Jak umorzyć udziały w spółce z o.o.?

Jak umorzyć udziały w spółce z o.o.?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. to jedna z możliwości, jakie mają wspólnicy, którzy chcą wprowadzić zmiany w swojej spółce. Może to dotyczyć obniżenia kapitału zakładowego, wykluczenia wspólnika lub po prostu likwidacji posiadanych udziałów. W tym artykule opiszemy rodzaje umorzenia udziałów oraz przedstawimy, jakie kroki należy podjąć, aby je przeprowadzić.

Spis treści

Rodzaje umorzenia udziałów

Wyróżniamy trzy rodzaje umorzenia udziałów:

 1. umorzenie dobrowolne – udział jest umarzany za zgodą wspólnika, którego dotyczy,
 2. umorzenie przymusowe – udział jest umarzany bez zgody wspólnika w przypadkach określonych w umowie spółki, 
 3. umorzenie automatyczne – udział jest umarzany bez zgody wspólnika w razie wystąpienia konkretnego zdarzenia, opisanego w umowie spółki.

Wymagania ogólne

Istnieją wymogi ogólne umorzenia udziałów, mające zastosowanie do każdego rodzaju umorzenia:

 • wpis spółki do KRS (nie można umorzyć udziałów spółki w organizacji);
 • umowa spółki przewiduje możliwość umorzenia udziałów (nie można umorzyć udziałów bez odpowiednich zapisów umownych).

Choć nie wynika to wprost z przepisów przyjmuje się, że umorzenia udziałów nie można dokonać także w fazie likwidacji spółki.

Na czym polega dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

Umorzenie dobrowolne następuje poprzez nabycie udziałów wspólnika przez spółkę. Spółka zawiera więc ze wspólnikiem umowę dotyczącą udziałów danego wspólnika (wszystkich lub określonej części).

Zawarcie takiej umowy powinno być poprzedzone:

 • podjęciem uchwały przez zgromadzenie wspólników o umorzeniu udziałów
 • osobnym oświadczeniem wspólnika z jego zgodą na umorzenie udziałów.

Jesteś wspólnikiem spółki z o.o.?

Potrzebujesz pomocy w procedurze umorzenia udziałów? Chcesz być na bieżąco ze zmianami w przepisach? Skontaktuj się z nami i umów się na konsultację już dzisiaj.

Na czym polega przymusowe umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

Umorzenie przymusowe – jak sama nazwa wskazuje – następuje bez zgody wspólnika. O ile w przypadku umorzenia dobrowolnego wystarczy ogólny zapis w umowie spółki zezwalający na umarzanie udziałów, to w przypadku umorzenia przymusowego umowa spółki musi jasno określać przesłanki i tryb umorzenia. Innymi słowy, umowa spółki powinna przewidywać powody uzasadniające przymusowe umorzenie udziałów. Mogą to być zarówno powody dotyczące spółki (np. zdarzenia związane z sytuacją finansową spółki) jak i samego wspólnika (będące reakcją na niepożądane działanie wspólnika).

Jakie sytuacje uzasadniają przymusowe umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

Bardzo często w umowach spółek wskazuje się poniższe sytuacje dotyczące wspólnika spółki, uzasadniające przymusowe umorzenie jego udziałów:

 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa spółki przez wspólnika,
 • wyrządzenie przez wspólnika szkody spółce,
 • wady wkładu niepieniężnego wspólnika do spółki,
 • opóźnienie wspólnika we wpłacie dopłat ustalonych osobną uchwałą wspólników,
 • podjęcie przez wspólnika działalności konkurencyjnej wobec działalności spółki.

Przesłanki umorzenia przymusowego mogą zostać zawarte w umowie spółki jako otwarty katalog zdarzeń, nie mogą być jednak sformułowane w sposób ogólny. Wspólnicy podejmujący uchwałę o umorzeniu, nie powinni mieć wątpliwości, że dane zdarzenie miało miejsce.

Dopiero gdy wystąpi sytuacja opisana w umowie spółki możliwe jest przymusowe umorzenie udziałów wspólnika. Takie umorzenie również wymaga uchwały zgromadzenia wspólników. Uchwała powinna:

 • wskazywać podstawę prawną umorzenia,
 • wskazywać wysokość wynagrodzenia za umarzane udziały
 • zawierać uzasadnienie (czyli podawać motywy stojące za decyzją o umorzeniu).

Na czym polega automatyczne umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

Umorzenie automatyczne następuje w razie ziszczenia się określonego zdarzenia wskazanego w treści umowy spółki. Ma to być zdarzenie obiektywnie możliwe do stwierdzenia, wykluczające jakąkolwiek uznaniowość. Zapisy umowy muszą zatem precyzyjnie opisywać takie zdarzenie.

W przypadku umorzenia automatycznego, w razie wystąpienia zdarzenia uzasadniającego umorzenie, uchwałę podejmuje zarząd spółki.

Jesteś wspólnikiem w spółce?

Chcesz być na bieżąco ze zmianami w przepisach? Zapoznaj się z naszą ofertą kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw i umów się na konsultację!

Wynagrodzenie za umorzone udziały

Zasadą jest, że umorzenie udziałów (każde) następuje za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie w przypadku umorzenia dobrowolnego określane jest w porozumieniu pomiędzy spółką a wspólnikiem, którego udziały są umarzane.

W przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego przepisy narzucają jednak minimalną wartość wynagrodzenia za umorzenie udziałów. Wynagrodzenie takie nie może być niższe od wartości aktywów netto przypadających na udział wspólnika, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.

Jedynie za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. a obniżenie kapitału zakładowego spółki

Umorzenie udziałów może skutkować obniżeniem kapitału zakładowego spółki – dochodzi bowiem do zmniejszenia ilości udziałów w spółce. W takiej sytuacji umorzenie udziałów wymaga przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego, tj. ogłoszenia o obniżeniu kapitału zakładowego spółki oraz wezwania wierzycieli do wniesienia sprzeciwu wobec obniżenia w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia. Umorzenie udziałów z obniżeniem kapitału zakładowego następuje dopiero po zakończeniu postępowania konwokacyjnego.

Jednakże, zamiast obniżenia kapitału, udziały mogą być umorzone z czystego zysku spółki – jeśli oczywiście sprawozdania finansowe spółki wykazują zysk. Wówczas nie jest konieczne obniżenie kapitału zakładowego, a efekt w postaci umorzenia udziałów następuje znacznie szybciej.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli interesuje Cię tematyka spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego zapraszamy na nasz dedykowany portal.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance