Spółka w Holandii – dlaczego firma w Holandii to dobry pomysł?

Spółka w Holandii – dlaczego firma w Holandii to dobry pomysł?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 20%
  Stawka podatkowa
 • 2 tygodnie
  Czas założenia spółki
 • Brak
  Kapitał minimalny

Czy spółka w Holandii to dobry pomysł? Założenie firmy w Holandii to strategiczny krok dla wielu przedsiębiorców, pragnących skorzystać z korzyści, jakie oferuje ta jedna z najdynamiczniejszych gospodarek w Europie.

Holandia słynie z prostej i przejrzystej procedury zakładania spółek oraz atrakcyjnego środowiska biznesowego z minimalną ingerencją rządu.

W naszym artykule dowiesz się, jak założyć spółkę typu B.V., która jest odpowiednikiem spółki z o.o., z kapitałem początkowym nawet 1 EUR. Przedstawimy również kluczowe informacje dotyczące zarządzania spółką, wymogów prawnych oraz korzyści podatkowych związanych z prowadzeniem działalności w Holandii.

Niezależnie od tego, czy rozważasz założenie spółki matki, czy spółki córki, Holandia oferuje elastyczne rozwiązania dla międzynarodowych inwestorów.

Spóła w Holandii, firma w Holandii

Zakładanie spółki w Holandii

Holandia ma jedną z najsilniejszych gospodarek na świecie – szóstą co do wielkości w Europie i szesnastą na świecie. Niemniej jednak kraj ten ciągle stara się, aby handel zagraniczny stanowił więcej niż połowę jego PKB.

Holenderską gospodarkę postrzega się jako otwartą przy niewielkiej ingerencji rządu. Z tego wpisu dowiesz się jak założyć firmę w Holandii.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W HOLANDII – B.V. (BESLOTEN VENNOOTSCHAP)

Prywatna spółka “Besloten Vennootschap” (B.V.) jest spółką z odpowiedzialnością ograniczoną do wartości udziałów, które zostały zarejestrowane. B.V. może być zakładana z kapitałem początkowym w wysokości nawet 1 EUR.

Holenderska spółka córka może zostać założona przez jednego lub wielu udziałowców, którzy występują jako osoby fizyczne bądź osoby prawne – ich narodowość nie jest istotna.

Jeżeli udziały w spółce przypadają na jednego udziałowca, to każda umowa między nim a spółką musi być zawarta w formie pisemnej – to samo tyczy się uchwał podejmowanych przez tego udziałowca.

Sprawdź co oferuje firma w USA

Dodatkowo spółka taka jest zobowiązana dostarczyć informacje dotyczące imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania udziałowca do rejestru Izby Handlowej w okręgu właściwym dla adresu zarejestrowania spółki. B.V. są zazwyczaj najlepszym wehikułem dla stworzenia spółki córki.

Przekazanie udziałów lub prawa do udziałów (np. poprzez zastaw, rękojmię) powinno zostać przeprowadzone w drodze spisania przed notariuszem odpowiedniego aktu notarialnego.

Spóła w Holandii, firma w Holandii

Spółka w Holandii. Założyciele

Spółka B.V. może zostać utworzona przez jednego lub wielu założycieli, będących osobami fizycznymi lub prawnymi (ich obywatelstwo nie ma znaczenia). Mogą oni sprawować pełną funkcję zarządczą, przez co nie jest wymagane zatrudnianie sekretarza.

Jeżeli w spółce działa tylko jeden udziałowiec- nie wyniknie z tego faktu jego odpowiedzialność osobista, ale nazwisko będzie figurowało na certyfikacie założycielskim.

Spółka w Holandii. Akt notarialny

Akt notarialny zostanie podpisany przed notariuszem I złożony w rejestrze handlowym. Oficjalny akt notarialny zakładający spółkę będzie sporządzony w języku holenderskim. Winien on zawierać szczegóły dotyczące założycieli oraz członków zarządu, a także kwot jakie wniosą do kapitału zakładowego.

Spóła w Holandii, firma w Holandii

Spółka w Holandii. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy może składać się z jednego lub dwóch udziałów. Wymaga się, aby co najmniej jeden udział miał przypisane prawo głosu oraz jeden posiadał przypisane prawo do zysku, bądź też jeden był kombinacją obu praw. Holenderskie prawo nie narzuca minimalnej wartości udziału.

Dlatego też możliwe jest, by kapitał początkowy wynosił tylko 1 EUR. Jeżeli spółka będzie miała więcej niż jednego udziałowca, kapitał ten powinien być wyższy. Dla zachowania elastyczności należy brać pod uwagę nieco wyższy kapitał, co wiąże się z koniecznością posiadania środków na pokrycie bieżących wydatków.

Jeśli szukasz optymalizacji podatkowej firma na Cyprze może być rozwiązaniem dla Ciebie

Kapitał o wartości niższej niż 500 EUR może być wpłacony gotówką, natomiast kapitał wyższy wpłaca się już przelewem. Dopóki całkowity kapitał zakładowy nie zostanie pokryty, udziałowiec odpowiada całym swoim majątkiem za wszystkie transakcje spółki.

Spóła w Holandii, firma w Holandii

Spółka w Holandii. Zarząd spółki

Zarząd spółki ma nieograniczone prawo do reprezentowania jej interesów na równi z jego indywidualnymi członkami, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. Jedynym możliwym ograniczeniem jest wymóg łączonego podpisywania dokumentów przez członków zarządu. Jeżeli ktoś zatem życzy sobie ograniczyć prawa do reprezentowania spółki przez dyrektora, to albo nie powinien on być członkiem zarządu, albo mieć łączone prawo do głosu.

• Spółka w Holandii. Audyt roczny

Spółka B.V. musi prowadzić pełną księgowość w Holandii, składać okresowe zeznania VAT oraz rozliczenia podatku dochodowego, przygotowywać roczne zestawienia, a także składać stosowne deklaracje podatkowe. Coroczny audyt należy przeprowadzić w sytuacji, gdy obrót spółki przekroczy 7 mln EUR, a bilans wykaże 3.5 mln EUR dochodu.

Spóła w Holandii, firma w Holandii

• Informacje potrzebne do założenia firmy w Holandii

Czasami wymagane jest, by spółka bądź jej założyciel otrzymali licencję lub pozwolenie na rozpoczęcie pewnych rodzajów działalności. Nie trzeba posiadać udokumentowanej wiedzy i doświadczenia dla wykonywania działalności – ustawa zakłada, że​​ przedsiębiorcy mają lub uzyskają niezbędną wiedzę fachową i doświadczenie w celu zapewnienia jakości ich produktów lub usług.

Sprawdź czy firma w Estonii to rozwiązanie dla Ciebie

Istnieje jeden wyjątek: piekarze, rzeźnicy i firmy realizujące instalacje elektromechaniczne – muszą uzyskać Vaktechniek (dyplom zawodowy), a także Bedrijfstechniek (dyplom biznesowy).

• Odpowiedzialność dyrektorów i członków zarządu spółki w Holandii

Dyrektorzy spółki B.V. mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niezapłacone należności w momencie, kiedy nie powiadomili władz lokalnych o niemożności spłaty zadłużenia przez spółkę. Ta forma odpowiedzialności dotyczy podatków od dochodu oraz VAT, należnych władzom holenderskim.

Spóła w Holandii, firma w Holandii

• Spółka w Holandii prywatna a publiczna

Holenderskie prawo rozróżnia dwa rodzaje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: publiczną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Naamloze Vennootschap – N.V.)
oraz prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Besloten Vennootschap – B.V.)

Różnice to:

(a)    B.V. (w przeciwieństwie do N.V. ) nie wydaje certyfikatów posiadania udziałów,
ani nie wydaje takowych na okaziciela;

(b)   Przekazanie udziałów B.V. (w przeciwieństwie do N. V.) może być blokowane przez akt notarialny lub może on nadawać inne konkretne ograniczenia bądź warunki;

(c)    B.V. może być zakładana z kapitałem początkowym 1 EUR, podczas gdy N.V. musi posiadać kapitał minimalny 45.000 EUR. Holenderska spółka córka może zostać założona przez jednego lub wielu udziałowców i mogą oni być zarówno osobami fizycznymi jak i prawnymi – ich narodowość nie jest istotna.

Jeżeli udziały w spółce przypadają na jednego udziałowca, to każda umowa między nim a spółką musi być zawarta pisemnie. Uchwały podejmowane przez udziałowca muszą również być sporządzone na piśmie.

Dodatkowo spółka taka jest zobowiązana dostarczyć informacje dotyczące imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania tego udziałowca do rejestru handlowego Izby Handlowej w okręgu właściwym dla adresu zarejestrowania spółki. B.V. są zazwyczaj najlepszym wehikułem dla stworzenia spółki córki.

Przekazanie udziałów lub prawa do udziałów (np. poprzez zastaw, rękojmię) musi zostać przeprowadzone w drodze spisania przed notariuszem odpowiedniego aktu notarialnego. Obowiązek ten nie spoczywa na spółkach N.V., których akcje i certyfikaty akcji są notowane na giełdzie.

Spóła w Holandii, firma w Holandii

• Corporate Income Tax – Korporacyjny podatek od dochodu a firma w Holandii

Korporacyjnym podatkiem od dochodu obciążane są spółki utworzone w Holandii (podatnicy rezydenci) oraz niektóre spółki niezałożone w Holandii, które z Holandii otrzymują przychód (podatnicy nierezydenci). Podstawą oceny są dochody w najszerszym znaczeniu z pewnymi dodatkami i odliczeniami. Straty z lat poprzednich mogą zostać odliczone.

Niektóre kategorie zysków mogą podlegać zwolnieniom. Ponadto zwolnienie z uczestnictwa stosuje się do wszystkich dywidend, zysków i strat związanych z posiadaniem co najmniej 5% udziałów w spółce zależnej. Ta zasada zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu jest na ogół odpowiednia także dla dywidend od spółek zależnych krajowych i zagranicznych.

Straty związane z likwidacją spółki zależnej są pod pewnymi warunkami możliwe do odliczenia przez spółkę matkę. Odliczenia zapłaconych odsetek od pożyczek niefunkcjonalnych i pożyczek związanych z przetasowań udziałów w grupie są ograniczone do pewnych okoliczności.

Kolejna zmiana pozwala firmom deprecjonować nierentowne udziały o 25% lub więcej w ciągu pierwszych pięciu lat od ich nabycia. Firma, która posiada 100 % udziałów w holenderskiej spółce zależnej, może zażądać zakwalifikowania jej jako fiskalną jedność w pewnych okolicznościach – możliwe jest uznanie jedności fiskalnej nawet więcej niż dwóch spółek.

W rezultacie ujemne wyniki spółek należących do jedności mogą być kompensowane poziomo przez pozytywne wyniki innych. Odsetki zapłacone spółce w związku z nabyciem udziałów holenderskich spółek operacyjnych nie mogą być zaliczone na poczet zysku tych spółek operacyjnych.

Obecnie dywidendy są opodatkowane stawką 15% podatku.

Spóła w Holandii, firma w Holandii

• VAT

Stawka VAT wynosi 21%.

Poniższe transakcje będą podstawą opodatkowania podatkiem VAT:

· sprzedaż towarów i usług przez firmy na terenie Holandii;

· wewnątrzwspólnotowe transakcje nabycia towarów w Holandii w ramach działalności gospodarczej przez przedsiębiorców i korporacje;

· wewnątrzwspólnotowe nabycia nowych środków transportu;

· import towarów z poza terytorium UE.

Niższa stawka VAT na poziomie 6% obejmuje pewną kategorię towarów i usług, tj.: produkty spożywcze, książki, leki, dzieła sztuki, antyki, wstępy do muzeów, zoo, teatrów i wydarzeń sportowych. Zastosowanie mają wyłączenia dla pewnej grupy specjalnych towarów i usług, takich jak usługi edukacyjne, medyczne i kulturalne. Również usługi świadczone na rzecz firm z innych krajów UE mogą być zwolnione z podatku VAT.

Firmy mogą odliczyć podatek VAT zapłacony od zakupów i innych kosztów działalności od podatku VAT należnego od ich sprzedaży. Jeśli stosuje się zwolnienie z płatności VAT to nie podlega odliczeniu VAT naliczony. Deklaracji VAT są zwykle składane kwartalnie, a przy wysokich obrotach – miesięcznie.

Spóła w Holandii, firma w Holandii

Firma w Holandii – oddział czy spółka zależna?

Spółka córka i spółka matka stanowią dwa różne podmioty. Spółka matka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu funkcjonowania spółki córki. Odpowiedzialność spółki córki ogranicza się do posiadanych przez nią środków.

Analogicznie inwestor zagraniczny swoim majątkiem ponosi pełną odpowiedzialność za poczynania oddziału. Z punktu widzenia obrotu gospodarczego, holenderska spółka córka będzie uznawana za godną zaufania spółkę europejską, zamiast figurować jako spółka zagraniczna czy oddział takowej.

Klienci w Holandii często wolą utrzymywać stosunki handlowe z firmami stworzonymi zgodnie z lokalnym prawem. Będą się one wydawały warte zaufania bardziej niż zagraniczne Ltd., ponieważ są regulowane przez znane im prawo lokalne.

Spóła w Holandii, firma w Holandii

Spółka w Holandii

Wymagania dotyczące składania rocznych zeznań podatkowych są o wiele mniej inwazyjne dla spółek córek niż dla oddziałów. Zeznanie takie w przypadku oddziału będzie ujawniać informacje finansowe spółki matki, podczas gdy jednym z celów jest zachowanie anonimowości.

Poza tym oddział może podlegać jednocześnie zupełnie innym wymogom zarówno w Holandii jak i jurysdykcji, w której zarejestrowana jest spółka matka.

Dla celów otwarcia rachunku bankowego czy podpisywania umów może być konieczne otwarcie spółki córki. Oddział natomiast może wystarczyć dla celów prowadzenia pojedyńczego projektu, ponieważ procedura rejestracji jest szybsza i prostsza.

Spóła w Holandii, firma w Holandii

Przepływy pieniężne między zagranicznym przedsiębiorcą a jego oddziałem / przedstawicielstwem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski.

Przedsiębiorca zagraniczny prowadzący oddział / przedstawicielstwo podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zakresie dochodu uzyskanego w Polsce,
chyba że umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowią inaczej.

Nie ma jakichkolwiek szczególnych restrykcji, jeśli chodzi o zagranicznych inwestorów rozpoczynających działalność w Holandii. Nie ma również restrykcji odnośnie posiadania nieruchomości czy repatriacji kapitału i zysków.

Oddział w Holandii

Założenie w Holandii oddziału dla spółki zagranicznej nie wymaga uprzedniej zgody władz holenderskich. Centralne biuro spółki polskiej musi jedynie złożyć pewne dokumenty i informacje w rejestrze handlowym właściwym dla obwodu, w którym będzie otwarty oddział.

W imieniu Klienta robi to partner lokalny. Koszty związane z generowaniem dochodu w Holandii jak i VAT (stawka 21%) płacone są w Holandii.

Spółka polska może wykonywać obciążenia za usługi lub koszty ogólne na poczet oddziału, tym samym przenosząc koszty. Podział kosztowy musi być jednak wstępnie ustalony.

W Polsce konsolidowana jest administracja oddziału z administracją spółki polskiej, przy czym podatek korporacyjny płacony w Holandii (stawka 20% lub 25%, jeśli dochód przekracza 200.000 EUR) jest rozliczany z polskim do końca marca każdego roku za rok poprzedni.

Oddział musi posiadać adres i faktycznie prowadzić działalność. Substancję zapewni zatrudnienie pracownika (prezesa), będącego rezydentem Holandii.

Kwestię konieczności zapewnienia prezesa można rozwiązać za pomocą usługi powiernictwa, zaś rolę adresu może pełnić wirtualne biuro.

W fazie poprzedzającej rejestrację oddziału partner lokalny udziela swojego adresu lub wyznacza go w miejscu zamieszkania rezydującego w Holandii prezesa, po czym przenoszony jest on na adres biura wirtualnego.

Spóła w Holandii, firma w Holandii

Dokumenty potrzebne do otworzenia oddziału:

1. Potwierdzenie rejestracji KRS (nie starsze niż 1 miesiąc);

2. Tłumaczenie KRS (punkt 1) na jezyk niderlandzki, niemiecki, angielski lub francuski;

3. Kopia aktu założycielskiego razem ze statutami;

4. Kopie ostatniej zmiany statutów (jeśli zostały zmienione);

5. Tłumaczenie aktu założycielskiego jak i ostatniej zmiany aktu / statutów (punkt 3.4) na język niderlandzki, niemiecki, angielski lub francuski;

6. Legalizacja dokumentu tożsamości członka zarządu;

7. Legalizacja potwierdzenia miejsca zamieszania każdego z członków zarządu (może być także na jednym formularzu razem z zatwierdzeniem ID – tylko w wypadku dowodu osobistego jako dokumentu tożsamości);

8. Odpis z rejestru KRS spółki i kopia dokumentu tożsamości członka zarządu spółki
(kiedy zarząd pełni spółka zewnętrzna);

9. Tłumaczenie dokumentów z punktu 8 na język niderlandzki, niemiecki, angielski lub francuski.

Spóła w Holandii, firma w Holandii

Informacje potrzebne do otworzenia oddziału:

• nazwa pod jaką będzie funkcjonować, krótki opis aktywności, liczba pracowników, wysokość wniesionego kapitału oraz adres;

• nazwisko, imię, pełen adres, data urodzenia, numer BSN / SOFI  i zakres obowiązków oraz praw menedżera (musi nim być Holender), a także jego podpis i kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Po otrzymaniu oryginalnych, podpisanych dokumentów i formularzy, podmiot zostaje zarejestrowany w ciągu 2-3 dni, po czym następuje rejestracja jego numeru NIP i CIT.

Nie są ponoszone żadne koszty notarialne, gdyż nie ma nowego podmiotu na terenie Holandii. Jest jedynie rejestrowany oddział istniejącego podmiotu zagranicznego,
z czym wiąże się jego odpowiedzialność za funkcjonowanie przedstawicielstwa.

Spóła w Holandii, firma w Holandii

Spółka partnerska w Holandii

Spółka partnerska, gdzie mamy do czynienia z partnerstwem ogólnym (Vennootschap Onder Firma – V.O.F.) lub ograniczonym partnerstwem (Commanditaire Vennootschap – C.V.), może zostać stworzona przez conajmniej 2 partnerów, którzy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi. Strony muszą zawrzeć umowę partnerską i partnerstwo (nie kontrakt), musi zostać zarejestrowane w rejestrze handlowym Izby Handlowej.

Partnerzy w partnerstwie ogólnym (V.O.F.) wspólnie i w pełni ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. W ograniczonym partnerstwie (C.V.), komandytariusz odpowiada jedynie do wysokości poniesionego na poczet kapitału wkładu pieniężnego, pod warunkiem, że w żaden sposób nie bierze udziału w zarządzaniu spółką partnerską względem stron trzecich.

Jego tożsamość nie jest zarejestrowana w rejestrze handlowym. Nie ma ograniczeń względem zawiązywania partnerstwa między inwestorem zagranicznym a rezydentem holenderskim.

Otwieranie konta bankowego w Holandii

Zaraz po podpisaniu przed notariuszem aktu notarialnego i zarejestrowaniu go przez rejestr handlowy możliwe jest umówienie wizyty w placówce banku celem otwarcia rachunku bankowego dla firmy w Holandii. Należy mieć przy sobie następujące dokumenty:

· oryginalny (nie starszy niż 3 miesiące) certyfikowany wypis od Izby Handlowej potwierdzający zarejestrowanie spółki B.V. w rejestrze spółek;

· statut i umowę spółki (w postaci aktu notarialnego).

Tożsamość dyrektorów spółki musi zostać potwierdzona za pomocą dokumentów:

· oryginalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty / paszport);

· kopi dokumentu poświadczona przez notariusza w Holandii.

Inni członkowie zarządu muszą zostać zidentyfikowani poprzez potwierdzenie:

· imienia I nazwiska, adresu I daty urodzin oraz danych dotyczących rezydencji;

· wypełnionego oświadczenia UBO.

Księgowość w Holandii

Stawka podatku:• Podatek dochodowy: 20% do 25000 €, 23,5% do 60000 € i 25,5% powyżej
• Podatek od zysków kapitałowych: 25,5%
• Podatek od zysków i należności licencyjne: 0%
(Dla udziału minimum 25% w innej spółce)
• Podatek od korzyści: 5%
• Przychód spółek zagranicznych: 20% do 40000 €, 23.5% do 200000 € i 25,5% powyżej
• Podatek od zysków kapitałowych: 15%
• VAT: 19%
Kapitał minimalny18000 € (20% płatne przy zakładaniu spółki)
UdziałowcyMinimum jeden wspólnik
Zagraniczni udziałowcyTak
Holding zagranicznyTak
Wymogi prawneObowiązkowy audyt roczny
Termin6 tygodni od otrzymania wszystkich dokumentów
SiedzibaAdres biznesowy, przekierowanie telefonu, faksu i poczty.
Możliwość posiadania fizycznego biura (ceny różnią się w zależności od zapotrzebowania)
KsięgowośćObowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe, harmonogramy
i sprawozdawczość zarządcza w oparciu o szacowaną liczbę miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów.
Księgowość w Holandii – podstawowe informacje

Rejestracja spółek w Holandii

Chcesz założyć spółkę w Holandii bądź dowiedzieć się więcej na temat systemu podatkowego lub zasad uzyskiwania rezydencji podatkowej? Świetnie trafiłeś, nasza kancelaria już od ponad 10 lata pomaga klientom w zakładaniu i prowadzeniu spółek za granicą – jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli interesuje Cię tematyka spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego zapraszamy na nasz dedykowany portal.

Często zadawane pytania odnośnie spółki w Holandii

Czym jest spółka B.V. w Holandii?

Spółka B.V. to holenderski odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która może być założona z kapitałem początkowym już od 1 EUR.

Jakie są wymagania dotyczące założycieli spółki B.V.?

Spółkę B.V. mogą założyć jedna lub więcej osób, zarówno fizycznych jak i prawnych, bez względu na ich narodowość.

Jaki jest minimalny kapitał zakładowy dla spółki B.V.?

Minimalny kapitał zakładowy to 1 EUR, ale zaleca się wyższą kwotę dla elastyczności operacyjnej.

Czy spółka B.V. wymaga audytu rocznego?

Tak, jeśli obrót spółki przekracza 7 mln EUR, a bilans wykazuje 3.5 mln EUR dochodu.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki B.V.?

Wymagane są akt notarialny, szczegóły dotyczące założycieli, członków zarządu i kapitału zakładowego.

Jak długo trwa założenie spółki w Holandii?

Proces założenia spółki trwa średnio około 2 tygodni.

Jakie są główne korzyści podatkowe dla firm w Holandii?

Holandia oferuje atrakcyjne stawki podatkowe, zwolnienia i korzystne traktaty unikania podwójnego opodatkowania.

Czy zagraniczni inwestorzy mogą założyć spółkę w Holandii?

Tak, nie ma ograniczeń dla zagranicznych inwestorów w zakładaniu spółek w Holandii.

Jakie są wymogi księgowe dla spółek w Holandii?

Spółki muszą prowadzić pełną księgowość, składać deklaracje podatkowe i przygotowywać roczne zestawienia finansowe.

Procedura rejestracji firmy w Holandii

Spółka w Holandii. Rejestracja spółki:

 • Sporządzenie aktu założycielskiego w formie notarialnej i podpisanie go przez udziałowców przed notariuszem. Akt ten musi zawierać szczegóły dotyczące założycieli, członków zarządu oraz kwoty kapitału założycielskiego.
 • Wpłacenie zadeklarowanego kapitału założycielskiego na konto.
 • Złożenie dokumentów przez notariusza do rejestru handlowego Izby Handlowej właściwej dla miejsca rejestracji spółki.

Spółka w Holandii. Udziałowcy:

Brak ograniczeń odnośnie liczby udziałowców, jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Spółka w Holandii. Zarząd:

Zarząd nad spółką sprawuje jeden dyrektor lub rada dyrektorów. Funkcje rady mogą pełnić udziałowcy.

Dyrektorem może zostać każdy bez względu na pochodzenie czy miejsce zamieszkania, funkcję tę może wykonywać również osoba prawna. Spółki zatrudniające więcej niż 50 pracowników muszą powołać radę zakładową, której reprezentanci mają prawo brać udział w dyskusjach i doradzać zarządowi w ważnych sprawach.

Spółka w Holandii. Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy, przekierowanie telefonu i poczty. Istnieje również możliwość posiadania stacjonarnego biura (ceny różnią się w zależności od zapotrzebowania).

Spółka w Holandii. Termin:

Czas założenia spółki wynosi około 2 tygodnie.

Spółka w Holandii. Kapitał:

Brak wymaganego kapitału minimalnego.

Spółka w Holandii. Podatki i finanse

Holandia jest reżymem podatkowym przychylnym międzynarodowym holdingom. Dzięki zwolnieniu z podatku dochodowego spółek holdingowych warto rozważyć założenie tam spółki będącej holdingiem dla grupy kapitałowej.

Spółka w Holandii. Rezydencja podatkowa firmy w Holandii

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Holandii lub jest z niej zarządzane i kontrolowane. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim.

Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Holandii. Jest on nakładany na wpływy przedsiębiorstwa pochodzące z jego działalności zarówno w kraju jak i za granicą, dochodów pasywnych oraz zysków kapitałowych.

Spółka w Holandii. Stawka CIT dla firm w Holandii

Stawka wynosi 20% dla pierwszych 200,000 Euro dochodu; 25% dla dochodów przekraczających próg 200,000 Euro. Stawki te mają być stopniowo obniżane, tak aby w 2021 roku osiągnąć odpowiedni 16% i 21%

Normalne wydatki związane z prowadzeniem działalności mogą zostać odliczone. Najczęściej używana jest metoda liniowa, aczkolwiek przedsiębiorcy mogą się również zdecydować na metodę degresywną. Straty mogą być odliczane od przychodu przez następne 9 lat oraz rok wstecz.

Niektóre przedsiębiorstwa mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Zyski pochodzące ze sprzedaży udziałów nie podlegają opodatkowaniu jeżeli spełnione są pewne warunki. Pozostałe zyski są tak samo opodatkowane jak zwykłe dochody.

Spółka w Holandii. Podwójne opodatkowanie

Holandia jest stroną wielu traktatów, zapewniających przedsiębiorcom wyłączenie spod podwójnego opodatkowania.

Spółka w Holandii. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Ceny transferowe: obowiązuje zasada pełnej konkurencji. Musi być również prowadzona pełna dokumentacja związana z transakcjami wewnątrzgrupowymi. Holandia stosuje wytyczne wydane przez OECD. Międzynarodowe przedsiębiorstwa muszą przygotować raport o swojej działalności w każdym kraju.

Spółka w Holandii. Rachunkowość firmy w Holandii

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Może zostać przyjęty inny model roku jeżeli informacja taka zostanie zawarta w akcie założycielskim.

Ma on zazwyczaj 12 miesięcy aczkolwiek pierwszy rok działalności może być dłuższy lub krótszy. Deklaracje podatkowe są składane co rok drogą elektroniczną, w ciągu maksymalnie pięciu miesięcy od końca roku podatkowego.

Na wniosek podatnika termin ten może zostać wydłużony. Płatności podatku dokonuje się co miesiąc. Możliwe jest składanie skonsolidowanych sprawozdań. Aby się na nie kwalifikować spółka dominująca musi mieć minimum 95% udziałów spółki zależnej oraz oba przedsiębiorstwa muszą mieć taki sam rok podatkowy. Termin przedawnienia wynosi 5 lat.

W przypadku dochodów z zagranicy okres ten wynosi 12 lat. Obowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe, harmonogramy i sprawozdawczość zarządcza w oparciu o szacowaną liczbę miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów.

Spółka w Holandii. Podatki u źródła

Dywidendy wypłacane rezydentowi bądź nierezydentowi są objęte podatkiem o stawce 15%, chyba że umowy podatkowe bądź Dyrektywy Unijne ją obniżają.

Firma w Holandii a VAT

Standardowa stawka wynosi 21% (obniżone mają kolejno 0% i 6%). Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących transakcji podlegających temu opodatkowaniu. Składania deklaracji oraz płatności dokonuje się co miesiąc, kwartał lub rok w zależności od wysokości należnej kwoty VAT.

Spółka w Holandii. Inne podatki

 • Podatek od nieruchomości – stawki są zależne od lokalizacji nieruchomości.
 • Podatek od transferu nieruchomości – 6% jej wartości; obniżona stawka obowiązuje w przypadku lokalu mieszkalnego – 2%.
 • Cło jest nakładane na produkty pochodzące z poza UE. Akcyza jest nałożona na alkohol i napoje alkoholowe, tytoń, paliwa.
 • Podatki ekologiczne – podatek od produkcji oraz importu węgla; podatek od zużycia prądu, gazu oraz wody; podatek od produkcji odpadów.
 • Podatek od składek ubezpieczeniowych – 21%; podatek nałożony na pojazdy – stawka różni się w zależności od rodzaju pojazdu i paliwa jakim jest zasilany.

Spółka w Holandii. Lokalne prawo pracy

Holenderskie prawo nie wymaga, aby umowa o pracę była sporządzona w formie pisemnej, porozumienie z pracownikiem może więc być dokonane w formie ustnej.

Spółka w Holandii. Czas pracy:

Maksymalny dzienny czas pracy wynosi 12 godzin (60 godzin tygodniowo). W okresie czterotygodniowym pracownik nie może pracować więcej niż 55 godzin tygodniowo, natomiast w 16-tygodniowym nie więcej niż 48. Niedziele są wolne od pracy, chyba że zatrudniony zgodzi się w nie pracować (wtedy przysługuje mu 13 niedzieli wolnych rocznie). Wszyscy pracownicy mają prawo do płatnego urlopu, minimum wynosi on czterokrotność  liczby dni przepracowanych tygodniowo. Układy zbiorowe zazwyczaj zapewniają wolne w wysokości najmniej 25 dni. Zatrudnionym przysługują również 1-4 dni wolne na osobiste wydarzenia.

Spółka w Holandii. Płace:

Rząd regularnie zwiększa minimalne wynagrodzenie, obecnie wynosi ono 1578 Euro miesięcznie dla pracowników powyżej 23 roku życia.

Spółka w Holandii. Ubezpieczenia społeczne:

Składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe i są opłacane zarówno przez pracodawcę (18,69% wynagrodzenia miesięcznego brutto) jak i pracownika (27,65%).

Spółka w Holandii. Rozwiązanie stosunku pracy:

Pracodawca przed zwolnieniem pracownika musi o nim poinformować lokalny Urząd Pracy oraz związek zawodowy. Wypowiedzenia może dokonać dopiero po otrzymaniu zgody od tego pierwszego. Okres wymówienia różni się w zależności od liczby przepracowanych lat i wynosi od 1 miesiąca dla pracujących mniej niż 5 lat, do 4 miesięcy dla zatrudnionych dłużej niż 15 lat. Pracodawca może się odwołać od negatywnej decyzji urzędu pracy do sądu.

Spółka w Holandii. Pozostałe informacje odnośnie firmy w Holandii

Holandia to kraj będący wręcz rajem podatkowym w przypadku niektórych przedsięwzięć gospodarczych.

Klienci realizujący przedsięwzięcia za przedmiot mających prawa autorskie, własności przemysłowej mogą skorzystać ze specjalnego reżymu podatkowego, o ile wytworzyli a czasem zakupi określone prawo niematerialne:

 • mali podatnicy, tj. podatnicy których globalne obroty (obroty grupy kapitałowej) są niższe niż 250 mln EUR oraz których prawa niematerialne kwalifikowane do szczególnej kwalifikacji przynoszą w ciągu 5 lat mniej niż 37,5 mln EUR – mogą korzystać z obniżonej stawki podatku w wys. 5%.
 • duzi podatnicy muszą spełnić dodatkowe wymogi – np. uzyskać wyłączny patent na wynalazek.

Nadto warto zwrócić uwagę na zwolnienie z opodatkowania przychodów z dywidend w przypadku gdy holenderska posiada więcej niż 5% udziału w spółce córce.

Chcesz założyć spółkę w Holandii?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance