IP Box dla informatyków

IP Box dla informatyków

IP Box

Stawka 5% PIT lub CIT dla informatyków w ramach IP Box? Czy to możliwe bez przenoszenia siedziby firmy za granicę? Otóż okazuje się, że tak – w Polsce, w pełni legalnie, dla wybranej grupy podatników.

 

Od 2019 roku obowiązuje ulga podatkowa dla podatników którzy wytwarzają, ulepszają lub rozwijają prawa własności intelektualnej. Dzięki wydanym niedawno objaśnieniom Ministerstwa Finansów i pojawiającym się w interpretacjom indywidualnych powoli staje się jasne jak stosować nowe przepisy. Objętościowo nowa regulacja to jedynie dwa artykuły – np. w ustawie o PIT są to art. 30ca i 30cb, ich wykładnia jednak może nastręczać problemów.

 

Warto upewnić się przed zastosowaniem ulgi czy:

  • spełniamy wymogi wytwarzania, ulepszania lub rozwijania praw własności intelektualnej;
  • dane prawo własności intelektualnej należy do odpowiedniej kategorii;
  • podlega ono ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów – krajowych lub międzynarodowych.

 

Prawa autorskie w schemacie IP Box powinny być wytwarzanie, ulepszane lub rozwijane w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Już sama kwalifikacja działalności w ramach pojęcia B+R może nastręczać problemów – organy skarbowe wymagają na przykład, aby taka działalność miała charakter twórczy, systematyczny i prowadzący do „zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”. Uwaga – każde z tych pojęć podlega dalszej wykładni. Podatnik – informatyk w większości przypadków nie prowadzi jednak działalności naukowej, ale co najwyżej rozwojową.

 

Z kolei stosownie do treści art. 4a pkt 28 ustawy o CIT (odpowiednio art. 5a pkt 40 ustawy o PIT) sformułowanie – prace rozwojowe – oznacza prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli:

 

działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i  wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

B+R

Zgodnie z cytowanym przez MF podręcznikiem Frascati w ramach działalności rozwojowej informatyk powinien:

  • two­rzeyć nowe sys­te­my ope­ra­cyj­ne lub języ­ki,
  • pro­jek­to­wać i wdra­ża­ć nowe wyszu­ki­wa­rki opar­te na ory­gi­nal­nych tech­no­lo­giach,
  • prowadzić dzia­ła­nia zmie­rza­jące do roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów w ramach sprzętu lub opro­gramowania w opar­ciu o pro­ces reor­ga­ni­za­cji sys­temu lub sieci,
  • two­rzyć nowe lub bar­dziej wydaj­ne algo­ryt­my w opar­ciu o nowe tech­niki,
  • two­rzyć nowe i ory­gi­nal­ne tech­niki szy­fro­wa­nia lub zabez­pie­czeń.

Program komputerowy

Weryfikując z kolei czy dane prawo własności intelektualnej ma charakter kwalifikowany (dający prawo do zastosowania obniżonej stawki podatkowej) należy rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. O takiej konieczności wspomina również Ministerstwo Finansów w wydanym objaśnieniu do przepisów o zastosowania IP Box do programów komputerowych. Urząd przyznaje, że:

 

pojęcie „program komputerowy” nie powinno być rozumiane wąsko lecz szeroko, w szczególności obejmując interfejs, gdy ten spełnia warunek interoperacyjności programu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, co musi być ustalone w każdym przypadku oddzielnie na podstawie rzeczywistych ustaleń, a nie tylko formalnych postanowień, na przykład umownych. Holistycznie i funkcjonalnie, program komputerowy obejmuje więc jego funkcjonalne części składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod wynikowy i interfejs.

 

Ochrona na podstawie właściwych przepisów, w stosunku do programów komputerowych przysługuje sui generis – z mocy samego prawa. Nie jest wymagane dokonywanie dalszych zgłoszeń, czy też ujawniania faktu autorstwa przed właściwymi organami. Odmiennie sprawa wygląda przy np. patentach na wynalazek czy prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu weterynaryjnego.

 

Warto podkreślić również, że aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania nie zawsze trzeba być właścicielem prawa własności intelektualnej. Również licencjobiorcy mogą pod pewnymi warunkami skorzystać z dobrodziejstw IP Box.

 

Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu schematu IP Box warto zwrócić się o wydanie interpretacji indywidualnej głównie w zakresie podstawowych pytań praktycznych dotyczących dokumentowania wydatków R+B oraz uznania wytwarzanych praw własności intelektualnej jako kategorii praw kwalifikowanych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą księgową dot. rozliczania dochodów w ramach IP Box. Zapraszamy do kontaktu.