Opodatkowanie firm w Niemczech

Opodatkowanie firm w Niemczech
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Opodatkowanie niemieckich firm będących rezydentami

Spółki w Niemczech będące rezydentami to te, których siedziba prawna lub miejsce zarządzania znajduje się w tym państwie. Firmy będące rezydentami podlegają nieograniczonemu opodatkowaniu w Niemczech. Spółki będące rezydentami omówione w niniejszym wpisie to spółka akcyjna (Aktiengesellschaft, AG), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) oraz spółka komandytowa z udziałami (Kommanditgesellschaft auf Aktien, KGaA). Chcesz prowadzić firmę w Niemczech? Z tego wpisu dowiesz się jakie podatki płacą spółki w Niemczech.

Dowiedz się więcej o zakładaniu spółek w Niemczech

Podatek dochodowy od osób prawnych w Niemczech

Spółki będące rezydentami podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (Körperschaftsteuer) i podatkiem od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer). Dopłata solidarnościowa (Solidaritätszuschlag) jest naliczana od podatku dochodowego od osób prawnych i należnych podatków u źródła.

Firma w Niemczech a dochód do opodatkowania

Niemiecki podatek dochodowy od osób prawnych jest nakładany na dochody rezydentów ze wszystkich źródeł z całego świata, w tym tantiem, dochodów z patentów i odsetek. Przy obliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej obowiązują na ogół te same zasady, co w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku firm podatek od działalności gospodarczej jest pobierany według podstawowej stawki federalnej 3,5%. Stawka podstawowa jest mnożona przez współczynnik (minimum 200, najczęściej około 400) ustalany przez gminę, w której znajduje się przedsiębiorstwo. Podatek od działalności gospodarczej nie podlega odliczeniu od własnej podstawy oraz na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych.

Ze skutkiem od 1 marca 2013 r. dywidendy uzyskane przez akcjonariuszy korporacyjnych ze znacznych udziałów wynoszących co najmniej 10% w kapitale zakładowym spółki wypłacającej są zasadniczo zwolnione, niezależnie od okresu posiadania. Zryczałtowana kwota 5% dywidendy jest doliczana do dochodu podlegającego opodatkowaniu stanowiącego niepodlegające odliczeniu koszty prowadzenia działalności. Nie ma potrzeby spełnienia żadnego wymogu dotyczącego aktywności. Zwolnione są dywidendy od akcji posiadanych przez banki, instytucje usług finansowych i przedsiębiorstwa finansowe w celach handlowych. Dywidendy nie podlegają jednak zwolnieniu, jeżeli udział na początku roku kalendarzowego wynosi mniej niż 10% kapitału zakładowego spółki wypłacającej. Ze skutkiem od roku 2014 zwolnienie jest dodatkowo uzależnione od nieodliczania dywidend przy ustalaniu zysków spółki dystrybucyjnej.

Firma w Niemczech a koszty uzyskania przychodu

Przy obliczaniu zysków podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych wydatki biznesowe, w tym tantiemy z tytułu patentów i odsetki, podlegają zasadniczo odliczeniu. Podatki nieosobowe, takie jak podatek od nieruchomości, podlegają odliczeniu, ale sam podatek dochodowy od osób prawnych nie. Podatek od działalności gospodarczej nie podlega odliczeniu. Dywidendy nie podlegają odliczeniu.

Jednak koszty odsetek można odliczyć tylko do 30% zysku przed odsetkami, amortyzacją podatkową i amortyzacją (EBITDA). Jeżeli wydatki odsetkowe nie przekraczają dochodu odsetkowego uzyskanego przez spółkę wypłacającą, pozostają one do odliczenia. Ogólnie rzecz biorąc, dodatkowa bezpieczna przystań w wysokości 3 mln EUR jest przyznawana na nadwyżki kosztów odsetek przed zastosowaniem bariery 30%. Koszty odsetek niepodlegające odliczeniu mogą być przenoszone w nieskończoność. Niewykorzystana EBITDA (tj. gdy wydatki odsetkowe są mniejsze niż 30% EBITDA w roku podatkowym) muszą być przenoszone na okres maksymalnie 5 lat.

Bariera stopy procentowej ma zastosowanie wyłącznie do spółek należących do grupy spółek powiązanych zdefiniowanych na potrzeby reguły bariery 30% (klauzula autonomiczna). Uznaje się, że taka grupa istnieje, jeśli niemiecka spółka może być konsolidowana z innymi spółkami lub decyzje finansowe lub biznesowe niemieckiej spółki mogą być kontrolowane wspólnie z decyzjami innych spółek. Bariera interesu nie dotyczy spółek wchodzących w skład grupy spółek, jeżeli stosunek kapitału własnego do sumy aktywów spółki jest równy lub wyższy niż ten sam stosunek dla grupy (klauzula ucieczki). Jako dodatkowy dodatek, niedobór do 2% nie powoduje zastosowania bariery odsetkowej. Niezależnie od tych klauzul, bariera odsetkowa ma zastosowanie, jeżeli ponad 10% wydatków odsetkowych dotyczy zadłużenia podmiotów powiązanych, tj. akcjonariuszy z udziałami wynoszącymi 25% lub więcej. W latach podatkowych, w których obowiązuje zwolnienie z bariery odsetkowej, nie tworzy się przeniesionej EBITDA.

Ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. tantiemy wychodzące wypłacane odbiorcy, który jest bezpośrednio lub pośrednio częścią tej samej grupy lub bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez tego samego udziałowca nie podlegają w pełni odliczeniu, jeżeli dochód odbiorcy nie jest opodatkowany lub podlega niska stawka podatkowa ze względu na stosowanie preferencyjnego systemu, który nie jest zgodny z pracami OECD dotyczącymi szkodliwych praktyk podatkowych. Dochód z tantiem uważa się za opodatkowany według niskiej stawki, jeśli efektywna stawka podatkowa jest niższa niż 25%. Ponadto niskie opodatkowanie musi być spowodowane preferencyjnym systemem, który nie jest zgodny z podejściem OECD dotyczącym powiązania, określonym w Raporcie Końcowym Działania 5 Projektu BEPS OECD. Podejście nexus generalnie zakazuje preferencyjnego traktowania dochodów z własności intelektualnej innej niż własne patenty i oprogramowanie. Opłaty licencyjne pozostają w pełni odliczane, jeżeli preferencyjny system wymaga znacznej aktywności w państwie odbiorcy. Zakłada się, że wymóg znacznej działalności jest spełniony, gdy odbiorca należności licencyjnych poniesie kwalifikujące się wydatki w związku z wartością niematerialną.

Spółka w Niemczech a zyski kapitałowe

Zyski kapitałowe z udziałów w niemieckich spółkach będących rezydentami i nierezydentami są zwolnione, niezależnie od stopnia uczestnictwa i okresu posiadania; nie trzeba spełniać żadnego wymogu dotyczącego aktywności. Ryczałt w wysokości 5% zysku kapitałowego jest dodawany z powrotem do dochodu podlegającego opodatkowaniu, stanowiącego koszty prowadzenia działalności nie podlegające odliczeniu. Zwolnienie nie przysługuje w zakresie, w jakim akcje zostały umorzone do ich niższej wartości godziwej. Zyski z akcji posiadanych przez banki, instytucje usług finansowych i przedsiębiorstwa finansowe w celach handlowych nie są zwolnione z podatku. Jeżeli zyski są zwolnione, ani straty kapitałowe, ani odpisy amortyzacyjne nie podlegają odliczeniu. Zyski z udziałów w spółkach niebędących rezydentami omówiono w punkcie 2.

Wysokość podatków w Niemczech

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 15%, powiększona do 15,83% o dopłatę solidarnościową w wysokości 5,5%.

Firma w Niemczech a podatek u źródła

Podatek u źródła od dywidend i odsetek zalicza się do ostatecznego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego spółki będącej rezydentem. Wszelkie nadwyżki kredytu podlegają zwrotowi. Opłaty licencyjne wypłacane spółkom będącym rezydentami nie podlegają podatkowi u źródła.

Podatek od dywidend wypłacanych przez spółkę w Niemczech

Dywidendy i inne wypłaty zysków wypłacane przez spółki będące rezydentami (AG, KGaA, GmbH) podlegają podatkowi u źródła (Kapitalertragsteuer) według stawki 25%, powiększonej do 26,38% o dopłatę solidarnościową w wysokości 5,5%.

To samo dotyczy dochodu z prawa obligacyjnego podobnego do własności udziału (Genussrechte), pod warunkiem, że właściciel uczestniczy w nadwyżce likwidacyjnej spółki (prawo do jouissance niepodlegające odliczeniu) oraz do dochodu z przeniesienia certyfikatu dywidendowego (Dividendenschein) bez przeniesienia odpowiedniego instrumentu bazowego udział naliczony po 31 grudnia 2004 r.

Firma w Niemczech a opodatkowanie odsetek

Podatek u źródła (Kapitalertragsteuer) jest nakładany na odsetki od obligacji zamiennych (Wandelanleihen), obligacji mających udział w zyskach (Gewinnobligationen) i pożyczek partycypacyjnych (partiarische Darlehen). Stawka podatku u źródła dla tego rodzaju wypłat odsetek wynosi 25%, powiększona do 26,38% o dopłatę solidarnościową.

To samo dotyczy dochodu z udziału typowego cichego wspólnika (stiller Gesellschafter) w handlu lub przedsiębiorstwie. Typowy cichy udział przypomina pożyczkę z udziałem w zyskach: cichy wspólnik wpłaca swój wkład do przedsiębiorstwa (np. AG, GmbH, spółka osobowa) i zazwyczaj otrzymuje wynagrodzenie zmienne zależne od zysku. Po rozwiązaniu cichego udziału cichy wspólnik nie uczestniczy w żadnym wzroście wartości przedsiębiorstwa. Cichy udział jest nietypowy, jeżeli wspólnik uczestniczy w zyskach i stratach spółki i jest uprawniony do udziału we wzroście wartości przedsiębiorstwa. Nietypowa cicha spółka jest traktowana dla celów podatkowych jak zwykła spółka osobowa.

Dochód z praw obligacyjnych podobnych do praw udziałowych (Genussrechte) jest również traktowany jako odsetki i podlega podatkowi u źródła w wysokości 25% (podwyższonemu do 26,38% o dopłatę solidarnościową), jeśli właściciel nie uczestniczy w nadwyżce likwidacyjnej (prawo do odliczenia).

Odsetki płacone przez banki i odsetki płacone od niektórych obligacji, w tym obligacji korporacyjnych i rządowych, na rzecz rezydentów oraz anonimowych transakcji pozagiełdowych (anonyme Tafelgeschäfte) podlegają temu samemu podatkowi u źródła. „Anonimowe transakcje pozagiełdowe” oznaczają, że odsetki są płacone od kuponów od obligacji na okaziciela (np. obligacji korporacyjnych i rządowych), odsetki nie są zapisywane na rachunku banku zagranicznego lub innej zagranicznej instytucji finansowej oraz depozyt obligacji nie jest zatrzymana przez dłużnika, niemiecki bank lub inną niemiecką instytucję finansową.

Tantiemy patentowe

Opłaty licencyjne wypłacane spółkom będącym rezydentami nie podlegają podatkowi u źródła.

VAT w Niemczech

Podatek od wartości dodanej (Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer) jest pobierany od praktycznie wszystkich dostaw towarów i usług. Standardowa stawka VAT wynosi 19%. Obniżona stawka w wysokości 7% dotyczy podstawowych towarów i usług. Tantiemy z tytułu patentów płatne przez spółkę będącą rezydentem na rzecz innego rezydenta lub spółki niebędącej rezydentem podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według standardowej stawki. Podatek nie stanowi obciążenia dla firm uprawnionych do odliczenia pełnego podatku naliczonego. Dywidendy i odsetki nie podlegają temu podatkowi.

Wypłata opłat licencyjnych z tytułu patentów, dywidend lub odsetek nie podlega opłatom skarbowym ani rejestracyjnym. Od wniesienia lub podwyższenia kapitału zakładowego nie jest pobierany podatek kapitałowy.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance