Spółka offshore w Chile – dlaczego warto założyć firmę offshore w Chile?

Spółka offshore w Chile – dlaczego warto założyć firmę offshore w Chile?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 25,5%
  Stawka podatkowa
 • 2 tygodnie
  Czas założenia spółki
 • Brak
  Kapitał minimalny

W Chile istnieją następujące rodzaje spółek, które w ogólnym zarysie działają na podobnych zasadach jak spółki polskie:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jednoosobowa
 • Spółka akcyjna anonimowa
 • Spółka akcyjna
 • Spółka jawna
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka komandytowa
 • Spółka cywilna (po hiszpańsku asociacion – „stowarzyszenie”)

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jednoosobowa

Ten typ spółki ma kapitał oddzielny od majątku osoby która ją zakłada. Taką spółkę może założyć osoba fizyczna – Chilijczyk lub obcokrajowiec. Ustanawia się ją przez akt notarialny.

Spółka akcyjna anonimowa

Spółkę akcyjną anonimową powołuję się przez przeznaczenie przez akcjonariuszy kapitału na jej założenie. Substratem spółki jest jej kapitał, nie akcjonariusze. Odpowiedzialność akcjonariuszy ogranicza się do do wysokości wkładów każdego z nich. Spółka akcyjna anonimowa może być zamknięta lub otwarta i jest administrowana przez odwoływalny zarząd. Spółka jest otwarta gdy jej akcję notowane są na giełdzie i liczy ponad 500 akcjonariuszy. Prawo chilijskie przewiduje że czynności prawne podejmowane przez spółkę akcyjną mają zawsze charakter handlowy. Spółkę tą powołuję się w  akcie notarialnym.

Spółka akcyjna

W tej spółce akcje są imienne, każdy akcjonariusz odpowiada do wysokości swojego wkładu. Przepisy odnośnie spółek akcyjnych anonimowych stosuje się odpowiednio do spółek akcyjnych. Można ją powołać w akcie notarialnym lub w na piśmie poświadczając następnie przez notariusza.

Spółka jawna

Spółka jawna jest reprezentowana przez każdego ze wspólników lub osobę przez nich wybraną. Wspólnicy są odpowiedzialnie solidarnie i osobiście za zobowiązania spółki. Powołuje się ją w akcie notarialnym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podobna do spółki jawnej. Najważniejsza różnica polega na tym, iż wspólnicy odpowiadają do wysokości swojego udziału lub do innej sumy określonej w akcie założenia spółki. Powołuje się ją w akcie notarialnym.

Spółka komandytowa

W tej spółce część wspólników zwanych komandytariuszami przekazuje całość lub część kapitału na jej założenie nie posiadając żadnych uprawnień do zarządzenia nią. Odpowiedzialność tych wspólników jest ograniczona do wysokości ich wkładów. W sytuacji gdy na kapitał spółki składają się akcje spółka nazywa się „spółka komandytowo – akcyjna” , gdy kapitał jest utworzony w inny sposób nazywa się „spółka komandytowa”. Wymogi założenia są bardzo podobne do wymogów założenia spółki jawnej.

Spółka cywilna (hiszp. asociación)

Jest to umowa pomiędzy dwoma lub więcej osobami (wspólnikami), którzy zobowiązują się wspólnie przedsięwziąć określone czynności prawne, które to są podejmowane przez jedną z tych osób w jej własnym imieniu. Ten wspólnik jest zobowiązany do rozliczenia się z efektów swoich działań z innymi wspólnikami i do partycypowania wraz z nimi w zyskach i stratach wynikających z jego czynności. Wspólnik który dokonuje czynności prawnych jest jedynym odpowiedzialnym wobec osób trzecich. Nie istnieją wymogi formalne powołania tej spółki.

Umowę spółki zwykle redaguje adwokat, koszt takiej usługi prawnej to przynajmniej 70.000 CLP tj. 450 zł.

Procedura rejestracji spółki

Ustanowiemie pełnomocnika w Chile

Przedstawiciel (pełnomocnik) działa na mocy umowy pełnomocnictwa ustanowionego 8przez przedsiębiorę polskiego. Należy uszczegółowić, iż umocowuje się  pełnomocnika rozpoczęcia jakiejkolwiek działalności gospodarczej – musi być on umocowany do złożenia wniosku o nadanie numeru RUT (NIP) w Urzędzie Skarbowym i do zainicjowania działalności gospodarczej (założenia spółki w Chile, zakupu akcji , zakupu nieruchomości itp). W przypadku, iż przedsiębiorca polski jest osobą prawną należy także ustanowić przedstawiciela handlowego (prokurenta) zamieszkałego na stałe w Chile. Aby móc ustanowić pełnomocnika w Chile na mocy pełnomocnictwa podpisanego w Polsce należy:

 • Ustanowić pełnomocnika do wykonania danej czynności (np prokura, pełnomocnictwo szczególna na podpisania umowy spółki) w akcie notarialnym w Polsce
 • Uwierzytelnić pełnomocnictwo- dokonuje tego Prezes Sądu Apelacyjnego właściwego miejscowo dla notariusza gdzie zostało podpisane pełnomocnictwo
 • Zalegalizować pełnomocnictwo w MSZ w Warszawie (opłata skarbowa 26 zł)
 • Zalegalizować dokument w Konsulacie Chile w Warszawie (ul. Okrężna 62, opłata skarbowa ok 20 USD)
 • Następnie należy pełnomocnictwo przesłać do Chile, gdzie zostanie zalegalizowane w MSZ chilijskim (formalność darmowa)
 • Ostatnim etapem jest zaprotokołowanie pełnomocnictwa przez Notariusza w Chile (cena ok. 5000 peso, ok. 35 zł).

W Chile nie istnieje wymóg, by dokumenty były spisane w języku hiszpańskim. Do tego, by wywarły efekt w prawie cywilnym i handlowym jest jedynie niezbędne by język dokumentu był zrozumiały dla obu stron czynności prawnej. Natomiast akty notarialne, czyli pełnomocnictwo po zaprotokołowaniu przez notariusza w Chile, muszą być w języku hiszpańskim. Pełnomocnictwo należy przetłumaczyć (bo przejściu całego procesu legalizacji) w ambasadzie RP w Santiago lub, taniej, przez tłumacza (przysięgłego) w Polsce.

Uzyskanie numeru RUT (numeru NIP) (formalność bezpłatna)

Do rozpoczęcia jakiejkolwiek działalności gospodarczej w Chile (zakładanie spółek, wstępowania do spółek istniejących, zakup nieruchomości , zakup akcji itp) niezbędne jest uprzednie uzyskaniu numeru RUT, czyli odpowiednika polskiego numeru NIP. Numer ten uzyskuję się w chilijskim Urzędzie Skarbowym po wypełnieniu odpowiedniego formularza. Wniosek może złożyć pełnomocnik. Numer RUT nadawany jest od razu na miejscu.

Rozpoczęcie działalności- formy:

Cudzoziemcy niebędący rezydentami w Chile mogą prowadzić działalność gospodarczą w następujących postaciach:

 • Działając przez ustanowionego w Chile przedstawiciela
 • Tworząc agencję lub oddział spółki zagranicznej
 • Tworząc spółkę kapitałowa lub osobową

Prowadzenie działalności gospodarczej przez ustanowionego w Chile przedstawiciela

Do prowadzenia działalności gospodarczej w Chile polski przedsiębiorca powinien ustanowić przedstawiciela handlowego  w Chile. Pełnomocnictwo ustanawia się według procedury przedstawionej na wstępie. Przedstawiciel obowiązkowo musi posiadać obywatelstwo chilijskie lub być obcokrajowcem rezydentem w Chile. Tak ustanowiony pełnomocnik może dokonywać wszelkich czynności prawnych imieniu i na ryzyko mocodawcy – przedsiębiorcy polskiego.

Tworząc agencję lub oddział spółki zagranicznej

Spółka zagraniczna powinna ustanowić pełnomocnika do utworzenia agencji lub oddziału. Przedstawiciel powinien zalegalizować i przetłumaczyć następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie że spółka jest prawnie ustanowiona w Polsce (wypis z KRS)
 • Zaświadczenie że spółka aktualnie istnieje (także z KRS)
 • Kopia poświadczona notarialnie aktu notarialnego w którym ustanowiło się spółkę

Ponadto przedstawiciel musi podpisać akt notarialny w który ustanawia się oddział spółki.

Zarejestrowanie spółki w Rejestrze Handlowym (hiszp. Registro de Comercio) odpowiedniku polskiego KRS (koszt 0,2% kapitału zakładowego)

W terminie do 60 dni od momentu podpisania aktu spółki wymienione powyżej (oprócz cywilnej) należy zarejestrować w Rejestrze Handlowym (chilijskim odpowiedniku KRS) i następnie opublikować w Dzienniku Urzędowym.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez rejestrację w Urzędzie Skarbowym

Ostatnim etapem zakładania działalności gospodarczej w Chile jest rejestracja spółki lub oddziału w chilijskim Urzędzie Skarbowym. Tą formalność która można dokonać także przez pełnomocnika, pozwala na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wystawianie paragonów i faktur. Do zarejestrowania niezbędne jest wskazania adresu siedziby w Chile. Najwygodniejszym i najtańszym sposobem jest wynajęcie biura wirtualnego którego koszt to ok. 20.000 CLP na miesiąc (ok. 130 zł)

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Podatki i finanse

Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Chile. Spółki będące rezydentami płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Chile.

Stawka CIT

Stawka wynosi 27%. Wydatki związane z prowadzeniem działalności są kosztem uzyskania przychodu.  Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Straty mogą być odliczane w dowolnym momencie w przyszłości. Odliczanie wsteczne jest niedozwolone.

Podwójne opodatkowanie

Chile jest stroną wielu traktatów, zapewniających przedsiębiorcom wyłączenie spod podwójnego opodatkowania.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Chile wdrożyło system cen transferowych, a regulacja w znacznej mierze powiela zalecenia wydane przez OECD. Zasady niedostatecznej kapitalizacji dotyczą pożyczek między powiązanymi podmiotami. Jeżeli stosunek zadłużenia do kapitału własnego przekracza 3:1, nadwyżka odsetek podlega dodatkowemu opodatkowaniu – stawka 35%. Zasady dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych wymagają aby Chilijscy rezydenci aby uwzględniali w swoim dochodzie zyski wygenerowane przez ich podmioty zależne. Przedsiębiorstwo jest uznawane za zależne jeżeli Chilijski podatnik ma pośrednio lub bezpośrednio minimum 50% udziałów, głosów lub zysków.

Rachunkowość

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do dokonywania comiesięcznych płatności podatku z góry. Deklaracje składane są co rok, w kwietniu, następnego po danym roku. Składanie skonsolidowanych sprawozdań jest niedozwolone. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 3 lata, ale w niektórych przypadkach może być wydłużony do 6 lat.

Podatki u źródła

 • Dywidendy wypłacane nierezydentom podlegają opodatkowaniu – stawka 35%. Podatek ten jest rozliczany wspólnie z CIT. W przypadku, gdy udziałowiec jest rezydentem państwa, które ma umowę podatkową z Chile płaci tylko 35% podatek. W innym razie są one rozliczane łącznie i całkowity podatek wraz z ulgą wynosi 44,45%.
 • Odsetki podlegają opodatkowaniu – stawka 35%. Obniżona stawka w wysokości 4% obowiązuje dla odsetek z kredytów udzielonych przez obce, międzynarodowe banki lub inne instytucje finansowe.
 • Tantiemy – stawka 15-30% w zależności od tego, z użycia jakiego rodzaju utworu są wypłacane
 • Opłaty za usługi techniczne – wypłacane nierezydentowi podlegają opodatkowaniu – stawka 15%, pozostałe usługi podlegają podatkowi o stawce 35%.

VAT

Standardowa stawka wynosi 19% (obniżona 0%). Rejestracja VAT jest obowiązkowa. Deklaracji i płatności dokonuje się co miesiąc.

Inne podatki

 • Podatek od nieruchomości1% dla nieruchomości wiejskich; 1,2% dla nieruchomości miejskich. Nieruchomości miejskie mieszkalne podlegają podatkowi w wysokości 0,98% wartości katastralnej do wartości 120 tys. USD oraz 1,143% ponad tę kwotę.
 • Opłacie skarbowej podlegają zagraniczne pożyczki – stawka 0,066% miesięcznie. Maksymalna stawka wynosi 0,8%.
 • Cło – 6% (mogą również obowiązywać stawki obniżone bądź zerowe). Akcyza nakładana jest na napoje alkoholowe i niektóre bezalkoholowe; tytoń; produkty luksusowe (np. klejnoty) – stawka 10-50%.

Pozostałe informacje

Spółki w Chile wykorzystywane są przez naszych klientów jako środek do podejmowania inwestycji na terenie kraju samodzielnie lub, częsciej – wspólnie z lokalnym partnerem.

Chcesz założyć spółkę offshore w Chile?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance