Jak zarejestrować Małą Instytucję Płatniczą?

Jak zarejestrować Małą Instytucję Płatniczą?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat
20.06.2023

Przedsiębiorcy świadczący usługi płatnicze w ramach swojej działalności mogą skorzystać z rozwiązania, jakim jest Mała Instytucja Płatnicza (MIP). Dzięki temu mogą prowadzić rachunki bankowe oraz wykonywać operacje takie jak wpłaty, wypłaty gotówki, transfer środków i realizacja przekazów pieniężnych. W przypadku MIP, średnia miesięczna wartość tych transakcji w ciągu roku nie może przekroczyć kwoty 1 500 000 EUR. Z naszego artykułu dowiesz się jak zarejestrować Małą Instytucję Płatniczą.

Spis treści

Czym jest Mała Instytucja Płatnicza (MIP)?

Według definicji ustawowej MIP to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadząca działalność w zakresie którejkolwiek z usług płatniczych innej niż usługa inicjowania transakcji płatniczej lub usługa dostępu do informacji o rachunku.

Kto może zarejestrować Małą Instytucję Płatniczą?

MIP może zarejestrować osoba fizyczną, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba zarządzająca Małą Instytucją Płatniczą nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwo gospodarcze ani skarbowe.

Aby przedsiębiorca mógł podjąć działalność w formie Małej Instytucji Płatniczej, musi najpierw uzyskać wpis do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Wynika to z faktu, że działalność w zakresie usług płatniczych jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Rejestr prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Wpis dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w ramach Małej Instytucji Płatniczej.

Co powinien zawierać wniosek o rejestrację Małej Instytucji Płatniczej?

Wniosek o rejestrację Małej Instytucji Płatniczej składa się na urzędowym formularzu, dostępnym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.Wniosek taki powinien zawierać:

 • wykaz usług płatniczych, które przedsiębiorca zamierza świadczyć,
 • informacje dotyczące wnioskodawcy – imię i nazwisko albo firmę przedsiębiorcy, adres miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności, numer identyfikacji podatkowej (NIP), a jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, powinien podać numer KRS.

Jeśli wnioskodawca zamierza prowadzić działalność za pośrednictwem agentów, musi złożyć stosowne zawiadomienie na urzędowym formularzu. Jest on dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Jeżeli działalność mają prowadzić oddziały przedsiębiorcy, wnioskodawca musi nadto podać ich nazwy i adresy.

Załączniki do wniosku o rejestrację MIP

To bardzo ważne, aby do wniosku o rejestrację Małej Instytucji Płatniczej załączyć wszystkie niezbędne dokumenty. Pozwoli to na sprawne i szybkie przeprowadzenie rejestracji bez konieczności uzupełniania braków formalnych.

Pierwszym z załączników jest schemat graficzny przedstawiający usługi płatnicze, które przedsiębiorca zamierza świadczyć jako Mała Instytucja Płatnicza. Schemat musi zawierać opis tych usług. Przedsiębiorca powinien też wskazać do którego z rodzajów usług płatniczych określonych w ustawie należą usługi, które zamierza świadczyć, oraz jakie podmioty będą uczestniczyć w procesie świadczenia usług. Z schematu powinno wynikać w jaki sposób będą przepływać środki i informacje w procesie świadczenia usługi. Ważne, aby schemat został sporządzony z zachowaniem terminów ustawowych wynikających z ustawy o usługach płatniczych.

Do wniosku przedsiębiorca załącza oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. Wnioskodawca powinien również potwierdzić, że zna ustawowe warunki wykonywania działalności gospodarczej w charakterze Małej Instytucji Płatniczej i że spełnia wymagania.

Wniosek podlega opłacie w kwocie 616 PLN płatnej na rachunek Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Wniosek powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika do wniosku załącza się dokument pełnomocnictwa. Obowiązek ten nie dotyczy wnioskodawcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który działa przez swojego pełnomocnika ujawnionego w tym rejestrze.

Mała Instytucja Płatnicza musi przechowywać dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wytworzenia lub otrzymania.

Jak złożyć wniosek o rejestrację Małej Instytucji Płatniczej?

Prawidłowo wypełniony i opłacony wniosek o rejestrację Małej Instytucji Płatniczej można złożyć zarówno w formie elektronicznej, jak i w sposób tradycyjny.

Jeśli wnioskodawca chce załatwić sprawę przez Internet, może to zrobić z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przez Skrzynkę Podawczą Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Jednakże wniosek o rejestrację Małej Instytucji Płatniczej można wysłać również pocztą tradycyjną na adres Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Istnieje również możliwość złożenia pisma osobiście w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.

Rozpatrzenie wniosku o rejestrację Małej Instytucji Płatniczej

Komisja Nadzoru Finansowego może odmówić dokonania wpisu do rejestru, jeżeli wniosek jest niekompletny i nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie. Ponadto odmowa nastąpi, jeżeli dane zawarte we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym.

Komisja Nadzoru Finansowego obowiązkowo odmówi wpisu w następujących przypadkach:

 • jeżeli wobec przedsiębiorcy wydane zostało prawomocne orzeczenie zakazujące mu wykonywania działalności gospodarczej tego rodzaju,
 • gdy wnioskodawca został wykreślony z rejestru dostawców usług płatniczych na skutek decyzji o zakazie prowadzenia takiej działalności w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku.

Jeśli wniosek o rejestrację spełni wymogi przewidziane ustawą, Komisja Nadzoru Finansowego w ciągu 3 miesięcy dokona wpisu Małej Instytucji Płatniczej do rejestru. Dzień dokonania wpisu do rejestru oznacza dzień rozpoczęcia działalności w charakterze Małej Instytucji Płatniczej.

Działalność Małej Instytucji Płatniczej

Mała Instytucja Płatnicza w ramach swojej działalności może dokonywać wszelkich działań, które są niezbędne do prowadzenia rachunku. W szczególności przyjmować wpłaty gotówki i dokonywać wypłaty z rachunków płatniczych. Za jej pośrednictwem można dokonywać transferu środków na rachunek u wybranego dostawcy i realizować przekazy pieniężne.

Warto wiedzieć, że Mała Instytucja Płatnicza może wydawać swoje instrumenty płatnicze, a także realizować zlecenia płatnicze z wykorzystaniem tych instrumentów.

Mała Instytucja Płatnicza może przechowywać środki pieniężne użytkowników na rachunkach płatniczych użytkowników. Należy zaznaczyć, że łączna wysokość środków przyjętych dla jednego użytkownika w każdym czasie nie może przekroczyć równowartości 2000 EUR. Wysokość tej kwoty oblicza się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego dany dzień.

Swoje usługi MIP może świadczyć wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli interesuje Cię tematyka spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego zapraszamy na nasz dedykowany portal.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance