Podatek CIT od zagranicznej spółki kontrolowanej

Podatek CIT od zagranicznej spółki kontrolowanej
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Regulacje dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych, są domeną nie tylko podatku dochodowego od osób fizycznych ale również podatku CIT. Regulacje CFC (ang. Controlled Foreign Company) regulują opodatkowanie zagranicznych podmiotów kontrolowanych. Co istotne, obecnie polskie regulacje obejmują nie tylko spółki ale również m.in. fundacje, trusty, inne podmioty nie mające osobowości prawnej. Każdą inwestycję zagraniczną należy sprawdzić pod kątem biznesowym oraz, co szczególnie ważne, podatkowym. Istotne są nie tylko regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ale również krajowe regulacje podatkowe. Dowiedz się czy zapłacisz podatek CIT od zagranicznej spółki kontrolowanej.

Spis treści

Polska ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada na polskich rezydentów wiele obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych związanych z zagraniczną jednostką kontrolowaną. Są to m.in. coroczny obowiązek składania deklaracji dotyczących osiągniętych dochodów z inwestycji zagranicznej.

Celem przepisów CFC (ang. Controlled Foreign Corporation) jest zwalczanie inwestycji w krajach stosujących bardzo niskie lub zerowe opodatkowanie, tzw. rajów podatkowych. Regulacje polskie mają także na celu wdrożenie mechanizmów utrudniających unikanie opodatkowania m.in. poprzez przesuwanie dochodu do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. Regulacje CFC zostały wprowadzone w wielu krajach w stosunku do podatników podatku CIT oraz PIT.

Sprawdź czy musisz zapłacić podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC).

Kiedy spółka zagraniczna może zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną?

Aby podmiot zagraniczny mógł zostać uznany za podpadający pod przepisy CFC musi spełniać łącznie trzy warunki:

1. Warunek udziału (pośredniego bądź bezpośredniego) kapitałowego, prawa głosu, uczestnictwa w zysku (uwaga – spełniony gdy jest więcej niż 50% rezydentów RP w jednostce) lub kontroli faktycznej;

2. Warunek pasywnych przychodów (co najmniej 33%) w roku podatkowym, pochodzących:

 • z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
 • ze zbycia udziałów (akcji),
 • z wierzytelności,
 • z tytułu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
 • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
 • z części odsetkowej raty leasingowej,
 • z poręczeń i gwarancji,
 • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
 • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 • z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej, a także
 • z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

3. Warunek różnicy w faktycznie zapłaconym podatku dochodowym pomiędzy krajem siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia a podatku potencjalnie należnym gdyby spółka była podatnikiem podatku zgodnie z art. 3 ust.1 podatku

4. Od 2022 r. CFC dotyczy również spółek uzyskujących przychody w sytuacji gdy ich majątek jest niewielki, jak i spółek, które mają majątek o dużej wartości, generujące niewielkie przychody.

Spełnienie powyższych warunków spowoduje, że zapłacisz podatek CIT od zagranicznej spółki kontrolowanej. Co ważne – podatek ten płaci spółka – udziałowiec spółki zagranicznej, a nie os. fizyczna. Podatek CFC dla os. fizycznych uregulowano w ustawie o PIT.

Stawki podatku od zagranicznej spółki kontrolowanej

Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskanych przez polskiego podatnika, wynosi 19% podstawy opodatkowania. W przypadku spółki holdingowej / aktywowej – 8% wartości jej aktywów. Spółka polska ma również obowiązek składania deklaracji CIT-CFC. Jest ona zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Pomoc prawna dla właścicieli spółek zagranicznych

Eksperci podatkowi CGO Legal udzielą pomocy prawnej w ramach badania ryzyka CFC oraz zabezpieczą podatnika przez możliwością uznania podmiotu za zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Prawnicy z działu podatkowego oraz spółek zagranicznych pomogą w realizacji ustawowych obowiązków związanych z zagranicznymi inwestycjami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wspieramy również przedsiębiorców w razie kontroli podatkowych lub postępowań, w celu uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.

Jeśli interesuje Cię tematyka CFC i chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na naszą stronę „Zagraniczna spółka kontrolowana – podatek CFC„. Jeśli chciałbyś skonsultować Twój konkretny przypadek, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami już dziś.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance