Import bez VAT

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Czy istnieje możliwość importu towarów spoza UE bez obowiązku zapłacenia podatku VAT? Sprawdź poniżej – wśród proponowanych rozwiązań są:

 • Procedura uproszczona
 • Import na terytorium państwa członkowskiego UE
 • Spółka w kraju UE

Procedura uproszczona

Na podstawie Art. 76 rozporządzenia Rady nr 2913/92/EWG z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny procedurami uproszczonymi są:

 • zgłoszenie niekompletne – zgodnie z Art. 253 ust. 1 rozporządzenia Komisji ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny z dnia 2 lipca 1993 r. procedura zgłoszenia niekompletnego pozwala organom celnym na przyjęcie, w należycie uzasadnionych przypadkach, zgłoszenia niezawierającego wszystkich wymaganych danych lub zgłoszenia, do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez daną procedurę celną:
 • zgłoszenie uproszczone – procedura zgłoszenia uproszczonego pozwala na objęcie towarów daną procedurą celną po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego, z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego, które w zależności od przypadku może być zgłoszeniem całościowym, okresowym lub podsumowującym
 • procedura w miejscu procedura w miejscu pozwala na objęcie towarów daną procedurą celną w pomieszczeniach osoby zainteresowanej lub w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne

O wydanie pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu może ubiegać się każda osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie RP.  Aby uzyskać pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej należy złożyć  wniosek do dyrektora właściwej izby celnej oraz następujące dokumenty:

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o niekaralności wnioskodawcy (osoby kierujące przedsiębiorstwem)
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe
 • w przypadku wnioskowania o udzielenie pozwolenia na procedurę w miejscu, dodatkowo należy przedłożyć opis miejsca (miejsc), w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej oraz jego plan sytuacyjny.

Następnie należy spełnić następujące kryteria i warunki uprawniające wnioskodawcę na uzyskanie pozwolenia tj. (Art. 14h, 14i, 14j rozporządzenia Komisji):

 • w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie wniosku nie doszło do poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów celnych przez którąkolwiek z niżej wymienionych osób:

– wnioskodawcę
– osoby kierujące przedsiębiorstwem wnioskodawcy lub nadzorujące takie kierownictwo
– w stosownych przypadkach, przedstawiciela prawnego reprezentującego wnioskodawcę w sprawach celnych
– osobę odpowiedzialną w przedsiębiorstwie wnioskodawcy za sprawy celne.

Przestrzeganie wymogów celnych można jednak uznać za odpowiednie, jeżeli właściwy organ celny uzna naruszenie za nieistotne w stosunku do liczby lub wielkości operacji celnych, do których się ono odnosi, oraz jeżeli nie budzi ono wątpliwości co do dobrej wiary wnioskodawcy.

 • wprowadzenie odpowiednich systemów ewidencji handlowych i transportowych
 • w ostatnich trzech latach przedsiębiorstwo wnioskodawcy było wypłacalne finansowo czyli było w dobrej sytuacji finansowej, która umożliwia wnioskodawcy regulowanie jego zobowiązań stosownie do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

Po zakończeniu postępowania, jeżeli określone prawem wymogi zostały spełnione, wydane zostanie wnioskowane pozwolenie

Rozliczanie podatku VAT przy imporcie towarów w procedurze uproszczonej

Zgodnie z Art. 33a ustawy o VAT podatnicy mają możliwość rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji VAT-7, jeśli dojdzie do wypełnienia poniższych warunków:

 • zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego naczelnika urzędu celnego, w formie pisemnej, o zamiarze rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym planowane jest rozpoczęcie stosowania nowych zasad rozliczania VAT
 • przedstawienie naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonywane są formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach
 • potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

W zakresie procedury uproszczonej przy imporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego (Art. 19a ust. 10 VAT). Natomiast, zasadą ogólną jest, że dług celny powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia celnego (Art. 201 ust.2  rozporządzenia Rady). Jednakże, w przypadku procedury uproszczonej dług ten powstaje:

 • w zakresie uproszczonego zgłoszenia celnego, z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego (Art. 76 ust. 1 lit. c w.k.c.) – z chwilą złożenia uproszczonego zgłoszenia celnego
 • w zakresie tzw. procedury w miejscu (Art. 76 ust. 1 lit. c w.k.c.) – z chwilą wpisu towarów do rejestru

Na podstawie Art. 33a ustawy o VAT w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w Art. 76 ust. 1 lit. b) lub c) rozporządzenia Rady, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. W praktyce oznacza to, że podatnik VAT jest zobowiązany do obliczenia i wpłacenia podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów przysługiwać będzie podatnikowi w zakresie w jakim towary są przez niego wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych (Art. 86 ust. 1 u.p.t.u.).W sytuacji, gdy VAT z tytułu importu towarów podlega rozliczeniu na podstawie art. 33a u.p.t.u., kwotę podatku naliczonego stanowić będzie kwota podatku należnego (Art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o VAT). Prawo do odliczenia ww. podatku naliczonego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (Art. 86 ust. 10 ustawy o VAT).

Przywóz zaimportowanych towarów jako WNT

W myśl Art. 11 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się również przemieszczenie przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz towarów, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika. Jeżeli więc przedsiębiorca prowadzi import według następującego schematu – import towaru przez polską spółkę (przedsiębiorce) np. do Hamburga, wywóz towarów do Polski – wówczas zastosowanie znajdą następujące przepisy:

Podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a jeśli cena nabycia nie istnieje – koszt wytworzenia określone w momencie nabycia tych towarów (art. 31 ust. 5 ustawy), tak więc podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przemieszczonych w ramach przedsiębiorstwa podatnika jest wartość przyjęta do podstawy opodatkowania importu towarów, czyli cena za towar wraz z dodatkowymi kosztami, które zwiększyły wartość celną. Oznacza to, że np. koszty frachtu morskiego zostaną ostatecznie opodatkowane w Polsce w ramach WNT.

Dodatkowo, podstawa opodatkowania obejmuje także podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia pobierane przez dostawcę (Art. 31 ust. 2 ustawy).

Ustaloną w ten sposób podstawę opodatkowania i wyliczony podatek należny trzeba udokumentować fakturą wewnętrzną i ująć w deklaracji podatkowej we właściwym momencie. Dla WNT, zasady określające obowiązek podatkowy zawarte są w Art. 20 ust. 5 i 6 ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy dla tych transakcji powstaje zasadniczo 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jeśli jednak przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawi fakturę, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance