Spółka w Portugalii – dlaczego warto założyć firmę w Portugalii?

Spółka w Portugalii – dlaczego warto założyć firmę w Portugalii?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 21%
  Stawka podatkowa
 • 2 tygodnie
  Czas założenia spółki
 • 1€
  Kapitał minimalny

Rodzaje spółek w Portugalii

 • przedsiębiorstwo indywidualne z ograniczoną odpowiedzialnością (Estabelecimento individual de responsabilidade limitada)
 • jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedade unipessoal por quotas)
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedade por quotas)
 • przedsiębiorca indywidualny (Empresário em nome individual)
 • spółka akcyjna (Sociedade anónima)
 • spółka jawna (Sociedade em nome colectivo)
 • spółka komandytowa (Sociedade em comandita)

Najczęściej wybieranymi są pierwsze dwie spółki. Istnieje również możliwość spółki na terytorium zależnym Portugalii, np. Maderze, o której piszemy TUTAJ.

Rejestracja spółki w Portugalii

Do rejestracji spółki w Portugalii niezbędne będzie:

 • Uzyskanie certyfikatu zatwierdzenia nazwy.
 • Otworzenie konta bankowego i zdeponowanie na nim kapitału.
 • Sporządzenie umowy oraz statutu spółki, podpisy pod dokumentami muszą być notarialnie potwierdzone.
 • Sporządzenie wniosku o rejestrację i zarejestrowanie spółki w rejestrze handlowym.
 • W ciągu 15 dni od zarejestrowania, spółka musi przeprowadzić rejestrację w celach podatkowych.
 • W ciągu kolejnych 10 dni wymagane jest zarejestrowanie spółki w zakładzie ubezpieczeń społecznych

Możliwe jest również zarejestrowanie spółki on-line lub w trybie „On the Spot Firm” gdzie spółka rejestrowana jest w godzinę.

Udziałowcy:

Wymagany jest minimum jeden udziałowiec, brak ograniczeń co do maksymalnej ich liczby. Mogą oni być dowolnej narodowości i być rezydentami dowolnego państwa. Udziałowcem może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.

Zarząd:

Do sprawowania zarządu wymagany jest minimum jeden dyrektor. Funkcję tę może pełnić udziałowiec. Tak jak udziałowcy, dyrektorzy mogą być dowolnej narodowości i być rezydentami dowolnego państwa.

Siedziba:

Przedsiębiorstwo musi mieć adres rejestrowy, na który wysyłana będzie korespondencja oraz gdzie będą się znajdowały wszelkie jego księgi rejestry.

Termin:

W zależności od wybranej formy rejestracji, czas założenia spółki wynosi od godziny do 2 tygodni.

Kapitał:

Wymagany kapitał minimalny wynosi 2 Euro (w przypadku spółki jednoosobowej wynosi 1 Euro). Zazwyczaj jednak jako kapitał minimalny wpłaca się kwotę wynoszącą 5000 Euro.

Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Portugalii lub jest z niej zarządzane i kontrolowane. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Portugalii. Jest on nakładany na wpływy przedsiębiorstwa pochodzące z jego działalności, dochodów pasywnych oraz zysków kapitałowych.

Stawka CIT

Standardowa stawka CIT wynosi 21%. Małym i średnim przedsiębiorstwom przysługuje obniżona stawka 17% dla pierwszych 15 tysięcy Euro dochodu. W zależności od jego wysokości, na dochód może być nałożona dodatkowa opłata. Dla przedziału 1,5 miliona Euro do 7,5 miliona Euro jest to jego 3%; dla przedziału 7,5 miliona do 35 milionów Euro – 5% oraz 9% dla dochodu przekraczającego 35 milionów Euro. Może zostać również nałożona lokalna opłata wynosząca maksymalnie 1,5% dochodów. Wydatki związane z prowadzeniem działalności są kosztem uzyskania przychodu. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową bądź malejącego salda (ta nie może być stosowana względem między innymi budynków, samochodów osobowych). Straty mogą być odliczane przez 5 lat (12 lat dla małych i średnich przedsiębiorstw). Nie mogą one przekraczać 70% zysków. Odliczanie wsteczne jest niedozwolone.

Podwójne opodatkowanie

Portugalia jest stroną wielu traktatów, zapewniających przedsiębiorcom wyłączenie spod obowiązku podwójnego opodatkowania.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Regulacje dotyczące cen transferowych w znacznej mierze powielają te, wydane przez OECD. W przypadku niedostatecznej kapitalizacji obowiązują pewne ograniczenia dotyczące odliczania odsetek. Koszty netto podlegają odliczeniu tylko do jednego z dwóch wyznaczonych pułapów: 1 miliona Euro lub 30% przychodów. Podatnicy są zobowiązani do ujawnienia przed urzędem skarbowym zmian w strukturze przedsiębiorstwa bądź transakcji, które mogą prowadzić do znacznych korzyści podatkowych. W świetle zasad CFC zyski uzyskane w jurysdykcji, w której wysokość podatku CIT jest mniejsza bądź równa 60% portugalskiego podatku, przypisane są portugalskiemu podatnikowi, jeżeli utrzymuje on pośrednio lub bezpośredni minimum 25% udziałów lub głosów (10% jeżeli ponad 50% udziałów należy do portugalskich podatników). Międzynarodowe przedsiębiorstwa mają obowiązek ujawniać przed urzędem skarbowym informacje finansowe oraz podatkowe z działalności w każdym kraju.

Rachunkowość

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Dopuszczalne jest przyjęcie innego modelu roku. Po wyborze taki sam okres rozliczeniowy musi pozostać przez minimum 5 lat. Deklaracje składa się drogą elektroniczną w ciągu 5 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego. Dodatkowy raport musi zostać złożony do 15 dnia 7 miesiąca licząc od końca roku podatkowego przedsiębiorstwa. Podatek opłacany jest w ratach. Składanie skonsolidowanych sprawozdań jest dozwolone w przypadku gdy spółka dominująca trzyma pośrednio lub bezpośrednio przynajmniej 75% udziałów. Termin przedawnienia wynosi 4 lata, jednakże w szczególnych wypadkach może być on wydłużony. Termin przedawnienia dla podmiotów mających powiązanie z jurysdykcjami z czarnej listy rajów podatkowych wynosi 12 lat (15 lat na zebranie należnych podatków).  

Podatki u źródła

Dywidendy, Odsetki, Tantiemy – wypłacane nierezydentom podlegają podlegają opodatkowaniu – stawka 25% (35% dla rezydentów rajów podatkowych.), chyba że obniża ją odpowiednia umowa podatkowa.

VAT

Standardowa stawka wynosi 23% (obniżone mają kolejno 13% i 6%). Deklaracje muszą być składane co miesiąc w przypadku gdy roczny obrót przekracza 650 tysięcy Euro, w innym przypadku, deklaracje są składane co kwartał. Płatności dokonuje się co miesiąc do 10-ego dnia następnego miesiąca.

Inne podatki

 • Podatek od nieruchomości jest nakładany co roku przez lokalną administrację. Stawka wynosi od 0,3% do 0,8% i jest płacona przez właściciela. Podatek ten można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Dla właścicieli będących rezydentami rajów podatkowych stawka wynosi 7,5%.
 • Podatek od transferu nieruchomości – nakładany przez lokalne władze, stawka wynosi od 5% do 6,5% w zależności od lokalizacji i przeznaczenia nieruchomości. Dla rezydentów rajów podatkowych stawka ta wynosi 10%.
 • Opłata skarbowa jest nakładana na różnego rodzaju transakcje lub dokumenty. Może być to określona kwota, lub procent.
 • Cło jest nakładane na produkty pochodzące z poza UE. Akcyza nakładana jest na paliwa i ich pochodne; alkohol i napoje alkoholowe; tytoń oraz pojazdy.

Prawo pracy:

Prawo pracy w Portugalii opiera się na konstytucji, kodeksie pracy oraz układach zbiorowych. Umowa o pracę musi być w formie pisemnej, może być ona czas określony bądź nieokreślony. W kontrakcie muszą znaleźć następujące informacje: Dane pracownika/pracodawcy; cel kontraktu, opis stanowiska pracy; wynagrodzenie; czas i miejsce pracy; termin obowiązywania. Pracodawca może ustanowić okres próbny wynoszący od 15 do 240 dni w zależności od rodzaju umowy i zajmowanego stanowiska.

Czas pracy:

Standardowy czas pracy nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie), chyba że układy zbiorowe stanowią inaczej. Dopuszczalne są wydłużenia dnia pracy do maksymalnie 15 minut dziennie. Pracownicy mogą pracować w nadgodzinach, pod warunkiem, że nie przekraczają one wyznaczonych limitów: dla mikro i małych przedsiębiorstw – maksymalnie 175 godzin rocznie; dla średnich i dużych przedsiębiorstw – maksymalnie 150 godzin rocznie (może być wydłużony do 200 godzin przez układ zbiorowy); maksymalnie 2 godziny dziennie. Pracownikom przysługują 22 dni płatnego urlopu rocznie.

Płace:

Minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 676 Euro miesięcznie (brutto). Mogą występować różnice w zależności od terytorium (Portugalia kontynentalna, Madera, Azory). Pensje są dostosowywane co roku do panujących warunków ekonomicznych. Za nadgodziny w zwykłym dniu roboczym pracownik otrzymuje 25% premii za pierwszą godzinę oraz 37,5% za każdą następną. W przypadku pracy w dni wolne i święta państwowe premia wynosi 50%.

Ubezpieczenia społeczne:

Składka na ubezpieczenie wynosi 34,75% wynagrodzenia pracownika (23,75% płaci pracodawca a 11% pracownik).

Rozwiązanie stosunku pracy:

Wedle zasad pracownicy zatrudnieni na umowie nie mogą być po prostu zwolnieni.  Pracodawca musi przestrzegać procedury wyznaczonej przez kodeks pracy. Okres wypowiedzenia w zależności od stażu pracy wynosi od 15 dni do 75 dni.  Rozwiązanie umowy nastąpić na podstawie rażąco nieodpowiedniego zachowania pracownika; w wyniku zwolnień grupowych; ze względu na likwidację stanowiska pracy oraz w przypadku niezdolności pracownika do przystosowania się do danego stanowiska. Pracownik może, w drodze nakazu, wystąpić o zapobiegawcze zawieszenie wypowiedzenia, w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu.

Rejestracja spółek w Portugalii

Chcesz założyć spółkę w Portugalii bądź dowiedzieć się więcej na temat systemu podatkowego lub zasad uzyskiwania rezydencji podatkowej? Świetnie trafiłeś, nasza kancelaria już od ponad 10 lata pomaga klientom w zakładaniu i prowadzeniu spółek za granicą – jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Uzyskanie certyfikatu zatwierdzenia nazwy.
 • Otworzenie konta bankowego i zdeponowanie na nim kapitału.
 • Sporządzenie umowy oraz statutu spółki, podpisy pod dokumentami muszą być notarialnie potwierdzone.
 • Sporządzenie wniosku o rejestrację i zarejestrowanie spółki w rejestrze handlowym.
 • W ciągu 15 dni od zarejestrowania, spółka musi przeprowadzić rejestrację w celach podatkowych.
 • W ciągu kolejnych 10 dni wymagane jest zarejestrowanie spółki w zakładzie ubezpieczeń społecznych

Możliwe jest również zarejestrowanie spółki on-line lub w trybie „On the Spot Firm” gdzie spółka rejestrowana jest w godzinę.

Udziałowcy:

Wymagany jest minimum jeden udziałowiec, brak ograniczeń co do maksymalnej ich liczby. Mogą oni być dowolnej narodowości i być rezydentami dowolnego państwa. Udziałowcem może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.

Zarząd:

Do sprawowania zarządu wymagany jest minimum jeden dyrektor. Funkcję tę może pełnić udziałowiec. Tak jak udziałowcy, dyrektorzy mogą być dowolnej narodowości i być rezydentami dowolnego państwa.

Siedziba:

Przedsiębiorstwo musi mieć adres rejestrowy, na który wysyłana będzie korespondencja oraz gdzie będą się znajdowały wszelkie jego księgi rejestry.

Termin:

W zależności od wybranej formy rejestracji, czas założenia spółki wynosi od godziny do 2 tygodni.

Kapitał:

Wymagany kapitał minimalny wynosi 2 Euro (w przypadku spółki jednoosobowej wynosi 1 Euro). Zazwyczaj jednak jako kapitał minimalny wpłaca się kwotę wynoszącą 5000 Euro.

Podatki i finanse

Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Portugalii lub jest z niej zarządzane i kontrolowane. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Portugalii. Jest on nakładany na wpływy przedsiębiorstwa pochodzące z jego działalności, dochodów pasywnych oraz zysków kapitałowych.

Stawka CIT

Standardowa stawka CIT wynosi 21%. Małym i średnim przedsiębiorstwom przysługuje obniżona stawka 17% dla pierwszych 15 tysięcy Euro dochodu. W zależności od jego wysokości, na dochód może być nałożona dodatkowa opłata. Dla przedziału 1,5 miliona Euro do 7,5 miliona Euro jest to jego 3%; dla przedziału 7,5 miliona do 35 milionów Euro – 5% oraz 9% dla dochodu przekraczającego 35 milionów Euro. Może zostać również nałożona lokalna opłata wynosząca maksymalnie 1,5% dochodów. Wydatki związane z prowadzeniem działalności są kosztem uzyskania przychodu. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową bądź malejącego salda (ta nie może być stosowana względem między innymi budynków, samochodów osobowych). Straty mogą być odliczane przez 5 lat (12 lat dla małych i średnich przedsiębiorstw). Nie mogą one przekraczać 70% zysków. Odliczanie wsteczne jest niedozwolone.

Podwójne opodatkowanie

Portugalia jest stroną wielu traktatów, zapewniających przedsiębiorcom wyłączenie spod obowiązku podwójnego opodatkowania.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Regulacje dotyczące cen transferowych w znacznej mierze powielają te, wydane przez OECD. W przypadku niedostatecznej kapitalizacji obowiązują pewne ograniczenia dotyczące odliczania odsetek. Koszty netto podlegają odliczeniu tylko do jednego z dwóch wyznaczonych pułapów: 1 miliona Euro lub 30% przychodów. Podatnicy są zobowiązani do ujawnienia przed urzędem skarbowym zmian w strukturze przedsiębiorstwa bądź transakcji, które mogą prowadzić do znacznych korzyści podatkowych. W świetle zasad CFC zyski uzyskane w jurysdykcji, w której wysokość podatku CIT jest mniejsza bądź równa 60% portugalskiego podatku, przypisane są portugalskiemu podatnikowi, jeżeli utrzymuje on pośrednio lub bezpośredni minimum 25% udziałów lub głosów (10% jeżeli ponad 50% udziałów należy do portugalskich podatników). Międzynarodowe przedsiębiorstwa mają obowiązek ujawniać przed urzędem skarbowym informacje finansowe oraz podatkowe z działalności w każdym kraju.

Rachunkowość

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Dopuszczalne jest przyjęcie innego modelu roku. Po wyborze taki sam okres rozliczeniowy musi pozostać przez minimum 5 lat. Deklaracje składa się drogą elektroniczną w ciągu 5 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego. Dodatkowy raport musi zostać złożony do 15 dnia 7 miesiąca licząc od końca roku podatkowego przedsiębiorstwa. Podatek opłacany jest w ratach. Składanie skonsolidowanych sprawozdań jest dozwolone w przypadku gdy spółka dominująca trzyma pośrednio lub bezpośrednio przynajmniej 75% udziałów. Termin przedawnienia wynosi 4 lata, jednakże w szczególnych wypadkach może być on wydłużony. Termin przedawnienia dla podmiotów mających powiązanie z jurysdykcjami z czarnej listy rajów podatkowych wynosi 12 lat (15 lat na zebranie należnych podatków).  

Podatki u źródła

Dywidendy, Odsetki, Tantiemy – wypłacane nierezydentom podlegają podlegają opodatkowaniu – stawka 25% (35% dla rezydentów rajów podatkowych.), chyba że obniża ją odpowiednia umowa podatkowa.

VAT

Standardowa stawka wynosi 23% (obniżone mają kolejno 13% i 6%). Deklaracje muszą być składane co miesiąc w przypadku gdy roczny obrót przekracza 650 tysięcy Euro, w innym przypadku, deklaracje są składane co kwartał. Płatności dokonuje się co miesiąc do 10-ego dnia następnego miesiąca.

Inne podatki

 • Podatek od nieruchomości jest nakładany co roku przez lokalną administrację. Stawka wynosi od 0,3% do 0,8% i jest płacona przez właściciela. Podatek ten można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Dla właścicieli będących rezydentami rajów podatkowych stawka wynosi 7,5%.
 • Podatek od transferu nieruchomości – nakładany przez lokalne władze, stawka wynosi od 5% do 6,5% w zależności od lokalizacji i przeznaczenia nieruchomości. Dla rezydentów rajów podatkowych stawka ta wynosi 10%.
 • Opłata skarbowa jest nakładana na różnego rodzaju transakcje lub dokumenty. Może być to określona kwota, lub procent.
 • Cło jest nakładane na produkty pochodzące z poza UE. Akcyza nakładana jest na paliwa i ich pochodne; alkohol i napoje alkoholowe; tytoń oraz pojazdy.

Lokalne prawo pracy

Prawo pracy:

Prawo pracy w Portugalii opiera się na konstytucji, kodeksie pracy oraz układach zbiorowych. Umowa o pracę musi być w formie pisemnej, może być ona czas określony bądź nieokreślony. W kontrakcie muszą znaleźć następujące informacje: Dane pracownika/pracodawcy; cel kontraktu, opis stanowiska pracy; wynagrodzenie; czas i miejsce pracy; termin obowiązywania. Pracodawca może ustanowić okres próbny wynoszący od 15 do 240 dni w zależności od rodzaju umowy i zajmowanego stanowiska.

Czas pracy:

Standardowy czas pracy nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie), chyba że układy zbiorowe stanowią inaczej. Dopuszczalne są wydłużenia dnia pracy do maksymalnie 15 minut dziennie. Pracownicy mogą pracować w nadgodzinach, pod warunkiem, że nie przekraczają one wyznaczonych limitów: dla mikro i małych przedsiębiorstw – maksymalnie 175 godzin rocznie; dla średnich i dużych przedsiębiorstw – maksymalnie 150 godzin rocznie (może być wydłużony do 200 godzin przez układ zbiorowy); maksymalnie 2 godziny dziennie. Pracownikom przysługują 22 dni płatnego urlopu rocznie.

Płace:

Minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 676 Euro miesięcznie (brutto). Mogą występować różnice w zależności od terytorium (Portugalia kontynentalna, Madera, Azory). Pensje są dostosowywane co roku do panujących warunków ekonomicznych. Za nadgodziny w zwykłym dniu roboczym pracownik otrzymuje 25% premii za pierwszą godzinę oraz 37,5% za każdą następną. W przypadku pracy w dni wolne i święta państwowe premia wynosi 50%.

Ubezpieczenia społeczne:

Składka na ubezpieczenie wynosi 34,75% wynagrodzenia pracownika (23,75% płaci pracodawca a 11% pracownik).

Rozwiązanie stosunku pracy:

Wedle zasad pracownicy zatrudnieni na umowie nie mogą być po prostu zwolnieni.  Pracodawca musi przestrzegać procedury wyznaczonej przez kodeks pracy. Okres wypowiedzenia w zależności od stażu pracy wynosi od 15 dni do 75 dni.  Rozwiązanie umowy nastąpić na podstawie rażąco nieodpowiedniego zachowania pracownika; w wyniku zwolnień grupowych; ze względu na likwidację stanowiska pracy oraz w przypadku niezdolności pracownika do przystosowania się do danego stanowiska. Pracownik może, w drodze nakazu, wystąpić o zapobiegawcze zawieszenie wypowiedzenia, w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu.

Chcesz założyć spółkę w Portugalii?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance