Opodatkowanie firm w Belgii

Opodatkowanie firm w Belgii

Osoba prawna jest rezydentem Belgii do celów podatkowych, jeśli ma siedzibę prawną, główne miejsce prowadzenia działalności lub miejsce faktycznego zarządu w Belgii. Najważniejszymi formami podmiotów prawnych są korporacja (société anonyme, SA; naamloze vennootschap, NV) oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée, SRL; besloten vennootschap, BV). Opodatkowanie firm w Belgii opiera się na zasadzie rezydencji podatkowej spółek – ustal czy Twoja spółka ma lokalną rezydencję podatkową.

Zakładanie spółki w Belgii

Podatek dochodowy od osób prawnych w Belgii

Podatek dochodowy od osób prawnych (impôt des sociétés; vennootschapsbelasting) jest nakładany na dochody i zyski kapitałowe spółek będących rezydentami ze wszystkich źródeł na całym świecie.

Firma w Belgii a dochód do opodatkowania – dywidendy

Należności licencyjne z tytułu patentów, dywidendy i odsetki uzyskane przez spółkę będącą rezydentem ze źródeł krajowych i zagranicznych zalicza się do dochodu podlegającego opodatkowaniu. 25 listopada 2021 r. w sprawie o sygn. F.20.0073.N Sąd Najwyższy orzekł, że spłata kapitału po obniżeniu kapitału nie może być przekwalifikowana na dywidendy podlegające opodatkowaniu.

Definicja dywidend podlegających opodatkowaniu obejmuje (częściowy) podział statutowego kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji. Dywidendy krajowe i zagraniczne oraz zyski kapitałowe uzyskane przez spółkę będącą rezydentem mogą kwalifikować się do zwolnienia z uczestnictwa (patrz poniżej).

Dywidendy otrzymane przez spółki będące rezydentami lub zakłady spółek niebędących rezydentami z tytułu udziału w innej spółce będącej rezydentem zalicza się w pierwszej kolejności do dochodu podlegającego opodatkowaniu. Następnie od dochodu podlegającego opodatkowaniu odliczane jest 100% dywidend, czyli kwota zysku brutto (z wyłączeniem dochodu zwolnionego) pomniejszona o odliczenia od podatku oraz niektóre koszty niepodlegające odliczeniu (zwolnienie z partycypacji). W przypadku, gdy dochód do opodatkowania jest niewystarczający do skompensowania 100% otrzymanych dywidend, nadwyżka może zostać przeniesiona na kolejny rok podatkowy.

Zwolnienie dywidendowe w spółce belgijskiej

Aby być uprawnionym do zwolnienia z podatku od dywidend, wspólnik musi posiadać minimum 10% kapitału w spółce zależnej lub udział o wartości nabycia co najmniej 2,5 mln EUR w dniu wypłaty. Akcje muszą być posiadane nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku i nie muszą już stanowić trwałego środka finansowego. Belgijskie banki lub inne instytucje kredytowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy maklerskie lub firmy inwestycyjne również muszą posiadać udział o wartości co najmniej 2,5 mln EUR.

Dodatkowo, spółka zależna wypłacająca dywidendy musi podlegać belgijskiemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Uznaje się, że centra koordynacyjne podlegają normalnemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych.

Dywidendy od spółki pośredniczącej nie podlegają zwolnieniu, chyba że co najmniej 90% dywidend otrzymanych przez pośrednika kwalifikowałoby się do zwolnienia. Ograniczenie to nie dotyczy dywidend od spółek giełdowych będących rezydentami.

Ze skutkiem od 1 stycznia 2016 r. zmieniono zasady odliczania dywidendy w celu wdrożenia

Dyrektywa zmieniająca dyrektywę o spółkach dominujących i zależnych z 2011 r. (2014/86). Odliczenie nie ma już zastosowania do korzyści uzyskanych od kwalifikującej się jednostki zależnej, jeżeli świadczenia te podlegają odliczeniu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie jednostki zależnej.

Firma w Belgii a wydatki podlegające odliczeniu

Wypłacone dywidendy nie podlegają odliczeniu. Wydatki biznesowe, w tym tantiemy z tytułu patentów, podlegają odliczeniu. Od 2019 r. koszty odsetek mogą być odliczane tylko do 3 mln EUR lub 30% zysku przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją (EBITDA). Ograniczenie nie dotyczy kredytów, które zostały zawarte przed 17 czerwca 2016 r. i w stosunku do których nie dokonano późniejszych zasadniczych modyfikacji.

Jeżeli spółka sprzedaje akcje kwalifikujące się do zwolnienia z udziału w dywidendzie (patrz pkt 1.2.2.), w ciągu 1 roku od ich nabycia, nie może odliczyć odsetek (od jakichkolwiek pożyczek) zaciągniętych do wysokości zwolnionych dywidend z tego samego udziału otrzymane w tym samym roku podatkowym. Odsetki podlegają jednak odliczeniu, jeżeli sprzedawane udziały znajdują się w spółce stowarzyszonej lub spółce, z którą istnieje powiązanie partycypacyjne. Spółki są powiązane, jeśli jedna firma kontroluje drugą (np. posiada większość praw głosu) lub jeśli tworzą konsorcjum. Powiązanie partycypacji istnieje, jeśli udział tworzy trwałe i konkretne połączenie, które pozwala posiadaczowi wpływać na zarządzanie spółką, w której posiada udziały (zwykle wystarczy 10% udziałów). Odsetki pozostają również do odliczenia, jeśli akcje są księgowane jako długoterminowe aktywa finansowe.

Spółki będące rezydentami, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mogą odliczyć hipotetyczny koszt odsetek (NID) od swoich dochodów podlegających opodatkowaniu. Odliczenie jest odpowiednio przyznawane spółkom niebędącym rezydentami, które podlegają podatkowi dochodowemu od nierezydentów w odniesieniu do ich belgijskiego stałego zakładu lub nieruchomości (lub praw do nich) znajdujących się w Belgii.

Odliczenie opiera się na kapitale własnym spółki – tj. jej kapitale zakładowym, z uwzględnieniem pewnych korekt (np. wyłączenia nieruchomości zagranicznych, wartości netto trwałych aktywów finansowych składających się z udziałów i innych udziałów w (powiązanych) spółkach oraz „nieuzasadnionego aktywa”) – oraz zyski zatrzymane na koniec poprzedniego roku obrotowego. Dodatkowo podstawą do obliczenia NID są aktywa przypisane do zagranicznego zakładu. Dla krajów, z którymi Belgia zawarła umowę podatkową, kwota NID jest jednak pomniejszany proporcjonalnie do tej części odliczenia, która dotyczy majątku zagranicznego stałego zakładu. W przypadku gdy stały zakład znajduje się w kraju nieobjętym traktatem, zasada proporcjonalności nie ma zastosowania, ponieważ Belgia zachowuje pełne prawo do opodatkowania (aktywów) stałego zakładu.

Bezpośrednie lub pośrednie wkłady kapitałowe wykorzystywane w celu udzielenia pożyczki spółce nie są brane pod uwagę przy określaniu kwoty kapitału podwyższonego ryzyka.

Odliczenie jest obliczane na podstawie przyrostu kapitału własnego w okresie 5 lat. Przyrostowy kapitał własny jest równy jednej piątej dodatniej różnicy między kapitałem własnym netto na koniec danego roku podatkowego, a kapitałem własnym na koniec piątego roku poprzedzającego. Stawka wynosi 0% dla lat podatkowych 2020, 2021 i 2022. Dla MŚP stawka wynosi 0,443% dla roku podatkowego 2022 oraz 0,340% dla roku podatkowego 2021 i 0,408% dla roku podatkowego 2020.

Nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanej części odliczenia hipotecznych odsetek. Wysokość odliczenia za każdy okres rozliczeniowy jest jednak ograniczona. Do wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości 1 mln EUR, kwoty przeniesione na kolejny okres mogą być kompensowane bez ograniczeń. Jeżeli jednak dochód podlegający opodatkowaniu przekracza 1 mln EUR, można potrącić tylko 60% nadwyżki. Ze skutkiem od 2018 r. o odliczenie hipotecznych odsetek narastających i przeniesionych można ubiegać się tylko od 70% dochodu podlegającego opodatkowaniu przekraczającego 1 mln EUR.

NID nie ma już zastosowania do akcji, które kwalifikują się do zwolnienia z udziału, ale które są utrzymywane jako zwykła inwestycja.

Opodatkowanie firm w Belgii po 1 lipca 2016 r.

Z dniem 1 lipca 2016 r. zniesione zostaje potrącenie 80% dochodu uzyskanego z patentów udzielonych podmiotowi powiązanemu lub niepowiązanemu, o ile płatności są zgodne z zasadą ceny rynkowej. Zostało to zastąpione nowym 85% odliczeniem dochodu z innowacji, co jest zgodne z podejściem OECD nexus, zgodnie z którym działalność badawczo-rozwojowa musi być prowadzona w kraju, w którym zgłaszana jest zachęta. Niewykorzystane odliczenia mogą zostać przeniesione, a odliczenie pozostaje w mocy po fuzji lub przejęciu.

W ramach systemu przejściowego poprzednie odliczenie w wysokości 80% obowiązuje przez okres 5 lat w przypadku patentów uzyskanych przed 1 lipca 2016 r.

Krajowe podatki bezpośrednie, w tym podatek dochodowy od osób prawnych i podatek u źródła nie podlegają odliczeniu. W dniu 20 października 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie Leaseinvest Real Estate przeciwko Belgische Staat (nr 135/2016), że brak możliwości odliczenia podatku dochodowego od osób prawnych dla firm inwestycyjnych nie jest niezgodny z konstytucją.

Płatności bezpośrednie i pośrednie przekraczające 100 000 EUR na rzecz rajów podatkowych należy zgłaszać w zeznaniu podatkowym; w przeciwnym razie płatności te nie podlegają odliczeniu. Zgłoszone płatności podlegają odliczeniu tylko wtedy, gdy podatnik jest w stanie udowodnić, że płatność została dokonana w ramach „rzeczywistej i autentycznej” transakcji z osobami innymi niż „całkowicie sztuczne uzgodnienia”. Ta zasada dotyczy:

• kraje, w których nominalna stawka podatku jest niższa niż 10%;

• kraje nie przestrzegające minimalnych standardów OECD dotyczących przejrzystości i wymiany informacji; oraz

• kraje znajdujące się na unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy.

Jednak w przypadku płatności na rzecz państwa traktatu brak zgłoszenia nie skutkuje automatycznie brakiem odliczenia, jeśli stosowna umowa podatkowa zawiera klauzulę o niedyskryminacji.

Zgodnie z okólnikiem 2021/C/11, zasada ta dotyczy Abu Zabi, Ajmanu, Samoa Amerykańskiego, Amerykańskich Wysp Dziewiczych, Anguilli, Bahamów, Bahrajnu, Barbadosu, Botswany, Bermudów, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Kajmanów, Dominiki, Dubaju, Wyspy Man, Fidżi, Fujairah, Ghana, Guam, Gwatemala, Guernsey, Jersey, Kazachstan, Liberia, Malta, Wyspy Marshalla, Mikronezja (Fed.), Monako, Czarnogóra, Nauru, Uzbekistan, Palau, Panama, Pitcairn, Ras al Khaimah, Saint-Barthélemy, Samoa, Seszele, Szardża, St. Maarten, Somalia, Trynidad i Tobago, Turcja, Turkmenistan, Wyspy Turks i Caicos, Umm al-Kajwajn, Vanuatu, Wallis i Futuna.

Klauzula niedyskryminacji obowiązuje w Abu Zabi, Adżmanie, Bahamach, Bahrajnie, Botswanie, Dubaju, Fudżajrze, Ghanie, Kazachstanie, Malcie, Uzbekistanie, Ras al-Chajma, Seszelach, Szardży, Turcji, Turkmenistanie i Umm al-Kajwajnie.

Wymiana informacji, w wyniku której swoboda kapitału wynikająca z Traktatu UE o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) może mieć zastosowanie, dotyczy Abu Zabi, Ajmanu, Bahamów, Bahrajnu, Bermudów, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Kajmanów , Dubaj, Wyspa Man, Fujairah, Guernsey, Jersey, Wyspy Marshalla, Monako, Czarnogóra, Nauru, Uzbekistan, Ras al Khaimah, Sharjah, Turks i Caicos oraz Umm al-Quwain.

Krajowe i zagraniczne podatki pośrednie podlegają odliczeniu, z wyjątkiem podatku od wartości dodanej (patrz poniżej), jeśli jest on zaliczany lub podlega zwrotowi. W przypadku zagranicznych podatków bezpośrednich patrz sekcja 2.

Zyski kapitałowe firmy w Belgii

Zyski kapitałowe zrealizowane ze zbycia aktywów przedsiębiorstwa są uznawane za dochód z działalności gospodarczej i dlatego zwykle podlegają opodatkowaniu według zwykłych stawek. Jednak zyski kapitałowe zrealizowane ze zbycia środków trwałych, takich jak budynki, sprzęt lub maszyny, nie podlegają natychmiastowemu opodatkowaniu, jeśli w ciągu 3 lat dokonano reinwestycji w aktywa używane w Belgii lub w kraju EOG.

Zyski kapitałowe uzyskane ze zbycia akcji są zwolnione, jeżeli dywidendy związane z tymi akcjami kwalifikują się do zwolnienia z udziału w momencie realizacji zysków (patrz punkt 1.2.2.). Aby można było zastosować zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, musi być spełniony minimalny okres posiadania wynoszący 1 rok. Jeśli ten okres utrzymywania nie zostanie dotrzymany, zyski są opodatkowane stawką 25%.

Oddzielny podatek w wysokości 0,412% (w tym 3% dopłata oszczędnościowa) dotyczył kwoty netto w pełni zwolnionych z podatku zysków kapitałowych pochodzących ze zbycia udziałów w innych spółkach, które były utrzymywane przez co najmniej 1 rok. Odrębny podatek nie dotyczył małych i średnich przedsiębiorstw. Ze skutkiem od 2018 r. ten odrębny podatek zostaje zniesiony, a zyski kapitałowe są zwolnione z podatku, jeżeli spełnione są warunki zwolnienia z udziału.

Prowadzenie firmy w Belgii a wysokość podatków

Od 1 stycznia 2020 r. standardowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 25% (dla lat 2018 i 2019 stawka wynosiła 29% i została następnie podniesiona do 29,58% o 2% dopłatę oszczędnościową).

Od 1 stycznia 2020 r. obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 20% ma zastosowanie do MŚP w przypadku zysków do 100 000 EUR (w latach 2018 i 2019 stawka 20% została zwiększona do 20,4% o 2% dopłatę oszczędnościową). Obniżona stawka nie dotyczy:

• firmy posiadające udziały przekraczające określone limity (firmy finansowe);

• spółki, których udziały są w co najmniej 50% własnością jednej lub więcej spółek;

• spółki, których wypłata dywidendy przekracza 13% wpłaconego kapitału na początku roku obrotowego;

• spółki, które nie wypłacają co najmniej 45 000 euro osiągniętego dochodu przynajmniej jednemu z dyrektorów lub czynnym wspólnikom (jeżeli dochód firmy do opodatkowania jest niższy niż 45 000 euro, osiągnięty dochód powinien być równy dochodowi podlegającemu opodatkowaniu); oraz

• firmy zbiorowego inwestowania.

Dopłata oszczędnościowa została zniesiona od 2020 r. i została nałożona w 2019 r. na podatki dochodowe należne zarówno od podatników będących rezydentami, jak i nierezydentów. Dopłata za 2019 r. została obliczona według stawki 2% od faktycznie należnego podatku dochodowego obliczonego przed potrąceniem podatków u źródła, zaliczek i zagranicznych ulg podatkowych oraz przed zastosowaniem podwyżek z tytułu niewystarczających zaliczek. Dopłata nie jest pobierana od podatku u źródła. Dopłata podlega tym samym zasadom, co podatek, od którego jest pobierana.

Podatki u źródła a opodatkowanie firm w Belgii

Spółka w Belgii a dywidendy

Dywidendy krajowe podlegają 30% podatkowi u źródła (précompte mobilier; roerende voorheffing).

Podatek u źródła od dywidend wypłacanych przez inwestycyjne firmy w Belgii wynosi 30%. Od 1 stycznia 2017 r. od dywidend wypłacanych przez zamknięte fundusze inwestycyjne, które inwestują co najmniej 60% w lokale mieszkalne specjalnie przystosowane do ochrony zdrowia, obowiązuje stawka 15% podatku u źródła. Zwolnienie dotyczy spółek obrotu nieruchomościami i regulowanych spółek obrotu nieruchomościami licencjonowanych i nadzorowanych przez Financial Services and Markets Authority, posiadających co najmniej 10% udziałów w innej (regulowanej) firmie zajmującej się nieruchomościami.

Podatek u źródła od dywidend wynikających z (częściowego) umorzenia akcji wynosi 30%.

Ponadto do wypłaty dywidendy z tytułu nowych akcji wyemitowanych od 1 lipca 2013 r. przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają zastosowanie następujące stawki podatku u źródła:

• 30% na wypłaty w ciągu pierwszych 2 lat po emisji akcji;

• 20% na dystrybucje w trzecim roku; oraz

• 15% na wypłaty w czwartym (i kolejnych) latach.

Aby do firmy w Belgii miały zastosowanie powyższe obniżone stawki, akcje muszą być stale i w pełni własnością tego samego akcjonariusza odpowiednio przez 3 lub 4 lata. Akcje muszą być również wyemitowane w zamian za wkłady pieniężne, a ustawowa kwota minimalna musi zostać opłacona.

Kapitalizacja rezerw podlegających opodatkowaniu jest opodatkowana stawką 30%. Skapitalizowane rezerwy mogą zostać wypłacone bez podatku, jeśli zostaną wypłacone po 8 latach (5 lat w przypadku MŚP). Jeżeli skapitalizowane rezerwy zostaną wypłacone wcześniej, podatek u źródła będzie należny według następujących stawek:

• 17% w ciągu pierwszych 4 lat (2 lata dla MŚP);

• 10% w piątym i szóstym roku (trzeci rok dla MŚP); oraz

• 5% w siódmym i ósmym roku (czwarty rok dla MŚP).

Podatek u źródła dla firm w Belgii zalicza się do zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych odbiorcy, jeżeli akcje są w posiadaniu nieprzerwanie co najmniej 1 rok, i podlega zwrotowi, jeżeli przekracza należny podatek dochodowy od osób prawnych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy odbiorca dywidend nie posiada pełnej własności akcji stanowiących podstawę dywidendy. Podatek u źródła nie podlega zaliczeniu, jeżeli wypłata dywidendy powoduje odpis wartości udziałów lub stratę kapitałową.

MŚP mogą utworzyć rezerwę likwidacyjną. Rezerwę tę można utworzyć poprzez przekwalifikowanie (części) zysków rachunku po opodatkowaniu. Rezerwa objęta jest podatkiem wyprzedzającym w wysokości 10%. W przypadku wypłaty rezerwy likwidacyjnej przed likwidacją spółki iw ciągu 5 lat po utworzeniu rezerwy, należny jest podatek u źródła w wysokości 20%. W przypadku, gdy wypłata nastąpi po 5 latach, należny jest podatek u źródła w wysokości 5%. Podatek u źródła nie jest należny w przypadku podziału rezerwy likwidacyjnej w momencie likwidacji. Zwolnienie dotyczy również dywidend pobieranych w Belgii od spółek zagranicznych. System został rozszerzony z mocą wsteczną, aby objąć również zyski po opodatkowaniu zrealizowane w latach podatkowych 2013 i 2014.

Nie ma podatku u źródła od dywidend wypłacanych przez podmioty zależne będące rezydentami ich spółkom macierzystym będącym rezydentami, jeżeli:

• obie firmy podlegają belgijskiemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych;

• spółka dominująca posiada co najmniej 10% kapitału w spółce zależnej; oraz

• minimum 10% udziałów rodzica było utrzymywane przez nieprzerwany okres 1 roku.

Jeżeli akcje spółki w Belgii nie były jeszcze w posiadaniu przez co najmniej 1 rok w momencie wypłaty dywidendy, zwolnienie stosuje się tymczasowo, pod warunkiem, że jednostka dominująca zobowiąże się do utrzymania swojego stanu posiadania do upływu rocznego okresu. W takim przypadku spółka zależna musi nadal potrącać podatek, ale nie musi odprowadzać go organom podatkowym, chyba że spółka dominująca nie utrzyma swojego udziału.

Spółka w Belgii – opodatkowanie odsetek i patentów

Co do zasady odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 30%. Podatek u źródła podlega zaliczeniu na poczet podatku dochodowego od osób prawnych tylko wtedy, gdy spółka posiada pełną własność kapitału, z którego wynikają odsetki. Jednak różne rodzaje odsetek wypłacanych spółkom będącym rezydentami, które podlegają belgijskiemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych, nie podlegają podatkowi u źródła. Obejmują one odsetki od obligacji rządowych, obligacji imiennych, wierzytelności hipotecznych na belgijskich nieruchomościach oraz odsetki od obligacji otrzymanych od nierezydenta. Należy zauważyć, że odsetki od obligacji mających udział w zyskach są traktowane jako dywidendy zgodnie z belgijskim prawem krajowym.

W przypadku firm w Belgii podatek u źródła w wysokości 15% ma zastosowanie do odsetek od obligacji rządowych wyemitowanych między 24 listopada 2011 r. a 2 grudnia 2011 r.

Odsetki otrzymane od oprocentowanych pożyczek w wysokości do 15 630 EUR, udzielonych małym i średnim przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność, są zwolnione z podatku u źródła przez 4 lata.

Opłaty z tytułu patentów wypłacane spółkom będącym rezydentami, które podlegają belgijskiemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych, nie podlegają podatkowi u źródła.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance