Spółka w Hiszpanii

Ogólne informacje

25%

Stawka podatkowa

4 - 5 tygodni

Czas założenia spółki

3000 EUR

Kapitał minimalny

Hiszpania zaliczana jest do grupy państw wysoko rozwiniętych, sytuuje się na piątym miejscu pod względem PKB w Europie. Mimo kryzysu gospodarczego obecnie jednym z najprężniej rozwijających się gospodarczo krajów Unii Europejskiej.  Hiszpania posiada również politykę fiskalną i monetarną zwalczającą bezrobocie i inflację, a także strukturę gospodarczą państwa uprzemysłowionego.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada, SL)

Najpopularniejsza forma działalności gospodarczej w Hiszpanii. Może zostać powołana przez jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych. Minimalny kapitał założycielski wynosi 3006 euro i dzieli się na udziały o jednakowej wartości. Sociedad Limitada jest formą przeznaczoną przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wysokości wniesionego kapitału.

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowe przedsiębiorstwo (Sociedad Limitada Nueva Empresa, SLNE)

Powstała w 2003 r. dla ułatwienia zakładania spółek. SLNE można zarejestrować w ciągu 24 godzin od przedłożenia do Rejestru Handlowego potwierdzonego przez notariusza dokumentu elektronicznego zawierającego umowę spółki. Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie nie większej niż 5 osób. Nie można być jednocześnie wspólnikiem 2 różnych spółek (przy zakładaniu). Minimalny kapitał zakładowy wynosi 3012 Euro, maksymalny 120202 Euro. W razie przekroczenia tego limitu istnieje obowiązek przekształcenia w inny rodzaj spółki. Kapitał zakładowy może być wniesiony jedynie gotówką.

  • Spółka akcyjna (Sociedad Anónima, SA)

Może zostać założona przez co najmniej trzech wspólników, którzy wniosą min. 25% kapitału minimalnego (60102 Euro). Jest formą działalności gospodarczej korzystną dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Spółka akcyjna ma obowiązek odprowadzania podatku od spółek a odpowiedzialność jej wspólników ogranicza się do wysokości wniesionego kapitału. Jeśli firma ma zamiar funkcjonować na giełdzie, jako bank lub emitować obligacje, założenie tego typu spółki jest nieodzowne i wymaga zaangażowania ekspertów i audytorów.

  • Spółka komandytowa (Sociedad Comanditaria, SC)

Swoją formą jest podobna do spółki komandytowej w prawie polskim. W skład spółki wchodzą komplementariusze, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność własnym majątkiem oraz co najmniej jeden komandytariusz z ograniczoną odpowiedzialnością. Komplementariuszom przysługuje prawo do reprezentowania i zarządzania spółką.

  • Oddział lub przedstawicielstwo

W przypadku rejestracji przedsiębiorstwa należy dokonać wpisu do Rejestru Handlowego. Należy przedstawić dokumenty, przetłumaczone i zalegalizowane, potwierdzające istnienie spółki polskiej, jej aktualny statut, skład zarządu i umowę o założeniu filii. Po zarejestrowaniu filii, należy rozpocząć prowadzenie księgowości (z uwagi na to, że filia będzie prowadziła stałą działalność na terenie Hiszpanii) oraz rozpocząć składanie odpowiednich deklaracji podatkowych. Filie polskich firm zobowiązane są również do corocznego składania swoich rozliczeń w hiszpańskim Rejestrze Handlowym bez obowiązku tłumaczenia ich na język hiszpański. Obowiązek płacenia podatków przez oddział spółki polskiej na terenie Hiszpanii zależny jest od zapisów w Umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku między Polską a Hiszpanią. Umowa ta reguluje, które podatki podmiot zobowiązany jest opłacać w Hiszpanii jako nierezydent.

Zanim zacznie się działalność, należy złożyć wniosek o hiszpański numer identyfikacyjny zwany NIE. Dokument ten można otrzymać w Ambasadzie Hiszpanii w kraju, w którym mieszka się przed przyjazdem do Hiszpanii. Spółka założona na terenie Hiszpanii przez polskiego przedsiębiorcę może na tych samych warunkach, co miejscowa korzystać z wszelkiego rodzaju pomocy publicznej.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

  • Uzyskanie z Centralnego Rejestru Handlowego zaświadczenia imiennego spółki (Certificacion Negativa del Nombre) potwierdzającego brak innej spółki o tej samej nazwie.
  • Utworzenie konta w banku i wpłacenie na nie kapitału. àZałożyciele spółki muszą ją zgłosić do Rejestru Handlowego i Rejestru Inwestycji Zagranicznych (Registro de Inwersores del Ministrao de Economia y Hacienda).
  • Następnie Urząd Skarbowy nadaje spółce numer NIF.
  • Do rozpoczęcia działalności potrzebne jest również pozwolenie Urzędu Miasta(Licencia Municipal de Apertura)
  • Uzyskanie z Tesoreria General de la Seuridad Social numeru identyfikacji ubezpieczeniowej.

Udziałowcy:

Brak ograniczeń odnośnie liczby udziałowców. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Zarząd nad spółką sprawuje jeden lub więcej dyrektorów. Mogą oni działać wspólnie lub pojedynczo.

Nadzór:

Organem nadzorczym jest rada dyrektorów. Może ich być od 3 do 12.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy, przekierowanie telefonu i poczty. Sugeruje się posiadanie biura fizycznego lub co najmniej sprawowania kontroli nad spółką z terenu Hiszpanii

Termin:

Czas założenia spółki to około 4 tygodni.

Kapitał:

Kapitał minimalny wynosi 3000 Euro. Jest on podzielony na udziały. Kapitał musi być wpłacony w całości na konto podczas rejestracji spółki.

Podatki i finanse

Hiszpańskie spółki, zwłaszcza te duże, są silnie regulowane. Standardowy podatek od osób prawnych wynosi 30%. W przypadku spółek zagranicznych bez stałej siedziby w Hiszpanii stopa opodatkowania dochodu wynosi 24%. Zagranicznym inwestorom w Hiszpanii oferuje się szeroki wybór ulg podatkowych. Są to w szczególności ulgi podatkowe na badania i rozwój lub ochronę środowiska oraz dotacje unijne w niektórych regionach lub sektorach gospodarki.

Księgowość

Stawka podatku: • Podatek dochodowy: 30%
• Podatek od zysków kapitałowych: 30%
• Podatek od zysków kapitałowych: 24%
• Podatek od korzyści: 18%
• Przychód spółek zagranicznych: 30%
• Podatek od dywidend: 18%
• VAT: 21%
Zagraniczni udziałowcy Tak
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne Opcjonalny roczny audyt finansowy
Termin 4 do 5 tygodni od otrzymania wszystkich dokumentów potrzebnych do utworzenia spółki. Tydzień na rejestrację jako podatnik VAT.
Siedziba Adres firmy, przeniesienie telefonu, faksu i poczty.
Możliwość posiadania fizycznego biura (ceny różnią się w zależności od zapotrzebowania)
Księgowość Obowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe, harmonogramy
i sprawozdawczość zarządcza w oparciu o szacowaną liczbę miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów.

Lokalne prawo pracy

Prawo pracy w Hiszpanii opiera się na Kodeksie Pracy, układach zbiorowych oraz umowach o pracę. Głównymi zadaniami prawa pracy są: określenie warunków w umowach pracowników najwyższego szczebla kierownictwa; stworzenie podstawy prawnej dla agencji zatrudnienia tymczasowego; określenie warunków związanych ze zwolnieniem, wynagrodzeniem, czasem pracy, urlopem, zbiorowymi negocjacjami oraz zatrudnieniem na niepełny etat; sprecyzowanie rodzajów umów o pracę.

Czas pracy:

Na ogół w tygodniu jest 40 godzin pracy, jednakże wiele firm redukuje tę ilość do 37 lub 38. Każdemu pracownikowi przysługuje 1,5 dnia wolnego od pracy tygodniowo (osobom poniżej 18 lat przysługują 2 dni). Pracownicy mogą negocjować z pracodawcami bloki dni wolnych. Pracownicy mogą również negocjować wydłużenie standardowego 9 godzinnego dnia pracy jeżeli jest zachowana 12-godzinna przerwa między zmianami. Osoby niepełnoletnie mogą pracować maksymalnie 8 godzin dziennie. Pracownik może mieć maksymalnie 80 nadgodzin rocznie.

Płace:

Rząd ustanawia minimalne wynagrodzenie co roku w grudniu.

Ubezpieczenia społeczne:

Pracownicy mają obowiązek przynależeć do systemu ubezpieczeń społecznych. Składki opłaca zarówno pracodawca jak i zatrudniony. Pokrywają one zasiłek chorobowy, dla bezrobotnych oraz rodzinny a także emerytury/renty. Składki mają wysokość 36,25% wynagrodzenia brutto, pracodawca wpłaca 29,9% a pracownik 6,35%. Niektóre grupy zawodów obowiązują odmienne/dodatkowe regulacje.

Rozwiązanie stosunku pracy:

Umowę o pracę może rozwiązać zarówno pracownik jak i pracodawca. Zwolnienie może być albo z ważnych (obiektywnych) przesłanek lub dyscyplinarne. W przypadku tego pierwszego, aby było ważne, musi istnieć bardzo dobre uzasadnienie decyzji a także zatrudniający musi dokładnie przestrzegać właściwej procedury. Pracodawca musi przedstawić pracownikowi pisemne wypowiedzenie, w międzyczasie musi wypłacić mu odprawę (jej wysokość jest obliczana na podstawie przepracowanego czasu; 20 dniowa pensja za każdy przepracowany rok; maksymalny pułap to równowartość rocznego wynagrodzenia). Okres wymówienia wynosi 15 dni (można go uniknąć przez wypłacenie 15-dniowej pensji). Zwolnienie dyscyplinarne następuje ze skutkiem natychmiastowym. Pracodawca również musi wręczyć wypowiedzenie w formie pisemnej. Tego typu wymówienie musi być dokonane w ciągu 60 dni od zaistnienia przyczyny.

Pozostałe informacje

Spółka hiszpańska służy naszym klientom do podboju rynków iberyjskich, często również francuskich. Nasi klienci rozważają również spółki w Hiszpanii celem podejmowania inwestycji w nieruchomości np. na wyspach kanaryjskich itp.