Spółka offshore na Gibraltarze

Ogólne informacje

0%

Stawka podatkowa

5-7 dni

Czas założenia spółki

Brak

Kapitał minimalny

Gibraltar jest jednym z najpopularniejszych i najatrakcyjniejszych miejsc w Europie do zakładania spółek zagranicznych. Gibraltar to terytorium zależne Wielkiej Brytanii, dzięki czemu jest członkiem Unii Europejskiej posiadając jednocześnie  autonomiczne przepisy fiskalne. Jako jedyna z nielicznych jurysdykcji w Europie posiada unormowania podatkowe ustanawiające obciążenia podatkowe na poziomie 0% w przypadku, gdy działalność prowadzona jest poza Gibraltarem.

Rodzaje spółek na Gibraltarze

Gibraltarskie prawo spółek oparte jest na prawie anglosaskim. Ustawodawca Gibraltaru przewidział kilka rodzajów spółek / podmiotów korporacyjnych, które mogą zostać założone na terenie przylądka:

  • Private Company Limited by Shares;
  • Public Company Limited by Shares;
  • Non-Resident Company;
  • General Partnership;
  • Sole Proprietorship;
  • Holding Company;
  • Trusty.

Wśród zagranicznych inwestorów najbardziej popularnym rodzajem spółki jest Non-Resident Company – spółka, która gwarantuje atrakcyjne korzyści podatkowe.

Non-resident Company

NRC jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to rodzaj spółki dedykowanej nierezydentom. Kapitał minimalny w spółce NRC wynosi 100 GBP (standardowy 2000 GBP), jednak nie ma określonego terminu wpłaty kapitału, co oznacza, że spółkę można założyć bez wpłaty kapitału na dzień jej zawiązania. Spółka musi posiadać co najmniej jednego członka zarządu (dyrektora) oraz co najmniej jednego udziałowca. Funkcję dyrektora i udziałowca spółki może pełnić nie tylko osoba fizyczna, ale także również inna spółka (osoba prawna). Członkiem zarządu oraz udziałowcem może być ten sam podmiot. Dlatego jednym z rozwiązań strukturalnych przy zakładaniu spółki na Gibraltarze jest powołanie jednej osoby na stanowisko dyrektora i udziałowca spółki, która to osoba będzie osobą prawną z inne jurysdykcji – stąd zachowana zostanie anonimowość danych beneficjenta. Członkowie zarządu i udziałowcy spółek nie mają obowiązku przekazywać do rejestru handlowego informacji o tym, kto jest tzw. rzeczywistym beneficjentem spółki (beneficial owner), a więc czy w konkretnym wypadku działają we własnym imieniu i na własną rzecz, czy też może działają na zlecenie powiernicze (jako tzw. nominees) osób trzecich. Spółki kapitałowe prawa Gibraltaru charakteryzuje bardzo wysoki poziom poufności, który jest gwarantowany przez prawo i traktowany wyjątkowo poważnie przez lokalne władze. Dane rzeczywistego beneficjenta mogą zostać ujawnione przez lokalnego administratora spółki tylko i wyłącznie w wykonaniu orzeczenia Sądu Najwyższego Gibraltaru (Supreme Court of Gibraltar), w wypadku jeśli spółka zaangażowana jest w działalność niezgodną z prawem. Nazwa spółki musi zawierać słowo Limited lub skrót Ltd. Spółki zagraniczne zarejestrowane na terenie wyspy mogą prowadzić działalność związaną z dowolną branżą. Istotnym faktem jest, że organy regulacyjne na Gibraltarze nie pozwalają na działalność finansową, bankową, gier hazardowych online i ubezpieczeń bez posiadania odpowiedniego zezwolenia. Obecnie pozyskanie usług udziałowca lub dyrektora nominowanego, rezydenta Gibraltaru możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach, tj. w przypadku faktycznego powierzenia wykonywania działalności powiernikowi. Warto również przeanalizować zamierzenia handlowe pod kątem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska lub inny kraj na terenie którego prowadzona jest działalność zawarła z Gibraltarem. Szczególnie istotne są zagadnienia tzw. treaty abuse i treaty shopping – proszę pamiętać, że spółka NRC nie będzie rezydentem podatkowym Gibraltaru.

Holding

Gibraltar jest bardzo atrakcyjnym miejscem do zakładania spółek holdingowych, za pomocą których można prowadzić interesy w innych krajach, przede wszystkim z powodu korzystnego systemu opodatkowania oraz przyjaznej legalizacji. Spółki w Gibraltarze mogą pełnić rolę holdingu lub posiadać ruchomości bądź nieruchomości, a także akcje i udziały. Jest to idealne miejsce do przechowywania akcji spółki europejskiej w celu skorzystania z ulg podatkowych dla spółek dominujących i zależnych. Gibraltar może służyć jako holding dla dowolnej spółki europejskiej, korzystając z systemu spółka dominująca – spółka zależna, zgodnie z dyrektywą UE 2003/123/EC. Spółki na Gibraltarze mogą pełnić funkcję spółki holdingowej dla spółek brytyjskich, którym jako holdingom można przypisać nawet 95% zysków, znacząco zmniejszając tym samym podatki płacone w Wielkiej Brytanii.

Trusty

System prawny Gibraltaru przewiduje możliwość otwarcia trustu, który jest umową między osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel, a osobą, która będzie zarządzać środkami, w sposób określony w umowie trustu. Każdy trust posiada więc jednego lub więcej „trustee”, którzy są odpowiedzialni za administrowanie trustem i wykonywanie warunków umowy trustu. Natomiast beneficjentami są ci, którzy są uprawnieni do otrzymywania zysków z działalności trustu. Na Gibraltarze Trusty powstają na mocy Aktu Trustów, który bazuje na prawie angielskim. Trusty tworzone przez nierezydentów nie podlegają opodatkowaniu, nawet jeśli powiernicy są rezydentami i trust jest zarządzany na terenie Gibraltaru.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

  • Rezerwacja nazwy spółki;
  • Sporządzenie umowy oraz statutu spółki;
  • Złożenie dokumentów do rejestru spółek (Companies House).

Udziałowcy:

Brak ograniczeń odnośnie liczby udziałowców, jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy oraz udziałowcy nominowani.

Zarząd:

Do sprawowania zarządu wymagane jest powołanie dyrektora (może nim być udziałowiec) oraz sekretarza (musi nim być rezydent Gibraltaru).

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na Gibraltarze, który będzie widniał na dokumentach firmowych oraz danych pocztowych spółki. Istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura wraz z dedykowanym numerem telefonu.

Termin:

Czas założenia spółki wynosi około 5 dni.

Kapitał:

Brak wymaganego kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

System podatkowy, który obowiązuje na Gibraltarze jest bardzo atrakcyjny dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani optymalizacją podatkową. Spółka zarejestrowana na Gibraltarze, ale osiągająca dochody poza jego terytorium jest zwolniona z podatku dochodowego. Na Gibraltarze nie istnieją podatki od zysków kapitałowych, spadków czy też darowizn, ani żadne podatki od zysków z rachunków oszczędnościowych. Gibraltar nie pobiera podatków u źródła w związku z wypłacaniem przez spółki gibraltarskie dywidend bądź pożyczek dla nierezydenta Gibraltar nie pobiera podatków u źródła w związku z wypłacaniem przez spółki gibraltarskie dywidend bądź pożyczek. Gibraltaru. Największą zaletą gibraltarskiego systemu podatkowego jest to, że dochód generowany poza granicami kraju i nie wpływający na teren Gibraltaru pozostaje nieopodatkowany.

VAT

Na Gibraltarze nie występuje VAT. Gibraltar nie jest częścią unii celnej między państwami Unii Europejskiej, ani nie stosują się do niego wspólnotowe przepisy odnośnie podatku VAT.

CIT

W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych Gibraltar wynosi on 10%, jednak pobierany jest według zasady terytorialności, a więc wyłącznie od dochodu uzyskanego w Gibraltarze. Tylko w wypadku, jeśli podatnik jest stałym mieszkańcem Gibraltaru, podatek jest również naliczany od pewnych dochodów uzyskanych lub otrzymanych w innym miejscu niż Gibraltar. Spółki typu NRC prowadzące działalność poza granicami Gibraltaru nie płacą podatku od osób prawnych. Podatek ten generowany jest tylko w przypadku uzyskania dochodu pochodzącego z działalności wykonywanej na Gibraltarze i wynosi wówczas 10%.

PIT

Nierezydenci nie są opodatkowani za dochód uzyskany poza granicami Gibraltaru, natomiast rezydenci, których dochód przekracza 20,000£ płacą 15% podatku do kwoty 40,000£, a powyżej progresywnie do 24,99%.

Pozostałe informacje

Sprawozdawczość i księgowość

Wymóg składania pełnych sprawozdań finansowych pojawia się w przypadku spółek działających na Gibraltarze, natomiast w wypadku spółek prowadzących działalność poza Gibraltarem – występuje jedynie obowiązek składania uproszczonych sprawozdań,
tzw. abridged accounts.

 

Spółka na Gibraltarze
Rodzaj spółki Spółka dla nie rezydentów NRC
Obowiązujące prawo Angielskie prawo zwyczajowe I ustawy lokalne
Adres rejestrowy na Gibraltarze Tak
Podatek od osób prawnych Nie
Kapitał zakładowy
Waluta obowiązująca Funt brytyjski (GBP)
Minimalny kapitał GBP 1
Standardowy kapitał GBP 2,000
Akcje na okaziciela Tak
Brak akcji o wartości minimalnej Yes
Dyrektor spółki
Minimalna ilość 1
Wymagany lokalny dyrektor spółki Nie
Dane ujawnione w publicznych rejestrach Tak
Dyrektor nominowany Tak
Udziałowcy
Minimalna ilość 1
Dane ujawnione w publicznych rejestrach Tak
Udziałowiec nominowany Tak
Sekretarz spółki
Wymagany Tak
Lokalny Tak