Opodatkowanie podatkiem VAT świadczeń za usługi uzyskane od spółki za granicą

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Przedmiotem analizy niniejszego artykułu jest opodatkowanie podatkiem VAT działalności spółki zagranicznej świadczącej usługi niematerialne na rzecz polskiego podmiotu. Zgodnie z Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast, jak stanowi Art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest to miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz Art. 28e, Art. 28f ust. 1 i 1a, Art. 28g ust. 1, Art. 28i, Art. 28j ust. 1 i 2 oraz Art. 28n. W rezultacie miejscem świadczenia usług oraz opodatkowania będzie siedziba polskiego usługobiorcy (polskiej spółki).

Na gruncie Art. 17 ust. 2 ustawy o VAT podatnikiem w przypadku usług świadczonych przez zagraniczny podmiot jest zasadniczo podatnik posiadający siedzibę na terenie kraju, chyba że podatek zostanie rozliczony przez zagranicznego usługodawcę zarejestrowanego w Polsce. W naszym przypadku podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT będzie polska spółka. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem:

Art. 17. 1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

(…)

4) nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)  usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się Art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z Art. 96 ust. 4

b)  usługobiorcą jest:

–  w przypadku usług, do których stosuje się Art. 28b – podatnik, o którym mowa w Art. 15 lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w Art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z Art. 97 ust. 4,

–  w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w Art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w Art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju
i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z Art. 97 ust. 4;(…)

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. (…)

Tym samym będziemy mieć tutaj do czynienia z importem usług, przez który należy rozumieć świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w Art. 17 ust. 1 pkt 4 (Art. 2 pkt 9 ustawy o VAT). Generalnie zakup usług od kontrahentów zagranicznych, których miejsce świadczenia znajduje się w Polsce, zobowiązuje nabywcę do rozliczenia VAT. Obowiązek podatkowy dla importu usług zasadniczo powstaje w tych samych terminach, co w przypadku usług świadczonych przez podmioty krajowe, czyli z chwilą wykonania usługi.

Polska spółka będzie mogła odliczyć VAT naliczony w odniesieniu do nabytej usługi, czego podstawę prawną stanowi Art. 86 ustawy o VAT:

Art. 86. 1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w Art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem Art. 114, Art. 119 ust. 4, Art. 120 ust. 17 i 19 oraz Art. 124.

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1)    suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)  nabycia towarów i usług

b)  dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi

2)   w przypadku importu towarów – kwota podatku:

a)  wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego

b)  należnego, w przypadku, o którym mowa w Art. 33a

c)  wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w Art. 33b

3)   zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w Art. 116 ust. 6

4)  kwota podatku należnego z tytułu:

a)  świadczenia usług, dla którego zgodnie z Art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca

b)  dostawy towarów, dla której zgodnie z Art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca

c)  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w Art. 9,

d)  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w Art. 11;

Prawo do odliczenia podatku mają ci podatnicy, o których mowa w Art. 17 ustawy o VAT, jeżeli jednocześnie mają status podatników z racji wykonywania działalności gospodarczej. Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od importu usług za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tej transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek (Art. 86 ust. 10b pkt 3 w związku z Art. 86 ust. 10 ustawy o VAT).

Art. 86. 10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:

1)   ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny

2)   ust. 2 pkt 4 lit. c – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

a)  otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b)  uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek;

3)   ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Należy podkreślić, że spółka zagraniczna nie będzie zobowiązana do ustanowienia w Polsce przedstawiciela podatkowego w rozumieniu Art. 18a ustawy o VAT, gdyż ten obowiązek jest nałożony na podatników, którzy nie mają siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a którzy podlegaliby obowiązkowi rejestracji dla celów VAT w Polsce. Ten ostatni obowiązek jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych mających miejsce świadczenia w Polsce, poza wyjątkami dotyczącymi wykonywania tych czynności, od których podatek rozlicza odbiorca w ramach procedury reverse charge (odwrotnego obciążenia). Ten wyjątek ma zastosowanie w naszym przypadku tj. zagraniczna spółka nie będzie zobowiązana do ustanowienia w Polsce przedstawiciela dla celów podatkowych.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance