Sposoby na obniżenie podatku od spółki zagranicznej

Sposoby na obniżenie podatku od spółki zagranicznej

Być może spotkałeś się już z pojęciem zagranicznej jednostki kontrolowanej (w skrócie CFC – z jęz. Ang. Controlled Foreign Corporation). Jesteś świadomy, że zidentyfikowanie zagranicznej jednostki kontrolowanej w Twoim majątku rodzi obowiązek podatkowy? Stawka podatkowa wynosi 19%. Czy mogę obniżyć podatek CFC. Poniżej podpowiadamy co pomniejsza podstawę opodatkowania CFC. Rozważ przegląd podatkowy swojej struktury.

Spis treści

Jaka jest podstawa opodatkowania CFC

Ustawodawca w art. 30f ust. 5 ustawy PIT (analogicznie art. 24a ust. 4 ustawy CIT) wskazuje, że podstawą opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej jest kwota odpowiadająca dochodowi tej jednostki. Przez dochód należy rozumieć nadwyżkę przychodów (bez względu na źródło ich pochodzenia) nad kosztami ich uzyskania. Tzw. spółka wydmuszka jest wyjątkiem, to nowa kategoria CFC. Gdzie szukać przepisów? W art. 30f ust. 3 pkt 4 ustawy PIT (art. 24a ust. 3 pkt 4 ustawy CIT). Dla spółki wydmuszki wypadku podstawą opodatkowania nie jest dochód, lecz 8% wartości aktywów tej jednostki.  

Warto zaznaczyć, że dochód jednostki ustalany jest proporcjonalnie do okresu, w którym była ona kontrolowana przez polskiego podatnika. Dodatkowo bierze się pod uwagę wartość udziału którą podatnik ma w zagranicznej spółce kontrolowanej. Powyższe odnosić należy do roku podatkowego konkretnej zagranicznej jednostki kontrolowanej i dochodu ustalonego na ostatni dzień roku podatkowego tej jednostki. Jeśli nie określisz roku podatkowego spółki lub będzie on dłuższy niż 12 miesięcy to rokiem podatkowym tej jednostki jest rok podatkowy polskiego podatnika.  

Co istotne w przypadku CFC z rajów podatkowych sytuacja wygląd inaczej. Istnieje domniemanie, że polskiemu podatnikowi przysługiwały przez cały rok podatkowy wszystkie prawa do zysku. Co więcej przyjmuje się, że prawa te były równe dla wszystkich polskich podatników. Domniemanie co do okresu posiadania praw jest niewzruszalne, podatnicy mogą jednak składać dowody na wykazanie innego rozkładu uczestnictwa w zysku. Analogiczne domniemanie funkcjonuje w przypadku jednostek z państw, które nie wymieniają informacji podatkowych z Polską. W tym przypadku jednak oba domniemania mogą być obalone.   

Sprawdź czy musisz zapłacić podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC).

Co pomniejsza podstawę opodatkowania – czy mogę obniżyć podatek CFC?

Skoro wiemy już co stanowi podstawę opodatkowania, warto zastanowić się jak może zostać ona pomniejszona. Innymi słowy jak obniżyć wysokość podatku CFC.  

Ustawodawca przewidział dwa źródła dochodów, które pomniejszają podstawę opodatkowania CFC. Zaliczamy do nich: 

 • uwzględnione w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymane od zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz  
 • dochody z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.  

Co ciekawe NSA uznał, że pojęcie dywidendy z art. 30f ust. 5 pkt 1 ustawy PIT obejmuje również świadczenia pieniężne lub niepieniężne otrzymane przez fundatora od fundacji stanowiącej CFC (tak NSA w wyroku z dnia 05.10.2021 r. sygn. Akt II FSK 207/21). Zdaniem NSA „pod pojęciem dywidendy może się zatem również mieścić prawo do udziału w zyskach inne niż typowa wypłata wynikająca z podziału zysku na rzecz wspólników”.  

Powyższe orzeczenie może otwierać drogę dla dalszych, korzystnych dla podatnika, rozstrzygnięć w przedmiocie kwalifikacji zysków kapitałowych jako podstawy obniżenia CFC. Należy jednak zaznaczyć, że jeśli otrzymane dywidendy są zwolnione od podatku w Polsce, to nie mogą zostać odjęte od podstawy opodatkowania CFC. Sprawdź np. wyrok NSA z 27.04.2022 r., sygn. Akt II FSK 2214/19. Od podstawy opodatkowania można odjąć jedynie dywidendy efektywnie opodatkowane w Polsce.  

Powstaje również istotna kwestia oceny kiedy i jakie dywidendy mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania. Dotychczas akceptowane było stanowisko, że dywidenda otrzymana po zakończeniu roku obrotowego, lecz przed upływem terminu na złożenie deklaracji PIT / CIT – CFC mogła być przez podatnika odliczona od podstawy opodatkowania CFC. Obecnie, (tj. począwszy od 1 stycznia 2018 r.) ustawodawca wykluczył taką możliwość. Wskazuje na to wyraźne zaznaczenie w art. 30f ust. 5, że odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają dywidendy (dochody ze zbycia udziałów CFC) uwzględnione w podstawie opodatkowania podatnika.  

Zysk podlegający opodatkowaniu

Jeśli zatem w 2022 r. jednostka zagraniczna wygeneruje zysk podlegający opodatkowaniu CFC, a dopiero w 2023 r. (choćby przed terminem złożenia deklaracji PIT / CIT – CFC) zostanie wypłacona dywidenda z tego tytułu, to podatnik nie będzie mógł odliczyć tej dywidendy od podstawy opodatkowania CFC za rok podatkowy 2022. Stąd też może zachodzi sytuacja, w której w istocie mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem – raz na poziomie CFC i ponownie w wysokości 19% od otrzymanej przez podatnika dywidendy.  

Czy mogę obniżyć podatek CFC?

Z pomocą w tym wypadku przychodzi jednak możliwość odliczenia w następujących po sobie kolejno 5 latach podatkowych, kwot nieodliczonych w danym roku podatkowym. Zatem jeśli w poprzednich latach spółka zagraniczna wypłacała dywidendę na rzecz podatnika i została ona uwzględniona w jego PIT, to będzie ona mogła pomniejszyć podstawę opodatkowania CFC.  

Inne sposoby na zmniejszenie podatku CFC – czy mogę obniżyć podatek CFC bez wypłaty dywidendy

Ponadto, warto zwrócić uwagę, że oprócz pomniejszenia podstawy opodatkowania możliwe jest również odliczenie określonych kwot od podatku CFC. W pierwszej kolejności odlicza się podatek zapłacony w kraju siedziby rejestracyjnej. Pamiętać należy aby jednostka zależna posiadała bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% praw do uczestnictwa w zysku tej zagranicznej jednostki kontrolowanej, co do której polski podatnik zidentyfikował obowiązek zapłaty podatku CFC.  

Co więcej musi istnieć podstawa prawna do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji podatkowych od zagranicznej administracji skarbowej. Mowa tu np. o umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowie międzynarodowej której stroną jest Polska. Konieczna jest zatem możliwość weryfikacji przez organ podatkowy podatku zapłaconego przez jednostkę zależną.

Jeśli interesuje Cię tematyka CFC i chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na naszą stronę „Zagraniczna spółka kontrolowana – podatek CFC„. Jeśli chciałbyś skonsultować Twój konkretny przypadek, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami już dziś.

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance