Konto bankowe w Szwajcarii

Konto bankowe w Szwajcarii

Bankowość w Szwajcarii

Szwajcaria od lat uchodzi za wzór w zakresie stabilności systemu bankowego. Mają na to wpływ przede wszystkim takie czynniki jak: nacisk na zachowanie prywatności, stabilny system polityczny czy też stabilna gospodarka. Dla osób korzystających ze wsparcia profesjonalistów procedura założenia konta bankowego w Szwajcarii nie będzie różnić się znacząco od tej znanej z innych jurysdykcji. W celu zapewnienia anonimowości klientowi banku, niezbędne będzie uzyskanie przez niego szwajcarskiej rezydencji podatkowej oraz założenie szwajcarskiej spółki AG z akcjami na okaziciela.

Otwarcie konta bankowego w Szwajcarii umożliwi Państwu m. in. przyjmowanie płatności w walucie preferowanej przez Państwa klientów. Małym firmom da to ogromną przewagę nad konkurencyjnymi podmiotami,  które często zmuszają klientów do dokonywania transakcji w walucie dostawcy. Dzięki utrzymywaniu funduszy na koncie i korzystania z nich w walucie, w której zostały przelane na Państwa konto, zmniejszy się znacznie ryzyko strat wynikających z przewalutowań, zaoszczędzony zostanie również koszt związany ze spreadem.

Bardzo istotnym aspektem przemawiającym za założeniem konta w Szwajcarii jest wysoka kwota gwarancji bankowych. Aktualnie kwota gwarantowanego depozytu w szwajcarskich bankach wynosi 100 000 CHF. Kwota ta odnosi się do jednego klienta w danym banku. Górną kwotą odpowiedzialności szwajcarskiego bankowego fundzuszu gwarancyjnego jest kwota 6 miliardów CHF.

Zapewnienie zgodności z przepisami i uzyskanie niezbędnych informacji

Aby otworzyć konto bankowe w Szwajcarii, będą Państwo musieli dostarczyć do naszej kancelarii odpowiednią dokumentacją. I tak np. w przypadku konta firmowego musimy otrzymać od Państwa ważny dokument tożsamości oraz dowód potwierdzający zamieszkiwanie w kraju rezydencji (zgodny z oświadczeniem klienta) przez:

 • osobę składającą podpisy przy zawarciu umowy rachunku bankowego,
 • dyrektorów
 • udziałowców spółki.

Dowodem zamieszkania powinien być rachunek za media lub jego odpowiednik. Musimy mieć również dowód, że osoba składająca podpisy przy założeniu rachunku ma prawo taki rachunek założyć i zarządzać funduszami spółki, np. pełnomocnictwo lub uchwałę zarządu.

Poznaj swojego klienta

Podstawą procedury „Poznaj swojego klienta” (KYC – Know Your Client) jest wykazanie, że osoby  zaangażowane w procesie aplikacyjnym (osoba podpisująca, beneficjent rzeczywisty, dyrektorzy, itp.) rzeczywiście istnieją. Mówiąc najprościej, w procedurze KYC chodzi o wykazanie, że osoby składające wniosek są tymi, kim twierdzą, że są, oraz mają miejsce zamieszkania w deklarowanym przez nie miejscu.

Dla każdego konta wymagane jest złożenie ważnego dowodu tożsamości oraz dowodu zamieszkania (jak wspomniano powyżej), takiego jak rachunek za media czy za telefon stacjonarny, nie starszego niż 3 miesiące w stosunku do daty złożenia wniosku. Wyciągi bankowe lub rachunki za telefon komórkowy nie są akceptowane jako ważny dowód zamieszkania. Będziemy też często kontaktować się z Państwem telefonicznie lub przez Skype, aby poprosić Państwa o rozmowę twarzą w twarz w celu weryfikacji tożsamości.

Analiza due diligence na poziomie korporacyjnym

W przypadku zakładania konta w Szwajcarii dla spółki potrzebny będzie nam dokument stanowiący dowód rejestracji spółki (np. postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców) oraz wszystkie dokumenty rejestracyjne, które odpowiadają jurysdykcji, w obszarze której spółka ma siedzibę. Przedstawiona dokumentacja musi wykazać, że spółka została zarejestrowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie została zlikwidowania bądź nie jest przedmiotem postępowania upadłościowego. Powinniśmy również uzyskać informację o beneficjentach rzeczywistych podmiotu, oraz dokumentację potwierdzającą te dane.

Wszystkie dokumenty muszą być poświadczone przez notariusza, księgowego, prawnika, odpowiedniego pracownika banku lub policjanta. Musimy posiadać też wystarczające informacje, aby skontaktować się z osobami certyfikującymi, w celu potwierdzenia, że są one osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i rzeczywiście dokonały certyfikacji. Od tych wnioskodawców, którzy mogą potrzebować licencji na wykonywanie którejkolwiek z czynności, oczekujemy przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie licencji, abyśmy mogli dokonać ich weryfikacji.

Analiza due diligence na poziomie transakcji

Możemy poprosić o uzasadnienie dokonania danej transakcji oraz o  wykazanie ekonomicznych podstaw dokonania płatności. Może to zostać przeprowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powinni być Państwo przygotowani do dostarczenia nam faktur, dowodów dostawy, umów i wszelkich innych dokumentów potwierdzających, że dokonywane transakcje mają weryfikowalną podstawę ekonomiczną.

Dlaczego warto skorzystać z usług banku szwajcarskiego?

 • Lojalna jurysdykcja podatkowa, w której możliwy jest brak obowiązku prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej zgodności z CRS, FATCA i OCED;
 • Nie jest potrzebna obecność klienta (aby otworzyć konto bankowe wystarczą przesłane mailem zeskanowane i zalegalizowane kopie dokumentów);
 • wielowalutowa karta debetowa lub kredytowa;
 • Czas rozpatrywania wniosku jest stosunkowo krótki, zazwyczaj jest to tydzień lub dwa od momentu, gdy bank otrzyma wszystkie wymagane od Państwa dokumenty.

W nowoczesnej gospodarce handel międzynarodowy stał się niezbędnym elementem dla wszystkich przedsiębiorstw na całym świecie. W wielu przypadkach jest to już kwestia nie tyle rozwoju firmy, co raczej jej przetrwania. Podczas wymiany kapitału, towarów lub usług, która odbywa się z przekroczeniem granic międzynarodowych, elementem kluczowym jest proces płatności.

Prezentowana oferta banku w Szwajcarii może poprawić Państwa wyniki finansowe i pozwolić na rozwój międzynarodowej działalności gospodarczej poprzez redukcję powiązanych kosztów, ryzyka i opóźnień w płatnościach międzynarodowych.  Może ona również wpłynąć pozytywnie na relacje z Państwa klientami poprzez umożliwienie prowadzenia handlu w wybranej przez Państwa walucie.

Dzięki utrzymywaniu funduszy na koncie i korzystaniu z nich w walucie, w której zostały przelane na Państwa konto, zmniejszy się znacznie ryzyko strat wynikających z przeliczenia waluty, zaoszczędzony zostanie również koszt związany ze stratą kursową.

Jest to o tyle bezpieczniejsze, że mogą Państwo natychmiast dokonać transakcji w walucie, której Państwo potrzebują. Koszty biznesowe mogą Państwo zmienić w źródło osiągania zysków walutowych.

Większość przedsiębiorstw zaangażowanych w handel międzynarodowy dokonuje wielokrotnych transakcji z tymi samymi dostawcami i klientami. Koszt tego rodzaju działalności jest ogromny pod względem opłat za przelewy międzynarodowe, strat kursowych i ryzyka wahań kursów walut.

 • Dostępność przez cały rok;
 • Mogą Państwo dokonywać rozliczeń on-line niezależnie od stref czasowych, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku;
 • Szybkie transakcje;
 • Wpływające środki wpłacane są na Państwa konto w ciągu kilku sekund, bez względu na walutę;
 • Brak dodatkowych kosztów;
 • Dostawca otrzyma dokładnie taką kwotę, jaką Państwo przeleją;
 • Obsługa on-line;
 • Po otrzymaniu zawiadomienia od klienta o dokonaniu przez niego płatności, mogą Państwo bezzwłocznie sprawdzić, czy kwota wpłynęła na Państwa konto, bez ruszania się sprzed biurka.