Spółka w Czechach – dlaczego warto założyć firmę w Czechach?

Spółka w Czechach – dlaczego warto założyć firmę w Czechach?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 19%
  Stawka podatkowa
 • 10 dni
  Czas założenia spółki
 • Brak
  Kapitał minimalny
11.12.2023

Czy spółka w Czechach to dobry pomysł? Ten kraj, znany ze swojej stabilnej gospodarki i liberalnego środowiska biznesowego, staje się coraz bardziej popularny wśród zagranicznych inwestorów. Relatywnie niskie koszty pracy, wysoko wykwalifikowana kadra oraz korzystne położenie geograficzne tworzą idealne warunki dla rozwoju działalności.

Republika Czeska jest państwem śródlądowym położonym w Europie Środkowej. Uzyskała ona status suwerennego państwa w 1993 r. w wyniku rozpadu Czechosłowacji.

Na przestrzeni ostatnich lat Czechy stały się stabilnym i niezwykle zachęcającym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej przez zagranicznych inwestorów. Wielu z nich zdecydowało się na złożenie spółki w Czechach lub otwarcie indywidualnej działalności gospodarczej.

Niniejszy wpis zawiera praktyczne informacje dotyczące zakładania i prowadzenia firmy w Czechach.

Spółka w Czechach, firma w Czechach

Spółka w Czechach. Dlaczego Warto założyć firmę w Czechach?

To co przyciąga zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania w Czechach to niskie koszty pracy, wolnorynkowa i stabilna gospodarka o szybkim tempie wzrostu oraz wysoko wykwalifikowana kadra. Bezrobocie już od kilku lat utrzymuje się na tym samym poziomie, a wskaźnik inflacji jest jednym z niższych w krajach UE. Główne rynki eksportowe dla gospodarki czeskiej to Niemcy, Słowacja i Polska, a w przypadku importu – Niemcy, Polska i Słowacja.

Republika Czeska należy nadal do najważniejszych partnerów gospodarczych Polski, zajmując 2. miejsce pod względem obrotów handlowych (dane z kwietnia 2022 r. za PFR). Republika Czeska oferuje znacznie mniej zbiurokratyzowane środowisko do prowadzenia działalności, a nierzadko spore oszczędności w obciążeniach podatkowych i administracyjnych.

Dla wielu typów działalności niezwykle istotna jest dostępność czy łatwość uzyskiwania pozwoleń i koncesji. Bardzo ciekawą zaletą zakładania spółki w Czechach są również korzyści podatkowe przy zakupie pojazdów luksusowych.

Spółka w Czechach, firma w Czechach

Spółka w Czechach. Pomoc w rejestracji spółki w Czechach

Kompleksowo doradzimy w zakresie optymalnej formuły prowadzenia działalności. Na terenie Czech współpracujemy z renomowanym biurem księgowym, które dla naszych klientów prowadzi księgowość zgodnie z lokalnymi wymogami. Dla wygody klientów – obsługa bieżąca odbywa się w języku polskim – nasi polskojęzyczni pracownicy są do dyspozycji w biurze w Warszawie, Łodzi i Pradze.

Spółka w Czechach, firma w Czechach

W razie potrzeby na terenie Czech dysponujemy siecią kontaktów partnerskich – z notariuszami, adwokatami, bankami i pośrednikami w obrocie nieruchomościami włącznie, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprawnie przenieść działalność gospodarczą klienta do Czech. Wybierając naszą ofertę uzyskujesz pomoc polskich i czeskich prawników (radców prawnych i adwokatów, księgowych i doradców podatkowych. Wszystko w jednym miejscu – szybko i sprawnie.

Spółka w Czechach. Prowadzenie działalności w Czechach

Czeski system prawny przewiduje dwa podstawowe akty prawne, które regulują prowadzenie działalności gospodarczej: kodeks handlowy (Obchodni zakonikoraz prawo działalności gospodarczej (Živnostensky zakon). Zarówno inwestorzy czescy, jak i zagraniczni objęci są tymi samymi prawami i są uprawnieni do podjęcia działalności gospodarczej w Czechach na tych samych warunkach i w tym samym zakresie. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wymaganych kwalifikacji wyróżnia się trzy typy działalności gospodarczej: rzemieślniczą, wiązaną i wolną.

Spółka w Czechach, firma w Czechach

Podjęcie działalności rzemieślniczej jest uwarunkowane ukończeniem specjalnej szkoły wydającej odpowiednie uprawnienia. Przy działalności wiązanej wymagane jest jedynie posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, których forma uzyskania nie jest określona. Działalność wolna nie wymaga żadnych uprawnień. Wykonywanie działalności gospodarczej na terenie Czech przez rezydentów polskich wymaga uwzględnienia przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania łączących Polskę i Czechy, a także przepisów polskich i czeskich. Warto zasięgnąć opinii specjalisty zanim samodzielnie podejmie się decyzję o otwarciu spółki w Czechach. 

Firma w Czechach. Rodzaje spółek w Czechach

S.R.O. (společnost s ručením omezenýmczeska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest najczęściej wybieraną przez zagranicznych przedsiębiorców formą działalności gospodarczej w Czechach. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały, których właściciele zapisują się do rejestru handlowego, to kwota co najmniej 20 000 CZK za każdego wspólnika spółki. Firma spółki musi zawierać nazwę „společnost z ručením omezením”“ skrót „spol. s r.o.“ lub „s.r.o.“.

Spółka w Czechach, firma w Czechach

Nazwa handlowa spółki musi spełniać ogólne warunki określone w Kodeksie handlowym, w szczególności nie może być tożsama z nazwą innego przedsiębiorcy. Do zmiany nazwy czy siedziby spółki do innego miasta jest potrzebny akt notarialny.

Do zmiany zarządu i wspólnika nie jest potrzebny akt notarialny. Od 2014 roku nowe spółki czeskiego prawa z wypracowanego zysku nie muszą już tworzyć funduszu rezerwowego na pokrycie ewentualnych strat. Spółki w Czechach założone przed 2014 rokiem, mogą zlikwidować fundusz rezerwowy, o ile zdecydują się na zmianę umowy spółki. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podobnie jak w Polsce, opodatkowane są podatkiem CIT w wysokości 19%.

Dywidenda – wypłacana po zakończeniu roku lub w formie zaliczek – opodatkowana jest w kraju rezydencji podatkowej konkretnego wspólnika. Członkowie zarządu nie muszą być zatrudnieni w spółce ani płacić z tego tytułu ubezpieczenia społecznego, nawet jeśli zarząd jest jednoosobowy. Czeskie prawo nie zna pojęcia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dzięki temu umowy oraz sam fakt założenia spółki nie jest obciążony dodatkowymi podatkami. W przypadku czeskiej spółki jednoosobowej decyzję podejmuje jej właściciel bez konieczności zwoływania absurdalnego zgromadzenia wspólników. Do większości działań nie jest też konieczny notariusz.

Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru handlowego musi być wniesione co najmniej 30% wkładów, nie mniej jednak niż 200.000 CZK. Wniosek o wpis do rejestru handlowego musi być podpisany przez wszystkie osoby reprezentujące spółkę . Jeżeli założycielem spółki jest jedna osoba, wpis do rejestru handlowego następuje po wniesieniu 100% kapitału zakładowego.

Spółka w Czechach, firma w Czechach

Najwyższym organem spółki jest walne zgromadzenie wspólników. Walne zgromadzenie wspólników podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania spółki, w tym przede wszystkim: powołuje i odwołuje osoby reprezentujące spółkę na zewnątrz, dokonuje zmian umowy spółki, zatwierdza roczne sprawozdania finansowe. Ponadto, w przypadku gdy umowa spółki przewiduje ustanowienie rady nadzorczej, powołuje i odwołuje jej członków.

Statutowym organem spółki jest jedna lub więcej osób reprezentujących spółkę na zewnątrz (jednatel společnosti). Jeżeli osób takich jest więcej niż jedna, każda z nich ma prawo do samodzielnego reprezentowania spółki na zewnątrz, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Ograniczenie uprawnień osób do reprezentowania spółki na zewnątrz może wynikać z umowy spółki, statutu lub uchwał walnego zgromadzenia.

A.S. (czeska spółka akcyjna – akciová společnost)

Spółka akcyjna jest przede wszystkim wybierana przez dużych przedsiębiorców. Spółka akcyjna ze względu na swoją formę prawną jest wyłącznie spółką kapitałową. Minimalna wysokość kapitału zakładowego dla spółki akcyjnej w Czechach wynosi 2.000.000 CZK.  Kapitał zakładowy podzielony jest na akcje.  Firma spółki musi zawierać nazwę ”akciová společnost” (spółka akcyjna), wystarczy też skrót „ akc. spol.” lub „a.s.”. Nazwa handlowa spółki musi spełniać ogólne warunki określone w Kodeksie handlowym, w szczególności nie może być tożsama z nazwą innego przedsiębiorcy.

Do organów spółki w Czechach są potrzebni 3 członkowie zarządu oraz 3 członkowie rady nadzorczej. Organem statutowym spółki akcyjnej jest jej zarząd. Zarząd wybierany jest z członków spółki, którzy ją reprezentują na zewnątrz. Członkowie zarządu wpisywani się do rejestru handlowego. Do rejestru wpisywane są również wszelkie zmiany w zarządzie. Członkowie zarządu są z reguły wybierani i odwoływani przez walne zgromadzenie.

Spółka w Czechach, firma w Czechach

V.O.S. (czeska spółka jawna – „veřejná obchodní společnost“)

Spółka jawna jest najprostszą formą spółki , w której wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem wspólnie i nierozłącznie. Spółka jawna w Czechach może być założona przez co najmniej dwóch udziałowców, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne.

Firma spółki jawnej powinna zawierać sformułowanie „veřejná obchodní společnost“ ,  skrót: „veř.obch.spol.“ lub „v.o.s.“. Jeżeli nazwa spółki zawiera nazwisko przynajmniej jednego ze wspólników, do nazwiska wystarczy dopisać sformułowanie „a spol.“. Umowa spółki powinna obejmować: – nazwę i siedzibę spółki, – wykaz wspólników, zawierający nazwę i siedzibę podmiotów prawnych lub – nazwiska i miejsce zamieszkania osób fizycznych, – przedmiot działalności spółki.

Wniosek o wpis do rejestru handlowego powinien być podpisany przez wszystkich wspólników. Wspólnicy spółki jawnej nie mają obowiązku wnoszenia kapitału zakładowego przy jej powoływaniu. Ewentualne wkłady wspólników mogą być zapisane w umowie spółki.

Spółka w Czechach, firma w Czechach

Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę na zewnątrz samodzielnie. Ewentualne ograniczenie w reprezentowaniu spółki na zewnątrz przez jej wspólników, zapisane w umowie spółki, nie mają skutków prawnych wobec osób trzecich. Bez zgody pozostałych wspólników żaden ze wspólników nie może prowadzić działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem działalności spółki, w tym również na rzecz osób trzecich. Spółka jawna jest spółką osobową – transparentną podatkowo.

Dochody takie spółki, mimo faktu ich opodatkowania w Czechach z uwagi na wystąpienie tzw. zakładu dla celów podatkowych będą podlegały uwzględnieniu w rocznym rozliczenia polskiego rezydenta podatkowego. Uniknięcie podwójnego opodatkowania wymaga zastosowania metod unikania podwójnego opodatkowania występujących w umowie polsko – czeskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.

K.S. (czeska spółka komandytowa – „komanditní společnost“)

Podobnie jak w polskiej spółce komandytowej tak i w czeskiej występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem oraz komandytariusze, którzy  ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wysokości wkładu wpisanego do rejestru handlowego. Firma spółki komandytowej musi zawierać nazwę „komanditní společnost“ (spółka komandytowa), skrót „kom. spol.“ lub „k.s.“ Tak jak w polskim kodeksie handlowy, również czeski wskazuje, że w przypadku nazwy spółki, która zawiera nazwisko komandytariusza, ponosi on odpowiedzialność za zobowiązania spółki jako komplementariusz.

Spółka w Czechach, firma w Czechach

Nazwa handlowa spółki musi spełniać ogólne warunki określone w Kodeksie handlowym, w szczególności nie może być tożsama z nazwą innego przedsiębiorcy. Umowa spółki musi zawierać:  nazwę i siedzibę spółki, wykaz wspólników, obejmujący nazwę i siedzibę osoby prawnej lub nazwisko i miejsce zamieszkania osoby fizycznej,  przedmiot działalności spółki, -określenie, którzy ze wspólników są komplementariuszami, a którzy komandytariuszami, -wysokość wkładu każdego komandytariusza.

Zgłoszenie do rejestru handlowego musi być podpisane przez wszystkich wspólników. Komandytariusze są zobowiązani do wniesienia kapitału zakładowego w wysokości określonej w umowie spółki, nie mniej jednak niż 5.000 CZK. Wkład powinien być wniesiony w terminie określonym w umowie spółki, w innym przypadku bez zbędnej zwłoki po zawiązaniu się spółki lub staniu się wspólnikiem.

Spółkę na zewnątrz reprezentować mogą wyłącznie komplementariusze. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania, które zaciągnął w imieniu spółki bez pełnomocnictwa w pełnym zakresie jak komplementariusz. O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, zakaz konkurencji obowiązuje tylko komplementariuszy.

Oddział („organizacni slozka”) firmy w Czechach

Spółka lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w Polsce może otworzyć na terenie Republiki Czeskiej oddział. Oddział nie jest podmiotem prawnym, jest integralną częścią firmy polskiej. Oddział musi zostać wpisany do odpowiednika czeskiego KRS. Wraz z rejestrem otrzyma czeski odpowiednik REGONu (IČO). Do rejestracji oddziału  należy dostarczyć dokument stwierdzający istnienie przedsiębiorstwa poza granicami Republiki Czeskiej (wyciąg z KRS).

Spółka w Czechach, firma w Czechach

W przypadku osób (prawnych i fizycznych) z siedzibą lub miejscem zamieszkania w jednym z krajów członkowskich UE, do Rejestru Handlowego  wpisuje się dane dotyczące kierownika oddziału powołanego w Republice Czeskiej oraz miejsca jego zamieszkania, w zakresie określonym w przepisach prawnych. Założenie oddziału wymaga formy notarialnej. Oddział zagraniczny firmy jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości, a swoją działalność prowadzi w zakresie uprawnień firmy założycielskiej[/wp_toggle][/wp_accordion]

Opodatkowanie i podstawowe informacje techniczne dot. rejestracji

Stawka podatku:• Podatek CIT: 19% Obniżona stawka 5% dla niektórych dochodów z inwestycji, 0% dla działalności w zakresie emerytur i funduszy akcyjnych
• podatek PIT – 15%
• Podatek od zysków kapitałowych: 19%
• Dywidendy uzyskiwane przez spółkę czeską: 15%
• Podatek od źródła: występuje
• Podatek od dywidend: 15% (0% jeżeli rezydent UE lub spółka dominująca posiadała 10% akcji od 2 lat)
• VAT: 19%
• Brak podatku od czynności cywilnoprawnych
Kapitał minimalny1 CZK (na każdego udziałowca). W przypadku wyższego kapitału – należy wpłacić 30% przed wpisem spółki do rejestru
UdziałowcyDopuszczalna spółka jednoosobowa. Brak ograniczeń co do ilości udziałowców i ich narodowości.
Zagraniczni udziałowcyTak
ZarządMinimum jeden dyrektor – członek zarządu
ZatrudnienieObywatel UE lub osoba posiadająca pozwolenie na pobyt w UE, ewentualnie uzyskanie zezwolenia na pracę w razie braku spełnienia w/w
Holding zagranicznyTak
Wymogi prawne• w skład zarządu mogą wchodzić jedynie os. fizyczne
• Obowiązkowy roczny audyt jeżeli spełniony jest jeden z poniższych kryteriów: Ogół aktywów powyżej 40 milionów CZK (1,54 milionów €), obrót powyżej 80 milionów CZK (3,09 miliona €), powyżej 50 pracowników spółki.
Założenie spółki, otwarcie rachunku bankowegoNależy przedłożyć potwierdzenie o niekaralności dla każdego członka zarządu. Otwarcie spółki może odbyć się zdalnie – na podstawie pełnomocnictwa lub podczas wizyty w naszym biurze w Pradze. Otwarcie rachunku bankowego w czeskim banku wymaga osobistego stawiennictwa.
Termin realizacji10 dni od otrzymania wszystkich dokumentów.
SiedzibaAdres wirtualny lub biuro fizyczne
Księgowość i VATObowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe, prowadzenie rachunku zysków i strat oraz harmonogramy na podstawie szacowanej liczby miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów. Uzyskanie numeru VAT wymaga wykazania substancji podatkowej tj. umów handlowych z kontrahentami czeskimi, fizycznego biura, magazynów itp.
Firma w Czechach – ogólne informacje

Firma w Czechach. Rejestracja spółek w Czechach

Chcesz założyć firmę w Czechach bądź dowiedzieć się więcej na temat systemu podatkowego lub zasad uzyskiwania rezydencji podatkowej? Świetnie trafiłeś, nasza kancelaria już od ponad 10 lata pomaga klientom w zakładaniu i prowadzeniu spółek za granicą – jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli interesuje Cię tematyka spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego zapraszamy na nasz dedykowany portal.

Często zadawane pytania odnośnie spółki w Czechach

Dlaczego warto założyć firmę w Czechach?

Ze względu na niskie koszty pracy, stabilną gospodarkę, wykwalifikowaną kadrę oraz korzystne położenie geograficzne.

Jakie są popularne formy prawne spółek w Czechach?

Najpopularniejszą formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.), ale dostępne są też spółki akcyjne (a.s.) i inne.

Jaki jest proces rejestracji firmy w Czechach?

Proces obejmuje sporządzenie aktu założycielskiego, wpłacenie kapitału, uzyskanie licencji, rejestrację w Rejestrze Handlowym i Urzędzie Podatkowym.

Jakie są główne obowiązki księgowe i podatkowe firm w Czechach?

Firmy muszą prowadzić rachunkowość, składać roczne sprawozdania finansowe i odprowadzać podatki, w tym CIT i VAT.

Czy w Czechach obowiązuje podatek CIT?

Tak, stawka podatku CIT wynosi 19%, z obniżoną stawką dla niektórych dochodów z inwestycji.

Jak wygląda prawo pracy w Czechach?

Kodeks pracy reguluje związki między pracodawcą a pracownikiem, określa prawa i obowiązki obu stron.

Czy istnieją specjalne przepisy dla spółek zagranicznych?

Spółki zagraniczne mogą działać w Czechach na tych samych zasadach co lokalne firmy.

Jakie są wymagania dotyczące kapitału zakładowego dla spółek w Czechach?

Wymagania różnią się w zależności od typu spółki, dla s.r.o. minimalny kapitał to 1 CZK na udziałowca.

Jak długo trwa proces założenia firmy w Czechach?

Proces założenia spółki zwykle trwa około 10 dni.

Czy Czechy oferują jakieś szczególne korzyści podatkowe?

Tak, Czechy oferują korzyści podatkowe, w tym niższe stawki podatkowe dla niektórych rodzajów dochodów i brak podatku od czynności cywilnoprawnych.

Firma w Czechach. Procedura rejestracji firmy w Czechach

Czeski system prawny przewiduje dwa podstawowe akty prawne, które regulują prowadzenie działalności gospodarczej: kodeks handlowy (Obchodni zakonik) oraz prawo działalności gospodarczej (Živnostensky zakon). Zarówno inwestorzy czescy, jak i zagraniczni objęci są tymi samymi prawami i są uprawnieni do podjęcia działalności gospodarczej w Czechach na tych samych warunkach i w tym samym zakresie. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wymaganych kwalifikacji wyróżnia się trzy typy działalności gospodarczej: rzemieślniczą, wiązaną i wolną. Podjęcie działalności rzemieślniczej jest uwarunkowane ukończeniem specjalnej szkoły wydającej odpowiednie uprawnienia.

Przy działalności wiązanej wymagane jest jedynie posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, których forma uzyskania nie jest określona. Działalność wolna nie wymaga żadnych uprawnień. Wykonywanie działalności gospodarczej na terenie Czech przez rezydentów polskich wymaga uwzględnienia przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania łączących Polskę i Czechy, a także przepisów polskich i czeskich. Warto zasięgnąć opinii specjalisty zanim samodzielnie podejmie się decyzję o otwarciu spółki w Czechach.

Firma w Czechach. Rejestracja spółki:

 • Sporządzenie i podpisanie aktu założycielskiego i statutu spółki.
 • Wpłacenie na konto kapitału założycielskiego.
 • Uzyskanie licencji i pozwoleń wymaganych do prowadzenia danego typu działalności.
 • Zarejestrowanie spółki w Rejestrze Handlowym.
 • Zarejestrowanie spółki w Urzędzie Podatkowym.

Firma w Czechach. Udziałowcy:

Brak ograniczeń odnośnie maksymalnej liczby udziałowców, jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Firma w Czechach. Zarząd:

Zarząd nad spółką oprócz zgromadzenia walnego wspólników sprawuje dyrektor lub rada dyrektorów.

Firma w Czechach. Nadzór:

Rada nadzorcza może zostać powołana lecz nie jest wymagana.

Firma w Czechach. Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy, przekierowanie telefonu i poczty. Istnieje również możliwość posiadania stacjonarnego biura (ceny różnią się w zależności od zapotrzebowania).

Firma w Czechach. Termin:

Czas założenia spółki wynosi około 10 dni.

Firma w Czechach. Kapitał:

Brak wymaganego kapitału minimalnego.

Firma w Czechach a podatki i finanse

Firma w Czechach. Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Czech lub jest z niego zarządzane i kontrolowane. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Czechach.

Spółka w Czechach. Stawka CIT a firma w Czechach

Spółka w Czechach, firma w Czechach

19%. Fundusze inwestycyjne mają stawkę 5% a fundusze emerytalne 0%. Wszystkie poniesione wydatki celem uzyskania, zapewnienia i utrzymania zysku można odpisać pod warunkiem, że są one udokumentowane przez płatnika oraz, że prawo przewiduje możliwość ich odliczenia. Aktywa mogą być amortyzowane metodą liniową bądź przyspieszoną, jednakże aby podlegały temu procesowi muszą wykazać się trwałością dłuższą niż rok oraz wartością wyższą niż 40000 CZK.

Podzielone są one na 6 kategorii określających ile będzie trwała amortyzacja: 3 lata; 5lat; 10 lat; 20 lat; 30 lat; 50 lat. Starty mogą być odliczane od przychodu przez następne 5 lat. Odliczanie wsteczne jest niedozwolone. Nie można ich również odpisać jeżeli w nastąpiła znaczna zmiana w strukturach udziałowców bądź zarządu, chyba że 80% zysków pochodzi z tej samej aktywności, przez którą nastąpiła strata. Zyski kapitałowe są uwzględnione w podatku dochodowym (19%).

Spółka w Czechach. Podwójne opodatkowanie firmy w Czechach

Wyłączenie podwójnego opodatkowania następuje na podstawie umów podatkowych zawartych z innymi państwami.

Spółka w Czechach. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Ceny transferowe: Obowiązują regulacje tożsame do polskich. Jeżeli ceny transakcji między dwiema powiązanymi stronami różnią się od cen rynkowych i nie mogą być uzasadnione to dla celów podatkowych stosuje się ceny rynkowe. Czeskie zasady dotyczące cen transferowych w znacznej mierze powielają wytyczne, wydane przez OECD. Nie ma szczególnych wymagań dotyczących dokumentacji, jednakże urząd skarbowy ma prawo jej wymagać w czasie audytu. Zasady niedostatecznej kapitalizacji dotyczą pożyczek i kredytów od powiązanych podmiotów. Stosunek zadłużenia do kapitału własnego wynosi 4:1 (6:1 jeżeli dłużnikiem jest bank lub firma ubezpieczeniowa). Odsetek pochodzących z zysków dłużnika nie można odliczyć.

Spółka w Czechach. Rachunkowość firmy w Czechach

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Może zostać przyjęty inny model roku jeżeli organy podatkowe wyrażą na to zgodę, jednakże zawsze musi on mieć 12 miesięcy. Ostatecznym terminem na składanie deklaracji podatkowych jest pierwszy dzień 4 miesiąca po roku podatkowym. Może on zostać jednak wydłużony do pierwszego dnia 7 miesiąca jeżeli deklaracja zostanie złożona przez doradcę podatkowego posiadającego do tego pełnomocnictwo oraz jeżeli Urząd Skarby wyrazi na to zgodę. Firmy, które ustawowo podlegają audytom mają ten termin automatycznie wydłużony.

Spółka w Czechach, firma w Czechach

Wymagane są 2 lub 4 płatności podatku z góry w zależności od zobowiązań za poprzedni rok podatkowy. Przedawnienie zobowiązań podatkowych następuje po 3 latach.  W niektórych przypadkach okres ten może zostać wydłużony o rok lub może zacząć biec od nowa. Termin przedawnienia w przypadku egzekwowania płatności niedopłaconego podatku wynosi 6 lat.

Spółka w Czechach. Podatki u źródła

Dywidendy, Odsetki, Tantiemy – standardowa stawka wynosi 15%; stawka 35% obowiązuje gdy wypłaty są robione na rzecz rezydenta raju podatkowego.

Firma w Czechach a VAT

Standardowa stawka wynosi 21% (obniżone mają kolejno 15%; 10% oraz w niektórych przypadkach 0%). Obowiązek rejestracji VAT spoczywa na przedsiębiorstwach, których roczny obrót przekracza milion koron. Firmy, które nie są rezydentami muszą się zarejestrować jako płatnik VAT, gdy sprzedaje w Czechach produkty lub usługi podlegające temu podatkowi (chyba że opłaci go odbiorca). Pozostali przedsiębiorcy mogą zarejestrować się dobrowolnie. Deklaracja musi być złożona w ciągu 25 dni od końca okresu podatkowego (jest nim miesiąc bądź kwartał z zależności od obrotu przedsiębiorcy).

Spółka w Czechach. Inne podatki

 • Podatek od nieruchomości – stawka podatku w przypadku ziemi jest liczona w zależności od jej lokalizacji lub wartości. W przypadku budynków jest obliczana na podstawie rozmiaru działki bądź budynku. Stawki są mnożone przez współczynnik wynoszący od 1 do 5 w zależności od położenia nieruchomości.
 • Podatek od transferu nieruchomości wynosi 4% i jest on nałożony albo na cenę sprzedaży albo na 75% wartości rynkowej, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.
 • Cło jest nakładane na produkty pochodzące z poza UE. Akcyza jest nałożona na tytoń, alkohol oraz paliwa.
 • Podatki ekologiczne są nakładane na podstawie zużycia paliw i energii elektrycznej.
 • Podatek drogowy nakładany na pojazdy, jego wysokość zależy od pojemności silnika i liczby osi.

Firma w Czechach a lokalne prawo pracy

Spółka w Czechach. Prawa pracownika:

Kodeks Pracy reguluje związek między pracodawcą a pracownikiem. Zapewnia on również ochronę pracownikom, zobowiązuje pracodawców do konsultacji ze związkami zawodowymi przed dokonaniem masowych zwolnień, określa godziny liczbę godzin pracy oraz nadgodziny oraz zapewnia pracownikom prawo do informacji dotyczących ich pracodawcy.

Kodeks Pracy nakłada na wszystkich pracodawców obowiązek zawierania pisemnych umów z pracownikami. Kontrakt musi określać rodzaj, miejsce oraz datę rozpoczęcia pracy. Umowy zazwyczaj zawierają informacje dotyczące wysokości miesięcznego wynagrodzenia, długości okresu próbnego (maksymalnie 3 miesiące, 6 miesięcy dla pracowników na stanowiskach kierowniczych). Zazwyczaj są zawierane na czas nieokreślony.

Spółka w Czechach. Czas pracy:

Tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin. Za nadgodziny pracownicy otrzymują 25% premii do ich zwykłej stawki lub dodatkowy czas wolny (za zgodą pracownika). Pracownicy nie mogą być zobowiązani do pracy w nadgodzinach przekraczającej 150 godzin rocznie aczkolwiek za ich zgodą ten wymiar może być zwiększony i wynosić maksymalnie 416 nadgodzin rocznie. Pracownikom pracującym w weekendy lub w godzinach od 22:00 do 6:00 przysługuje premia w wysokości 10%. Stuprocentową premię otrzymują Ci, którzy pracują w dniu ustawowo wolnym. Inne dodatki przysługują pracującym w ciężkich warunkach.

Spółka w Czechach, firma w Czechach

Pracownicy, którzy przepracowali w konkretnej firmie minimum 60 dni mają prawo do płatnego urlopu (jego długość jest zależna od liczby przepracowanych dni). Minimalny urlop dla wszystkich pracowników wynosi 4 tygodnie rocznie. Jeżeli umowa o pracę trwa krócej niż rok za każdy przepracowany miesiąc przyznawana jest 1/12 urlopu. Jeżeli pracownik przepracował mniej niż 60 dni przysługuje mu 1/12 urlopu na każde przepracowane 21 dni.

Spółka w Czechach. Płace:

Minimalne wynagrodzenie jest ustalane przez rząd i obecnie wynosi 12200 Koron brutto miesięcznie.

Spółka w Czechach. Ubezpieczenia społeczne:

W Czechach obowiązuje państwowy system ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się on emeryturami i rentami, zasiłkami chorobowymi, macierzyńskimi oraz dla bezrobotnych a także ubezpieczeniem zdrowotnym. System jest finansowany przez pracowników i pracodawców. Pracodawca przekazuje 34%  wynagrodzenia brutto pracownika na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy płacą dodatkowe 11%

Spółka w Czechach, firma w Czechach

Spółka w Czechach. Rozwiązanie stosunku pracy:

Rozwiązanie umowy może nastąpić poprzez wcześniejsze porozumienie, wypowiedzenie, zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym. Pracodawca może złożyć wypowiedzenie pracownikowi tylko  jeżeli pracodawca przestaje istnieć bądź zmienia swoją lokalizację; jeżeli pracownik staje się zbędny w związku z przebranżowieniem firmy, zmianą technologii produkcyjnych, zwiększeniem wydajności; jeżeli pracownik nie jest w stanie spełnić wymagań bądź nie może pełnić swojej funkcji z powodów zdrowotnych oraz jeżeli pracownik zaniedbuje swoje obowiązki.

Pozostałe informacje

Poradnik dla polskich inwestorów podejmujących działalność na terenie republiki

Chcesz założyć spółkę w Czechach?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance