Opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC)

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Do sejmu wpłynął projekt ustawy nowelizującej ustawy o CIT oraz ustawy o PIT, który to przewiduje wprowadzenie  do polskiego porządku prawnego nowego rozwiązania, umożliwiającego opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation – CFC).

Wprowadzenie mechanizmu CFC ma na zadanie zwalczać nadużycia podatkowe występujące w stosunkach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Polega on na opodatkowaniu w danym państwie, jako dochodu przypisywanego podmiotowi krajowemu, dochodu ustalonego w odniesieniu do zysków, jakie osiągnął jego podmiot zależny, będący rezydentem podatkowym innego państwa. Tak więc, rezydent krajowy obowiązany jest uwzględnić w swojej podstawie opodatkowania dochody kontrolowanych podmiotów zagranicznych, które mają siedzibę lub zarząd w kraju o niższym poziomie opodatkowania.

Projekt przewiduje opodatkowanie stawką 19% dochodów spółek dominujących. Aby móc zastosować powyższy mechanizm, spółka CFC musi spełnić pewne warunki. Po pierwsze, powinna posiadać co najmniej 25% udziałów w kapitale zakładowym spółki dominującej, a jej roczne dochody przekraczać mają 250 tys. EUR. Po drugie, w państwie CFC powinien istnieć niższy poziom opodatkowania, natomiast co najmniej połowa przychodów spółki CFC musi mieć charakter tzw. przychodów pasywnych, tj. pochodzących z dywidend, pożyczek, praw autorskich itd. Ponadto, spółki CFC nie mogą prowadzić rzeczywistej działalności gospodarczej.

Mechanizm będzie miał zastosowanie, jeżeli w państwie siedziby spółki zagranicznej jej dochody podlegają opodatkowaniu według stawki niższej niż 75% stawki polskiego CIT, czyli niższej niż 14,25%.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance