Spółka offshore na Malcie

Spółka offshore na Malcie
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 5%
  Stawka podatkowa
 • 48 godzin
  Czas założenia spółki
 • 1165€
  Kapitał minimalny

Malta – niewielka wyspa położona na Morzu Śródziemnym – raj dla turystów,
który dodatkowo oferuje korzystne rozwiązania podatkowe, będąc przy tym członkiem Unii Europejskiej od 2004 r. Poza korzyściami finansowymi dla spółek zagranicznych, gwarantuje poważny wizerunek potencjalnej spółki.

Malta jest też dobrze znana z łatwości, z jaką można uzyskać pozwolenie na internetowe gry hazardowe. Spółki maltańskie służą również prowadzeniu działalności holdingowej oraz handlowej (tzw. „double tier structure”).

Pomimo statusu kraju stosującego korzystne rozwiązania podatkowe, nie jest uważana za typowy raj podatkowy, a to ze względu na wyjściową stawkę 35% podatku dochodowego od osób prawnych, który może jednak zostać obniżony nawet do 5% przez system zwrotu podatku. 

Dlaczego Malta?

Malta jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym obowiązuje system niskich stawek podatkowych. Malta oferuje możliwość korzystnego planowania podatkowego, osiągalną dzięki wykorzystaniu rozległej sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także systemów kwalifikacji poszczególnych źródeł przychodów do poszczególnych, przyjaznych reżymów podatkowych.

Uwzględniając fakt, że język angielski jest językiem powszechnym, stosowanym również przez urzędy, a system prawny oparty jest głównie na brytyjskim Common Law, Malta ma wszelkie walory aby być międzynarodowym centrum biznesowym.

Szczególne zalety założenia spółki na Malcie:

 • Niski podatek od osób prawnych (maksymalnie 5% lub niższa efektywna stopa podatkowa dla spółek handlowych);
 • Strategiczne położenie geograficzne w centrum Morza Śródziemnego;
 • Stabilna gospodarka i rząd;
 • Zapewnienie inwestorom stabilnych warunków inwestycyjnych;
 • Bezkonkurencyjne korzyści podatkowe dla inwestorów.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Przeprowadzenie procedury AML beneficjentów rzeczywistych;
 • Zarezerwowanie nazwy spółki;
 • podpisanie formularzy rejestracyjnych;
 • Sporządzenie aktu założycielskiego oraz statutu spółki;
 • Wpłacenie wymaganego kapitału minimalnego (1165 EUR);
 • Zarejestrowanie firmy w rejestrze spółek oraz uzyskanie numeru identyfikacyjnego podatnika oraz nr VAT.

Udziałowcy:

Wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Maksymalna liczba udziałowców wynosi 50. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy oraz serwis nominowany.

Zarząd:

Do sprawowania zarządu konieczne jest powołanie dyrektora. Dyrektorami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i firmy. Wymagane jest również powołanie sekretarza spółki, którym może (choć nie powinien) być klient.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terytorium Malty, który będzie widniał na dokumentach firmowych oraz danych pocztowych spółki. Istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura wraz z dedykowanym numerem telefonu.

Termin:

Czas założenia spółki wynosi około 48 godzin.

Kapitał:

Kapitał minimalny wynosi 1165 Euro z czego wpłacone musi zostać minimum 20% podczas rejestracji spółki.

Podatki i finanse

Zalety maltańskiego systemu podatkowego:

 • Efektywna stawka opodatkowania dla spółek handlowych i usługowych wynosi 5%;
 • Nie ma podatków u źródła od dywidend, odsetek i należności licencyjnych na rzecz nierezydentów;
 • Brak Zasad CFC, Cen Transferowych lub Zasad Cienkiej Kapitalizacji;
 • Dostępny jest atrakcyjny program rezydencji (ordinary residence)
 • Zawartych zostało ponad 60 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Brak ograniczeń dewizowych;
 • Brak podatku od zysków kapitałowych;
 • Brak podatku od zysków kapitałowych osiąganych przez nierezydentów na podstawie zbycia udziałów w spółce maltańskiej (pod warunkiem, że na aktywa nie składa się nieruchomość położona na Malcie).

ZWROT PODATKU NA MALCIE – NAJNIŻSZY PODATEK W UE

Oprócz podatku od osób prawnych na poziomie 35%, Malta oferuje ulgi podatkowe dla udziałowców, które skutkują 5% – lub nawet niższą – efektywną stawką podatku od osób prawnych. Czyni to jurysdykcję na Malcie atrakcyjną, i z tego też względu Forbes nadał Malcie tytuł jednego z najbardziej przyjaznych podatkowo krajów na świecie.

Główne korzyści, jakie  oferowane są udziałowcom niebędącym rezydentami, opierają się na systemie zwrotów podatkowych dokonywanych przez organy podatkowe po uiszczeniu podatku od osób prawnych, o którym mowa powyższej.

Jest to połączone z użyciem systemu pełnej imputacji ulg podatkowych, zgodnie z którym zyski spółki są opodatkowane tylko na poziomie przedsiębiorstwa, i nie są opodatkowane ponownie na poziomie udziałowca. Nie ma podatków u źródła nałożonych na dywidendy.

W skrócie, zwrot podatku jest:

– przyznawany udziałowcowi (w tym udziałowcowi osoby prawnej) spółki maltańskiej jako ulga podatkowa;

– obliczany jako procent podatku od osób prawnych (w wysokości 35%) obciążającego spółkę – udziałowiec otrzyma zatem zwrot podatku jako procent od podatku opłaconego na poziomie przedsiębiorstwa;

– dostępny po wypłacie dywidend ostatecznych (nie tymczasowych) przez spółkę maltańską – dokument uprawniający do dywidendy musi zostać dostarczony do urzędu skarbowego celem uzyskania zwrotu;

– dostępny, jeśli udziałowiec jest zarejestrowany na Malcie dla celów podatkowych;

– wypłacany przez organ podatkowy w ciągu 14 dni na koniec miesiąca, w którym zwrot stał się wymagalny.

Poniżej przedstawione zostały rodzaje zwrotu podatku dostępne w maltańskim reżimie podatkowym:

 • zwrot 6/7 podatku od osób prawnych w wysokości 35% opłaconego przez spółkę maltańską, dostępny jest dla udziałowca spółki handlowej;
 • zwrot 5/7 podatku od osób prawnych w wysokości 35% opłaconego przez spółkę maltańską, dostępny jest dla udziałowca spółek osiągających swój dochód z odsetek pasywnych oraz z należności licencyjnych;
 • zwrot 2/3 podatku od osób prawnych w wysokości 35% opłaconego przez spółkę maltańską, dostępny jest dla udziałowca spółek, które zadeklarowały się jako podlegające uldze w ramach unikania podwójnego opodatkowania.

MALTAŃSKA STRUKTURA HANDLOWA – OPODATKOWANIE EFEKTYWNE NA POZIOMIE 5%

Korzyści i zastosowanie maltańskiej spółki handlowej

Maltańska spółka handlowa zapewnia najbardziej efektywną strukturę podatkową wśród jurysdykcji europejskich i jest odpowiednia w szczególności do handlu trójstronnego w obrębie Unii Europejskiej, jak również do prowadzenia importu i eksportu na całym świecie.

Podstawowa struktura handlowa

a. Spółka maltańska osiąga dochód z działalności handlowej;

b. Dochód spółki opodatkowany jest podatkiem w wysokości 35% (dochód po odjęciu kosztów działalności);

c. Po wypłacie dywidend, udziałowiec jest uprawniony do zwrotu 6/7 podatku od osób prawnych na Malcie, opłaconego przez spółkę handlową;

d. Brak podatku u źródła od dywidend wypłacanych udziałowcom zagranicznym;

e. Stawka efektywnego opodatkowania na poziomie 5%;

f. Proszę pamiętać, że w zależności od rodzaju działalności może być wymagana rejestracja do VAT.

Dwupoziomowa Struktura Handlu („double tier structure”)

Swupoziomowa struktura handlowa łączy w sobie spółkę handlową oraz spółkę holdingową w celu ograniczenia ryzyka odpowiedzialności podatkowej na poziomie udziałowca w związku z otrzymanym zwrotem podatku, jak również w celu zachowania poufności, ponieważ zagraniczny udziałowiec nie będzie zobowiązany do rejestracji dla celów podatkowych na Malcie.

Powyższa struktura charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Spółka maltańska osiąga dochód z działalności handlowej;
 • Podatek od osób prawnych na Malcie wynosi 35% od dochodu spółki;
 • Po wypłacie dywidend na rzecz maltańskiej spółki holdingowej, może ona domagać się zwrotu 6/7 podatku od osób prawnych, opłaconego przez maltańską spółkę handlową;
 • Dochód z dywidend oraz zwrot podatku otrzymany przez maltańską spółkę holdingową nie podlegają dalszemu opodatkowaniu na Malcie;
 • Maltańska spółka holdingowa może w całości wypłacić zwrot podatku oraz dochód z dywidend swoim zagranicznym udziałowcom;
 • Brak podatku u źródła od dywidend wypłacanych udziałowcom zagranicznym.

MALTAŃSKA SPÓŁKA HOLDINGOWA – 100% ZWOLNIENIE Z PODATKU

Korzyści i zastosowanie maltańskiej spółki holdingowej

Oprócz preferencyjnego opodatkowania oferowanego spółkom handlowym Malta preferencyjnie opodatkowuje spółki holdingowe. Spółka holdingowa może korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od osób prawnych na Malcie, pod warunkiem, że spełnione zostaną wymienione poniżej kryteria.

Kwalifikacja jako holding uczestniczący („participating holding”)

Szczególna pozycja maltańskiej spółki holdingowej polega na zapewnieniu możliwości wyboru pomiędzy zwrotem podatku w pełnym wymiarze (czyli 100% zapłaconego podatku zostanie zwrócone udziałowcowi) a całkowitym zwolnieniem z podatku (nie ma wtedy potrzeby, aby przeprowadzać procedurę zapłaty podatku) od każdego dochodu z dywidend lub zysków kapitałowych, pod warunkiem, że spółka kwalifikuje się jako „holding uczestniczący”.

Decydując się na zwolnienie podatkowe zamiast zwrotu podatku, można liczyć na szereg korzyści, dotyczących m.in. przepływów pieniężnych oraz nieujawniania do przed maltańskimi organami podatkowymi w zeznaniach podatkowych.

Spółka maltańska kwalifikuje się jako holding uczestniczący (całkowite zwolnienie z podatku) w jednostce będącej nierezydentem w sytuacji, gdy:

 • posiada bezpośrednio co najmniej 10% udziałów kapitałowych w danym podmiocie; lub
 • jest udziałowcem w spółce i jest uprawniona do nabycia całości udziałów; lub
 • posiada udziały kapitałowe w jednostce i jest uprawniona do pierwokupu w przypadku zaproponowania  zbycia, wykupu lub umorzenia wszystkich udziałów kapitałowych; lub
 • posiada udziały kapitałowe w jednostce, uprawniające do zasiadania w zarządzie spółki albo do wyznaczenia osoby, która zasiadać będzie w zarządzie tej spółki jako prezes; lub
 • posiada udziały kapitałowe w jednostce o wartości inwestycyjnej €1.164.000,00 i posiada je nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 183 dni; lub
 • posiada udziały kapitałowe dla realizacji swojej własnej działalności i nie służą one do giełdowych celów transakcyjnych.

Oprócz wymienionych powyżej kryteriów, w przypadku dochodów z dywidend, pełen zwrot podatku lub zwolnienie podatkowe będą dostępne dla maltańskiego holdingu uczestniczącego, o ile podmiot nie będący rezydentem, w którym spółka holdingowa ma udziały, spełnia którykolwiek z poniższych trzech warunków:

 • jest rezydentem lub ma siedzibę w Unii Europejskiej; lub
 • podlega co najmniej 15% podatku zagranicznego; lub
 • osiąga nie więcej niż 50% swojego dochodu z odsetek pasywnych i należności licencyjnych   (czyli musi być podmiotem handlowym).

Jeśli  żaden z trzech przedstawionych powyżej warunków nie został spełniony, w celu pełnego zwolnienia podatkowego lub zwrotu podatku OBYDWA z poniższych warunków muszą zostać spełnione:

 • Udziały posiadane przez spółkę maltańską w postaci osób nie będących rezydentami na Malcie nie stanowią inwestycji portfelowej; oraz
 • Organ składający się z osób nie będących rezydentami na Malcie lub jego odsetki pasywne lub należności licencyjne podlegały opodatkowaniu podatkiem zagranicznym w wysokości nie niższej niż 5%

Struktury przedstawione poniżej stanowią jedne z najpopularniejszych struktur holdingowych, dzięki którym mogą zostać osiągnięte korzyści wynikające z prowadzenia maltańskiej spółki holdingowej:

Holding dla spółek zagranicznych (np. polskich)

Ze względu na bardzo korzystny system podatkowy oraz stosowania dyrektyw UE w sprawie spółek dominujących i zależnych oraz szerokiej sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, maltańska spółka holdingowa jest szeroko stosowana jako holding w inwestycjach zagranicznych (przejęcie typu venture capital / business angels spółek na całym świecie.

Holding charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Zakładając, że inwestycja w zagraniczną spółkę zależną kwalifikuje się jako holding uczestniczący; wówczas
 • Nie ma podatków u źródła (lub są one niskie) od dywidend otrzymanych w maltańskiej spółce holdingowej przy zastosowaniu dyrektyw UE;
 • Dochód z dywidend jest zwolniony z opodatkowania na Malcie lub podlega pełnemu zwrotowi podatku opłacanego od otrzymanych dywidend;
 • Brak podatku u źródła od dywidend wypłacanych zagranicznej spółce dominującej;
 • Zagraniczna spółka dominująca może posiadać rezydencję w dowolnym kraju;
 • Brak podatku od zysków kapitałowych w związku z potencjalną sprzedażą inwestycji;
 • Efektywne opodatkowanie na Malcie jest na poziomie 0%.

Wprowadzanie kapitału do UE

Poniższa struktura może być zastosowana w celu wprowadzenia kapitału do europejskich spółek holdingowych bez strat podatkowych (lub są one minimalne).

Powyższa struktura charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Jeżeli Spółka 1 korzystająca z niskiego opodatkowania nie podlega co najmniej 5% opodatkowaniu, lub też ponad 50% jego dochodów pochodzi z odsetek pasywnych lub należności licencyjnych, Spółka 2 korzystająca z niskiego opodatkowania może zostać wprowadzona, jako że posiadanie udziałów nie kwalifikuje się jako odsetki pasywne lub należności licencyjne.
 • Inwestycja w Spółkę 2 korzystającą z niskiego opodatkowania będzie więc kwalifikowała się jako holding uczestniczący.
 • 100% zwolnienie z podatku na Malcie ma zastosowanie do dochodu z dywidendy ze Spółki 2 korzystającej z niskiego opodatkowania
 • Brak podatku u źródła od dywidend wypłacanych udziałowcowi z UE.
 • Efektywna stawka podatkowa na Malcie wynosi 0%.

Wyprowadzanie kapitału z UE

Poniższa struktura może być zastosowana w celu transferu kapitału z Unii Europejskiej bez strat podatkowych (lub są one minimalne).

Powyższa struktura charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Inwestycja w spółkę zależną UE kwalifikuje się jako holding uczestniczący;
 • Brak podatku u źródła od dywidend wypłacanych przez spółkę zależną UE maltańskiej spółce holdingowej, o ile warunki wymagane na mocy dyrektywy w sprawie spółek dominujących i zależnych zostały spełnione;
 • Przychód z tytułu dywidend otrzymanych przez spółkę holdingową od spółki zależnej UE jest zwolniony z opodatkowania na Malcie;
 • Brak podatku u źródła od dywidend wypłacanych udziałowcowi poza UE;
 • Efektywna stawka podatkowa na Malcie wynosi 0%.

DZIAŁALNOŚCI REGULOWANE – licencja hazardowa

W celu uzyskania licencji na prowadzenie gier hazardowych na Malcie, należy przedstawić następującą dokumentację:

 • Wniosek o uzyskanie licencji na gry hazardowe;
 • Dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia testu „ostatecznych, rzeczywistych właścicieli – beneficjentów i członków zarządu” (ultimate beneficiary owners and directors).

Dla każdego z udziałowców, którzy znajdują się w strukturze własnościowej spółki lub w jej zespole zarządzającym, należy przedstawić:

– uwierzytelniony odpis aktu urodzenia
– uwierzytelnioną kopię paszportu
– zaświadczenie o niekaralności wydane przez odpowiedni organ administracji publicznej
– opinię bankową
– licencję bukmacherską (jeśli takową posiadają)

 • Szczegółowy biznesplan planowanej działalności

W ramach tego wymogu nasza usługa obejmuje: stworzenie całościowego 3-letniego biznesplanu. Określone powinny zostać:

 • główne cele działalności
 • struktura firmy oraz struktura zatrudnienia
 • oferowany rodzaj gier
 • używana technologia (np. Internet)
 • ogólny zarys planowanego mechanizmu gry (sposób prowadzenia gry i jej kontroli)
 • 3-letni plan finansowy, zawierający plan marketingu i sprzedaży, prognozowany bilans oraz plan finansowania  uwzględniający źródła finansowania i podział na środki udziałowców
  i pozostałe środki

Wniosek z całą wymaganą dokumentacją oraz z dowodem uiszczenia opłaty w wysokości 2330 EURO należy złożyć w Urzędzie ds. Loterii i Gier na Malcie.

 • Utworzenie spółki maltańskiej
 • Złożenie szczegółowej instrukcji operacyjnej zawierającej strukturę aplikacji i systemu, dewelopera oprogramowania, procedury bezpieczeństwa i odzyskiwania danych, jak również wymaganą ustawowo dokumentację.

Cała dokumentacja powinna być złożona w języku angielskim.

Po złożeniu wymaganej dokumentacji maltańska spółka uzyskuje licencję na prowadzenie gier hazardowych na okres 5 lat. Spółka powinna zacząć działalność w ciągu pierwszego roku od dnia rozpoczęcia biegu licencji. Co więcej, w ciągu tego okresu musi ona złożyć certyfikat potwierdzający zgodność prowadzenia gier hazardowych oparty na normie ISO/IEC17799:2000. Licencjonobiorca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich warunków i obowiązków nałożonych na niego przez Urząd ds. Loterii i Gier. Jednym z tych warunków jest powołanie w ciągu 21 dni od otrzymania licencji osoby, (Key Official), która:

 • jest mieszkańcem Malty
 • jest dyrektorem spółki zarejestrowanej na Malcie
 • została zaakceptowana przez Urząd ds. Loterii i Gier
 • będzie utrzymywała ciągły kontakt pomiędzy licencjonobiorcą a urzędem
 • będzie osobiście nadzorować działania licencjonobiorcy
 • będzie czuwać nad tym aby działalność licencjonobiorcy była zgodna z prawem, warunkami licencji oraz dyrektywami Urzędu ds. Loterii i Gier

Nasza usługa zawiera: obsługa kontaktów z Urzędem ds. Loterii i Gier w zakresie wskazanym wyżej oraz powołanie dyrektora, mniejszościowego udziałowca lub / i sekretarki. Wszystkie informacje na temat tych usług zostaną dostarczone na życzenie Klienta.

Opłaty (uwaga – podlegają zmianom):

 • 2330 EURO za złożenie wniosku o uzyskanie licencji, płatne Urzędowi ds. Loterii i Gier
 • 2750 EURO za audyt dotyczący zgodności prowadzonej działalności z prawem i warunkami licencji, płatne Urzędowi ds. Loterii i Gier
 • 1770 EURO za audyt dotyczący używanego systemu, płatne Urzędowi ds. Loterii i Gier
 • 8500 EURO rocznej opłaty licencyjnej, płatne Urzędowi ds. Loterii i Gier.
 • wynagrodzenie konsultanta

Opodatkowanie podatkiem hazardowym

Działalność hazardowa jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier i podatkiem dochodowym. Podatek od gier: Dla pierwszej klasy licencji wynosi on 4.700 euro/miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy; następnie 7.000 euro/miesięcznie.

Podatek CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 35%. Jeżeli udziałowcy nie są mieszkańcami Malty albo licencjonobiorcą jest Maltańska firma, która w 100% jest posiadana przez osoby niebędące mieszkańcami Malty, to wówczas udziałowcy są uprawnieni do zwrotu podatku w wysokości 6/7 zapłaconego podatku. W wyniku tego, realnie stawka podatku (jak wskazano również wyżej) powinna wynosić 5%.

Pozostałe informacje

KSIĘGOWOŚĆ

Księgowość jest obowiązkowa. Koszty prowadzenia rachunkowości różnią się w zależności od ilości transakcji – miesięczny koszt księgowości prezentuje się podobnie jak w koszty pełnej księgowości w Polsce.

WARUNKI

Utworzenie spółki zagranicznej wymaga spełnienia kilku ważnych elementów podanych poniżej. W celu zapewnienia właściwego działania należy je zawsze brać pod uwagę podczas zakładaniu spółki. Przed złożeniem zapytania rozważyć należy jaki rodzaj spółki chcemy założyć – spółkę holdingową czy też spółkę handlową. Warto zastanowić się też nad skorzystaniem z usług dyrektorów nominowanych, uzyskaniem VAT-UE, rozważyć ewentualne zatrudnianie pracowników oraz kto miałby zająć się usługami księgowymi – może to bowiem zrobić nasza Kancelaria.

SIEDZIBA SPÓŁKI

Siedziba spółki powinna być zarejestrowana na terenie Malty, a jej adres winien widnieć na dokumentach firmowych oraz danych pocztowych spółki. Istnieje również możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura wraz z dedykowanym numerem telefonu.

KONTO BANKOWE

Dla Państwa spółki zostanie założone wielowalutowe konto bankowe wraz z internetowym dostępem do rachunku, kartą VISA lub MasterCard ATM, (istnieje możliwość uzyskania kilku kart) w banku maltańskim. Otwarcie rachunku jest usługą dodatkową i wymaga spełnienia szeregu warunków tj. przedstawienia planowanych miesięcznych i rocznych obrotów za pośrednictwem konta firmowego, lokalizacji kontrahentów, często przedstawienia biznesplanu tj. odpowiedzi na pytanie po co zakładana jest spółka, jak również przedstawienia referencji i wyciągów z prywatnego rachunku bankowego.

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ZAWARTE PRZEZ MALTĘ

Rozległa sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czyni korzystanie ze spółek na Malcie idealnym i cennym narzędziem w Międzynarodowym Planowaniu Podatkowym. Lista krajów, z którymi Malta zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przedstawiona została w tabeli poniżej:

Unia EuropejskaEuropaReszta  świata
AustriaŁotwaAlbaniaAustraliaLibia
BelgiaLitwaIslandiaBarbadosMalezja
BułgariaLuksemburgNorwegiaBahrajnMaroko
CyprHolandiaSan MarinoKanadaPakistan
ChorwacjaPolskaIslandiaChinyKatar
CzechyPortugaliaWyspa ManEgiptArabia Saudyjska
DaniaRumuniaWyspa JerseyGruzjaSingapur
EstoniaSłowacjaCzarnogóraGuernseyRepublika Południowej Afryki
FinlandiaSłoweniaNorwegiaHong KongSyria
FrancjaHiszpaniaSerbiaIndieTunezja
NiemcySzwecjaSzwajcariaIzraelTurcja
GrecjaWielka BrytaniaJordanZjednoczone Emiraty Arabskie
WęgryChorwacjaKorea (Rep.)Urugwaj
WłochyKuwejtU.S.A.
Liban

KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsza publikacja została przygotowana jako ogólny poradnik wyłącznie w celach informacyjnych. Nie zastępuje ona profesjonalnej porady. Nie należy polegać na niej bez otrzymania niezależnej porady na podstawie konkretnych okoliczności w danym przypadku. Autorzy ani wydawcy niniejszej publikacji nie mogą ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane działaniem lub powstrzymaniem się od działania na podstawie niniejszej publikacji.

Chcesz założyć spółkę offshore na Malcie?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance