Podatek od zagranicznej jednostki kontrolowanej, a rejestr podmiotów

Podatek od zagranicznej jednostki kontrolowanej, a rejestr podmiotów
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner, Radca Prawny

CFC – pod tym pojęciem należy upatrywać nie tylko obowiązku podatkowego ale również dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Jednym z nich jest obowiązek sporządzania rejestru spółek kontrolowanych.

Podatek od zagranicznej jednostki kontrolowanej  – obowiązek podatkowy

W cyklu wpisów dotyczących CFC wykazane były już jego główne założenia, a także szereg kwestii bardziej szczegółowych – zarówno natury stricte prawniczej jak i z pogranicza rachunkowości i prawa podatkowego.

Istotną zagadnienia CFC jest analiza, czy podmiot zagraniczny kontrolowany przez polskiego rezydenta podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednak sam obowiązek podatkowy to nie wszystko. Ustawodawca zobowiązał również do prowadzenia rejestru spółek kontrolowanych.

Podstawa prawna rejestru  podmiotów wykazującego zagraniczne jednostki

Obowiązki CFC opisane są normami opisanymi w art 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.2021.1800 z dnia 2021.10.04 – dalej ustawy o CIT) oraz  art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym (tj. Dz.U.2021.1128 z dnia 2021.06.24 – dalej jako ustawa o PIT).

I tak zgodnie z art. 30f ust. 15 ustawy o PIT (analogicznie 24 a ust 15 ustawy o CIT)  podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru, w dwóch zakresach tj.:

 1. zagranicznych jednostek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a,
 2. a w przypadku zagranicznych jednostek posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – rejestru zagranicznych jednostek spełniających warunki określone w ust. 3 pkt 3.

W skrócie zatem rejestrujemy podmioty z rajów podatkowych lub z tych terytoriów, z którymi nie ma stosownych umów o wymianie informacji podatkowych oraz w wypadku spełnienie znamion jednej z kategorii podpadających pod spółkę kontrolowaną z terytorium EU i EWG.

Szczegółowy zakres rejestru podmiotów kontrolowanych jednostek zagranicznych i skutki jego braku

Zwrócić należy uwagę, że doniosłym skutkiem braku prowadzenia rejestru  dochód organ określi na podstawie oszacowania, zgodnie z ordynacja podatkową, co opisane zostało w ust., 16 powołanych przepisów.

Podkreślenia wymaga, że według autora, z przepisanych norm wynika, że nawet jeżeli jednostka prowadzi rzeczywistą i istotna działalność na terenie UE czy EOG czyli ,,nie podpada” pod CFC, to powinna być ujęta w rejestrze, gdyż działanie tego przepisu z jakiegoś powodu nie zostało wyłączone w dyspozycji normy opisanej w ust. 18 wyżej powołanych przepisów.

W czym odnajdujemy największy problem związany z rejestrami ? W tym samym co w całej istocie CFC tj. prawidłową identyfikacją – które to podmioty uznajemy za zagraniczne jednostki kontrolowane, i które powinny być objęte normami, a które nie. Treść rejestru nie jest określona, natomiast jego struktura logiczna nie powinna budzić wątpliwości – w najdokładniejszej – i najbezpieczniejszej wersji – sugerowałbym wskazanie danych podmiotu oraz podstawy prawnej ujęcia w rejestrze i daty wpisu oraz daty aktualizacji np. co pół roku lub po zmianach w podmiocie.

W wypadku potrzeby wsparcia w stworzeniu lub prowadzeniu rejestru zapraszamy do kontaktu.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekesper

Michał Gawlak

Partner, Radca Prawny

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance