Podatek PIT od zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)

Podatek PIT od zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Planując inwestycję międzynarodową, powinieneś sprawdzać nie tylko ryzyko biznesowe, ale również podatkowe przyszłych transakcji. Czy znane Ci jest pojęcie: Podatek PIT od zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)? W wypadku rejestracji spółki lub innego podmiotu zagranicznego, musisz brać pod uwagę nie tylko umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zagraniczne regulacje podatkowe ale również polskie ustawy PIT oraz CIT. Jedną z najistotniejszych obecnie regulacji jest opodatkowanie zagranicznych jednostek kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Corporation). Polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na polskich rezydentów wiele obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych związanych z zagraniczną jednostką kontrolowaną.

Spis treści

Czym jest regulacja CFC i czego dotyczy?

Celem regulacji jest zwalczanie konkurencji podatkowej ze strony tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie wdrażaniu mechanizmów umożliwiających unikanie opodatkowania. Najczęstsza metoda podatników to przesuwanie dochodu do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. Ustawodawca zdecydował, że najefektywniejszą metodą będzie przeciwdziałania będzie podatek PIT od zagranicznej spółki kontrolowanej. Oczywiście regulacje CFC zostały wprowadzone w wielu krajach w stosunku do podatników podatku CIT oraz PIT. Co istotne, polskie regulacje nie dotyczą jedynie spółek, ale także między innymi, fundacji, trustów lub umów o charakterze powierniczym. Jak widać zakres podmiotów które mogą podpadać pod zagraniczną jednostkę kontrolowaną jest bardzo szeroki.

Sprawdź czy musisz zapłacić podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC).

Warunki zastosowania mechanizmu CFC

Aby spółka mogła zostać uznana za podpadającą pod regulacje CFC musi spełniać łącznie trzy warunki:

1. udziału (pośredniego bądź bezpośredniego) kapitałowego, prawa głosu, uczestnictwa w zyski lub kontroli faktycznej;

2. pasywnych przychodów (co najmniej 33%) w roku podatkowym, pochodzących:

 • z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
 • ze zbycia udziałów (akcji),
 • z tytułu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
 • z wierzytelności,
 • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
 • z części odsetkowej raty leasingowej,
 • z poręczeń i gwarancji,
 • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
 • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 • z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej, a także
 • z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

3. różnicy w zapłaconym podatku dochodowym pomiędzy krajem siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia a podatku potencjalnie należnym gdyby spółka była podatnikiem podatku zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o CIT

4. Od 2022 r. CFC dotyczy również jednostek zagranicznych uzyskujących przychody w sytuacji, gdy ich majątek jest niewielki. Podobnie – gdy spółki mają majątek o dużej wartości, generujące niewielkie przychody.

Warunek udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej

Należy zwrócić uwagę, że analiza warunku nr.1  wobec  art. 30f ust. 3 pkt.3 lit. a ustawy o PIT odnosi się nie tylko do formalnego posiadania udziałów ale również do istniejącego stanu faktycznego w spółce. Badanie pośredniego posiadania udziałów, wiąże się z ustaleniem beneficjenta rzeczywistego (ang. Beneficial owner) tzn. osoby faktycznie nimi dysponującej. Posługując się teoretycznym przykładem:

Osoba fizyczna X (polski rezydent podatkowy) jest uprawniona do 40% zysków spółki, osoba Y (polski rezydent podatkowy) do 15% zysku. Pomiędzy osobami X i Y zawarta została umowa pożyczki (gdzie osoba X jest pożyczkodawcą), na mocy której osoba Y ma spłacać odsetki w kwotach które mogą pokryć wartość zysku ze spółki.

W takim wypadku istnieje ryzyko uznania osoby fizycznej X za osobę do której będą stosować się przepisy o CFC. Od 2022 r. warunek udziału dotyczy łącznego udziału polskich rezydentów podatkowych – słowem, wielość polskich udziałowców nie wyłączy zastosowania regulacji CFC.

Warunek pasywnych źródeł przychodów w regulacjach CFC

Zagraniczną spółką kontrolowaną jest spółka której przychody ze źródeł pasywnych osiągały co najmniej 33 % w roku podatkowym. Limit 33% przychodów należy odnieść do wszystkich źródeł przychodu. Oznacza to, że jeżeli suma jednego, lub kilku wskazanych źródeł przychodu przekroczy wynosi co najmniej 33% warunek z art. 30f ust.3 pkt.3 lit. b zostanie spełniony.

Warunek różnicy podatkowej w regulacjach CFC – wtedy na pewno wystąpi podatek PIT od zagranicznej spółki kontrolowanej

Podatki dochodowe w różnych krajach, mogą być  mniejsze niż obciążenia fiskalne w Polsce. Jeżeli np. korzystamy ze spółki zagranicznej która opodatkowana jest stawką 0% , wystąpi CFC. Czemu? Podatek faktycznie zapłacony jest bowiem niższy niż różnica między podatkiem CIT, który byłby od niej należny zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym, w przypadku gdyby jednostka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT.

Specjaliści z CGO Legal dzięki wieloletniemu doświadczeniu w międzynarodowym prawie podatkowym, oszacują Twoje ryzyko CFC. Zabezpieczymy Cię przed możliwością uznania podmiotu za zagraniczną jednostkę kontrolowaną, o ile to możliwe. Pomożemy w wypełnieniu obowiązków względem polskiego organu podatkowego, w zakresie dokumentacji, ewidencji i zeznań podatkowych związanych z CFC.

Skonsultuj się z nami

Jeśli interesuje Cię tematyka CFC i chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na naszą stronę „Zagraniczna spółka kontrolowana – podatek CFC„. Jeśli chciałbyś skonsultować Twój konkretny przypadek, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami już dziś.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance