Spółka w Estonii

Zakładanie spółki w Estonii

Estonia, jedna z dawnych Republik Sowieckich, jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 r.
Estonia ma jedną z najbardziej liberalnych gospodarek w środkowej i wschodniej Europie.
Ten fakt oraz niskie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne czynią kraj bardzo atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Osaühing, OÜ)

Minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 40.000 koron estońskich (2.550 Euro). Ustanowienie estońskiej OU zakłada istnienie jednego lub kilku udziałowców. Nie ma specjalnych wymogów dotyczących obywatelstwa lub miejsca zamieszkania wspólników. Udziałowcy nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi mieć zarząd. Zarząd jest organem spółki, który reprezentuje i kieruje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarząd może mieć jednego lub kilku członków. Członek zarządu nie musi być udziałowcem. Członkiem zarządu może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W Estonii nie ma specjalnych wymogów dotyczących zakładania kont bankowych, wystarczy jedynie przedłożyć dokument tożsamości i wypełnić stosowne formularze

  • Spółka akcyjna (Aktsiaselts, AS)

Minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki akcyjnej wynosi 400.000 koron estońskich (25.500 Euro). Co najmniej połowa członków zarządu musi mieszkać na stałe w Estonii. Organy w estońskiej AS są takie jak w polskiej spółce akcyjnej i nie ma między nimi większych różnic. Spółka akcyjna powinna posiadać fizyczną siedzibę w Estonii. Istnieje również wymóg sporządzania sprawozdań finansowych podlegających audytowi.

  • Spółka komandytowa ()

Spółka UÜ to spółka partnerska, która jest odpowiednikiem spółki komandytowej w Polsce. Może zostać utworzona przez co najmniej dwóch wspólników. Jeden ze wspólników musi być komplementariuszem, czyli odpowiada wobec wierzycieli bez ograniczeń, a drugi musi być komandytariuszem, a więc jest zobowiązany odpowiadać całym swym majątkiem do wysokości sumy komandytowej.

  • Spółka cywilna (TU/UU)

Spółka TU jest odpowiednikiem polskiej spółki cywilnej, której udziałowcami jest minimum dwóch, lub więcej partnerów, działające na mocy umowy cywilno-prawnej. Po wycofaniu się z działalności firmy lub też zaprzestania przez nią działalności udziałowcy spółki ponoszą odpowiedzialność finansową za wszystkie zobowiązania firmy, które powstały przed datą zaprzestania działalności.

System podatkowy

Podatki w Estonii podzielone są na bezpośrednie i pośrednie. Pierwszym jest podatek od osób prawnych i podatek od dochodów osobistych, jak również podatek od hazardu. Podatki pośrednie obejmują VAT, podatek akcyzowy i cła. W 2008 r. dochody z podatków wyniosły około 83% dochodu narodowego.

Podatek VAT wynosi 18%, a obniżony 5% i 0%.

Osoby prawne są ustawowo zwolnione z podatku dochodowego w razie, zainwestowania wypracowanego zysku w rozwój firmy. W pozostałych wypadkach stawka podatku wynosi 26%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 24% (stawka podstawowa} i 10% (stawka ulgowa). Kwota wolna od podatku w skali roku wynosi 16,8 tys. EEK.

W prawie UE swobodny przepływ kapitału jest standardem. Estonia nie kontroluje międzynarodowych przepływów finansowych i nie posiada ograniczeń dla inwestycji zagranicznych. Nie istnieje limit kapitału zagranicznego, jaki można zainwestować w estońską spółkę, a zagraniczni udziałowcy mogą stanowić w spółce większość. Zagranicznym inwestorom nie przysługują żadne ulgi podatkowe podczas zakładania spółki w Estonii. Jednakże Estonia posiada liberalną politykę gospodarczą, a koszty pracy są stosunkowo niskie.

Księgowość

Stawka podatku: • Podatek dochodowy: 21%
• Podatek od zysków kapitałowych: 21%
• Należności licencyjne: 10%
• Podatek od korzyści: 21%
• Przychód spółek zagranicznych: 21%
• Podatek od dywidend: 21%
• VAT: 20%
Kapitał minimalny 40000 EEK (ok. 2580 € )
Udziałowcy Minimum dwóch wspólników
Zagraniczni udziałowcy Tak. Połowa zarządu musi być stałymi mieszkańcami Unii Europejskiej.
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne – Biegły rewident obowiązkowy, jeżeli kapitał przekracza
400000 EEK (25824 €)
– Komisja Nadzorcza złożona z trzech członków wymagana, gdy kapitał przekracza 400000 EEK
Założenie spółki, otwarcie rachunku bankowego, domicylacja (pierwszy rok), rejestracja VAT Biznesplan do zgłoszenia w biurze VAT z dołączonymi kopiami wszystkich umów i faktur wykazujących, że dokonujesz lub będziesz dokonywać transakcji w Unii Europejskiej lub Estonii.
Termin 3 tygodnie od uzyskania dokumentów
Siedziba Adres firmy, przeniesienie telefonu, faksu i poczty.
Możliwość posiadania fizycznego biura (ceny różnią się
w zależności od zapotrzebowania)
Księgowość Roczne sprawozdanie finansowe, podsumowanie wyników i stanu przepływów pieniężnych na podstawie szacowanej liczby miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów.