Aktualności podatkowe tygodnia – Pusta faktura równa się pełen wymiar kary

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Sankcje w podatku od towarów i usług (VAT) opiewające na 30% będą nakładane przede wszystkim za zaniżenie podatku VAT, ale także za zawyżenie odliczanego podatku, który nalicza się przy okazji nabywania towarów i usług. Nieco niższa kara – w wysokości 20% – dotknie tych podatników, którzy już po zakończeniu kontroli podatkowej bądź w trakcie postępowania podatkowego skorygują złożoną deklarację, a następnie uiszczą brakujący podatek. Uniknięcie kary będzie możliwe tylko wtedy, gdy korekta deklaracji i opłacenie brakującego podatku nastąpi z inicjatywy własnej podatnika, przed podjęciem kroków przez organy skarbowe.

Pakiet przewozowy od lutego

Od 1 lutego 2017 roku zaczną obowiązywać przepisy, które ułatwią śledzenie transportów z paliwem oraz innymi wrażliwymi towarami. Choć luty już niebawem, wejście w życie przepisów i tak nastąpi miesiąc później niż pierwotnie zakładano. Głównym celem nowych regulacji jest zwalczanie oszustw polegających na unikaniu podatku od towarów i usług (VAT), a także podatku akcyzowego.


Samorządy znów przez TSUE

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) kolejny raz wystosował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w przedmiocie stosunku między pierwotnymi zamiarami gminy przystępującej do inwestycji a możliwością odliczenia przez gminę podatku VAT. Wszystko wskazuje na to, że wyrok TSUE ostatecznie zakończy dyskusje dotyczące rozliczania VAT przy inwestycjach służących w pierwszej kolejności społeczności lokalnej przez gminy.


Nie każdy będzie musiał mieć kasę fiskalną

Choć wiele mówiło się na ten temat, nie zostaną uchylone przepisy ustalające limit rocznego obrotu na 20 000 złotych w odniesieniu do obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Oznacza to, że kto tego progu nie przekroczy, zwolniony jest z koniecnzości posiadania tej kasy. Dodatkowo preferencyjne warunki uzyskają prawnicy, doradcy podatkowi i lekarze.


Większe płatności zawsze z rachunku bankowego

Większe płatności, przez co rozumie się płatności powyżej 15 000 złotych, od 1 stycznia 2017 roku winny być zawsze realizowane z rachunku bankowego. Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do tych wytycznych, nie zaliczą poniesionych wydatków do kosztów prowadzenia działalności. Pomimo wątpliwości dotyczących rozliczeń przez kompensatę i potrącenie, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że nie ma powodów do obaw – takie rozliczenia nie są traktowane jak płatności.


Płatnik i jednorazowa premia

Płatnicy oraz inkasenci mogą liczyć na zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz Skarbu Państwa (0,3% dla płatników, 0,1% dla inkasentów). Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach spółka będąca płatnikiem może jednorazowo potrącić swoje wynagrodzenie.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://www.blog.ey.pl/taxweb/category/prasa/

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance