Spółka offshore w Hongkongu – dlaczego warto założyć firmę offshore w Hongkongu?

Spółka offshore w Hongkongu – dlaczego warto założyć firmę offshore w Hongkongu?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 0%
  Stawka podatkowa
 • 3 dni robocze
  Czas założenia spółki
 • Brak
  Kapitał minimalny

Hongkong jest największym azjatyckim centrum biznesowym i najbogatszym miastem Chin. Oferuje atrakcyjne opodatkowanie oraz usługi komercyjne, finansowe i prawne na najwyższym poziomie. Hongkong skupia każdy rodzaj biznesu, niezależnie od tego czy jest nim import, eksport, sprzedaż internetowa, handel międzynarodowy czy innego rodzaju usługi niematerialne. Opodatkowanie działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych wynosi 0%. Stabilny ekonomicznie i politycznie Hongkong cieszy się uzasadnionym uznaniem. Strefa ta zachowuję swą autonomię w zakresie emisji pieniądza HKD (Dolara Hongkońskiego). 

Warto wiedzieć

 • Hongkong posiada publiczny rejestr spółek handlowych;
 • system podatkowy ma charakter terytorialny – opodatkowuje się dochód z prowadzenia działalności na terenie Hongkongu – poza nim już nie;
 • system prawny oparty jest na prawie anglosaskim;
 • księgowość jest obowiązkowa, należy również przygotować i złożyć roczne sprawozdanie finansowe;
 • Otwarcie rachunku w Hongkongu nie jest takie proste jak się wydaje – wymaga się uzasadnienia ekonomicznego;
 • Hongkong uważany jest przez Polskę za raj podatkowy – mimo to wykorzystywany jest do prowadzenia działalności handlowej np. z Chinami;
 • spółka w Hongkongu może być anonimowa poprzez użycie usług udziałowca i dyrektora nominowanego.

Zakładanie spółki w Hongkongu można przeprowadzić zdalnie, bez konieczności przygotowania pełnomocnictwa notarialnego i przechodzenia przez długotrwałą procedurę legalizacyjną.

Procedura rejestracji spółki

Zakładanie spółki w Hongkongu obejmuje:

 • Sprawdzenie dostępności wybranej nazwy spółki w Rejestrze Spółek.
 • Sporządzenie aktu założycielskiego oraz statutu spółki.
 • Wypełnienie wniosku o rejestrację.
 • Złożenie dokumentów do Rejestru Spółek.
 • Uzyskanie certyfikatu rejestracyjnego.

Udziałowcy:

Minimum jeden wspólnik jest wymagany do założenia spółki. Maksymalna liczba wspólników wynosi 50. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy oraz serwis nominowany.

Zarząd:

Zarząd nad spółką sprawuje dyrektor, którym może być udziałowiec. Wymagany jest również sekretarz, który musi być rezydentem Hongkongu jeżeli jest osobą prywatną lub mieć adres rejestrowy na terenie Hong Kongu jeżeli jest firmą.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terytorium Hongkongu, który będzie widniał na dokumentach firmowych oraz danych pocztowych spółki. Istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura wraz z dedykowanym numerem telefonu.

Termin:

Czas założenia spółki wynosi około 3 dni roboczych.

Kapitał:

Brak wymaganego kapitału minimalnego.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Podatki i finanse

System podatkowy Hongkongu opiera się na zasadzie terytorialnej, co oznacza, że dochody pochodzące ze źródeł znajdujących się poza terytorium Hongkongu nie podlegają opodatkowaniu. W rezultacie osoby fizyczne, spółki kapitałowe i osobowe, trusty – są podatnikami podatku dochodowego od całego swojego dochodu osiąganego ze źródeł położonych w Hongkongu (poza dochodów ze zbywania tzw. capital assets, tj. środków trwałych).

Nie ma tu większości podatków znanych z Polski czy innych krajów Unii Europejskiej. Brak jest podatku VAT, podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki), od dochodów z odsetek, opłat skarbowych, a także podatku spadkowego. Nie pojawiają się tutaj składki na ubezpieczenie społeczne, nie ma również płacy minimalnej. Zarobki reguluje po prostu popyt i podaż pracy.

Opodatkowaniu w Hongkongu podlegają jedynie zyski, które mają źródło w Hongkongu. Zyski pochodzące z innych źródeł nie podlegają podatkowi od dochodu. Sama zasada jest bardzo jasna, ale jej zastosowanie w konkretnych przypadkach może czasami być sporne.

Podstawy opodatkowania zysków spółek w Hongkongu

Hongkong przyjął terytorialną podstawę dla opodatkowania zysków pochodzących z handlu, działalności zawodowej lub działalności gospodarczej prowadzonej w Hongkongu. Podatek od zysków jest pobierany wyłącznie od zysków, które uzyskiwane są w Hongkongu lub pochodzą z Hongkongu. Innymi słowy oznacza to, że osoba prowadząca działalność w Hongkongu, ale osiągająca zyski w innym miejscu, nie musi uiszczać od tych zysków podatku w Hongkongu. W przeciwieństwie do Hongkongu, większość krajów świata opodatkowuje ogólnoświatowy zysk z działalności, w tym zyski pochodzące ze źródeł offshore.

Warunki wstępne podlegania podatkowi dochodowemu

Zgodnie z rozporządzeniem Urzędu Skarbowego, osoba podlega podatkowi dochodowemu pod następującymi warunkami:

 • prowadzi handel, wykonuje zawód lub prowadzi działalności gospodarczą w Hongkongu;
 • czerpie zyski z handlu, wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej; oraz
 • zyski powstają w Hongkongu lub pochodzą z Hongkongu.

Pierwsze dwa warunki są jasne. Konieczne jest opracowanie części trzeciej. Spójrzmy na podstawowe zasady ustalania źródła zysków.

Podstawowe zasady ustalania źródła zysków

Sądy przez lata rozważały przedmiot źródła zysków. Następujące zasady wyłoniły się z decyzji sądów:

 • Liczy się stan faktyczny

Kwestia lokalizacji zysków jest sprawą praktyczną, związaną ze stanem faktycznym. Żadna uniwersalna reguła nie może mieć zastosowania do każdego scenariusza. To, czy zyski powstają w Hongkongu czy są z niego uzyskiwane, zależy od charakteru zysków i transakcji, które powodują powstanie takich zysków.

 • Test podjętych działań

Podstawową zasadą jest sprawdzenie, jakie działania podjął podatnik w celu osiągnięcia zysków i gdzie ich dokonał. Innymi słowy, właściwym podejściem jest określenie operacji, które wytworzyły odpowiednie zyski oraz stwierdzenie, gdzie miały miejsce te operacje. Źródło zysków musi być przypisane do czynności podatnika, które spowodowały ich powstanie, a nie do operacji innych członków grupy podatnika.

 • Działania uprzednie lub uboczne

Czynności istotne nie tworzą całokształtu działalności podatnika. Nacisk kładzie się na ustalenie geograficznej lokalizacji transakcji, które przyczyniły się do powstania zysków po stronie podatnika, w odróżnieni od działań uprzednich lub ubocznych w stosunku do tych transakcji.

 • Miejsce, w którym podjęta została decyzja

Miejsce, w którym na co dzień podejmowane są decyzje dotyczące inwestycji i działań biznesowych, jest tylko jednym z czynników, który należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu źródła zysków. Nie jest to jednak zazwyczaj czynnik decydujący.

 • Zysk brutto z transakcji

Rozróżnienie pomiędzy zyskami uzyskiwanymi w Hongkongu a zyskami offshore dokonywane jest w odniesieniu do zysków brutto uzyskiwanych z poszczególnych transakcji.

 • Obecność spółki za granicą

Firma może działać za granicą, osiągając dzięki temu zyski poza granicami Hongkongu, ale brak obecności biznesowej firmy za granicą sam w sobie nie oznacza jednak, że wszystkie zyski z działalności w Hongkongu nieodmiennie powstają w Hongkongu lub z niego pochodzą. Jednakże w zdecydowanej większości przypadków, w których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Hongkongu i spółka nie jest obecna na rynku zagranicznym, zyski osiągnięte przez tę firmę prawdopodobnie będą obciążone podatkiem dochodowym w Hongkongu.

 • Kontrakty na zakup i sprzedaż towarów

Czynnikiem determinującym lokację zysków z obrotu towarami jest na ogół miejsce, w którym realizowane są umowy kupna i sprzedaży. „Realizacja” oznacza nie tylko wykonanie umowy w sensie prawnym. Obejmuje również negocjacje, zawieranie umowy i realizację jej postanowień. Po wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie Magna Industrial Co. Ltd. przeciwko CIR jest jasne, że konieczne jest szersze podejście. Właściwym sposobem jest sprawdzenie wszystkich istotnych operacji przeprowadzanych w celu uzyskania zysków, a nie tylko zakupu i sprzedaży towarów. W sprawie Magna Industrial Co. Ltd. przeciwko CIR Sąd Apelacyjny zauważył, że:

Oczywiście kwestia zakupu i sprzedaży towarów jest ważna, ale są też inne pytania: na przykład: jak kupowano i składowano towary? W jaki sposób uzyskane zostały zamówienia? W jaki sposób zamówienia były obsługiwane? W jaki sposób towary zostały przesłane? W jaki sposób zostało zorganizowane finansowanie? Jaki był sposób dokonano płatności?

W jaki sposób rozpatruje się istotne fakty

Przy rozpatrywaniu istotnych faktów charakter i jakość działań mają znacznie większe znaczenie niż ilość. To przyczyna i skutek działań w odniesieniu do osiągniętego zysku są czynnikami decydującymi. Fakty niezwiązane bezpośrednio z działalnością handlową są uważane za nieistotne przy ustalaniu lokalizacji zysków. Jest to np. wynajęcie pomieszczeń biurowych, rekrutacja personelu, założenie biura itp. Jeśli umowy kupna i sprzedaży są realizowane w Hongkongu, zyski podlegają opodatkowaniu w Hongkongu. Jeśli umowy kupna i sprzedaży są realizowane poza Hongkongiem, zyski nie podlegają opodatkowaniu w Hongkongu. Jeżeli w Hongkongu została zawarta umowa kupna lub umowa sprzedaży, domniemanie wstępne polega na tym, że zyski podlegają opodatkowaniu w Hongkongu. Jednakże inne istotne fakty będą musiały zostać zbadane w celu określenia źródła zysków.

W przypadku sprzedaży na rzecz klienta z Hongkongu (w tym sprzedaży dla biura w Hongkongu działającego na rzecz klienta zagranicznego), umowa sprzedaży uznana jest za wykonaną w Hongkongu.

W przypadku, gdy zawarcie umowy sprzedaży i zakupu nie wymaga podróży poza Hongkong, a odbywa się w Hongkongu za pośrednictwem telefonu lub środków elektronicznych, w tym Internetu, umowę uważa się za zrealizowaną w Hongkongu. Zyski z działalności handlowej są uważane za całkowicie opodatkowane lub całkowicie niepodlegające opodatkowaniu. Nie stosuje się podziału.

Miejsce produkcji

Źródłem zysków w przypadku przemysłu wytwórczego jest miejsce, w którym wytwarzane są produkty. Zyski z tytułu sprzedaży towarów wytwarzanych w Hongkongu podlegają w całości opodatkowaniu w Hongkongu. Jeśli towary są wytwarzane częściowo w Hongkongu i częściowo poza Hongkongiem, ta część zysków, która związana jest z produkcją towarów poza Hongkongiem nie będzie uważana za powstałą w Hongkongu. Miejsce, w którym wyprodukowane towary są sprzedawane, nie ma znaczenia.

Produkcja w ramach porozumienia o przetwarzaniu lub montażu z podmiotem z kontynentalnej części Chin

 • Firmy z Hongkongu zaangażowane są zwykle w dwa typy obsługi handlu na kontynencie: procesy związane z obsługą kontraktów oraz z obsługą importu.  W przypadku obsługi kontraktów, dokumentem, który reguluje stosunek umowny między stronami, jest umowa o przetwarzanie – określa ona prawa i obowiązki firmy z Hongkongu i firmy z części kontynentalnej zajmującej się przetwarzaniem. Firma z Hongkongu jest odpowiedzialna za dostawę surowców i maszyn bez wynagrodzenia oraz za zapewnienie technicznego know-how, podczas gdy przedsiębiorstwo przetwórcze na kontynencie jest odpowiedzialne za udostępnienie fabryk, narzędzi i siły roboczej. W zamian za usługi przetwarzania, spółka z Hongkongu płaci podwykonawcom z części kontynentalnej. Tytuł prawny do surowców i wyrobów gotowych przysługuje spółce z Hongkongu. Ściśle rzecz ujmując, przedsiębiorstwo przetwórcze na kontynencie jest oddzielnym podwykonawcą, różnym od spółki z Hongkongu, więc kwestia podziału zysków tej ostatniej nie powinna w ogóle się pojawić. W opinii Departamentu, operacje firmy z Hongkongu na kontynencie uzupełniają jej działalność w Hongkongu. Zwykle przyjmuje się podział zysków w skali 50:50 w przypadku działań dokonywanych przez spółkę z Hongkongu w części kontynentalnej.
 • W procesach importowych działalność produkcyjna wykonywana jest przez zagraniczne przedsiębiorstwo inwestycyjne (FIE) z siedzibą w części kontynentalnej Chin, powiązane ze spółką z Hongkongu. Firma z Hongkongu sprzedaje surowce do FIE i odkupuje gotowe produkty od FIE. Firma z Hongkongu prowadzi handel surowcami i wyrobami gotowymi, podczas gdy FIE produkuje gotowe towary. Tytuł prawny do surowców i wyrobów gotowych przechodzi na FIE/przenoszony jest przez FIE na spółkę z Hongkongu. Departament jest zdania, że ​​zyski, jakie przynoszą spółce Hongkongu transakcje handlowe przeprowadzane w Hongkongu, nie mogą być przypisane do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa inwestycyjnego, prowadzącego działalność na kontynencie. Źródło zysków z działalności handlowej należy przypisać do działalności spółki z Hongkongu, w której one powstały. Nie stosuje się proporcjonalnego podziału zysków.

Produkcja prowadzona przez niezależnego podwykonawcę w kontynentalnej części Chin.

W przypadkach, w których prace montażowe są zlecane różnym wykonawcom na kontynencie, miejsca pracy są liczne, o niewielkiej wartości i krótkotrwałe, a firma z Hongkongu w minimalnym stopniu zaangażowana jest w prace montażowe, wówczas produkcja na kontynencie nie jest uważana za prowadzoną przez spółkę z Hongkongu. Zważywszy, że spółka z Hongkongu nie prowadzi żadnej działalności produkcyjnej poza Hongkongiem, jej zyski powinny w całości podlegać opodatkowaniu podatkiem od zysków bez dokonywania proporcjonalnego podziału.

Prowizje od sprzedaży lub zakupu

Kiedy przedsiębiorstwo otrzymuje prowizję, zapewniając produkty nabywcom lub zapewniając odpowiednie środki dostawcom produktów zamawianych przez klientów, to działalność, która prowadzi do osiągnięcia dochodów z prowizji, stanowi porozumienie biznesowe, które ma być egzekwowane pomiędzy zleceniodawcami. Źródłem dochodów jest miejsce, w którym agent wykonuje swoje działania. Jeśli takie działania są prowadzone w Hongkongu, dochód ma źródło w Hongkongu.

Czynniki, takie jak miejsce, w którym zlokalizowani są zleceniodawcy, sposób, w jaki identyfikowani są oni ich przez agenta, oraz miejsce, w którym czynności uboczne dokonywane są przed lub po uzyskaniu prowizji, nie są zasadniczo istotne przy określaniu źródła dochodu z prowizji.

W przypadku, gdy dochód z prowizji osiągany jest przez osobę prowadzącą działalność w Hongkongu, ale działania prowadzące do osiągnięcia prowizji są wykonywane całkowicie poza Hongkongiem, prowizja nie podlega opodatkowaniu w Hongkongu.

Pozostałe zyski

Poniżej przedstawione zostały niektóre przykłady testów służących do określania źródła głównych rodzajów innych zysków z działalności biznesowej:

ZyskiPodleganie opodatkowaniu w Hongkongu
Dochody z najmu nieruchomościPodlegają opodatkowaniu, jeśli nieruchomość znajduje się w Hongkongu
Zyski osiągnięte przez właściciela ze sprzedaży nieruchomościPodlegają opodatkowaniu, jeśli nieruchomość znajduje się w Hongkongu
Zyski z tytułu zakupu i sprzedaży akcji notowanych i innych notowanych papierów wartościowychPodlegają opodatkowaniu, jeśli giełda, na której akcje lub papiery wartościowe są przedmiotem obrotu, znajduje się w HongkonguW przypadku, gdy zakup i sprzedaż odbywały się w wolnym obrocie, podlegają opodatkowaniu w przypadku, gdy umowy kupna i sprzedaży zostały wykonane w Hongkongu
Zyski związane z działalnością biznesową (inną, niż działalność instytucji finansowej) z tytułu zakupu i sprzedaży nienotowanych akcji i innych nienotowanych papierów wartościowychPodlegają opodatkowaniu w przypadku, gdy umowy kupna i sprzedaży są wykonywane w Hongkongu
Dochody z tytułu świadczenia usługPodlegają opodatkowaniu, jeśli usługi, za których świadczenie otrzymane zostało wynagrodzenie, świadczone były w Hongkongu
Należności licencyjne uzyskane przez przedsiębiorstwoPodlegają opodatkowaniu, jeśli licencja lub prawo użytkowania są nabywane i przyznawane w Hongkongu
Należności licencyjne z tytułu praw własności intelektualnej, otrzymane w Hongkongu przez nierezydentaPodlegają opodatkowaniu, jeśli prawo własności intelektualnej wykonywane jest w HongkonguW odniesieniu do należności licencyjnych otrzymanych lub naliczonych w dniu 25 czerwca 2004 r. lub później, jeśli prawo własności intelektualnej jest wykonywane poza Hongkongiem, podlega opodatkowaniu, jeśli należność licencyjna podlega odliczeniu przy ustalaniu podlegających opodatkowaniu zysków podatnika.
Odsetki przysługujące przedsiębiorstwuPodlegają opodatkowaniu, jeśli pożyczkodawca udostępnia pożyczkobiorcy fundusze w Hongkongu

Podział zysków i kosztów

W sytuacji uzyskania zysków z działalności produkcyjnej lub z tytułu świadczenia usług, wiążących się z istotną działalnością, zarówno wewnątrz, jak i poza Hongkongiem, podział zysków jest proporcjonalny. W sprawach dotyczących kontraktacji jako normę stosuje się podział 50:50, uwzględnieniem warunków umownych nałożonych na strony porozumienia. Natomiast w przypadkach, w których podział jest proporcjonalny, stosowana zasada będzie zależeć od okoliczności danej sprawy. Przy stosowaniu podziału może powstać pytanie dotyczące do kwestii podziału kosztów pośrednich. Krótko mówiąc, gdy wydatki te przyczyniają się zarówno do powstania zysków w Hongkongu, jak i do powstania zysków offshore, powinny być one rozdzielone w takim stosunku, w jakim zyski osiągnięte w Hongkongu i zyski offshore pozostają wobec zysków całkowitych.

Interpretacje podatkowe

Aby zapewnić prawidłowe działanie zasady terytorialnej, Departament Urzędu Skarbowego wydaje interpretacje podatkowe w kwestii źródła zysków z działalności gospodarczej dla celów podatku od zysków. Usługa taka podlega opłacie.

Pozostałe informacje

Ogólne wymagania dotyczące compliance oraz corocznego składania sprawozdań finansowych dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z Hongkongu

Podstawowe bieżące wymagania compliance:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited) zarejestrowana w Hong Kongu musi spełnić poniższe wymagania:

 • Posiadać lokalny adres rejestrowy (skrytka pocztowa nie jest uznawana);
 • Sekretarzem spółki musi być rezydent HK (osoba fizyczna lub prawna);
 • Posiadać przynajmniej jednego dyrektora spółki, którym jest osoba fizyczna  (rezydent  lub cudzoziemiec będący osobą pełnoletnią – skończone 18 lat);
 • Posiadać przynajmniej jednego udziałowca (osoba prawna lub osoba fizyczna – pełnoletni rezydent lub cudzoziemiec; skończone 18 lat);
 • Posiadać wybranego audytora, chyba że spółka jest „nieaktywna”, tj.; w okresie sprawozdawczym za dany rok nie doszło do żadnych transakcji;
 • Powiadamiać lokalny Rejestr Spółek Handlowych w Hong Kongu o wszelkich zmianach dot. zmiany adresu rejestrowego, udziałowców, dyrektorów, sekretarza spółki, zmianach
  w kapitale zakładowym, etc.,  spełniając poniższe wymagania i dochowując terminów:
  • Zawiadomienie rejestru o zmianie adresu rejestrowego spółki – w terminie 15 dni od momentu zmiany;
  • Zawiadomienie o zmianie na stanowisku sekretarza lub dyrektora spółki (mianowanie/rezygnacja/zmiana) w terminie 15 dni od momentu nastąpienia takiego zdarzenia;
  • Zawiadomienie o wszelkich zmianach danych sekretarza lub dyrektora spółki –
   w terminie 15 dni od momentu stosownych zmian;
  • Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki – złożenie formularza NNC2 w terminie 15 dni od momentu podjęcia uchwały o stosownej zmianie ;
  • Zawiadomienie o podjęciu uchwały lub innych specjalnych uchwał – w terminie 15 dni od momentu podjęcia uchwały nadzwyczajnej;
  • Zawiadomienie o zmianie miejsca przechowywania ksiąg rachunkowych spółki –
   w terminie 15 dni od momentu dokonania zmiany;
  • Zawiadomienie o przydziale udziałów – w terminie miesiąca od momentu przydziału lub podwyższenia kapitału spółki;
 • Opłacić koszty roczne spółki – miesiąc przed upływem terminu;
 • Zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (ZZW) w terminie 18 miesięcy od momentu rejestracji spółki; każde kolejne ZZW powinno odbywać się co roku z przerwami pomiędzy ZZW nie przekraczającymi 15 miesięcy. Dyrektorzy spółki winni składać sprawozdania finansowe spółki (np. rachunek zysków i strat oraz bilans księgowy) zgodnie z wymaganiami sprawozdawczości finansowej w Hong Kongu (FRS). Dyrektorzy spółki muszą być przygotowani w związku z rocznymi sprawozdaniami finansowymi.
 • Spełniać wymagania i dochowywać terminów składania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z wymaganiami Rejestru Spółek Handlowych oraz lokalnych organów podatkowych.
 • Posiadać bezwzględnie poniższe dokumenty przez cały czas prowadzenia spółki: certyfikat rejestracji, umowę spółki, protokoły Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników oraz wszelkich posiedzeń dyrektorów, księgi rachunkowe, pieczęć spółki, certyfikaty udziałów, a także rejestry udziałowców i dyrektorów;
 • Posiadać wszelkie niezbędne licencje – jeżeli dotyczy;
 • Przechowywać właściwe i szczegółowe księgi rachunkowe spółki. Wszelkie dokumenty księgowe spółki muszą być przechowywane przez okres 7 lat. Niespełnienie powyższych wymagań spowoduje nałożenie kary finansowej na spółkę. Jeżeli księgi rachunkowe spółki są przechowywane zagranicą, wówczas potwierdzenia złożenia rocznych deklaracji (PTR) lub sprawozdań muszą być przechowywane przez lokalnego sekretarza spółki w HK.

Dokumenty handlowe oraz księgi rachunkowe muszą zawierać:

 • Paragony/faktury potwierdzające transakcje, dochody i koszty spółki;
 • Zasadniczą dokumentację, tj.: dowody księgowe, wyciągi bankowe, faktury, paragony, pokwitowania oraz inną istotną dokumentację księgową;
 • Dokumentację potwierdzającą aktywa oraz pasywa spółki;
 • Dokumentację potwierdzającą przepływ pieniędzy w spółce (wpływy oraz wydatki);

Wymagania oraz terminy składania rocznych sprawozdań finansowych w HK:

Zarówno spółki lokalne zarejestrowane w HK jak i spółki zagraniczne wpisane do lokalnego rejestru podmiotów zagranicznych(np. spółki zależne lub oddziały spółek zagranicznych) w Hong Kongu podlegają przepisom związanym ze składaniem rocznych sprawozdań finansowych spółki do Organów Podatkowych (IRD – Inland Revenue Department) oraz Rejestru Spółek Handlowych.  Wymagania te przedstawiają się następująco:

Składanie Rocznych Sprawozdań finansowych do Rejestru Spółek Handlowych:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Hong Kongu – zgodnie
z rozporządzeniem ministra właściwego dla spółek handlowych – jest zobowiązana do składania rocznych Sprawozdań finansowych podpisanych przez dyrektora oraz sekretarza spółki lub innego reprezentanta spółki posiadającego stosowne umocowanie.  Z tego obowiązku są zwolnione spółki nieaktywne (dormant) nieposiadające żadnych transakcji w okresie sprawozdawczym.

Stosowne sprawozdanie finansowe winno być sporządzone w specjalnej formie, czyli musi zawierać dane spółki, tj.: adres rejestrowy, informacje o udziałowcach, dyrektorach
i sekretarzach rezydentach spółki, a także innych reprezentantów spółki, etc.

Roczne sprawozdanie finansowe musi być złożone raz w roku (z wyjątkiem roku, w którym spółka jest rejestrowana) w ciągu 42 dni od momentu rocznicy rejestracji spółki.

Przekroczenie terminu złożenia sprawozdań może narazić spółkę na wyższe koszty opłat rocznych za przedłużenie spółki, a także na kary finansowe i postępowanie przed organami podatkowymi.

Składanie Rocznych Sprawozdań Finansowych spółki do Organów Podatkowych w HK (Inland Revenue Department – IRD):

Zgodnie z lokalnymi przepisami prawa spółek handlowych, każda spółka zarejestrowana w Hong Kongu musi złożyć stosowne  zeznanie podatkowe (Profit Tax Return – PTR) wraz z audytem sprawozdań finansowych spółki, który musi być przygotowany przez profesjonalnego audytora.

IRD wysyła do spółek zawiadomienia o terminie złożenia zeznań podatkowych 1 kwietnia każdego roku. Dla nowo zarejestrowanych spółek stosowne zawiadomienie jest wysyłane w terminie 18 miesięcy od momentu rejestracji podmiotu. Spółki są zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowej w terminie jednego miesiąca od momentu wydania zawiadomienia. Oczywiście, można wnioskować o przedłużenie tego terminu, jeżeli z jakichś powodów jest to niezbędne. Spółka może zostać ukarana karą finansową lub grozi jej postępowanie przed organami podatkowymi, jeżeli nie dotrzyma terminu wskazanego w zawiadomieniu.

Poniższe dokumenty powinny być dostarczone wraz z deklaracją roczną:

 • Bilans księgowy, sprawozdanie audytora, rachunek zysków i strat za dany okres sprawozdawczy;
 • Kalkulacja podatkowa wskazująca w jaki sposób osiągnięto kwotę możliwą do oszacowania zysków lub strat:

Odpowiedzialność dyrektorów

Odpowiedzialność za spełnienie wymagań dotyczących compliance spoczywa na dyrektorach spółki. Za ich nieprzestrzeganie grozi grzywna, a nawet postępowanie skarbowe. Zaleca się korzystanie z usług profesjonalnej firmy, aby przestrzegać ustawowych przepisów i rozporządzeń Hongkongu.

Chcesz założyć spółkę offshore w Hongkongu?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance