Spółka w Austrii – dlaczego warto założyć firmę w Austrii?

Spółka w Austrii – dlaczego warto założyć firmę w Austrii?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 25%
  Stawka podatkowa
 • 4 tygodnie
  Czas założenia spółki
 • 35000€
  Kapitał minimalny

Austria to kwitnące i eleganckie centrum finansowe będące od dawna drogą handlową do Europy Wschodniej i na Bałkany. Jest to czwarty najbogatszy kraj w Europie. Co więcej, Austria aktywnie przyciąga zagranicznych inwestorów silnym wzrostem eksportu i łatwością, z jaką zakłada się tu spółki. Austria ma najlepsze wskaźniki gospodarcze w strefie euro i plasuje się na czwartym miejscu wśród państw UE pod względem dochodu na mieszkańca. Zaplecze przemysłowe, które obejmuje ważny sektor podwykonawczy, jest bardzo zróżnicowane (przemysł metalowy, inżynieria mechaniczna, przemysł elektroniczny i elektryczny, chemiczny, przetwórstwo żywności, high tech itp.). Austriacka gospodarka jest oparta w dużym stopniu na handlu zagranicznym, którego udział w PKB stale rośnie. Głównym partnerem Austrii jest Unia Europejska, która odpowiada za prawie 2/3 całej wymiany handlowej, ale udział krajów Europy Środkowej i Wschodniej wciąż rośnie.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek które zwykle otwierają inwestorzy zagraniczni:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH);
 • Publiczna spółka kapitałowa (AG);
 • Przedstawicielstwo;
 • Oddział spółki zagranicznej.

Fundacje

System austriacki oferuje korzystne mechanizmy sukcesji oraz zabezpieczenia majątku – w połączeniu z brakiem podatku od spadków czyni to Austrię jednym z najciekawszych jurysdykcji pod kątem planowania podatkowego dla osób high net individuals. Podmiotem wykorzystywanym w procesie jest fundacja austriacka.

 • Fundacja prywatna wymaga co najmniej 70 000 EUR kapitału własnego;
 • zarząd fundacji jest obowiązany prowadzić księgi rachunkowe podmiotu oraz publikować sprawozdania finansowe;
 • fundacja prywatna może być powołana dla celów niezwiązanych z interesem publicznym.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Spisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego i jednoczesne ustanowienie zarządu oraz rady nadzorczej jeżeli jest to przewidziane przez umowę lub ustawę.
 • Wymagane jest również dostarczenie do sądu wzorów notarialnie potwierdzonych podpisów złożonych przez wszystkich członków rady nadzorczej oraz potwierdzenie wpłacenia kapitału.
 • Zgłoszenie spółki przez zarząd do Rejestru Przedsiębiorstw (Firmenbuch), przypisanego do sądu gospodarczego lub sądu okręgowego.
 • Spółka jest rejestrowana we właściwym dla jej lokalizacji Sądzie Rejestrowym (Handelsgericht) oraz podlega wpisaniu do Rejestru Handlowego (Handelsregister).
 • Istnieje również konieczność zarejestrowania spółki w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.  àPo zweryfikowaniu dostarczonych dokumentów Sąd Rejestrowy decyduje o wpisie.
 • Z dniem uzyskania wpisu, który musi być podany do wiadomości publicznej, spółka nabywa osobowość prawną.

Udziałowcy:

Udziałowcem może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Minimum jeden wspólnik. Dopuszczalni są również zagraniczni udziałowcy. Udziałowcy mogą wydać wiążące dla zarządu instrukcje postępowania przez zwykłe głosowanie. Każdy posiadający minimum 10 % kapitału może zażądać specjalnego audytu, wnieść o zebranie udziałowców oraz dodawać punkty do porządku obrad.

Dyrektorzy:

Rada nadzorcza dyrektorów jest wymagana tylko w szczególnych przypadkach takich jak: spółki zarejestrowane z kapitałem przekraczającym 70 000 Euro i z więcej niż 50 wspólnikami oraz firmy które zatrudniają więcej niż 300 pracowników. W innych przypadkach wyznaczenie rady nadzorczej jest opcjonalne. Rada musi mieć minimum 3 członków i musi się spotykać przynajmniej 4 razy w roku.

Zarząd:

Wymagany jest minimum jeden członek zarządu. Członkiem zarządu może ale nie musi być udziałowiec. Brak wymogów odnośnie pochodzenia lub miejsca zamieszkania. Członkowie zarządu nie mogą zasiadać w radzie nadzorczej. Członkowie zarządu są uprawnieni do reprezentowania firmy na zewnątrz.

Siedziba:

Wskazane jest posiadanie stacjonarnego biura.

Termin:

Czas w jakim założona jest spółka to około 4 tygodni.

Kapitał:

Jego wysokość minimalna to € 35000, z czego minimum 50% należy wpłacić na konto firmowe jeszcze przed rejestracją. Istnieje jednakże możliwość skorzystania z przywileju założycielskiego przy którym kapitał wynosi € 10000 (wystarczy wpłacenie € 5000). Wybierając tę opcję wspólnicy muszą uzupełnić kapitał w ciągu 10 lat do wymaganego minimum (€ 17500).

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Podatki i finanse

Austria była i jest atrakcyjna dla inwestorów z uwagi na lokalizację oraz przyjazny i precyzyjny system podatkowy. Podatek od osób prawnych wynosi 25%. Stawka podstawowa VAT wynosi 20%, obniżona – 10%. Zasadniczo nie występuje podatek od darowizn i spadków. Zagranicznym inwestorom w Austrii oferuje się szeroki wybór ulg podatkowych. Dostępne są atrakcyjne odpisy na inwestycje i dodatki na koszty prac badawczych. Potencjalne straty mogą być ujmowane w kolejnych latach podatkowych bez ograniczeń czasowych.

Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Austrii lub jest z niej zarządzane i kontrolowane. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Austrii. Jest on nakładany na wpływy przedsiębiorstwa pochodzące z jego działalności, dochodów pasywnych oraz zysków kapitałowych.

Stawka CIT

25% W przypadku gdy firma nie uzyska żadnych zysków musi zapłacić podatek minimalny w wysokości 1750 Euro. Normalne wydatki związane z prowadzeniem działalności mogą zostać odliczone. Dozwolona jest tylko liniowa metoda amortyzacji, koszty są rozłożone równomiernie na okres użytkowania aktywów (zazwyczaj wynosi on od 4 do 10 lat). Dla niektórych przedmiotów dozwolona jest przyspieszona amortyzacja. Stopa dla budynków wynosi 2,5%, dla aut 12,5%. Straty mogą być przenoszone na czas nieokreślony i być odliczane w dowolnym momencie w przyszłości, jednakże zazwyczaj mogą być kompensowane tylko z 75%  zysków danego roku (dla płatników CIT). W niektórych przypadkach dopuszczalna jest 100% kompensacja. Odliczanie straty wstecz jest niedozwolone. Zyski kapitałowe są zazwyczaj opodatkowane tak samo jak dochody (stawka 25%).

Podwójne opodatkowanie

Austria jest stroną wielu traktatów, zapewniających przedsiębiorcom wyłączenie spod podwójnego opodatkowania.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Austria wdrożyła system cen transferowych a ich wytyczne w znacznej mierze powielają te, wydane przez OECD. Obowiązuje zasada pełnej konkurencji oraz standardowa dokumentacja. W przypadku nie dotrzymania wymogów jej dotyczących, nakładane są kary do wysokości 50000 Euro. Nie ma szczególnych zasad dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. Zgodnie z orzecznictwem odsetki w niektórych przypadkach mogą zostać zakwalifikowane jako dywidendy. Urzędy skarbowe zazwyczaj zgadzają się w czasie audytu na stosunek zadłużenia do kapitału własnego wynoszący 4:1. Nie jest to uznawane za bezpieczną przystań. W świetle ogólnej zasady przeciwdziałania urząd skarbowy może dokonywać korekt jeżeli miało miejsce nadużycie form i metod prawnych celem uzyskania korzyści podatkowych.

Rachunkowość

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Może zostać przyjęty inny model roku jeżeli organy podatkowe wyrażą na to zgodę, jednakże zawsze musi on mieć 12 miesięcy. Deklaracje są składane elektronicznie do 30 czerwca. Podatek jest opłacany z góry w kwartalnych ratach. Firmy w Austrii mogą stworzyć grupy kapitałowe. Aby złożyć skonsolidowane sprawozdanie spółka dominująca musi mieć więcej niż 50% udziałów w spółce zależnej. Przedawnienie zobowiązań podatkowych następuje po 5 latach (od końca roku podatkowego). W niektórych przypadkach okres ten może zostać wydłużony. Maksymalny okres przedawnienia wynosi 10 lat (w szczególnych sytuacjach 15).

Podatki u źródła

 • Dywidendy wypłacane innej austriackiej firmie są zwolnione z opodatkowania. Wypłacane nierezydentom są objęte podatkiem o stawce 27,5%, chyba że przepisy krajowe bądź Unijne ją obniżają.
 • Odsetki – Płatności dokonywane na rzecz cichego partnera będącego nierezydentem są opodatkowane stawką 27,5% (25% jeżeli partnerem jest przedsiębiorstwo)
 • Tantiemy – stawka 20%, chyba że przepisy krajowe bądź Unijne ją obniżają
 • Usługi doradcze (techniczne, handlowe) – 20%

VAT

Standardowa stawka wynosi 20% (obniżone mają kolejno 13% i 10%). Obowiązek rejestracji VAT spoczywa na przedsiębiorcach, których obrót przekracza 30000 Euro rocznie. Nierezydenci dostarczający podlegające opodatkowaniu produkty i usługi również mają obowiązek rejestracji. Deklaracje VAT są składne elektronicznie miesięcznie lub kwartalnie. Roczna musi zostać złożona do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym.

Pozostałe podatki

 • Podatek od nieruchomości – okręgi administracyjne nakładają rokrocznie podatek od nieruchomości wynoszący 0,2%  nawet 5-krotnej oszacowanej wartości nieruchomości.
 • Podatek od transferu nieruchomości – podatek jest nałożony na transakcje skutkujące zmianą właściciela nieruchomości. Stawka wynosi 3,5% (podstawą jest wartość nieruchomości), w niektórych przypadkach może być niższa.
 • Opłata skarbowa jest nakładana na wiele transakcji (m.in. cesja wierzytelności, umowy najmu bądź wynajmu). Stawka wynosi od 0,8% do 2%.
 • Cło i akcyza – Cło jest nakładane na produkty pochodzące z poza UE. Akcyza jest nałożona na tytoń, alkohol oraz paliwa.
 • 5% – podatek od promocji
 • 3% – podatek od wynagrodzeń

Inne podatki / opłaty lokalne – np. podatek od posiadania psa, mogą być nakładane przez dany okręg administracyjny.

Księgowość

Stawka podatku:• Podatek dochodowy: 25%, Minimalny podatek od spółek GmbH i AG równy 1092 € w pierwszym roku, 1750 € dla spółek GmbH w drugim roku i 3500 € dla spółek AG.
• Podatek od zysków kapitałowych: 25%
• Podatek od należności licencyjnych: 20%
• Przychód spółek zagranicznych: 25%
• Podatek lokalny (pracownicy): 3% wynagrodzenia brutto
• VAT : 20%
• Brak podatku majątkowego lub od osób prawnych.
Kapitał minimalny35000 € (50% uwalniane podczas zakładania spółki)
Uwolnienie 25% (przy minimum 17500 €), jeżeli kapitał jest wyższy.
UdziałowcyPrzynajmniej jeden wspólnik (jednoosobowa spółka GmbH)
Zagraniczni udziałowcyTak
Holding zagranicznyTak, spółka austriacka może pełnić funkcję spółki holdingowej i korzystać ze szczególnych
Wymogi prawneRada nadzorcza obowiązkowa, jeżeli spółka ma powyżej
50 wspólników lub ponad 300 pracowników i jeżeli kapitał przekracza 70000 €. Obowiązkowy audytor, jeżeli spełnione zostaną dwa z poniższych kryteriów: Aktywa ogółem większe niż 4840000 €, obrót przekracza 9680000 €,
ponad 50 pracowników w firmie.
Termin4 tygodnie od otrzymania wszystkich dokumentów
SiedzibaWskazane posiadaniae fizycznego biura
KsięgowośćObowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe, kwartalne zaliczki na podatek dochodowy, podatek minimalny – 1750 EUR.

Lokalne prawo pracy

Prawa pracownika:

Umowa o pracę nie musi być w formie pisemnej. Umowa zawsze będzie uznana za istniejącą i ważną niezależnie od tego w jakiej jest formie. Wszyscy pracownicy muszą uzyskać oświadczenie o warunkach świadczenia usług oraz szczegółowe informacje o pracodawcy w momencie rozpoczęcia pracy. Nie zastępują one umowy pisemnej. W przypadku jakiejkolwiek zmiany pracownik musi otrzymać nowe oświadczenia i informacje.

Czas pracy:

Maksymalny czas pracy uregulowany przez prawo wynosi 40 godzin tygodniowo. Dziennie może być to maksymalnie 8 godzin, ale może być rozszerzony do 10 godzin przez układ zbiorowy. Wszyscy pracownicy mają prawo do podstawowych 25 dni urlopu rocznie. Po 25 latach pracy zwiększa się do 30 dni.

Płace:

Nie ma określonej stawki minimalnej, jednakże nielegalnym jest płacenie pracownikowi mniejszej stawki niż tej, która została wynegocjowana przez układ zbiorowy. Stawka w wysokości 1000 Euro miesięcznie stanowi punkt odniesienia przy negocjacji warunków zatrudnienia.

Ubezpieczenia społeczne:

Pracodawca płaci 3,78% a pracownik 3,87% wynagrodzenia na rzecz ubezpieczenia chorobowego. Pracodawca płaci 3,35% a pracownik 3% na rzecz funduszu dla bezrobotnych. Każdy z nich płaci 0,5% na rzecz funduszu mieszkaniowego. Pracodawca płaci 1,3% na ubezpieczenie wypadkowe.

Rozwiązanie stosunku pracy:

Przepisy prawa pracy zabraniają zwolnienia pracownika bez pisemnego wypowiedzenia, z wyjątkiem pracowników, którzy dopuścili się poważnych naruszeń (np. kradzież). Członkowie rady zakładowej mogą zostać zwolnieni za naruszenia jeżeli sąd społeczny i sąd pracy wyrażą na to zgodę. Pracownicy mogą podważyć decyzję pracodawcy o zwolnieniu przez radę zakładową lub w sądzie. Prawo pracy określa minimalne terminy wypowiedzenia, mogą być one zmieniane przez układy zbiorowe (zazwyczaj je wydłużają i wymagają wypowiedzenia na piśmie). Pracownicy przemysłowi otrzymują dwutygodniowe wypowiedzenie ale dopiero po zakończeniu okresu próbnego. Pozostali pracownicy otrzymują sześciotygodniowe wypowiedzenie w czasie pierwszych 2 lat pracy, dwumiesięczne w latach 3-5, trzymiesięczne w latach 6-15, czteromiesięczne w latach 16-25 oraz pięciomiesięczne powyżej 26 lat pracy. Pracownik może złożyć wypowiedzenie na koniec miesiąca natomiast pracodawca może je wręczyć na koniec kwartału lub w wyjątkowych przypadkach 15-ego lub ostatniego dnia miesiąca. Odprawa jest wypłacana ze specjalnego funduszu na który pracodawca wpłaca 1.53% miesięcznych wypłat. W przypadku masowych zwolnień pracodawca musi poinformować radę zakładową. Prawo gwarantuje, że w przypadku sprzedaży firmy pracownicy nie mogą być zwolnieni oraz ich prawa i wynegocjowane warunki dalej obowiązują.

Chcesz założyć spółkę w Austrii?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance