Wymiana informacji z Gibraltarem

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Od dnia 5 grudnia 2013 roku obowiązuje umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych zawarta pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Gibraltarem w dniu 31 stycznia 2013 roku wraz z dołączonym do niej Protokołem. Umowa w przypadku Polski dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, a w przypadku Gibraltaru wszelkich podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę.

W umowie przewidziano m. in.:

 • wzajemną pomoc państw poprzez wymianę informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego;
 • wymianę zebranych przez drugie umawiające się państwo informacji na wniosek – w zakresie udostępnienia informacji z zeznań świadków, dokumentów czy informacji bankowych;
 • wymianę informacji o przysługujących podatnikom prawach np. co do rzeczy ruchomych i nieruchomości, czy do przedsiębiorstw i innych podmiotów;
 • zagraniczną kontrolę podatkową dopuszczalną w zakresie przesłuchania stron lub świadków albo przeprowadzenia dowodu z dokumentu.
 • zgodnie z protokołem do umowy, pojęcie „sprawy o przestępstwa podatkowe” obejmuje wszelkie sprawy, gdy osoba została powiadomiona o wszczęciu przeciwko niej postępowania dotyczącego przestępstwa skarbowego lub umyślnej zwłoki w realizacji zobowiązania podatkowego.

Umowa zawiera bardzo szeroko określone obowiązki państw. Mianowicie, obowiązek państwa dot. dostarczenia informacji nie jest ograniczony przez miejsce zamieszkania, siedzibę lub obywatelstwo osoby, której informacje dotyczą lub przez miejsce zamieszkania, siedzibę lub obywatelstwo osoby posiadającej bądź sprawującej nadzór nad informacjami będącymi przedmiotem wniosku.  Informacje w sprawach podatkowych będą wymieniane bez względu na to, czy państwo proszone o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego, czy czyn podlegający dochodzeniu stanowi przestępstwo na podstawie prawa państwa proszonego o pomoc, które jest zobowiązane do podjęcia wszelkich starań w celu dostarczenia informacji stronie wnioskującej.

Umowa z Gibraltarem nie wpływa zatem bezpośrednio na obowiązki podatkowe podatników i płatników, daje jedynie organom podatkowym dodatkowe narzędzia w prowadzonych postępowaniach.

Należy jednak wskazać, że umowa z Gibraltarem zastrzega, że informacje nie będą udzielane wówczas gdy sprzeciwia się temu porządek publiczny bądź informacje stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa albo będą miały charakter poufny. Powoduje to, że w praktyce jedynie część informacji może podlegać udostępnieniu np. co do kontrahentów spółki gibraltarskiej, wysokości transakcji handlowych lub tożsamości osób będących udziałowcami/członkami zarządu spółki. Jednakże informacja co do zawartej umowy powierniczej (trust agreement) może zostać zakwalifikowana jako poufna, stąd niepodlegająca udostępnieniu.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance