Spółka w Hiszpanii

Zakładanie spółki w Hiszpanii

Hiszpania zaliczana jest do grupy państw wysoko rozwiniętych, sytuuje się na piątym miejscu pod względem PKB w Europie. Mimo kryzysu gospodarczego obecnie jednym z najprężniej rozwijających się gospodarczo krajów Unii Europejskiej.  Hiszpania posiada również politykę fiskalną i monetarną zwalczającą bezrobocie i inflację, a także strukturę gospodarczą państwa uprzemysłowionego.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada, SL)

Najpopularniejsza forma działalności gospodarczej w Hiszpanii. Może zostać powołana przez jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych. Minimalny kapitał założycielski wynosi 3006 euro i dzieli się na udziały o jednakowej wartości. Sociedad Limitada jest formą przeznaczoną przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wysokości wniesionego kapitału.

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowe przedsiębiorstwo (Sociedad Limitada Nueva Empresa, SLNE)

Powstała w 2003 r. dla ułatwienia zakładania spółek. SLNE można zarejestrować w ciągu 24 godzin od przedłożenia do Rejestru Handlowego potwierdzonego przez notariusza dokumentu elektronicznego zawierającego umowę spółki. Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie nie większej niż 5 osób. Nie można być jednocześnie wspólnikiem 2 różnych spółek (przy zakładaniu). Minimalny kapitał zakładowy wynosi 3012 Euro, maksymalny 120202 Euro. W razie przekroczenia tego limitu istnieje obowiązek przekształcenia w inny rodzaj spółki. Kapitał zakładowy może być wniesiony jedynie gotówką.

  • Spółka akcyjna (Sociedad Anónima, SA)

Może zostać założona przez co najmniej trzech wspólników, którzy wniosą min. 25% kapitału minimalnego (60102 Euro). Jest formą działalności gospodarczej korzystną dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Spółka akcyjna ma obowiązek odprowadzania podatku od spółek a odpowiedzialność jej wspólników ogranicza się do wysokości wniesionego kapitału. Jeśli firma ma zamiar funkcjonować na giełdzie, jako bank lub emitować obligacje, założenie tego typu spółki jest nieodzowne i wymaga zaangażowania ekspertów i audytorów.

  • Spółka komandytowa (Sociedad Comanditaria, SC)

Swoją formą jest podobna do spółki komandytowej w prawie polskim. W skład spółki wchodzą komplementariusze, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność własnym majątkiem oraz co najmniej jeden komandytariusz z ograniczoną odpowiedzialnością. Komplementariuszom przysługuje prawo do reprezentowania i zarządzania spółką.

  • Oddział lub przedstawicielstwo

W przypadku rejestracji przedsiębiorstwa należy dokonać wpisu do Rejestru Handlowego. Należy przedstawić dokumenty, przetłumaczone i zalegalizowane, potwierdzające istnienie spółki polskiej, jej aktualny statut, skład zarządu i umowę o założeniu filii. Po zarejestrowaniu filii, należy rozpocząć prowadzenie księgowości (z uwagi na to, że filia będzie prowadziła stałą działalność na terenie Hiszpanii) oraz rozpocząć składanie odpowiednich deklaracji podatkowych. Filie polskich firm zobowiązane są również do corocznego składania swoich rozliczeń w hiszpańskim Rejestrze Handlowym bez obowiązku tłumaczenia ich na język hiszpański. Obowiązek płacenia podatków przez oddział spółki polskiej na terenie Hiszpanii zależny jest od zapisów w Umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku między Polską a Hiszpanią. Umowa ta reguluje, które podatki podmiot zobowiązany jest opłacać w Hiszpanii jako nierezydent.

Zanim zacznie się działalność, należy złożyć wniosek o hiszpański numer identyfikacyjny zwany NIE. Dokument ten można otrzymać w Ambasadzie Hiszpanii w kraju, w którym mieszka się przed przyjazdem do Hiszpanii. Spółka założona na terenie Hiszpanii przez polskiego przedsiębiorcę może na tych samych warunkach, co miejscowa korzystać z wszelkiego rodzaju pomocy publicznej.

System podatkowy

Hiszpańskie spółki, zwłaszcza te duże, są silnie regulowane. Standardowy podatek od osób prawnych wynosi 30%. W przypadku spółek zagranicznych bez stałej siedziby w Hiszpanii stopa opodatkowania dochodu wynosi 24%.

Zagranicznym inwestorom w Hiszpanii oferuje się szeroki wybór ulg podatkowych.
Są to w szczególności ulgi podatkowe na badania i rozwój lub ochronę środowiska
oraz dotacje unijne w niektórych regionach lub sektorach gospodarki.

Księgowość

Stawka podatku: • Podatek dochodowy: 30%
• Podatek od zysków kapitałowych: 30%
• Podatek od zysków kapitałowych: 24%
• Podatek od korzyści: 18%
• Przychód spółek zagranicznych: 30%
• Podatek od dywidend: 18%
• VAT: 21%
Zagraniczni udziałowcy Tak
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne Opcjonalny roczny audyt finansowy
Termin 4 do 5 tygodni od otrzymania wszystkich dokumentów potrzebnych do utworzenia spółki. Tydzień na rejestrację jako podatnik VAT.
Siedziba Adres firmy, przeniesienie telefonu, faksu i poczty.
Możliwość posiadania fizycznego biura (ceny różnią się w zależności od zapotrzebowania)
Księgowość Obowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe, harmonogramy
i sprawozdawczość zarządcza w oparciu o szacowaną liczbę miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów.