Rozszerzenie katalogu przychodów pasywnych dla zagranicznych spółek kontrolowanych

Rozszerzenie katalogu przychodów pasywnych dla zagranicznych spółek kontrolowanych
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś udziałowcem w spółce zagranicznej, która świadczy usługi doradztwa lub tzw. zaplecza administracyjno-technicznego? Możliwe że grodzi Ci podatek CFC. Jeśli osiągnięty z tego tytułu przychód stanowi co najmniej 33% ogólnych przychodów spółki to może ona zostać zakwalifikowana jak zagraniczna jednostka kontrolowana (z ang. Controlled Foreing Corporation lub CFC). Od początku 2022 r. został bowiem istotnie rozszerzony katalog tzw. przychodów pasywnych w ramach regulacji podatkowej CFC. To zaś przyczynia się do zwiększenia kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania reżimu podatkowego CFC.

Spis treści

Definicja ustawowa zagranicznej jednostki kontrolowanej to punkt wyjścia kwalifikacji do podatku CFC

Polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „ustawa PIT”) oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa CIT”) stanowią, że zagraniczną jednostką kontrolowaną są m.in. spółki, osoby prawne, fundacje, trusty i wydzielone organizacyjnie lub prawnie części zagranicznych spółek, nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Polski, w których:

 • polski rezydent podatkowy samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi i innymi polskimi podatnikami, posiada bezpośrednio lub pośrednio większość udziałów, praw do zysku lub stanowienia albo sprawuje faktyczną kontrolę nad jednostką zagraniczną;
 • uzyskuje hipotetyczną co najmniej 25% korzyść podatkową z tytułu opodatkowania tej jednostki poza granicami Polski;
 • oraz co najmniej 33% przychodów tej jednostki pochodzi ze źródeł określanych jako tzw. dochody pasywne.

Sprawdź czy musisz zapłacić podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC).

Zmiany w katalogu dochodów pasywnych

Wyżej opisana kategoria zagranicznej jednostki kontrolowanej objętej podatkiem CFC funkcjonuje w polskim obrocie prawnym już od jakiegoś czasu. Niemniej, począwszy od 2022 r. ustawodawca zdecydował się na dalsze rozszerzenie katalogu przychodów pasywnych. Obok dotychczasowych przychodów pochodzących m.in. z: dywidend, zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek, praw autorskich lub praw własności przemysłowej, dodano nowe. Pośród nich – usługi o charakterze niematerialnym, a także przychody z tytułu najmu, dzierżawy i podobnych umów. W katalogu usług niematerialnych znalazły się usługi: doradcze, księgowe, badania rynku, prawne reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz świadczenia o podobnym charakterze.

Jak zatem widać lista nowych źródeł przychodu jest dość obszerna. Samo wyliczenie stanowi zaś katalog otwarty. Świadczy o tym posłużenie się przez ustawodawcę ogólnymi pojęciami „świadczeń o podobnym charakterze” i „innych umów o podobnym charakterze”. Tym samym, katalog przychodów pasywnych może być swobodnie interpretowany prze organy podatkowe na potrzeby zastosowania regulacji CFC.

Powyższe rodzi zaś ryzyko dla potencjalnych podatników w zakresie prawidłowej kwalifikacji danej usługi niematerialnej jako dochodu pasywnego w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy PIT (analogicznie art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy CIT). W konsekwencji powstają wątpliwości co do stosowania przepisów CFC i wystąpienia podatku CFC w przypadku konkretnych przychodów niewymienionych wprost w treści wspomnianego przepisu.

Znaczące rozszerzenie kręgu zagranicznych jednostek kontrolowanych – kogo dotyczy podatek CFC

Istotne jest, że choć potocznie mówi się o dochodach pasywnych, to ustawodawca posłużył się pojęciem przychodu. Jako kryterium nie występuje tu zatem czysty zysk, lecz suma transakcji z tytułu świadczonych usług, dywidend, zbycia udziałów itd. (bez ich pomniejszania o koszty). Stąd też ryzyko przekroczenia progu 33% jest znacznie wyższe. Podmiotom osiągającym przychody z tytułu usług niematerialnych (usługi doradcze, reklamowe, księgowe itd.), najmu i dzierżawy łatwiej będzie zatem wkroczyć w reżim regulacji CFC.

Co również znamienne, omawiana przesłanka dotyczy wszystkich przychodów osiągniętych w roku podatkowym. Nie tylko przychodów pochodzących od podmiotów powiązanych, ale od wszystkich kontrahentów. Tym samym, jeśli zagraniczna spółka, w której udziałowcem jest polski rezydent podatkowy, uzyskuje przychód z tytułu świadczenia np. usług doradczych na rzecz podmiotów choćby niepowiązanych, to w przypadku przekroczenia ustawowego progu przychodu, spółka taka może być zakwalifikowana jako CFC.

Konsekwencje wprowadzonych zmian

Reasumując, należy stwierdzić, że wprowadzenie nowego rodzaju przychodów pasywnych do regulacji CFC znacząco poszerza krąg podmiotów, które mogą być zakwalifikowane jako zagraniczne jednostki kontrolowane. To zaś wiąże się z określonymi obowiązkami rachunkowymi i koniecznością uwzględnienia przychodów w podstawie opodatkowania. De facto, zakres obowiązków podatkowych i wysokość podatku ulega zwiększeniu.

Warto, żebyś już dziś zbadał swoją strukturę kapitałową i ustalił, czy aby na pewno nie obejmuje Cię podatek CFC. Napisz do nas – chętnie pomożemy!

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Jeśli interesuje Cię tematyka CFC i chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na naszą stronę „Zagraniczna spółka kontrolowana – podatek CFC„. Jeśli chciałbyś skonsultować Twój konkretny przypadek, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami już dziś.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance