgodnościach składających wniosek bezpośrednio lub za pośrednictwem notariusza. Jednocześnie przedsiębiorcy otrzymują możliwość złożenia odwołania.

Jeśli nie ma żadnych powodów, które uniemożliwiałyby zawiązanie działalności, następuje wpis do rejestru sądowego. Od tego momentu spółka istnieje w sensie prawnym i może zmienić swój status „w organizacji”.

Sprawdź czy firma w Estonii to rozwiązanie dla Ciebie

Warto wiedzieć, że przed uzyskaniem wspomnianego wpisu, przepisy dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stosuje się tylko częściowo. W takiej sytuacji nie istnieje ograniczenie odpowiedzialności jak w sformalizowanej spółce GmbH.

Jak założyć spółkę w Niemczech, czyli rejestracja działalności gospodarczej

Postępowanie związane z założeniem spółki trwa około trzech-czterech tygodni od momentu wysłania dokumentów przez notariusza do sądu rejonowego. Ten czas może się wydłużyć, gdy w trakcie postępowania pojawią się kwestie wymagające wyjaśnienia. Jeśli przygotowane informacje są kompletne, właściwy sąd finalizuje sprawę w przewidzianym okresie.

Spółka w Niemczech, firma w Niemczech

Należy podkreślić, że spółka GmbH podlega obowiązkom rejestracyjnym tak jak każda inna nowopowstała działalność. Oznacza to, że po wpisie do rejestru handlowego rejestracja działalności trafia do właściwego urzędu. Używane formularze urzędowe wzbogacone są o kopie dla dalszych etapów rejestracji, np. ewidencję we właściwym zrzeszeniu zawodowym czy w urzędzie finansowym, co usprawnia cały proces.

Firma GmbH w Niemczech – listy handlowe

Lista handlowa spółki GmbH, również w formie e-maila lub faksu, musi zawierać określone informacje. Przede wszystkim to nazwa firmy, forma prawna, siedziba, sąd rejestrowy siedziby spółki, numer, pod którym została wpisana w rejestrze, a także informacje o wszystkich członkach zarządu łącznie z ich imionami i nazwiskami rodowymi. W sytuacji, gdy spółka powołała radę nadzorczą, należy wymienić także imiona i nazwiska jej członków.

Zakładanie spółek w Niemczech

Nasi zachodni sąsiedzi to najsilniejsza gospodarka na Starym Kontynencie. Możliwości rozwoju i ekspansji dla firmy w Niemczech są dużo większe niż w przypadku podmiotów w innych państwach. Niemcy są cenionym partnerem handlowym na arenie międzynarodowej.

Jednocześnie znana jest ich troska o rodzimych przedsiębiorców i promocję ich biznesów za granicami kraju. Rozwój działalności na tak dużym rynku to prawdziwe wyzwanie, ale korzyści z tego płynących jest wiele.

Spółka w Niemczech, firma w Niemczech

Chcesz wiedzieć więcej o spółkach w Niemczech, a może szukasz wsparcia przy jej założeniu? Skontaktuj się z nami. My zajmiemy się formalnościami, a Ty rozwojem swojego biznesu.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli interesuje Cię tematyka spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego zapraszamy na nasz dedykowany portal.

Często zadawane pytania odnośnie spółki w Niemczech

Jakie są podstawowe kroki do założenia firmy w Niemczech?

Wybór formy prawnej działalności
Ustalenie nazwy i siedziby firmy
Określenie kapitału zakładowego
Przygotowanie i notarialne poświadczenie umowy spółki
Rejestracja firmy w odpowiednim urzędzie

Jaka jest minimalna wysokość kapitału zakładowego dla spółki GmbH w Niemczech?

Minimalny kapitał zakładowy dla spółki GmbH wynosi 25 000 EUR.

Czy obcokrajowcy mogą założyć firmę w Niemczech?

Tak, obcokrajowcy mogą założyć firmę w Niemczech, przy czym muszą spełnić określone wymogi prawne.

Jakie są najpopularniejsze formy prawne spółek w Niemczech?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH)
Spółka akcyjna (AG)
Spółka komandytowa (KG)
Spółka cywilna (GbR)

Ile czasu zajmuje założenie spółki w Niemczech?

Proces założenia spółki w Niemczech trwa zazwyczaj od 4 do 5 tygodni.

Czy jest możliwe założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech?

Tak, istnieje możliwość założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, znanej jako Gewerbe.

Jakie są główne obowiązki podatkowe firmy w Niemczech?

Płacenie podatku dochodowego i VAT, a także spełnianie wymogów dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące zagranicznych udziałowców w niemieckich spółkach?

Zagraniczni udziałowcy są dopuszczalni, ale mogą podlegać dodatkowym zgłoszeniom, szczególnie gdy posiadają więcej niż 25% udziałów.

Jakie są korzyści prowadzenia firmy w Niemczech?

Stabilność gospodarcza, dostęp do dużego rynku, silne wsparcie dla biznesu oraz korzystne umowy podatkowe z innymi krajami.

Czy w Niemczech obowiązują specjalne przepisy dotyczące rady nadzorczej?

Tak, w niektórych przypadkach, np. gdy firma zatrudnia więcej niż 500 pracowników, obowiązkowe jest utworzenie rady nadzorczej.

Firma w Niemczech – Procedura rejestracji spółki

Dzięki zasadzie wolności gospodarczej obowiązującej w Niemczech każdy może założyć tam firmę. Założenie spółki nie jest skomplikowane, a zasady rejestrowania i prowadzenia spółek są zbliżone do tych obowiązujących w Polsce.

Spółka w Niemczech. Przed założeniem spółki każdy powinien podjąć decyzję w następujących kwestiach:

 • Gdzie spółka będzie miała siedzibę
 • Jak będzie brzmiała nazwa spółki
 • Co będzie przedmiotem działalności spółki
 • Jaki będzie jej kapitał zakładowy i kto w jakich częściach go wpłaci
 • Kto będzie sprawował zarząd i jakie będzie miał zakres uprawnień do reprezentowania spółki

Punkty te są wymaganą treścią umowy spółki.

Spółka w Niemczech, firma w Niemczech

Spółka w Niemczech. Rejestracja spółki:

 • Sporządzenie umowy spółki notarialnie poświadczonej.
 • Wpłacenie na konto kapitału zakładowego.
 • Zgłoszenie spółki na formularzu (Gewerbeanzeige – Verordnung) we właściwym dla siedziby firmy Urzędzie ds. Gospodarki (Gewerbeamt) lub Urzędzie Porządkowym (Ordnungsamt). W przypadku spółek osobowych i kapitałowych działalność należy wpisać do Rejestru Handlowego(Handels Register) w Sądzie Rejestrowym (Amtsgericht).
 • Urząd do spraw gospodarki zobowiązany jest do poinformowania Urzędu Skarbowego (Finanzamt), Zawodowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (Berufsgenossenschaft), Urzędu Inspekcji Przemysłowej oraz Izby Przemysłowo – Handlowej lub Izby Rzemieślniczej o dokonanej rejestracji firmy.
 • Każde przedsiębiorstwo na terenie Niemiec ma obowiązek przynależeć do jednej z wyżej wymienionych izb i opłacać składki członkowskie.
 • Przyjęcie zgłoszenia działalności gospodarczej przez Urząd ds. Gospodarki nie upoważnia do jej uruchomienia. Do tego konieczne jest zezwolenie czyli uzyskanie Karty Rzemieślniczej (Handwerkskarte) lub wpis do rejestru rzemiosła.
 • Wszelkiego rodzaju koncesje lub pozwolenia należy uzyskać jeszcze przed rejestracją w Urzędzie ds. Gospodarki.

Spółka w Niemczech. Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy, przekierowanie telefonu i poczty. Istnieje również możliwość posiadania stacjonarnego biura (ceny różnią się w zależności od zapotrzebowania).

Spółka w Niemczech. Kapitał zakładowy:

Wysokość minimalna kapitału to 25000 EUR z czego przynajmniej 50% musi być wpłacone na konto firmowe podczas rejestracji. Nie dotyczy to jednak uproszczonej GmbH gdzie kapitał zakładowy wynosi 1 EUR (powoduje to jednak konieczność przeznaczenia ¼ rocznych zysków na rzecz kapitału dopóki nie osiągnie on minimum 25000 EUR).

Spółka w Niemczech. Udziałowcy:

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie ilości udziałowców, jednakże spółka musi mieć minimum jednego wspólnika. Dopuszczalni są również zagraniczni udziałowcy, jednakże podlegają oni zgłoszeniu w przypadku gdy posiadają więcej niż 25% kapitału zakładowego.

Spółka w Niemczech. Termin:

Czas w jakim założona jest spółka to około 4 – 5 tygodni od złożenia dokumentów.

Spółka w Niemczech. Dyrektorzy:

Rada nadzorcza dyrektorów jest obowiązkowa tylko wtedy, gdy firma zatrudnia więcej niż 500 pracowników. W innych przypadkach udziałowcy mają swobodę powołania rady nadzorczej oraz sprecyzowania w statucie spółki jej funkcji, liczbę i kwalifikacje członków oraz długość kadencji.

Spółka w Niemczech. Zarząd:

Spółka może mieć jednego lub kilku menedżerów. Członkowie zarządu nie muszą być udziałowcami. Menedżerowie są wybierani przez uchwałę udziałowców, chyba że umowa spółki albo prawo mówi inaczej.  Członkowie zarządu są uprawnieni do reprezentowania spółki na zewnątrz.

Firma w Niemczech – podatki i finanse

Spółka w Niemczech. Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest rezydentem Niemiec jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Niemiec lub jest z terytorium kraju zarządzane i kontrolowane. Spółki płacą podatki dochodowe pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Niemczech. Jest on nakładany na wpływy przedsiębiorstwa pochodzące z jego działalności, dochodów pasywnych oraz zysków kapitałowych.

Spółka w Niemczech. Stawka CIT

Podstawowa stawka krajowa wynosi 15%. Do tego jest stawka regionalna w wysokości od 14% do 17% oraz opłata solidarnościowa nakładana na podatek wynosząca 5,5%. Zatem końcowa stawka znajduje się w przedziale od 30% do 33%. Wydatki związane z prowadzeniem działalności są kosztem uzyskania przychodu. Amortyzacji ruchomych środków trwałych oraz środków niematerialnych dokonuje się metodą liniową. Straty mogą być odliczane w dowolnym momencie w przyszłości oraz maksymalnie rok wstecz. Mogą one być kompensowane bez ograniczeń do miliona Euro zysku, powyżej tej kwoty mogą być odliczane tylko przez 60% zysków (w przypadku odliczania wstecznego maksimum jest milion Euro).

Spółka w Niemczech. Podwójne opodatkowanie

Niemcy są stroną wielu traktatów, zapewniających przedsiębiorcom wyłączenie spod podwójnego opodatkowania.

Spółka w Niemczech. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Niemcy wdrożyły system cen transferowych, a regulacja w znacznej mierze powiela zalecenia wydane przez OECD. Nie ma jako takich zasad niedostatecznej kapitalizacji, natomiast obowiązują zasady ograniczania odliczania odsetek. Pasywny zysk ze spółek, będących rezydentami państw z niskim podatkiem dochodowym (stawka mniejsza niż 25%) lub bez niego, jest przypisany niemieckiej spółce dominującej jeżeli ta, posiada pośrednio lub bezpośrednio przynajmniej 50% udziałów spółki zależnej. Międzynarodowe przedsiębiorstwa muszą przygotować raport ze swojej działalności w każdym kraju zgodnie z wytycznymi OECD.

Spółka w Niemczech. Rachunkowość

Rok podatkowy trwa 12 miesięcy. Może on być krótszy, jeżeli pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Deklaracje podatkowe muszą zostać złożone elektronicznie do 31 maja następnego roku. Płatności zaliczek na podatki dochodowe dokonuje się z dołu co kwartał. Dopuszczalne jest składanie skonsolidowanych sprawozdań, jednakże każda spółka musi również złożyć własne oddzielne sprawozdanie. Aby się na nie kwalifikować spółka dominująca musi mieć minimum 50% głosów w spółce zależnej. Podmioty muszą sporządzić umowę dotyczącą podziału zysków i start, która musi obowiązywać przez minimum 5 lat z rzędu (chyba, że pojawią się ważne powody do jej wcześniejszego rozwiązania). Termin przedawnienia wynosi 4 lata. Okres ten może zostać wydłużony do 5 lat w przypadku niedbalstwa lub oszustw oraz do 10 lat w przypadku unikania płacenia podatków. Termin biegnie od końca roku, w którym powstało zobowiązanie podatkowe.

Spółka w Niemczech. Podatki u źródła

 • Dywidendy – stawka wynosi 25% (26,375% po wliczeniu opłaty solidarnościowej), chyba że umowa podatkowa ją obniża. Nierezydenci mają prawo ubiegać się o zwrot 40% wpłaty.
 • Odsetki zazwyczaj nie podlegają opodatkowaniu poza szczególnymi przypadkami. Wtedy stawka wynosi 25% (26,375% po wliczeniu opłaty solidarnościowej), chyba że przepisy Unijne bądź umowy podatkowe ją obniżają.
 • Tantiemy wypłacane nierezydentowi podlegają opodatkowaniu – stawka 15% (15,825% po wliczeniu opłaty solidarnościowej), chyba że przepisy Unijne bądź umowy podatkowe ją obniżają.

Spółka w Niemczech. VAT

Standardowa stawka wynosi 19% (obniżone mają kolejno 7%, 0%). Obowiązek rejestracji VAT spoczywa na wszystkich przedsiębiorstwach. Jeżeli jednak obrót z poprzedniego roku nie przekroczył 17500 Euro oraz nie przewiduje się aby przekroczył 50000 Euro w obecnym roku, przedsiębiorca może zostać wyłączony z tego obowiązku. Deklaracji i płatności dokonuje się w formie elektronicznej co kwartał do 10 dnia pierwszego miesiąca po danym kwartale. Jeżeli w poprzednim roku podatkowym miesięczny podatek przekraczał 7500 Euro, przedsiębiorca ma obowiązek składać deklaracje co miesiąc.

Spółka w Niemczech. Inne podatki

 • Podatek od nieruchomości jest nakładany przez lokalną administrację i wynosi 0,35% wartości nieruchomości pomnożone przez współczynnik municypalny. Stawka jest zależna od landu w którym nieruchomość się znajduje i wynosi od 3,5% do 6,5% ceny sprzedaży/wartości nieruchomości.
 • Cło jest nakładane na produkty pochodzące z poza UE. Akcyza nałożona jest na tytoń, alkohol i napoje alkoholowe (z wyjątkiem wina), kawę, oleje mineralne, gaz, węgiel, paliwo jądrowe oraz prąd.
 • Podatek od pojazdów mechanicznych – jego wysokość zależy od rodzaju pojazdu, wagi, emisji spalin, paliwa jakim jest napędzany, pojemności silnika.

Firma w Niemczech – lokalne prawo pracy

Spółka w Niemczech. Prawa pracownika:

Regulamin oraz warunki pracy wynikają z umów z pracownikami, układów zbiorowych pracy lub zakładowych oraz z obowiązującego prawa.

Pisemne umowy o pracę nie są wymagane poza kilkoma przypadkami (umowa na określony czas, praktyki), jednakże wiele układów zbiorowych pracy wymaga pisemnej formy umów, dlatego zazwyczaj są one tak sporządzane. Wymaganym od pracodawców minimum jest dostarczenie pracownikowi dokumentu, zawierającego istotne informacje dotyczące jego kontraktu, w ciągu miesiąca od podjęcia pracy.

Porozumienia zakładowe są pisemnymi umowami między pracodawcą a radą zakładową, dotyczącymi między innymi kontraktów (sporządzanie, zawartość oraz rozwiązanie umowy o pracę) lub kwestii związanych z pracą (np. godzin pracy, liczby dni urlopu, systemów emerytalnych). Wiążą one zarówno pracodawcę jak i pracowników (z wyjątkiem tych na stanowiskach kierowniczych). Jeżeli w indywidualnej umowie o pracę zostały zawarte korzystniejsze warunki, one są obowiązującymi. Porozumienia zakładowe nie dotyczą wynagrodzeń oraz innych spraw pracowniczych regulowanych przez układy zbiorowe chyba, że porozumienia te byłyby na korzyść pracowników lub są dopuszczone w układach zbiorowych.

Układy zbiorowe pracy mają zastosowanie do wszystkich pracodawców, którzy są członkami stowarzyszenia pracodawców oraz na korzyść wszystkich członków związków zawodowych. Postanowienia wiążące pracodawcę dotyczą również pracowników nie będących członkami związków. Postanowienia, które nie są wiążące mogą zostać zawarte w indywidualnych umowach o pracę. Rząd może zadecydować o powszechnym obowiązywaniu postanowienia układu. Pracownicy będący na stanowiskach kierowniczych zazwyczaj nie są objęci układami zbiorowymi.

Prawo pracy nie jest zapisane w jednym obejmującym wszystko kodeksie pracy. Główne aspekty umów pracowniczych są uregulowane w kodeksie cywilnym.

Spółka w Niemczech. Czas pracy:

Godziny pracy są uregulowane przez prawo. Zwyczajny dzień pracy wynosi 8 godzin, może on zostać wydłużony do 10 godzin jeżeli sześciomiesięczna lub 24 tygodniowa średnia nie przekracza 8 godzin dziennie. Wyjątki dotyczą dyrektorów wyższego szczebla oraz pewnych sektorów takich jak służba zdrowia, transport, restauracje, rolnictwo. Dopuszczalna jest praca zmianowa ale musi następować minimum 11-godzinna przerwa między zmianami. Za pracę w nadgodzinach przysługuje zazwyczaj 25-procentowy dodatek, może być on również wyższy. Pracodawcy mogą wybrać między wyższą stawką za nadgodziny lub dodatkowym czasem wolnym. Minimalny urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikom na cały etat wynosi 24 dni. Zazwyczaj jednak płatny urlop wynosi 25-30 dni. Wszystkie szczegóły kwestii godzin pracy są regulowane przez układy zbiorowe i zakładowe

Spółka w Niemczech. Płace:

Od 1 stycznia 2017 stawka minimalna wynosi 8,84 Euro. Prawo obejmuje wszystkich pracowników, zarówno obywateli Niemiec jak i obywateli innych państw i wszystkich pracodawców bez względu na ich położenie. Stawka minimalna nie obowiązuje względem osób na praktykach oraz przez pierwsze 6 miesięcy pracy osób, które wcześniej były długotrwale bezrobotne.

Spółka w Niemczech. Ubezpieczenia społeczne:

Zdrowotne: Wszystkie osoby zamieszkujące terytorium Niemiec powinny mieć ubezpieczenie zdrowotne. Pracownicy z rocznymi wynagrodzeniami sięgającymi 57 600 Euro brutto muszą być włączeni do publicznego sektora ubezpieczeń zdrowotnych. Składki w wysokości 14,6% miesięcznego wynagrodzenia brutto dzielą się między pracownika i pracodawcę po równo 7,3%. Publiczne zakłady ubezpieczeń mogą pobierać dodatkowe miesięczne składki, które musi ponieść pracownik (do 1.7% miesięcznego wynagrodzenia brutto). Pracownicy z wynagrodzeniem większym niż 57 600 Euro brutto rocznie mogą wybrać między sektorem publicznym a prywatnym. Pracownicy ci mogę ubiegać się o ulgę od pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne, która odpowiada 7,3% w sektorze publicznym lub stanowi połowę składek na ubezpieczenie prywatne maksymalnie do kwoty 317,55 Euro miesięcznie.

Opiekuńcze: Dla pracowników z dziećmi będących ubezpieczonymi w sektorze publicznym miesięczne składki wynoszą 2,55% miesięcznego wynagrodzenia brutto (do wynagrodzenia sięgającego 4350 Euro miesięcznie). Pracodawcy i pracownicy płacą po połowie składek (Z wyjątkiem Saksonii gdzie pracownicy płacą 1,775% a pracodawcy 0,775%).

Ubezpieczenie wypadowe: Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje pracowników w związku wypadkami lub chorobami związanymi z wykonywaną pracą. Opłaca je w całości pracodawca w oparciu o wynagrodzenie brutto. Zazwyczaj składka wynosi około 2% miesięcznej pensji brutto ale może się różnić w zależności od sektora gospodarki i kategorii ryzyka, zagrożenia w której przedsiębiorstwo jest zakwalifikowane.

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: Wszyscy pracownicy płacą 3% miesięcznego wynagrodzenia brutto do wysokości pensji 6350 Euro. Składki dzielą się równo między pracodawcę a pracownika.

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe: Ustawowe ustalone składki w wysokości 18,7% miesięcznego wynagrodzenia brutto do wysokości pensji 6350, dzielone równo między pracodawcę a pracownika.

Spółka w Niemczech. Rozwiązanie stosunku pracy:

Pracownicy firm w Niemczech, w których liczba zatrudnionych jest większa niż 10 (nie licząc praktykantów) nie mogą zostać zwolnieni bez podania konkretnego powodu. Okresy wypowiedzenia różnią się w zależności od długości zatrudnienia. W okresie próbnym do 6 miesięcy możliwe jest zwolnienie z dwutygodniowym wypowiedzeniem bez konkretnego powodu. W innych przypadkach minimalny okres wypowiedzenia wynosi cztery tygodnie do 15-ego lub do końca miesiąca. Okres ten może zostać wydłużony.

Członkowie rady zakładowej mogą zostać zwolnieni tylko w określonych przypadkach. Kobiety nie mogą zostać zwolnione w czasie ciąży lub w ciągu 4 miesięcy od porodu. Pracodawcy muszą poinformować radę zakładu o planowanych zwolnieniach.

Zasady dotyczące firm z ilością pracowników mniejszą niż 10 są mniej rygorystyczne.

Pozostałe informacje dotyczące firmy w Niemczech

Stawka podatku:– Podatek dochdowy: 15%, faktyczna stawka w wysokości 33,3% jeżeli zawrzemy podatek od przedsiębiorstw (7% do 17%) i podatek solidarnościowy
– Zyski kapitałowe (udziały): 5% dla spółki, 25% + dopłata 5.5% dla osoby fizycznej, która posiada mniej niż 1% udziałów
– Zyski kapitałowe (nieruchomości): 15%
– Dywidendy: 5% dla firmy, 25% + dopłata 5,5%
– Odsetki: Dopłata 25% + 5,5% (siedzibę), 0% (nierezydent)
– Należności licencyjne: 15% dopłaty + 5,5% (nierezydent)
– Przeniesienie własności: 3,5%
– Ubezpieczenie: 19%
– VAT: 19%
Minimalny kapitał zakładowy25000 (50% uwalniane przy zakładaniu spółki). Nie dotyczy uproszczonej GmBH o kapitale 1 EUR
UdziałowcyMinimum jeden wspólnik
Zagraniczni udziałowcyDopuszczalne. Podlega zgłoszeniu, jeżeli posiadają więcej niż 25% kapitału zakładowego.
Holding zagranicznyTak, zgodnie z dyrektywą Parent Subsidiary Directive istnieje możliwość zwolnienia z podatku dywidend wypłacanych ze spółki niemieckiej
Czas założenia spółki4 do 5 tygodni od otrzymania wszystkich dokumentów
Siedziba spółkiAdres rejestrowy, przekierowanie telefonu, faksu i poczty.
KsięgowośćRoczne sprawozdanie finansowe
Firma w Niemczech – ogólne informacje

Chcesz założyć spółkę w Niemczech?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance