Prowadzenie międzynarodowych spraw podatkowych

Prowadzenie międzynarodowych spraw podatkowych
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Na co dzień doradzamy klientom – inwestorom aktywnym poza granicami Polski. Jednocześnie zajmujemy się prowadzeniem międzynarodowych spraw podatkowych. W przypadku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego czy kontroli celno-skarbowej z udziałem czynnika międzynarodowego warto zasięgnąć rady specjalistów. Nasi adwokaci i radcowie prawni są biegli w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego.

Zamów konsultację

Znaj swoje szanse w sporze z fiskusem. Ocenimy Twoją strategię procesową, zaproponujemy alternatywną.

Kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa

Kontrola podatnika odbywać się będzie na postawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa – ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej i Ordynacji Podatkowej. Pamiętaj, że kontrola celno-skarbowa to kontrola prowadzona przez naczelników urzędników celno-skarbowych, podatkowa – przez lokalne urzędy skarbowe. Skarbówka ma liczne uprawnienia, a podatnik – obowiązki które w toku kontroli powinien realizować. Organ przede wszystkim może zażądać wyjaśnień od podatnika w sytuacji, kiedy poweźmie określone wątpliwości. Dotyczą one zgodności deklarowanych dochodów ze stanem faktycznym. W dalszej kolejności organ może zweryfikować dostępne rejestry. Może np. zażądać przedłożenia rejestrów prowadzonych zgodnie z regulacją CFC lub złożenia deklaracji CIT-8. Dodatkowo może skontaktować się z kontrahentami podatnika celem przeprowadzenia kontroli krzyżowej. Organ może również żądać informacji od instytucji finansowych, zagranicznej administracji skarbowej oraz nawet wydawców gazet i czasopism. Prowadzimy międzynarodowe sprawy podatkowe na każdym ich etapie – od czynności sprawdzających po etap sądowy.

Kontrola w przypadku spółek zagranicznych

Warto również pamiętać, że w przypadku spółki zagranicznej organ może doręczyć upoważnienie do kontroli osobie faktycznie kierującej jej zakładem w Polsce. Może to być np. Polak – beneficjent spółki zagranicznej np. na Cyprze. Fiskus ma więc upoważnienie do kontroli tej spółki z udziałem przedstawiciela jako jej reprezentanta faktycznego. Wyparcie się faktu bycia osobą faktycznie kierującą zakładem nie pomoże. Zgodnie z przepisami organy podatkowe mogą doręczyć upoważnienie do kontroli powołując się na argument bycia domyślnym reprezentantem podmiotu zagranicznego.

Jakie obowiązki ma kontrolowany?

Prowadzenie międzynarodowych spraw podatkowych to konieczność opracowania strategii procesowej działania. Ta musi uwzględniać obowiązki kontrolowanego np. w przypadku kontroli prowadzonej przez UCS. Warto zapoznać się z obowiązkami jakie ma podatnik:

Art. 72 [Obowiązki podmiotów kontrolowanych]

Kontrolowany, jego pracownik, osoba współdziałająca z kontrolowanym, podmiot prowadzący lub przechowujący księgi podatkowe lub dokumenty oraz osoba wykonująca czynności podlegające kontroli celno-skarbowej są obowiązani:

1) umożliwić wgląd w dokumenty i ewidencje objęte zakresem kontroli celno-skarbowej. Dotyczy to dokumentów handlowych, księgowych i finansowych, nawet jeżeli mają charakter poufny, w tym dokumenty elektroniczne;

1a) w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, przekazać w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, całość lub część ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, objętych zakresem kontroli celno-skarbowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą;

2) udzielać niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty lub ewidencje będące przedmiotem kontroli celno-skarbowej zostały sporządzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;

3) przedstawiać na żądanie urzędowe tłumaczenie na język polski dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, sporządzonych w języku obcym;

Pełen wgląd KAS w Twoją firmę

4) udostępniać towary, urządzenia oraz środki przewozowe oraz zapewnić dostęp do pomieszczeń oraz innych miejsc będących przedmiotem kontroli celno-skarbowej;

5) wydawać za pokwitowaniem towary lub dokumenty na czas trwania kontroli celno-skarbowej, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;

6) przeprowadzać na żądanie spis z natury w zakresie niezbędnym na potrzeby kontroli celno-skarbowej;

7) umożliwiać zbadanie towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w tym przez pobranie ich próbek;

8) udostępniać w niezbędnym zakresie środki łączności, a także inne urządzenia techniczne, jeżeli są one niezbędne do wykonania kontroli celno-skarbowej;

9) umożliwiać, nieodpłatnie, sporządzanie kopii i szkiców, filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych;

10) zapewniać warunki do wykonywania czynności kontrolnych, w tym – w miarę posiadanych możliwości – samodzielne pomieszczenie odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności i miejsce do przechowywania dokumentów;

11) udzielać wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej.

Proszę pamiętać, że obecnie po zakończeniu kontroli celno-skarbowej organ sporządza wynik kontroli. Zapomnijmy więc o protokole i zastrzeżeniach do niego. Stwierdzenie nieprawidłowości skutkować będzie przekształceniem kontroli w postępowanie podatkowe. Innymi słowy – warto zaangażować profesjonalnego pełnomocnika już na etapie wszczęcia kontroli celno-skarbowej. W praktyce, w momencie otrzymania wyniku kontroli, może być już za późno.

Sprawdź naszą ofertę – skontaktuj się z nami.

Ustanów profesjonalnego pełnomocnika. Miej pewność, że fachowiec czuwa nad Twoją sprawą.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance