Jak wdrożyć ulgę B+R?

Jak wdrożyć ulgę B+R?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ulga badawczo-rozwojowa to narzędzie, które wprowadzono do polskiego systemu podatkowego w celu stymulowania wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki oraz jako nagroda dla podatników, którzy inwestują w działalność badawczo-rozwojową. W niniejszym artykule omówimy, czym jest ta preferencja podatkowa, kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać, a także jakie korzyści niesie ze sobą wdrożenie ulgi B+R przez wyspecjalizowaną kancelarię.

Spis treści

Na czym polega działalność badawczo-rozwojowa?

Warunek rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej stanowi prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Działalność badawczo-rozwojowa to wszystkie działania nakierowane na zwiększenie stanu wiedzy i rozwój danej dziedziny.

Zgodnie z ustawową definicją jest to działalność:

 • twórcza,
 • obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe,
 • podejmowana w sposób systematyczny,
 • podejmowana w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Definicja działalności badawczo-rozwojowej wskazuje, że do rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej nie jest konieczne prowadzenie skomplikowanych badań naukowych, wystarczą same prace rozwojowe.

Badania naukowe to działalność obejmująca:

 • badania podstawowe – składają się na nie prace empiryczne lub teoretyczne, które mają na celu przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 • badania aplikacyjne – prace, które mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Z kolei przez prace rozwojowe rozumie się działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Komu przysługuje ulga badawczo-rozwojowa?

Ulga badawczo-rozwojowa dostępna jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i rozliczają się:

 • według skali podatkowej,
 • podatkiem liniowym,
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W przypadku ulgi badawczo-rozwojowej nie jest istotna wielkość firmy. Z odliczenia mogą skorzystać zarówno mikrofirmy, jak i wielkie korporacje. Polega ona na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na tę działalność. Koszty te to tzw. koszty kwalifikowane.

Ulga badawczo-rozwojowa a koszty kwalifikowane

Jako koszty kwalifikowane określa się wydatki ponoszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej na cele rozwoju badań.

Można do nich zaliczyć:

 1. wynagrodzenia pracowników w części związanej z działalnością badawczo-rozwojową oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne,
 2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło oraz związane z nimi składki społeczne,
 3. wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego (który nie jest środkiem trwałym) oraz materiałów i surowców, które są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 4. wydatki związane z przeprowadzeniem niezbędnych ekspertyz, opinii czy korzystania z usług doradczych na potrzeby prowadzonych przez firmę badań,
 5. wydatki związane z użytkowaniem zakupionego sprzętu naukowo-badawczego,
 6. wydatki na nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R – jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem,
 7. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 8. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością).

Jak obliczyć wysokość ulgi badawczo-rozwojowej?

Ulga badawczo-rozwojowa pozwala podatnikom podatku PIT i CIT odliczyć kwotę kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Kwota ta nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanej przez podatnika z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga badawczo-rozwojowa uprawnia do odliczenia kwoty, która nie może przekroczyć 100% lub 150% kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu podatnika.

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku podatnika posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego, będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 200% kosztów kwalifikowanych,
 2. w przypadku pozostałych podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego:
  • 100% kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • 200% pozostałych kosztów kwalifikowanych;
 3. w przypadku pozostałych podatników:
  • 200% kosztów poniesionych w danym miesiącu z tytułów związanych z kosztami osobowymi pracowników prowadzących działalność badawczo-rozwojową,
  • 100% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Jak odliczyć koszty kwalifikowane?

By podatnik mógł skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 • koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów,
 • koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych,
 • podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 • kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawach o PIT i CIT,
 • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeśli podatnik spełnia przesłanki umożliwiające skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej, niezbędne jest uwzględnienie jej w rocznym zeznaniu podatkowym. Jest ono składane za rok poprzedni, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

Rozliczenie ulgi badawczo-rozwojowej wstecz i złożenie korekty

Ulgę badawczo-rozwojową można rozliczyć do 5 lat wstecz poprzez złożenie korekty deklaracji CIT/PIT. Korektę można złożyć w dowolnym momencie zgodnie z kalendarzem podatkowym przedsiębiorstwa.

Procedura rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej za przeszłe lata składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności należy zebrać dokumentację techniczną oraz koszty projektów kwalifikujących się do ulgi badawczo-rozwojowej za konkretny, wcześniejszy rok podatkowy. Następnie należy złożyć do Urzędu Skarbowego specjalny wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Urząd Skarbowy podejmuje decyzję o zwrocie nadpłaconego przez przedsiębiorstwo podatku. Po podjęciu decyzji Urząd Skarbowy zwraca nadpłacony podatek na konto lub pozostawia na przyszłe zobowiązania podatkowe – decyduje o tym przedsiębiorca.

Ulga badawczo-rozwojowa to korzystne i bezpieczne rozwiązanie skierowane do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu oraz branży, którzy opracowują nowe produkty, procesy lub usługi. Aktualnie ulga badawczo-rozwojowa stanowi jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia przedsiębiorców. Specjaliści z naszej kancelarii pomogą Ci skalkulować korzyści płynące z wdrożenia w Twoim przedsiębiorstwie ulgi B+R. Jeśli wyniki okażą się korzystne, pomożemy Ci wdrożyć ulgę w sposób gwarantujący największe bezpieczeństwo.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli interesuje Cię tematyka spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego zapraszamy na nasz dedykowany portal.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance