EMI pod lupą – czyli koniec z anonimowością

EMI pod lupą – czyli koniec z anonimowością

Nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych od 1 stycznia 2024 r.

Zgodnie z Dyrektywą Rady (UE) 2020/284 z dnia 18 lutego 2020 r., która zmieniła Dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych, polski ustawodawca zobowiązany jest do implementowania przepisów unijnych, a tym samym do wprowadzenia zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) tzw. ustawy o VAT. W 2021 r. wprowadzone zostały istotne zmiany w przywołanej ustawie wprowadzając szereg rozwiązań, które nazwane zostały „pakietem e-commerce w VAT”.  

W dniu 28 lipca 2022 r. Minister Finansów przygotował projekt ustawy o VAT, w którym wprowadzony ma zostać obowiązek prowadzenie przez dostawców usług płatniczych ewidencji płatności i odbiorców płatności transgranicznych

Kogo dotyczy obowiązek?

Projekt ustawy wskazuje, że zobowiązani będą dostawcy usług płatniczych. Obowiązek ten zaadresowany jest m.in. do banków krajowych i oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych i płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, małych instytucji płatniczych, SKOK i biur usług płatniczych. 

Kiedy prowadzenie ewidencji będzie obowiązkowe?

Dostawca usług płatniczych będzie zobowiązany do prowadzenie ewidencji w przypadku łącznego spełniania następujących warunków: 

Obowiązek prowadzenia ewidencji będzie miał zastosowanie, jeżeli kumulatywnie spełnione zostaną następujące warunki: 

i. środki pieniężne będą przekazywane od płatnika zlokalizowanego w państwie członkowskim (co do zasady jest to nabywca towarów/usług) do odbiorcy płatności zlokalizowanego w innym państwie członkowskim bądź poza UE (co do zasady jest to sprzedawca towarów/usług). Ewidencjonowane będą tylko tzw. płatności transgraniczne; 

ii. dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału kalendarzowego więcej niż 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy

Jakie informacje znajdą się w ewidencji?

Projekt ustawy wskazuje jakie informacje mają znaleźć się w ewidencji i są to w szczególności: BIC i IBAN dostawcy usług płatniczych, imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy płatności, numer, za pomocą którego odbiorca płatności dokonuje rozliczeń podatkowych, adres odbiorcy płatności, oraz dane dotyczące płatności transgranicznych oraz zwrotów płatności zidentyfikowanych jako odnoszące się do płatności transgranicznych: datę i godzinę dokonania płatności lub zwrotu płatności, kwotę i walutę płatności lub zwrotu płatności, państwo członkowskie pochodzenia płatności otrzymanej przez odbiorcę płatności lub w imieniu odbiorcy płatności lub, odpowiednio państwo członkowskie przeznaczenia zwrotu płatności informację, że płatność jest inicjowana w fizycznym lokalu akceptanta. 

Projekt ustawy jest obecnie w fazie konsultacji. Ustawodawca musi jednak implementować przepisy do dnia 31 grudnia 2023 r. Jak wskazuje treść projektu ustawy, że przepisy dot. nowego obowiązku dla dostawców usług płatniczych mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.  

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance