Spółka w Irlandii – dlaczego warto założyć firmę w Irlandii?

Spółka w Irlandii – dlaczego warto założyć firmę w Irlandii?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 12,5%
  Stawka podatkowa
 • 2 dni robocze
  Czas założenia spółki
 • Brak
  Kapitał minimalny

Gospodarka Irlandii jest dynamiczna i globalna, w dużej mierze oparta na handlu. Irlandia zaliczyła średnio 6% wzrostu PKB między 1995 a 2007 rokiem, dzięki czemu zyskała przydomek „Celtycki Tygrys”. W odpowiedzi na kryzys, rząd Irlandii wprowadził szereg krajowych programów gospodarczych mających obniżyć ceny i inflację płac, inwestycje w infrastrukturę, poprawę kwalifikacji siły roboczej i promocję inwestycji zagranicznych.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka sugerowanych typów rodzajowych spółek dedykowanych inwestorom zagranicznym:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PLC);
 • Spółka osobowa – np. komandytowa (Limited Partnership);
 • Oddział spółki zagranicznej.

Irlandia uchodzi za europejski raj podatkowy. Niska stawka CIT, brak opodatkowania spółek osobowych w przypadku, gdy dochód nie pochodzi ze źródeł położonych na terytorium Irlandii, czy też brak opodatkowania dywidend czyni ten kraj jeden z najczęstszych wyborów klientów inwestujących w Europie Zachodniej. Szczególnie często zakłada się spółki w Irlandii w przypadku przedsięwzięć z kategorii IT (w tym kryptowalut). Nie dziwią również rozwiązania holdingowe, usługowe i produkcyjne z użyciem spółek irlandzkich – prawidłowe skonfigurowanie spółki pozwala na bezpieczną optymalizację podatkową.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Aby zarejestrować spółkę w Irlandii należy sprawdzić czy wybrana nazwa jest dostępna, jeżeli tak, dokonujemy rejestracji w Krajowym Rejestrze Spółek (Companies Registration Office).
 • Kolejnym etapem jest zarejestrowanie spółki Urzędzie Skarbowym (Tax Office).
 • Ostatni etap to utworzenie konta bankowego oraz ubezpieczenie firmy.

Udziałowcy:

Minimum 1 maksimum 149 udziałowców. Dopuszczalni są udziałowcy zagraniczni.

Zarząd:

Zarząd nad firmą sprawuje Rada Dyrektorów.

Rada Dyrektorów:

Minimum jeden dyrektor i sekretarz firmy, który również może być dyrektorem  (w przypadku gdy firma ma jednego dyrektora nie może to być ta sama osoba)

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terenie Irlandii – można skorzystać z usług wirtualnego biura.

Termin:

Czas założenia spółki wynosi około dwóch dni roboczych.

Kapitał:

Brak kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

System podatkowy Irlandii jest wyjątkowo korzystny z powodu stawki podatku od osób prawnych wynoszącej 12,5% w odniesieniu do wszystkich przychodów – niezależnie czy pochodzą one z przemysłu czy innych rodzajów działalności. Dzięki ostatnim krokom podjętym przez rząd irlandzki w celu ożywienia gospodarki, wszystkie irlandzkie spółki założone po 14 października 2008 roku uzyskują pełne zwolnienie z podatku przez trzy pierwsze lata działalności (np. zwolnienie z podatku od zysków wynoszące nawet 320000 €). Zagranicznym inwestorom w Irlandii oferuje się szeroki wybór ulg podatkowych. Między innymi dotacje i pożyczki z IDA (Industrial Development Authority –Urząd Rozwoju Przemysłu), dotacje rządowe lub kredyty podatkowe na wydatki związane badaniami i rozwojem.

Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli jest zarządzane i kontrolowane z terytorium Irlandii oraz w niektórych przypadkach kiedy jest tam zarejestrowane. Jednakże spółka zarejestrowana na terytorium Irlandii nie jest uznawana za rezydenta, jeżeli jej rezydencja podatkowa znajduje się w innym kraju. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Irlandii. Jest on nakładany na wpływy przedsiębiorstwa pochodzące z jego działalności, dochodów pasywnych oraz zysków kapitałowych.

Stawka CIT

Stawka wynosi 12,5% dla dochodów pochodzących z handlu; 25% dla dochodu niehandlowego. Normalne wydatki związane z prowadzeniem działalności mogą zostać odliczone. Dopuszczalna jest wyłącznie amortyzacja podatkowa (metoda liniowa). Stopy wynoszą: 4% – budynki przemysłowe; sprzęt i maszyny – 12,5%; pojazdy – 12,5%. Straty mogą być przenoszone na czas nieokreślony i być odliczane w dowolnym momencie w przyszłości. Odliczanie strat wstecz jest dozwolone ale tylko na okres tej samej długości co ten w którym nastąpiła strata. Na zyski kapitałowe nałożony jest podatek w wysokości 33% i 40%.

Podwójne opodatkowanie

Irlandia jest stroną wielu traktatów, zapewniających przedsiębiorcom wyłączenie spod podwójnego opodatkowania.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Ceny transferowe: obowiązuje zasada pełnej konkurencji. Irlandzkie wytyczne dotyczące cen transferowych w znacznej mierze powielają te, wydane przez OECD. Międzynarodowe przedsiębiorstwa, których łączny obrót przekracza 750 milionów Euro, muszą przygotować raport o działalności w każdym kraju.

Rachunkowość

Rok podatkowy wynosi tyle samo co rok obrachunkowy, zazwyczaj jest to 12 miesięcy. Deklaracja podatkowa musi być złożona w ciągu 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Przedsiębiorstwa, których zobowiązania podatkowe z poprzedniego okresu podatkowego przekraczają 200,000 Euro opłacają podatek w dwóch ratach 21 czerwca oraz 21 listopada. Składania deklaracji oraz płatności dokonuje się drogą elektroniczną. Składanie skonsolidowanych sprawozdań nie jest dozwolone, jednakże straty mogą być odpisywane między członkami grupy, którzy są rezydentami UE. Przedsiębiorstwa są uznawane za grupę gdy jedno z nich posiada minimum 75% udziałów drugiego. Przedawnienie zobowiązań podatkowych następuje po 4 latach (od końca roku podatkowego).

Podatki u źródła

 • Dywidendy i Odsetki wypłacane nierezydentowi podlegają opodatkowaniu – stawka 20%, chyba że umowy podatkowe bądź Dyrektywy Unijne ją obniżają.
 • Opłaty patentowe – stawka 20%, chyba że umowy podatkowe bądź Dyrektywy Unijne ją obniżają.

VAT

Standardowa stawka wynosi 23% (obniżone mają kolejno 13,5%; 9%; 4,8%; 0%). Obowiązek rejestracji VAT mają przedsiębiorcy, których roczny obrót przekracza 75000 Euro z czego 90% pochodzi z dostarczania produktów, które nie są objęte zerową stawką natomiast są wyprodukowane z surowców przez nią objętych. Pozostali przedsiębiorcy dokonują rejestracji gdy roczny obrót przekroczy 37500 Euro. Składania deklaracji oraz płatności dokonuje się co 2 miesiące.

Inne podatki

 • Podatek od nieruchomości – lokalne władze nakładają podatek na nieruchomości komercyjne. Stawka jest zależna od ich wartości, którą również szacuje lokalna administracja.
 • Opłata skarbowa – opłata skarbowa jest nakładana na transfer nieruchomości oraz udziałów i papierów wartościowych – stawka wynosi od 1% do 6%.
 • Cło jest nakładane na produkty pochodzące z poza UE. Akcyza nałożona jest na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe a także na oleje mineralne oraz ich pochodne.
 • Podatek od emisji tlenków węgla, jego wysokość zależy od rodzaju paliwa.
 • Podatek od zużycia wody, prądu, produkcji odpadów, zużycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podsumowanie

Stawka podatku:• Podatek dochodowy: 12,5% Pełne zwolnienie z podatku przez 3 lata dla spółek przemysłowych i handlowych utworzonych po 14 października 2008
• Podatek od zysków kapitałowych: 12,5%
• Podatek od odsetek i należności licencyjne: 20%
• Dochód spółek zagranicznych: 12,5%
• Podatek od dywidend: 20%
• VAT: 21,5%
Kapitał minimalnyBrak progu minimalnego
UdziałowcyMinimum jeden wspólnik.
Zagraniczni udziałowcyTak
ZarządPrzynajmniej dwóch dyrektorów i sekretarz generalny.
Dyrektor i sekretarz generalny muszą być mieszkańcami UE.
Holding zagranicznyTak
Wymogi prawneObowiązkowy audyt sprawozdań rocznych. Wszystkie spółki muszą złożyć roczną deklarację do urzędu skarbowego bez względu na to,
czy dokonywały transakcji, czy też nie. Jeżeli spółka nie dokonywała transakcji handlowych, może złożyć roczny raport z rozliczeń niekomercyjnych.
Rejestracja VAT (jeśli potrzebna)Aby zarejestrować się jako płatnik VAT należy wykazać prowadzenie działalności w Irlandii. W idealnym przypadku władze będą chciały zobaczyć biuro i pracowników. Jednakże dołączenie do wniosku dowodu prowadzenia działalności w Irlandii (np. kopię umowy
z irlandzką spółką, dostawcą, klientem, itp.) może okazać się wystarczające.
Termin1 tydzień od otrzymania wszystkich dokumentów
SiedzibaSiedziba lokalna i sekretarz generalny (od drugiego roku działalności), adres siedziby w Dublinie, przeniesienie telefonu, faksu i poczty.
KsięgowośćJeżeli spółka dokonała transakcji w Irlandii lub za granicą musi złożyć roczne sprawozdanie finansowe przedstawiające działalność w ostatnim roku fiskalnym. Obowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe
w oparciu o szacowaną liczbę miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów.
Spółka w Irlandii – podstawowe informacje

Lokalne prawo pracy

Prawa pracownika

Pracodawca musi dostarczyć pracownikowi warunki zatrudnienia w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Stosunki pracy są regulowane przez akty związków zawodowych oraz akty związków przemysłowych. Każdy pracownik może wstąpić do związków zawodowych jednakże pracodawcy nie mają obowiązku uznawania związków.

Czas pracy

Maksymalny czas pracy wynosi 48 godzin tygodniowo. Specjalne warunki obowiązują pracowników zmianowych, pracujących w niedziele, pracujących w na nocnej zmianie oraz młodych pracowników.

Pracownicy mają prawo do 4 tygodni w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego rocznie. W ciągu roku jest 9 dni ustawowo wolnych od pracy.

Płace

Minimalna stawka wynosi obecnie 9,15 Euro na godzinę. Niepełnoletni pracownicy lub osoby po 18 roku życia, które mają mniej niż 3 lata doświadczenia mogą otrzymać niższą stawkę.

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie jest wymagane dla wszystkich pracowników będących w wieku 16-66 lat. Składki pokrywają zarówno fundusz opieki zdrowotnej jak i fundusz emerytalny. Opłacają je pracodawcy – 10,75% oraz pracownicy – 4% wysokości wynagrodzenia brutto. Osoby zarabiające mniej niż 18 304 Euro rocznie nie są zobowiązane do opłacania składek.

Ubezpieczenia społeczne pokrywają zasiłki dla bezrobotnych, niepełnosprawnych, macierzyński, pracownicze oraz emerytury/renty. Pracodawcy zazwyczaj mają dodatkowe ubezpieczenie pokrywające odszkodowanie za wypadki w miejscu pracy. Pracownicy będący na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 6 dni mogą otrzymać zasiłek chorobowy. Wiele firm oferuje również możliwość przystąpienia do prywatnego systemu ubezpieczeń. W tym wypadku pracodawca wpłaca maksymalnie 15% rocznego wynagrodzenia a pracownik od 5% do 7,5%. Przystąpienie do tego systemu wiąże się z ulgami podatkowymi zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

Rozwiązanie stosunku pracy

Wszyscy pracownicy w ciągu 28 dni od zatrudnienia muszą być poinformowani o warunkach zwolnienia. Okres wypowiedzenia ma zastosowanie do pracowników, którzy przepracowali minimum 13 tygodni. Są oni chronieni przed nieuzasadnionym zwolnieniem oraz mogą dochodzić odszkodowania jeżeli takie nastąpiło. W przypadku masowych zwolnień pracodawca musi przeprowadzić konsultacje z pracownikami niezależnie od tego czy są związki zawodowe czy nie, ponadto musi poinformować Departament Pracy o planowanych zwolnieniach.

Pozostałe informacje

Google i Facebook nie pomyliły się rejestrując tam swoje siedziby główne – warto naśladować największych.

Chcesz założyć spółkę w Irlandii?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance