Opodatkowanie spółek w Estonii

Opodatkowanie spółek w Estonii
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Estonia jest jednym z najpopularniejszych kierunków wybieranych przez osoby planujące przeniesienie działalności za granicę. Poza łatwością prowadzenia biznesu oraz przyjazną infrastrukturą jednym z argumentów za założeniem firmy w Estonii jest sposób opodatkowania tamtejszych podmiotów. Z poniższego wpisu dowiesz się więcej o tym kiedy i jakie podatki mają zastosowanie w przypadku spółek estońskich.

Opodatkowanie firm w Estonii będących rezydentami

Spółka ma siedzibę w Estonii, jeśli zarejestrujesz ją w tym kraju. Sam fakt rejestracji, niezależnie od miejsca zarządzania spółką wystarczy do określenia jej estońskiej rezydencji podatkowej. Dwie formy spółki to spółka akcyjna (aktsiaselts, AS) i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (osaühing, OÜ). Te typy spółek charakteryzują się ograniczeniem odpowiedzialności wspólników.

Dowiedz się więcej o zakładaniu spółek w Estonii

Firma w Estonii – podatek dochodowy od osób prawnych

Głównym podatkiem od spółek jest podatek od dystrybucji zysków osób prawnych. Choć oficjalna nazwa podatku to podatek dochodowy (tulumaks), w dalszej części tekstu używa się terminu „podatek dystrybucyjny”. W Estonii firmy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zamiast tego podlegają podatkowi od wszelkich wydzielonych zysków, co jest szerokim pojęciem, obejmującym transakcje uważane za ukryte wypłaty zysków (np. świadczenia dodatkowe, wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, prezenty i darowizny). Nie pobiera się podatku od zysków zatrzymanych.

Dochód podlegający opodatkowaniu w Estonii

Dochód spółki będącej rezydentem obejmuje źródła z całego świata. Co ciekawe nie podlega opodatkowaniu, o ile jest zatrzymywany w spółce. Opodatkowuje się jedynie wypłaty do udziałowców. W momencie wypłaty podatek wynosi 20/80 kwoty netto wypłaty.

Poza dywidendami i innymi wypłatami rzeczywistych zysków, gotówką lub w naturze, podstawa opodatkowania podatkiem od dywidend obejmuje następujące elementy:

 • ukryte zyski;
 • prezenty, darowizny i wydatki na rozrywkę;
 • korekty zysków; oraz
 • wydatki pozabiznesowe.

Przychody z likwidacji oraz płatności z tytułu obniżenia kapitału zakładowego lub umorzenia udziałów podlegają opodatkowaniu jako wypłaty z zysku w zakresie, w jakim płatności te przekraczają wkłady wniesione na kapitał własny spółki.

Generalnie wszystkie spółki dokonujące wypłaty dywidendy podlegają opodatkowaniu podatkiem od dywidend. Jednakże, jeśli spółka dominująca będąca rezydentem redystrybuuje dywidendy, które otrzymała od swoich spółek zależnych, dalsza wypłata przez spółkę dominującą będącą rezydentem jest zwolniona z podatku od wypłaty, jeżeli (a) spółka dominująca posiada co najmniej 10% kapitału lub prawa głosu spółki zależnej oraz b) spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • filia jest rezydentem Estonii lub innego kraju EOG lub Szwajcarii i jest tam podatnikiem (nie jest wymagane, aby podatek dochodowy został faktycznie zapłacony); lub
 • spółka zależna ma siedzibę poza EOG i Szwajcarią i albo (i) spółka zależna podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od swoich zysków (tj. podatek został zapłacony lub naliczony, ale jeszcze nie jest należny), lub (ii) dywidendy otrzymane przez jednostkę dominującą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Powyższe warunki mają zastosowanie również w przypadku, gdy dywidenda pochodzi z funduszu komandytowego, którego akcjonariuszem jest spółka będąca rezydentem.

Jeżeli warunki te nie są spełnione lub spółka zależna ma siedzibę w jurysdykcji niewspółpracującej dla celów podatkowych, dalsza dystrybucja podlega podatkowi dystrybucyjnemu. W takim przypadku zwykłe zaliczenie na poczet zapłaconych zagranicznych podatków u źródła będzie dozwolone w przypadku dywidend zagranicznych, podczas gdy dywidendy krajowe będą podlegać podwójnemu opodatkowaniu. Termin „jurysdykcja niechętna współpracy do celów podatkowych” definiuje się jako jurysdykcję wpisaną do wykazu zatwierdzonego na podstawie „konkluzji Rady w sprawie unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych”.

Dochody z likwidacji i obniżenia kapitału, które normalnie podlegałyby opodatkowaniu, wypłacone z dywidend zwolnionych z podatku, o których mowa powyżej, lub z dochodów z likwidacji i obniżek kapitału, które były lub których dochód bazowy był opodatkowany, są zwolnione z podatku od dystrybucji, jeżeli spółka dominująca posiadała co najmniej 10% kapitału lub prawa głosu spółki zależnej w momencie płatności.

Ponadto spółka będąca rezydentem jest zwolniona z podatku od dystrybucji w przypadku wypłaty dywidendy z zysków przypisanych jej stałemu zakładowi znajdującemu się w kraju EOG lub Szwajcarii. Jeżeli dywidendy są wypłacane z zysków przypadających na stały zakład spółki będącej rezydentem znajdujący się w jakimkolwiek innym państwie obcym, wypłata jest zwolniona z podatku od dywidend, jeżeli zyski zakładu zostały opodatkowane podatkiem dochodowym (tj. podatek został zapłacony lub naliczony, ale jeszcze nie teraz).

Zwolnienia dotyczące:

 • redystrybucji dywidend otrzymanych od spółek zależnych; oraz
 • wpływów likwidacyjnych i wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego lub umorzenia akcji z dywidend otrzymanych od spółek zależnych;

mają zastosowanie tylko wtedy, gdy spółka zależna, od której dywidenda została otrzymana, nie miała prawa do odliczenia dywidendy od swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Zwolnienia dotyczące:

 • redystrybucji dywidend otrzymanych od spółek zależnych;
 • wpływów likwidacyjnych i wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego lub umorzenia akcji z dywidend otrzymanych od spółek zależnych; oraz
 • zysków wygenerowanych przez zakłady dla celów podatkowych (permanent establishment);

mają zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim transakcja lub łańcuch transakcji ma miejsce z ważnych powodów handlowych, które odzwierciedlają niezbędną i odpowiednią treść ekonomiczną takiej działalności gospodarczej.

Oba powyższe przepisy dotyczące przeciwdziałania nadużyciom weszły w życie w dniu 1 listopada 2016 r. Mają zastosowanie do wypłat, dla których dywidenda lub postępowanie likwidacyjne lub wypłata z kapitału własnego otrzymała jednostka dominująca z dniem 1 listopada 2016 r. W przypadku zastosowania dwóch powyższych przepisów dotyczących przeciwdziałania nadużyciom, zwykłe zaliczenie na poczet zapłaconych podatków zagranicznych będzie w takim przypadku dozwolone dla dywidend zagranicznych, wpływów z likwidacji, wypłat z kapitału własnego i zysków stałych zakładów, podczas gdy dochód krajowy będzie podlegał podwójnemu opodatkowaniu.

Od 10 stycznia 2017 r. spółka będąca rezydentem jest zwolniona z podatku od wypłat. Warunek do spełnienia to wypłata dywidendy z tytułu dochodu uzyskanego z publicznego funduszu akcyjnego.

Wydatki podlegające odliczeniu

Ponieważ nie ma podatku od zysków zatrzymanych, nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek odliczeń dla celów podatkowych.

Od 1 stycznia 2019 r. do prawa krajowego transponowana jest zasada ograniczenia odsetek zawarta w dyrektywie w sprawie unikania opodatkowania (2016/1164) (ATAD). W konsekwencji podatek dystrybucyjny jest naliczany od nadmiernych kosztów finansowania zewnętrznego, jeżeli spełnione są następujące kryteria i nie ma zastosowania żaden z wyjątków:

• koszty finansowania zewnętrznego w roku obrotowym przekraczają 3 mln EUR; oraz

• koszty finansowania zewnętrznego przekraczają 30% zysku przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji (EBITDA).

W przypadku ustalenia obu kryteriów należy ocenić, czy spółka osiąga zysk lub stratę, aby ustalić, czy koszty finansowania zewnętrznego przekraczające 3 mln EUR i 30% EBITDA przekraczają poniesioną stratę; część przekraczająca stratę zostanie wówczas obciążona podatkiem dystrybucyjnym.

Z zasady wyłączone są instytucje finansowe (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne itp.). Podobnie – podmioty samodzielne (podatnicy niebędący częścią grupy skonsolidowanej i nieposiadający spółek stowarzyszonych ani stałych zakładów).

Firma w Estonii a podatek od zysków kapitałowych

Nie są opodatkowane oddzielnie. Zyski osiągane przez firmy pozostają zwolnione z podatku do czasu dokonania dystrybucji.

Wysokość podatków dla spółek w Estonii

Nie pobiera się podatku od zysków zatrzymanych. Po wypłacie podatek od wypłaty jest pobierany według stawki 20/80 (25%) kwoty netto wypłaty zysku (20% kwoty brutto (wypłata + podatek od wypłaty) wypłaty).

Od 2018 r. dywidendy wypłacone w kwocie niższej lub równej kwocie średniej wypłaconej dywidendy (tj. z wyłączeniem wypłat dywidend zwolnionych z podatku, wpływów z likwidacji, obniżek kapitału i dochodów stałych zakładów) w ciągu ostatnich 3 lat, z których uzyskano dochody podatek został zapłacony przez podatnika będącego rezydentem, są opodatkowane według stawki 14% podatku od dystrybucji (stawka podatku od kwoty netto wynosi 14/86 (16%) zamiast zwykłej 20/80). Zgodnie z przepisami przejściowymi jedna trzecia opodatkowanego zysku z 2018 r. i jedna trzecia opodatkowanego zysku z 2018 r. i 2019 r. może zostać wydzielona według niższej stawki odpowiednio w 2019 r. i 2020 r.

Jeżeli dywidendy są wypłacane osobom będącym rezydentami lub nierezydentami, a spółka dystrybucyjna zapłaciła podatek dystrybucyjny według niższej stawki 14%, indywidualny odbiorca podlega dodatkowemu 7% podatkowi u źródła.

Jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka, podatek u źródła nie ma zastosowania.

Od 2018 r. estońskie instytucje kredytowe są zobowiązane do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od zysku osiągniętego w poprzednim kwartale. Stawka podatku wynosi 14%. Instytucje kredytowe mogą uwzględnić zaliczki na podatek dochodowy przy podziale zysku i obliczaniu zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Zyski kapitałowe uzyskane przez spółkę pozostają zwolnione z podatku do czasu dokonania wypłaty. W momencie dystrybucji podatek dystrybucyjny jest pobierany według stawki ogólnej.

Firma w Estonii a podatki u źródła

Żadne podatki u źródła nie są nakładane na tantiemy patentowe, dywidendy i odsetki wypłacane spółkom będącym rezydentami.

Inne podatki od dochodu

Nie ma innych podatków dochodowych.

Pozostałe podatki dla spółek w Estonii

Nie ma podatku od wartości netto.

Podatek od wartości dodanej (käibemaks) jest nakładany na praktycznie wszystkie transakcje dotyczące towarów i usług. Standardowa stawka podatku wynosi 20%. Podatek jest nakładany na całość sprzedaży towarów i usług podatnika. Opłaty z tytułu patentów wypłacane rezydentowi lub nierezydentowi również podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej. Dywidendy i odsetki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Opłaty skarbowe lub podobne opłaty nie są nakładane na wypłatę tantiem patentowych, dywidend lub odsetek.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Zamów konsultację już teraz aby dowiedzieć się więcej

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance