Spółka we Włoszech – dlaczego warto założyć firmę we Włoszech?

Spółka we Włoszech – dlaczego warto założyć firmę we Włoszech?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 24%
  Stawka podatkowa
 • 4 tygodnie
  Czas założenia spółki
 • 10000€
  Kapitał minimalny

Zakładanie spółek we Włoszech

Włoska gospodarka bardzo się zmieniła od czasów II wojny światowej. Dzięki odejściu od gospodarki opartej na rolnictwie Włochy są obecnie piątym na świecie krajem przemysłowym. Bank Światowy uważa je również za kraj atrakcyjny dla prowadzenia działalności, inwestycji i handlu.

Rodzaje spółek we Włoszech

Istnieje kilka rodzajów spółek we Włoszech przeznaczonych dla inwestorów zagranicznych:

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL)

• Spółka akcyjna (SpA)

• Spółka komandytowo-akcyjna (Sapa)

• Spółka zwykła (societa’ semplice)

• Spółka komandytowa (SAS)

System podatkowy we Włoszech

W prawie UE swobodny przepływ kapitału jest standardem. Zagranicznym inwestorom oferuje się szeroki wybór ulg podatkowych. Obejmują one dotacje i pożyczki z obniżoną stopą procentową w zależności od regionu geograficznego i wielkości spółki, dopłaty na wydatki związane z badaniami i rozwojem lub zwolnienia z podatków w pewnych regionach geograficznych.

Księgowość

Stawka podatku:• Podatek dochodowy: 31,4% (27,5% plus 3,9% podatku regionalnego od działalności produkcyjnej)
• Podatek od zysków kapitałowych: 27,5%
• Podatek od dywidend: 27%
• VAT: 20%
Kapitał minimalny10000 € (25% uwalniane podczas zakładania spółki)
UdziałowcyMinimum jeden wspólnik.
Zagraniczni udziałowcyTak
ZarządPrzynajmniej jeden wspólnik będący mieszkańcem UE
Holding zagranicznyTak
Wymogi prawne• Obowiązkowy audyt roczny
• Obowiązkowy kwartalny podatek dochodowy i deklaracja VAT
• Wymagany kod podatkowy
Włoskie potwierdzenie notarialne2 tygodnie opóźnienia
Termin4 tygodnie od otrzymania wszystkich dokumentów
SiedzibaAdres siedziby, przeniesienie telefonu, faksu i poczty (jeżeli korzysta się z usług biura rachunkowego). Adres biznesowy, przekierowanie telefonu, faksu i poczty.
KsięgowośćKsięgowość dla spółek posiadających tylko jednego pracownika,
pełna księgowość (w tym płatności VAT i zwroty podatku) w oparciu o 50 transakcji rocznie.

Rejestracja spółek we Włoszech

Chcesz założyć spółkę we Włoszech bądź dowiedzieć się więcej na temat systemu podatkowego lub zasad uzyskiwania rezydencji podatkowej? Świetnie trafiłeś, nasza kancelaria już od ponad 10 lata pomaga klientom w zakładaniu i prowadzeniu spółek za granicą – jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Sporządzenie i podpisanie aktu założycielskiego oraz statutu spółki w formie notarialnie potwierdzonej.
 • Wpłacenie kapitału założycielskiego
 • Uzyskanie numeru płatnika VAT oraz numeru identyfikacji podatkowej
 • Zarejestrowanie firmy w Rejestrze Spółek
 • Zarejestrowanie spółki w Instytucie Zabezpieczenia Społecznego oraz w Instytucie Ubezpieczeń od Nieszczęśliwych Wypadków

Udziałowcy:

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie ilości udziałowców jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. W przypadku tylko jednego wspólnika cały kapitał musi zostać wpłacony podczas zakładania spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy. Prawa administracyjne i ekonomiczne należące do udziałowców są zależne od ilości ich udziałów w firmie

Zarząd:

Zarząd nad firmą sprawują dyrektorzy. Decyzję o tym czy będzie to rada czy jeden dyrektor podejmują udziałowcy. Zarząd nad firmą może sprawować wybrany wspólnik.

Nadzór:

Rada nadzorcza nie jest wymagana, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Jeżeli udziałowcy zdecydują się na powołanie rady nadzorczej, może go stanowić jeden audytor lub rada audytorów. Gdy rada zostanie powołana, do jej obowiązków dodatkowo należy kontrola rachunków i kont spółki, chyba że statut spółki wymaga, aby kontrolę tę pełnił biegły rewident.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy, który może być zapewniony przez wirtualne biuro. Ze względów administracyjnych rekomenduje się otwarcie biura stacjonarnego.

Termin:

Termin założenia spółki to około 4 tygodni.

Kapitał:

Minimalny kapitał to 10000 Euro. Minimum 25% tej kwoty musi zostać wpłacone konto spółki podczas rejestracji. Kapitał ten można uzyskać na zasadzie „progresywnego kapitału” tzn. co roku spółka przekazuje 20% rocznego zysku netto na rezerwę uzupełniającą kapitał.

Możliwe jest również wpłacenie kapitału minimalnego w wysokości 1 Euro (uproszczona S.r.L.). Kapitał jest podzielony na udziały, które odpowiadają liczbie udziałowców. Udziały te można swobodnie przekazywać chyba, że statut spółki stanowi inaczej.

Podatki i finanse

Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Włoch lub jest z niego zarządzane i kontrolowane przez większość okresu fiskalnego (min. 183 dni). Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych we Włoszech. Jest on nakładany na wpływy przedsiębiorstwa pochodzące z jego działalności, dochodów pasywnych oraz zysków kapitałowych.

Stawka CIT

24% Do tego jest jeszcze doliczany regionalny podatek od działalności produkcyjnej – podstawowa stawka to 3,9%, mogą się one różnić w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i sektora, w którym ono operuje. Normalne wydatki związane z prowadzeniem działalności mogą zostać odliczone. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Stopy amortyzacji różnią się w zależności od sektora gospodarki w którym działa przedsiębiorstwo. Straty mogą być odliczane w dowolnym momencie w przyszłości, jednakże w danym roku nie mogą przekroczyć wartości 80% przychodu. Odliczanie wsteczne jest niedozwolone. Zyski kapitałowe są opodatkowane tak samo jak przychody (24%). W przypadku sprzedaży udziałów 95% wartości transakcji jest zwolnione z opodatkowania przy spełnieniu odpowiednich kryteriów.

Podwójne opodatkowanie

Włochy zapewniają wyłączenie z podwójnego opodatkowania między innymi na mocy zawartych przez nie traktatów podatkowych.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Podobnie jak inne kraje Europejskie Włochy wdrożyły system cen transferowych, którego regulacje w znacznej mierze powielają te, wydane przez OECD. Obowiązuje zasada pełnej konkurencji. Brak jako takich zasad niedostatecznej kapitalizacji ale dokładnie określone są zasady odliczania kosztów odsetkowych. CFC: Przychody zagranicznej spółki są przypisane włoskiemu rezydentowi jeżeli ten pośrednio lub bezpośrednio ją kontroluje oraz jeżeli jest ona zarejestrowana w jurysdykcji znajdującej się na czarnej liście (jurysdykcja, której stawka jest mniejsza od połowy włoskiej stawki CIT). Międzynarodowe przedsiębiorstwo musi sporządzić raport ze swojej działalności w każdym kraju, w którym operuje.

Rachunkowość

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy bądź rok budżetowy. Deklaracje podatkowe muszą zostać złożone elektronicznie w ciągu 9 miesięcy od końca roku podatkowego (przedsiębiorcy których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym mają czas do końca października). Płatności podatku dokonuje się z góry w dwóch częściach: pierwsza – 40% oraz druga – 60%. Płatności dokonuje się do końca 6 miesiąca i do końca 11 miesiąca roku budżetowego. Dopuszczalne jest składanie skonsolidowanych sprawozdań. Aby się na takie kwalifikować spółka matka musi mieć minimum 50% udziałów w spółce oraz ma prawo do minimum 50% zysków. Termin przedawnienia wynosi maksymalnie 7 lat.

Podatki u źródła

 • Dywidendy, Odsetki – stawka wynosi 26%, chyba że jest obniżona przez umowę podatkową bądź przepisy Unijne.
 • Tantiemy – nierezydenci podlegają stawce 30% – liczone od 75% tantiemy brutto, co przekłada się na rzeczywistą stawkę w wysokości 22,5%, chyba że przepisy Unijne lub umowy podatkowe ją obniżają.

VAT

Standardowa stawka wynosi 22% (obniżone mają kolejno 10%; 5% i 4%). Rejestracja VAT jest obowiązkowa. Deklarację roczną należy złożyć w formie elektronicznej do końca kwietnia następnego roku, ponadto płatnik co kwartał musi składać raporty ze wszystkich faktur i rachunków.

Inne podatki

 • Podatek od nieruchomości – nakładany przez lokalne władze, jego wysokość zależy od lokalizacji – standardowa stawka wynosi 0,76%. W przypadku zmiany właściciela nakłady jest również podatek od transferu nieruchomości.
 • Opłata skarbowa – nakładana jest na transakcje prawne i bankowe. Wysokość zależy od rodzaju transakcji.
 • Cło jest nakładane na produkty pochodzące z poza UE. Akcyza nałożona jest na paliwa, alkohol, tytoń, prąd i gaz.

Lokalne prawo pracy

Prawa pracownika:

Umowa o pracę zawiera przepisy dotyczące relacji między pracodawcą a pracownikiem a także informacje o obu stronach, czas i miejsce pracy, czas trwania umowy, wynagrodzenie, kwalifikacje, powierzone zadania i warunki rozwiązania umowy. Zapisy w kontraktach nie mogą odbiegać od tego co gwarantują pracownikowi układy zbiorowe, chyba że warunki zawarte w umowie są dla niego korzystniejsze.

Pracodawca musi poinformować odpowiedni lokalny organ o zatrudnieniu pracownika przed rozpoczęciem prze niego w pracy a także o ewentualnych późniejszych zmianach w relacji, niezrobienie tego skutkuje karą.

Czas pracy:

Standardowy tydzień pracy ma 40 godzin. Maksymalnie w tygodniu może być 48 godzin licząc wraz z nadgodzinami (to ograniczenie nie musi być stosowane względem osób zajmujących stanowiska kierownicze). Płace za nadgodziny ustalają układy zbiorowe lub w indywidualnych umowach o pracę. Pracownicy mają prawo do 4 tygodni płatnego urlopu w roku.

Płace:

Stawki minimalne przysługujące w danym sektorze gospodarki określają układy zbiorowe. Pracownicy otrzymują również inne korzyści i dodatki stanowiące suplement do podstawowego wynagrodzenia lub celem zachęcenia pracownika do wyższej produktywności.

Ubezpieczenia społeczne:

Krajowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych zarządza systemem ubezpieczeń i rozdziela opłacane składki na emerytury i renty; zasiłki dla niepełnosprawnych. Wpłat dokonują zarówno pracodawcy jak i pracownicy. Wysokość składek jest zależna od sektora gospodarki w jakim działa firma.

Rozwiązanie stosunku pracy:

Rozwiązanie może nastąpić przez rezygnację bądź zwolnienie. W obu przypadkach pracownik może uzyskać odprawę, 13 i 14 miesięczne wynagrodzenie (jeżeli mu przysługuje na podstawie układu zbiorowego), a także kompensacje za niewykorzystane dni z płatnego urlopu. Pracownikowi przysługuje okres wypowiedzenia (lub odszkodowanie za jego brak). O jego długości decydują układy zbiorowe.

W przypadku zwolnień grupowych muszą być przestrzegane specjalne zasady. Wymagają one zazwyczaj aby pracodawca poinformował związki zawodowe o technicznych, organizacyjnych oraz produktywnych czynnikach, które spowodowały, że zwolnienia stały się konieczne. Związki mogą wymagać od pracodawcy spotkania, na którym zostaną omówione powody zwolnień.

Pozostałe informacje

Włochy z uwagi na wysoką stawkę podatku CIT i PIT oraz skostniałą i powolną administrację nie są chętnie wybieranym kierunkiem dla celów optymalizacji podatkowej. Głównymi motywami klientów, które przyświecają rejestracji spółki we Włoszech są chęć bezpośredniej inwestycji w kraju lub wykorzystania renomy Włoch w świecie – głównie w przypadku przemysłu odzieżowego, modowego oraz produkcji żywności.

Chcesz założyć spółkę we Włoszech?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance