Przedstawicielstwo w Polsce czy oddział w Polsce? Co wybrać?

Przedstawicielstwo w Polsce czy oddział w Polsce? Co wybrać?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy chcą rozpocząć działalność w Polsce, mają wiele możliwości, które niekoniecznie wymagają rejestrowania nowej spółki na terenie kraju. Przedstawicielstwo, filia i oddział to trzy różne rozwiązania, które umożliwiają zagranicznym przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W tym artykule skupimy się na przedstawicielstwie w Polsce. Przeczytasz, czym ono jest, jak się różni od filii i oddziału oraz jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca zagraniczny, aby utworzyć przedstawicielstwo w Polsce.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego – czym jest przedstawicielstwo w Polsce?

Instytucja przedstawicielstwa została uregulowana w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z jej treści przedsiębiorcy zagraniczni mogą rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce poprzez utworzenie i prowadzenie na jej terytorium przedstawicielstwa. Należy jednak pamiętać, że zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego lub jego państwa. W istotny sposób ogranicza to krąg przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych tą formą działalności.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce poprzez utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Wpis ten prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wymóg ten nie dotyczy utworzenia i prowadzenia przedstawicielstwa przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową.

Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią. Dokonywany jest on na okres 2 lat od dnia dokonania wpisu. Na wniosek przedsiębiorcy zagranicznego, złożony w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu, zostaje on przedłużony na kolejny okres 2 lat.

Reprezentujesz spółkę zagraniczną?

Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce? Skontaktuj się z nami. Nasi doświadczeni specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych określa wspomniana już ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 26 ustawy wniosek sporządzany jest w języku polskim i zawiera:

 • nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego,
 • przedmiot głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
 • adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce do wniosku należy dołączyć:

 • urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego wykonuje on działalność gospodarczą,
 • poświadczony urzędowo dokument określający adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji,
 • dokument potwierdzający upoważnienie osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie.

Powyższe dokumenty, sporządzone w języku obcym, przedstawia się wraz z tłumaczeniem na język polski. Ponadto dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego wykonuje on działalność gospodarczą w swoim kraju, poświadcza się przez apostille albo przez legalizację.

Jeśli wniosek zawiera braki formalne, minister wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Przedsiębiorca będzie miał na to co najmniej 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Powodem odmowy wpisu do rejestru, a tym samym niemożności rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, nie zawsze są braki formalne wniosku. Minister odmawia wpisu także wowczas, gdy:

 • utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu lub obronności państwa lub bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne” lub wyższej lub innemu nadrzędnemu interesowi publicznemu,
 • wniosek dotyczy działalności wykraczającej poza działalność reklamową lub promocyjną.

Obowiązki przedsiębiorstwa zagranicznego posiadającego w Polsce swoje przedstawicielstwo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce poprzez utworzenie przedstawicielstwa wiąże się z szeregiem obowiązków.

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany:

 • używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z dodaniem wyrazów „przedstawicielstwo w Polsce”,
 • prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • zgłaszać ministrowi wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia,
 • ustanowić osobę upoważnioną w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego – podsumowanie

Przedstawicielstwo, obok oddziału przedsiębiorcy zagranicznego i filii, stanowi jedną z form prowadzenia działalności w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego. Jednakże zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie reklamę i promocję przedsiębiorcy zagranicznego lub państwa. Niewątpliwie ogranicza to krąg potencjalnych podmiotów zainteresowanych rejestracją przedstawicielstwa. Ponadto utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli interesuje Cię tematyka spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego zapraszamy na nasz dedykowany portal.

Wyróżniony ekespert

<br />
<b>Warning</b>: Undefined variable $fullname in <b>/home/ebwhjzgwhy/domains/spolki.cgolegal.pl/public_html/wp-content/uploads/cache/136c5961c23f8bf63e4454eece6364a99e48530f.php</b> on line <b>45</b><br />
”
class=”lazyload”></figure><div class=

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance