Zmiany w CFC

Zmiany w CFC
Marcel Konieczny

Marcel Konieczny

Aplikant radcowski

Kolejna odsłona Polskiego Ładu, CFC czyli zmiany w dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych

Od 1 stycznia 2022 roku, w polskim porządku prawnym obowiązują nowe kategorie CFC, którym potocznie nadano miano „spółki wydmuszki: oraz tzw. „spółki aktywowej”.

W uwagi na dużą dynamikę legislacyjną w dniu 25 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i niektórych innych ustaw, która to wprowadza również zmiany dotyczące CFC. Wprowadzone zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

Doprecyzowanie ustalenia wartości bilansowej aktywów w spółce

Jednym z warunków, aby dany podmiot zakwalifikować do CFC, jest osiągnięcie przez jednostkę dochodu przekraczającego 20% sumy, na którą składają się wartość bilansowa aktywów jednostki, roczny koszt zatrudnienia i zakumulowane wartości odpisów amortyzacyjnych.

Znowelizowane przepisy w zakresie CFC uszczegóławiają, iż wartość bilansową aktywów jednostki oraz odpisów amortyzacyjnych, określa się na ostatni dzień roku podatkowego. Jeżeli przed końcem tego roku podatkowego jednostka zbyła aktywa odpowiadające co najmniej 25% wartości bilansowej wszystkich aktywów określonej na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, wartość bilansową zbytych aktywów określa się na dzień poprzedzający dzień ich zbycia i uwzględnia się w wartości, o której mowa w ust. 3 pkt 5 lit. b, w proporcji, w jakiej pozostaje liczba dni, w których te zbyte aktywa były własnością jednostki w roku podatkowym, do całkowitej liczby dni w tym roku.

Definicja jednostki zależnej

Nowelizacja, która została wskazana powyżej, wprowadza również zmiany w zakresie definicji spółki zależnej. Za jednostką zależną będzie również uznawana jednostka zagraniczna, która niespełniającą warunków określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3, 4 (tzw. spółka wydmuszka) lub 5 (tzw. spółka aktywowa) ustawy o CIT – nowelizacja nie ma wpływu na przesłankę posiadanych przez jednostkę udziałów.

Ustalenie dochodu CFC  

W art. 26a ust. 6 ustawy o CIT wskazuje na sposób ustalenia dochodu CFC będący podstawą opodatkowania. Nowelizacja uzupełnia ustalenia dochodu CFC o art. 26a ust. 6c ustawy o CIT. W nowowprowadzonej jednostce redakcyjnej ustawy, ustawodawca wprowadził, iż dla celów ustalenia dochodu CFC uwzględnia się również przychody i koszty z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych jak również  nie stosuje się ulg i zwolnień wynikających z ustawy, z wyjątkiem tych, które zostały wskazane przez przepisy podatkowe dotyczące CFC.

Powyższe rozwiązania zostały wprowadzone analogicznie w przepisach PIT.

Wyróżniony ekespert

Marcel Konieczny

Marcel Konieczny

Aplikant radcowski

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance