Spółka w Hiszpanii

Ogólne informacje

25%

Stawka podatkowa

4 - 5 tygodni

Czas założenia spółki

3000 EUR

Kapitał minimalny

Hiszpania zaliczana jest do grupy państw wysoko rozwiniętych, sytuuje się na piątym miejscu pod względem PKB w Europie. Mimo kryzysu gospodarczego obecnie jednym z najprężniej rozwijających się gospodarczo krajów Unii Europejskiej.  Hiszpania posiada również politykę fiskalną i monetarną zwalczającą bezrobocie i inflację, a także strukturę gospodarczą państwa uprzemysłowionego.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada, SL)

Najpopularniejsza forma działalności gospodarczej w Hiszpanii. Może zostać powołana przez jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych. Minimalny kapitał założycielski wynosi 3006 euro i dzieli się na udziały o jednakowej wartości. Sociedad Limitada jest formą przeznaczoną przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wysokości wniesionego kapitału.

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowe przedsiębiorstwo (Sociedad Limitada Nueva Empresa, SLNE)

Powstała w 2003 r. dla ułatwienia zakładania spółek. SLNE można zarejestrować w ciągu 24 godzin od przedłożenia do Rejestru Handlowego potwierdzonego przez notariusza dokumentu elektronicznego zawierającego umowę spółki. Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie nie większej niż 5 osób. Nie można być jednocześnie wspólnikiem 2 różnych spółek (przy zakładaniu). Minimalny kapitał zakładowy wynosi 3012 Euro, maksymalny 120202 Euro. W razie przekroczenia tego limitu istnieje obowiązek przekształcenia w inny rodzaj spółki. Kapitał zakładowy może być wniesiony jedynie gotówką.

 • Spółka akcyjna (Sociedad Anónima, SA)

Może zostać założona przez co najmniej trzech wspólników, którzy wniosą min. 25% kapitału minimalnego (60102 Euro). Jest formą działalności gospodarczej korzystną dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Spółka akcyjna ma obowiązek odprowadzania podatku od spółek a odpowiedzialność jej wspólników ogranicza się do wysokości wniesionego kapitału. Jeśli firma ma zamiar funkcjonować na giełdzie, jako bank lub emitować obligacje, założenie tego typu spółki jest nieodzowne i wymaga zaangażowania ekspertów i audytorów.

 • Spółka komandytowa (Sociedad Comanditaria, SC)

Swoją formą jest podobna do spółki komandytowej w prawie polskim. W skład spółki wchodzą komplementariusze, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność własnym majątkiem oraz co najmniej jeden komandytariusz z ograniczoną odpowiedzialnością. Komplementariuszom przysługuje prawo do reprezentowania i zarządzania spółką.

 • Oddział lub przedstawicielstwo

W przypadku rejestracji przedsiębiorstwa należy dokonać wpisu do Rejestru Handlowego. Należy przedstawić dokumenty, przetłumaczone i zalegalizowane, potwierdzające istnienie spółki polskiej, jej aktualny statut, skład zarządu i umowę o założeniu filii. Po zarejestrowaniu filii, należy rozpocząć prowadzenie księgowości (z uwagi na to, że filia będzie prowadziła stałą działalność na terenie Hiszpanii) oraz rozpocząć składanie odpowiednich deklaracji podatkowych. Filie polskich firm zobowiązane są również do corocznego składania swoich rozliczeń w hiszpańskim Rejestrze Handlowym bez obowiązku tłumaczenia ich na język hiszpański. Obowiązek płacenia podatków przez oddział spółki polskiej na terenie Hiszpanii zależny jest od zapisów w Umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku między Polską a Hiszpanią. Umowa ta reguluje, które podatki podmiot zobowiązany jest opłacać w Hiszpanii jako nierezydent.

Zanim zacznie się działalność, należy złożyć wniosek o hiszpański numer identyfikacyjny zwany NIE. Dokument ten można otrzymać w Ambasadzie Hiszpanii w kraju, w którym mieszka się przed przyjazdem do Hiszpanii. Spółka założona na terenie Hiszpanii przez polskiego przedsiębiorcę może na tych samych warunkach, co miejscowa korzystać z wszelkiego rodzaju pomocy publicznej.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Uzyskanie z Centralnego Rejestru Handlowego zaświadczenia imiennego spółki (Certificacion Negativa del Nombre) potwierdzającego brak innej spółki o tej samej nazwie.
 • Utworzenie konta w banku i wpłacenie na nie kapitału. àZałożyciele spółki muszą ją zgłosić do Rejestru Handlowego i Rejestru Inwestycji Zagranicznych (Registro de Inwersores del Ministrao de Economia y Hacienda).
 • Następnie Urząd Skarbowy nadaje spółce numer NIF.
 • Do rozpoczęcia działalności potrzebne jest również pozwolenie Urzędu Miasta(Licencia Municipal de Apertura)
 • Uzyskanie z Tesoreria General de la Seuridad Social numeru identyfikacji ubezpieczeniowej.

Udziałowcy:

Brak ograniczeń odnośnie liczby udziałowców. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Zarząd nad spółką sprawuje jeden lub więcej dyrektorów. Mogą oni działać wspólnie lub pojedynczo.

Nadzór:

Organem nadzorczym jest rada dyrektorów. Może ich być od 3 do 12.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy, przekierowanie telefonu i poczty. Sugeruje się posiadanie biura fizycznego lub co najmniej sprawowania kontroli nad spółką z terenu Hiszpanii

Termin:

Czas założenia spółki to około 4 tygodni.

Kapitał:

Kapitał minimalny wynosi 3000 Euro. Jest on podzielony na udziały. Kapitał musi być wpłacony w całości na konto podczas rejestracji spółki.

Podatki i finanse

Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Hiszpanii lub jest z niej zarządzane i kontrolowane. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Hiszpanii. Jest on nakładany na wpływy przedsiębiorstwa pochodzące z jego działalności, dochodów pasywnych oraz zysków kapitałowych.

Stawka CIT

25% W niektórych przypadkach mogą obowiązywać specjalne stawki. Normalne wydatki związane z prowadzeniem działalności mogą zostać odliczone. Wszystkie aktywa spółki z wyjątkiem gruntów podlegają amortyzacji pod warunkiem, że są wykorzystywane w celach biznesowych. Dopuszczalne są metoda liniowa oraz metody degresywne. Stopy procentowe amortyzacji wynoszą od 2% do 33% rocznie. Straty mogą być przenoszone na czas nieokreślony i być odliczane w dowolnym momencie w przyszłości, jednakże zazwyczaj mogą być kompensowane tylko z 70%  zysków danego roku z paroma wyjątkami (50% jeżeli obrót w poprzednim roku wynosił między 20 a 60 milionów Euro; 25% jeżeli przekroczył 60 milionów; straty nie przekraczające miliona Euro netto mogą być odliczane bez limitów). Odliczanie straty wstecz jest niedozwolone. Zyski kapitałowe są zazwyczaj opodatkowane tak samo jak dochody (stawka 25%).

Podwójne opodatkowanie

Hiszpania jest stroną wielu traktatów, zapewniających przedsiębiorcom wyłączenie spod podwójnego opodatkowania.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Hiszpania wdrożyła system cen transferowych a regulacja w znacznej mierze powielają te, wydane przez OECD. Wymagane jest prowadzenie pełnej dokumentacji. W świetle zasad CFC spółka dominująca płaci hiszpański CIT od dochodów uzyskanych przez zagraniczną spółkę zależną w przypadku gdy posiada minimum 50% jej kapitału, udziałów, głosów a podatek dochodowy płacony przez spółkę zależną za granicą musi być mniejszy niż 75% hiszpańskiego podatku. Międzynarodowe przedsiębiorstwa, których łączny obrót przekracza 750 milionów Euro muszą przygotować raport o działalności w każdym kraju. Niektórzy płatnicy mogą być objęci innymi wymaganiami.

Rachunkowość

Rokiem podatkowym jest rok obrachunkowy. Nie może on przekraczać 12 miesięcy. Deklaracje podatkowe muszą zostać złożone w ciągu 6 miesięcy i 25 dni od końca roku podatkowego. Przedsiębiorstwa mają obowiązek dokonać 3 płatności podatku z góry (w Kwietniu, Październiku i Grudniu). Możliwe jest składanie skonsolidowanych sprawozdań. Aby się na nie kwalifikować hiszpańska spółka dominująca musi mieć, pośrednio lub bezpośrednio minimum 75% udziałów oraz minimum 50% głosów spółki zależnej. Termin przedawnienia wynosi 4 lata od ostatecznego terminu składania deklaracji, jeżeli  złożone zostaną poprawki, termin ten liczony jest od początku. W przypadku przestępstw podatkowych przedawnienie wynosi 5 lat, a czasami może zostać przedłużony nawet do 10 lat.

Podatki u źródła

 • Dywidendy i Odsetki wypłacane nierezydentowi podlegają opodatkowaniu – stawka 19%, chyba że umowy podatkowe bądź Dyrektywy Unijne ją obniżają.
 • Tantiemy, Opłaty za usługi doradcze wypłacane nierezydentowi podlegają podatkowi w wysokości 24%. Stawka 19% obowiązuje w przypadku wypłat na rzecz rezydenta UE lub EOG.
 • Podatek za międzyoddziałowe przekazy pieniężne wynosi 19%.

VAT

Standardowa stawka wynosi 21% (obniżone mają kolejno 10%; 4%; 0%). Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących transakcji podlegających temu opodatkowaniu. Składania deklaracji oraz płatności dokonuje się w formie elektronicznej co miesiąc, jeżeli obrót w ostatnim roku przekroczył 6 milionów Euro. W innym przypadku przeprowadza się je co kwartał.

Inne podatki

 • Podatek kapitałowy – obowiązuje w przypadku redukcji kapitału lub likwidacji przedsiębiorstwa. Stawka wynosi 1%.
 • Podatek od nieruchomości – stawka wynosi maksymalnie 1,3% wartości katastralnej a jej wysokość jest zależna od położenia nieruchomości. Nierezydenci posiadający nieruchomości na terenie Hiszpanii podlegają podatkowi w wysokości 3% jeżeli są rezydentem państwa będącego rajem podatkowym a nieruchomość nie jest wykorzystywana w innej działalności niż leasing.
 • Podatek od transferu – przedsiębiorstwa opłacają podatek od transferu w przypadku transakcji, które nie są związane z ich normalną działalnością, bądź takich, które nie podlegają VAT. Stawka wynosi 6% w przypadku transferu nieruchomości; 4% przy transferze aktywów ruchomych oraz koncesji. Mogą być one wyższe lub niższe w zależności od regionu.
 • Opłata skarbowa jest nałożona na dokumenty notarialnie potwierdzone, które mogą być zarejestrowane w rejestrze publicznym. Stawka wynosi 0,5% wartości transakcji zawartej na dokumencie. W zależności od regionu opłata ta może być wyższa (stawki od 0,75% do 2,5%).
 • Cło jest nakładane na produkty pochodzące z poza UE. Akcyza jest nałożona na alkohol i napoje alkoholowe, tytoń, węglowodory.
 • Podatki ekologiczne – nakładane na pojazdy (nowe bądź używane) podczas ich rejestracji. Stawka wynosi od 0% do 12% w zależności od typu pojazdu oraz jego emisji dwutlenku węgla.
 • Ubezpieczyciele płacą podatek w wysokości 6% opłaconych składek.
 • Przedsiębiorstwa z obrotem przekraczającym milion Euro podlegają podatkowi od działalności gospodarczej. Większe przedsiębiorstwa są zwolnione z opłat przez pierwsze 2 lata swojej aktywności.

Lokalne prawo pracy

Prawo pracy w Hiszpanii opiera się na Kodeksie Pracy, układach zbiorowych oraz umowach o pracę. Głównymi zadaniami prawa pracy są: określenie warunków w umowach pracowników najwyższego szczebla kierownictwa; stworzenie podstawy prawnej dla agencji zatrudnienia tymczasowego; określenie warunków związanych ze zwolnieniem, wynagrodzeniem, czasem pracy, urlopem, zbiorowymi negocjacjami oraz zatrudnieniem na niepełny etat; sprecyzowanie rodzajów umów o pracę.

Czas pracy:

Na ogół w tygodniu jest 40 godzin pracy, jednakże wiele firm redukuje tę ilość do 37 lub 38. Każdemu pracownikowi przysługuje 1,5 dnia wolnego od pracy tygodniowo (osobom poniżej 18 lat przysługują 2 dni). Pracownicy mogą negocjować z pracodawcami bloki dni wolnych. Pracownicy mogą również negocjować wydłużenie standardowego 9 godzinnego dnia pracy jeżeli jest zachowana 12-godzinna przerwa między zmianami. Osoby niepełnoletnie mogą pracować maksymalnie 8 godzin dziennie. Pracownik może mieć maksymalnie 80 nadgodzin rocznie.

Płace:

Rząd ustanawia minimalne wynagrodzenie co roku w grudniu.

Ubezpieczenia społeczne:

Pracownicy mają obowiązek przynależeć do systemu ubezpieczeń społecznych. Składki opłaca zarówno pracodawca jak i zatrudniony. Pokrywają one zasiłek chorobowy, dla bezrobotnych oraz rodzinny a także emerytury/renty. Składki mają wysokość 36,25% wynagrodzenia brutto, pracodawca wpłaca 29,9% a pracownik 6,35%. Niektóre grupy zawodów obowiązują odmienne/dodatkowe regulacje.

Rozwiązanie stosunku pracy:

Umowę o pracę może rozwiązać zarówno pracownik jak i pracodawca. Zwolnienie może być albo z ważnych (obiektywnych) przesłanek lub dyscyplinarne. W przypadku tego pierwszego, aby było ważne, musi istnieć bardzo dobre uzasadnienie decyzji a także zatrudniający musi dokładnie przestrzegać właściwej procedury. Pracodawca musi przedstawić pracownikowi pisemne wypowiedzenie, w międzyczasie musi wypłacić mu odprawę (jej wysokość jest obliczana na podstawie przepracowanego czasu; 20 dniowa pensja za każdy przepracowany rok; maksymalny pułap to równowartość rocznego wynagrodzenia). Okres wymówienia wynosi 15 dni (można go uniknąć przez wypłacenie 15-dniowej pensji). Zwolnienie dyscyplinarne następuje ze skutkiem natychmiastowym. Pracodawca również musi wręczyć wypowiedzenie w formie pisemnej. Tego typu wymówienie musi być dokonane w ciągu 60 dni od zaistnienia przyczyny.

Pozostałe informacje

Spółka hiszpańska służy naszym klientom do podboju rynków iberyjskich, często również francuskich. Nasi klienci rozważają również spółki w Hiszpanii celem podejmowania inwestycji w nieruchomości np. na wyspach kanaryjskich itp.