Obsługa korporacyjna

Zakładanie spółek w Afryce

W ostatnich latach zmierzyłem się z szerokim wachlarzem problemów, jakie napotkali na swojej drodze klienci Kancelarii CGO Legal Counseling. Wiele ciekawych planów rozwoju działalności gospodarczej odnosiła się do kontynentu afrykańskiego, przy czym ambicja i pomysłowość nierzadko zderzała się ze ścianą trudnych do pokonania barier prawnych. Dlatego też dzisiejszym wpisem postanowiłem pochylić się nad kwestią zakładania spółek na Czarnym Lądzie.

Niepotrzebny nadmiar regulacji i specyfika systemu podatkowego mogą czasem stanowić obciążenie dla zagranicznych firm działających na tymże kontynencie. Ponadto, czasochłonne bywa zrozumienie struktury określonej branży, czy też uzyskanie niezbędnych licencji. Poniżej przedstawię poszczególne jurysdykcje rekomendowane pod kątem swobody i warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Droga do zbudowania prężnej i dochodowej firmy w Afryce może być długa i frustrująca. Z drugiej jednak strony wytrwałość przyniesie nie tylko satysfakcję, ale i realny zysk, co w połączeniu z urokami tego malowniczego kontynentu może potencjalnie zmienić życie w przygodę.

Nigeria

Nigeria to czołowa gospodarka kontynentu, świetnie przygotowana do inwestycji i zakładania spółek o różnym profilu działalności. Wciąż nie zmienia to faktu, że rozpoczęcie działalności w tym kraju może okazać się nie lada trudnym zadaniem. Potencjalny beneficjent rzeczywisty firmy napotka szereg wyzwań regulacyjnych ze strony uprawnionych ustawami ministerstw, departamentów i agencji (MDA).

Kancelaria CGO Legal Counseling pomoże Państwu sprawnie przejść przez skomplikowane procedury rejestrowe określone przez rząd federalny Nigerii.

Informacje ogólne

 • Nairanigeryjska (NGN) – oficjalna waluta Nigerii (1 naira = 100 kobo). Wprowadzona została w 1973 r., dzięki czemu Nigeria stała się ostatnim państwem, które zrezygnowało z systemu szylingowego. 1 naira nigeryjska = 0,011 polskich złotych (stan na 9 kwietnia 2020 r.).
 • Spółki będące rezydentami podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) od swoich dochodów na całym świecie, podczas gdy nierezydenci podlegają CIT jedynie od dochodu powstałego w Nigerii.
 • Stawka podatku CIT wynosi 30% dla dużych firm (spółek o obrocie brutto przekraczającym 100 mln NGN), obliczana na podstawie roku poprzedniego (tj. podatek jest naliczany od zysków za rok obrotowy kończący się w roku poprzedzającym ocenę).
 • Wymagane jest zarejestrowanie się do CIT i złożenie deklaracji podatkowych. Wszelkie WHT odliczone u źródła od dochodu pochodzącego ze źródła w Nigerii są dostępne jako potrącenie z tytułu zobowiązania z tytułu CIT, z wyjątkiem spółek niebędących rezydentami świadczących usługi PCMT, w których WHT zapłacony w wysokości 10% jest uważany za podatek końcowy.
 • Stawki dla małych firm – 0% dla firm o obrotach brutto poniżej 25 mln NGN
 • Średnie stawki firmowe – 20% dla firm o obrotach brutto większych niż 25 mln NGN i mniejszych niż 100 mln NGN.
 • Minimalny podatek – minimalny podatek jest płacony przez firmy, które nie osiągają dochodu do opodatkowania za dany rok lub tych, w których podatek od zysków jest niższy niż podatek minimalny.
 • Zwolnienia z podatku minimalnego obejmują w ciągu pierwszych czterech lat kalendarzowych prowadzenia działalności, a także małe przedsiębiorstwa oraz te zajmujące się rolnictwem.
 • Istnieje tzw. podatek od dystrybucji – obowiązuje, jeśli spółka wypłaca dywidendę przewyższającą dochód do opodatkowania.
 • Niektóre zyski należy odliczyć od dywidendy, która jest porównywana z zyskiem podlegającym opodatkowaniu, w tym dochód z dywidendy, który podlegał podatkowi potrącanemu u źródła, zyski zwolnione z podatku dochodowego od przedsiębiorstw, podatku od zysków kapitałowych, podatku od zysków z ropy naftowej, ustawy o rozwoju przemysłowym (zwolnienie z podatku dochodowego) oraz zyski zatrzymane, które wcześniej podlegały opodatkowaniu.
 • CIT jest płatny tylko na rzecz rządu federalnego, który pobiera podatki dochodowe od osób fizycznych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, a samorządy lokalne mogą pobierać jedynie opłaty administracyjne i stawki, ale nie podatek dochodowy.
 • Firma jest uważana za rezydenta w Nigerii, jeśli taka firma jest zarejestrowana lub zarejestrowana zgodnie z ustawą o spółkach i sprawach pokrewnych. Oznacza to, że spółka utworzona poza Nigerią zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium zagranicznym zostanie uznana za spółkę niebędącą rezydentem do celów CIT.
 • Na podstawie ustawy o finansach od 1 lutego 2020 r. stawka VAT zostaje podwyższona do 7,5%.
 • Pozycje zwolnione obejmują zakłady i maszyny do użytku w strefach przetwórstwa eksportowego (EPZ) lub strefach wolnego handlu (FTZ), podstawowe artykuły spożywcze (na podstawie szczegółowej listy), produkty i usługi medyczne, produkty farmaceutyczne, książki i materiały edukacyjne oraz usługi eksportowe. Prowizje od transakcji na giełdzie są również zwolnione z podatku VAT.

Certyfikat rejestracji działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie firmy w Komisji ds. Korporacyjnych, co w przeszłości stanowiło niezwykle czasochłonny proces. Tym niemniej, wprowadzone niedawno nowelizacje wprowadziły znaczne usprawnienie wyżej wymienionej procedury. Aktualna administracja stoi za powołaniem do życia tzw. Presidential Enabling Business Environment Council  (PEBEC), której za cel postawiono poprawę warunków prowadzenia w Nigerii działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, aktualny czas potrzebny na rezerwację nazwę firmy wynosi cztery godziny. Z kolei na zarejestrowanie działalności w Komisji Spraw Korporacyjnych (CAC) wystarczą dwadzieścia cztery godziny od momentu złożenia wymaganej i poprawnej dokumentacji do rejestracji w CAC.

Istotne ponadto jest zarejestrowanie firmy w Federalnym Urzędzie Skarbowym (FIRS) oraz
w Krajowej Agencji Podatkowej. Korzystne będzie również udanie się do rady samorządu lokalnego w celu zapoznania się z opłatami i zezwoleniami na prowadzenie działalności gospodarczej, czego powodem jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia działalności, gdyż wiele firm w Nigerii bywało stale nękanych przez przedstawicieli władz lokalnych (głównie nieupoważniony personel).

Rejestracja produktu w NAFDAC

Jeśli sprzedajesz produkt, ważne jest, aby udostępnić go do kontroli i zatwierdzenia przez Narodową Agencję ds. Administracji i Kontroli Żywności i Leków (NAFDAC). Rejestracji produktu można dokonać online na stronie internetowej NAFDAC.

Podatek od zysków kapitałowych (CGT)

Zyski narosłe przez osobę (osobę fizyczną lub spółkę) z tytułu zbycia aktywów podlegających opodatkowaniu podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy o CGT w wysokości 10%. Nie ma rozróżnienia między zyskami długoterminowymi i krótkoterminowymi oraz brak korekty inflacji do kosztów dla celów CGT. Wszelkie formy aktywów, w tym opcje, długi, wartość firmy i obca waluta, inne niż te wyraźnie zwolnione, są odpowiedzialne za CGT. Zyski ze zbycia akcji są zwolnione z CGT.

CGT ma zastosowanie do zysków podlegających opodatkowaniu otrzymanych lub wniesionych do Nigerii w odniesieniu do aktywów położonych poza Nigerią. Niedozwolone jest wykorzystanie strat finansowych, jako kompensaty zysków podatkowych przypadających na osobę z tytułu zbycia jakichkolwiek aktywów.

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe płatne są na podstawie każdej umowy zawartej w Nigerii lub odnoszącej się do jakiejkolwiek nieruchomości znajdującej się w lub jakiejkolwiek sprawie lub rzeczy wykonanej
w Nigerii. Instrumenty finansowe muszą być ostemplowane – na podstawie ustawy o opłatach skarbowych – w ciągu 40 dni od pierwszej egzekucji.

Opłata skarbowa jest naliczana według stałych stawek lub według stawki ad valorem
(tj. proporcjonalnie do wartości wynagrodzenia), w zależności od klasy instrumentu. Opłatę skarbową nakłada się w wysokości 0,75% na kapitał zakładowy w momencie zakładania spółki lub rejestracji nowych akcji.

Wszystkie banki depozytowe i instytucje finansowe są zobowiązane do pobierania opłat skarbowych w wysokości 50 NGN za każdą kwalifikującą się transakcję powyżej 10.000 NGN. Istnieją wyjątki w przypadku transakcji między rachunkami prowadzonymi przez tego samego klienta bankowego a rachunkami wynagrodzeń.

Mauritius

Mauritius jest dojrzałym politycznie państwem demokratycznym i stabilną finansowo gospodarką, która od dziesięcioleci aktywnie poszukuje i zachęca zagranicznych inwestorów. Infrastruktura bankowa, komunikacyjna, finansowa i zawodowa doskonale radzi sobie z wymaganiami międzynarodowych przedsiębiorców i praktyków podatkowych. Wyspa oferuje dobrze uregulowany i rozwinięty międzynarodowy sektor bankowy i finansowy. Międzynarodowe jednostki bankowe mają doświadczenie w zaspokajaniu potrzeb międzynarodowego biznesu.

Prywatne firmy posiadające status firmy autoryzowanej są elastycznymi, opłacalnymi
i zwolnionymi z opodatkowania podmiotami gospodarczymi typu „offshore”. Spółki te nie mogą korzystać z rozległej sieci umów podatkowych Republiki Mauritiusu – w odróżnieniu od spółek posiadających tzw. Global Business License (GBC), które to są rezydentami podatkowymi,  podlegają 15% podatkowi dochodowemu, ale z drugiej strony mogą skorzystać z częściowej ulgi podatkowej na określony dochód pochodzący ze źródła zagranicznego (przy czym, efektywna stawka podatkowa wynosi 3%. Nie pobiera się ani podatku z zysków kapitałowych, ani też podatków u źródła.

Sekcja 83 ustawy o usługach finansowych z 2007 r. zawiera klauzulę zapewniającą poufność we wszystkich sprawach związanych z Global Business Licence .

Walutą obowiązującą w Republice Mauritiusu jest rupia maurytyjska (MUR), a jej wartość w przeliczeniu na polskie złote to: 1 MUR = 0,11 PLN (stan na 11 kwietnia 2020 r.).

Rodzaje spółek

Ustawa o spółkach z 2001 r. Przewiduje kilka rodzajów i kategorii spółek:

 • Spółka krajowa
 • Spółka posiadająca globalną licencję biznesową kategorii 1
 • Spółka posiadająca globalną licencję biznesową kategorii 2

 

Od strony odpowiedzialności wspólników spółki te dzielą się na następujące kategorie:

 • Limited by shares.
 • Limited by guarantee – spółka z ograniczoną gwarancją oznacza spółkę utworzoną na zasadzie ograniczenia odpowiedzialności członków, na podstawie jej statutu, do takiej kwoty, jaką członkowie mogą odpowiednio zobowiązać się do wniesienia wkładu do aktywów spółki w razie jej powstania skończył.
 • Limited by both shares and guarantee.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka, w której statut ogranicza swoje życie do okresu nieprzekraczającego 50 lat od daty jej założenia. Okres ten może jednak zostać przedłużony do maksymalnie 150 lat.
 • Spółka nieaktywna – to taka, która nie ma znaczącej transakcji księgowej przez pewien okres czasu. Znacząca transakcja księgowa wyklucza uiszczenie opłat bankowych, opłat licencyjnych i wszelkich kosztów przestrzegania przepisów. Spółka może zadeklarować stan uśpienia, podejmując specjalną uchwałę, którą składa u sekretarza w terminie 14 dni od daty uchwały.
 • Spółka zagraniczna – musi w ciągu miesiąca od założenia siedziby na Mauritiusie zarejestrować oddział spółki zagranicznej na Mauritiusie.

Informacje ogólne

 • Korporacja będąca rezydentem na Mauritiusie podlega opodatkowaniu od swoich dochodów na całym świecie. Korporacja będąca nierezydentem podlega opodatkowaniu od wszelkich dochodów pochodzących z Mauritiusu, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących postanowień umów podatkowych.
 • Mauritius posiada system ulg podatkowych, w którym ulgi zagraniczne są przyznawane na wszelkie dochody zagraniczne zadeklarowane na Mauritiusie, na które nałożono zagraniczny podatek o charakterze podobnym do podatków określonych prawem Mauritiusu.
 • Wszystkie osoby prawne zarejestrowane na Mauritiusie (z wyjątkiem spółek autoryzowanych, zarejestrowanych po 1 stycznia 2019 r. oraz niektórych zatwierdzonych funduszy i stowarzyszeń) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • Każdego roku firma musi utworzyć Fundusz CSR odpowiadający 2% dochodu podlegającego opodatkowaniu w poprzednim roku.
 • Co najmniej 75% funduszu CSR utworzonego 1 stycznia 2019 r. lub później powinno zostać przekazane Mauritius Revenue Authority (MRA).
 • Przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od swoich dochodów netto według stawki zryczałtowanej wynoszącej 15%. Przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem towarów podlegają z kolei opodatkowaniu według stawki 3% od dochodu związanego z wywozem według ustalonego ustawowo wzorca.
 • Spółki – niezależnie od tego, czy są rezydentami, czy też nie – zwolnione są z podatku od dywidend otrzymywanych od spółek będących rezydentami.

Reformy w sektorze globalnego biznesu

 • Wprowadzono 80% częściowy system zwolnień dotyczący następujących dochodów (między innymi):
  • Dywidenda zagraniczna (niedozwolona jako odliczenie w kraju źródła).
  • Przychód z tytułu odsetek.
  • Zysk przypisany stałemu zakładowi (Permanent Establishment), który spółka będąca rezydentem ma w obcym kraju.
 • Firmy prowadzące działalność gospodarczą i mające swoje centralne kierownictwo poza Mauritiusem będą musiały złożyć wniosek do Financial Services Commission (FSC)
  o rejestrację jako firma autoryzowana.
 • Autoryzowana firma będzie traktowana jako nierezydent do celów podatkowych na Mauritiusie.
 • Wprowadzono zwolnienia podatkowe dla dochodów pochodzących z produkcji produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych i produktów zaawansowanych technologicznie przez firmy zarejestrowane po 8 czerwca 2017 r. (będą one dostępne przez osiem lat od roku podatkowego, w którym firma rozpoczyna działalność).

Corporate Social Responsibility (CSR) Fund

Każdego roku firma musi utworzyć Fundusz CSR odpowiadający 2% dochodu podlegającego opodatkowaniu w poprzednim roku. Co najmniej 75% funduszu CSR utworzonego 1 stycznia 2019 r. Lub później powinno zostać przekazane MRA.

Rezydencja podatkowa

Firma niezarejestrowana na Mauritiusie jest rezydentem na Mauritiusie tylko wtedy, gdy jest centralnie zarządzana i kontrolowana na Mauritiusie. W przypadku braku umowy podatkowej wszelkie dochody uzyskane z następujących źródeł są opodatkowane na Mauritiusie:

 • Każda działalność prowadzona całkowicie lub częściowo na Mauritiusie.
 • Wszelkie umowy w całości lub częściowo realizowane na Mauritiusie.

Dotychczas, wszystkie firmy GBC2 nie były uważane za rezydentów podatkowych na Mauritiusie (do celów stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Na mocy zmian legislacyjnych, jakie weszły w życie w styczniu 2019 r. spółki GBC2 zostały zniesione. Firmy prowadzące działalność gospodarczą i mające swoje centralne kierownictwo poza Mauritiusem musiały, w związku z powyższym, złożyć wniosek do FSC o rejestrację jako firma autoryzowana. Taka firma traktowana jest jako nierezydent do celów podatkowych na Mauritiusie. Przedsiębiorstwo z kolei uważane jest za rezydenta na Mauritiusie, jeżeli tylko zarejestrowane jest na Mauritiusie lub jeżeli znajduje się tam jego centralne kierownictwo.

Podatek od towarów i usług

Podmiot powinien zarejestrować się do celów podatku VAT, jeżeli obrót przekracza 6 mln MUR rocznie. Jednak niektórzy usługodawcy (np. księgowi i audytorzy, adwokaci i radcy prawni, konsultanci, czy też rzeczoznawcy) powinni zarejestrować się do celów podatku VAT bez względu na ich obrót.

Podatnicy zarejestrowani w VAT, których roczny obrót podlegający opodatkowaniu przekracza 10 mln MUR, powinny składać deklarację VAT drogą elektroniczną co miesiąc, do końca miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca podlegającego opodatkowaniu. W przeciwnym razie składanie deklaracji VAT jest dokonywane kwartalnie (tj. w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału podlegającego opodatkowaniu). Kwartał podlegający opodatkowaniu to okres trzech miesięcy kończący się pod koniec marca, czerwca, września lub grudnia. Ponadto w przypadku, gdy osoby zarejestrowane w systemie VAT składają elektronicznie zwroty zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (PAYE) zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (ITA), są zobowiązane do składania deklaracji VAT drogą elektroniczną do końca miesiąca następującego po okresie podatkowym.

Opłaty skarbowe

Na Mauritiusie nie ma podatku od zysków kapitałowych, jednak niektóre transakcje są opodatkowane jako zwykły zysk biznesowy. Jeżeli transakcja ma charakter handlowy, MRA może uznać, że jest to zwykła transakcja handlowa, i ocenić zyski uzyskane jako dochód. Wszelkie zyski pochodzące ze sprzedaży akcji posiadanych przez okres krótszy niż sześć miesięcy są klasyfikowane jako dochód z działalności handlowej, a zatem opodatkowane jako dochód zwykły.

Zyski zrealizowane ze sprzedaży nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach nabytych w ramach działalności gospodarczej, jako część przedsiębiorstwa lub programu nastawionego na zysk, podlegają opodatkowaniu jako dochód zwykły.

Republika Południowej Afryki

Republika Południowej Afryki jest dynamiczną i stabilną gospodarką o solidnych podstawach ekonomicznych. Poza trudną historią i najbardziej zróżnicowaną etnicznie kulturą w Afryce, ma sprawny system finansowy, ściśle regulowany sektor bankowy, światowej klasy infrastrukturę i wreszcie – jest gospodarką bardzo przyjazną dla inwestorów.

Aby przeciwdziałać poziomowi bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi, rząd dąży do stworzenia sześciu milionów możliwości pracy w ciągu najbliższych pięciu lat. W 2015 r. Gospodarka przekroczyła rekordowy poziom produktu krajowego brutto, a całkowity poziom zatrudnienia osiągnął 16 milionów miejsc pracy.

Republika Południowej Afryki ma system podatku dochodowego oparty na rezydencji. Mieszkańcy podlegają, z pewnymi wyjątkami, podatkom od swoich dochodów na całym świecie, niezależnie od tego, gdzie uzyskano ich dochód. Nierezydenci są opodatkowani od dochodu ze źródła z Południowej Afryki. Odpowiedzialność podatników jest ustalana z zastrzeżeniem postanowień umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Podatek jest nakładany na dochód podlegający opodatkowaniu, który to liczony jest jako dochód brutto pomniejszony o zwolnienia i dopuszczalne odliczenia, plus odpowiedni procent zysku kapitałowego netto za dany rok.

Głównymi źródłami dochodów podatkowych są podatek dochodowy (osoby fizyczne, trusty i firmy), podatek VAT oraz cła i akcyza. Ulga jest często dostępna z dowolnego podatku konsumpcyjnego, gdy towary są eksportowane na określonych warunkach.

Walutą obowiązującą w RPA jest rand południowoafrykański (ZAR), co w przeliczeniu wynosi około 0,23 PLN (stan na 11 kwietnia 2020 r.).

Reformy gospodarcze

Proponuje się, aby – ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r. – zasady dotyczące cen transferowych miały zastosowanie do transakcji między „przedsiębiorstwami powiązanymi”, jak przewidziano w art. 9 modelowej konwencji podatkowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wskazówki dotyczące interpretacji i stosowania terminu „przedsiębiorstwo powiązane”
w kontekście cen transferowych w Republice Południowej Afryki powinny zostać wydane przez South African Revenue Service (SARS) w 2020 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Przedsiębiorstwa podlegają zryczałtowanej stawce podatkowej stanowiącej 28% dochodu. Stawka ta ma zastosowanie zarówno wobec rezydentów, jak i nierezydentów podatkowych w RPA.  Wyjątkiem od tej reguły są niższe progresywne stawki podatkowe, które mają zastosowanie do małych i mikro-przedsiębiorstw, a także obniżona stawka podatkowa, która ma zastosowanie do firm działających w zaprojektowanych specjalnych strefach ekonomicznych.

Małe przedsiębiorstwa – czyli te, których właścicielami są wyłącznie osoby fizyczne, a ich dochód brutto nie przekracza 20 milionów ZAR – podlegają opodatkowaniu według następujących stawek:

 • 0% od pierwszego 79 000 ZAR dochodu podlegającego opodatkowaniu.
 • 7% dochodu do opodatkowania powyżej 79 000 ZAR, ale nieprzekraczającego 365,000 ZAR.
 • 21% dochodu do opodatkowania powyżej 365,000 ZAR, ale nieprzekraczającego 550 000 ZAR.
 • 28% dochodu do opodatkowania przekraczającego 550 000 ZAR.

W niektórych branżach, takich jak górnictwo czy długoterminowe ubezpieczenia, obowiązują specjalne stawki CIT.

Podatek od przedmiotu i usług

VAT jest podatkiem pośrednim, który w dużej mierze dotyczy konsumpcji krajowej towarów i usług oraz towarów importowanych do Południowej Afryki. Podatek ma być płacony głównie przez ostatecznego konsumenta lub nabywcę w Południowej Afryce. Jest pobierany według dwóch stawek, mianowicie stawki standardowej i stawki zerowej (0%).

Ze skutkiem od 1 kwietnia 2018 r. Standardowa stawka VAT wynosi 15% (przed tą datą standardowa stawka wynosiła 14%).

Bardzo niewiele transakcji biznesowych przeprowadzanych w Afryce Południowej nie podlega podatkowi VAT. Podatek jest pobierany przez firmy zarejestrowane w SARS jako „dostawcy” od wszystkich podlegających opodatkowaniu dostaw w całym łańcuchu produkcji i dystrybucji. Sprzedaż lub dostawy dokonywane przez podmioty niebędące sprzedawcami nie podlegają podatkowi VAT.

Wszyscy dostawcy towarów i usług, których roczny obrót przekracza 1 milion ZAR, muszą zarejestrować się jako dostawcy podatku VAT i naliczyć podatek należny. Inni dostawcy mogą wybrać rejestrację jako dostawcy VAT, pod warunkiem że ich roczny obrót przekracza 50 000 ZAR.

Od powyższej zasady obowiązują dwa wyjątki:

 • Po pierwsze, dostawcy usług elektronicznych niebędący rezydentami są zobowiązani do zarejestrowania się po dokonaniu łącznej dostawy 50 000 ZAR (zmienia się to na roczny obrót w wysokości 1 mln ZAR od 1 kwietnia 2019 r.).
 • Po drugie, osoby, które mogą dokonać dostaw podlegających opodatkowaniu dopiero po pewnym czasie, mogą się zarejestrować, jeżeli działalność ma charakter określony w przepisach. Jeśli się nie zarejestrują, nie będą mogli naliczać podatku VAT od towarów lub usług, które dostarczają, ani żądać podatku naliczonego (rabatu zapłaconego podatku VAT) od towarów i usług, które nabywają.

W ramach systemu VAT sprzedawcy zwykle płacą podatek VAT od wydatków (podatek naliczony) i naliczają podatek VAT od wykonanych dostaw (podatek należny). Mechanizm ten zapewnia zatem opodatkowanie tylko tak zwanej „wartości dodanej”. Pobrany podatek należny może zostać pomniejszony o zapłacony podatek naliczony. Następnie kwota netto jest płatna lub zwracana przez SARS.

Podatek od dochodów z oddziału

Oddziały spółek zagranicznych nie są uważane, do celów podatkowych, za odrębne podmioty prawa i nie pobiera się od nich podatku od przeniesienia zysków do centrali. Oddziały spółek zagranicznych podlegają opodatkowaniu według stawki 28%, ale przy okazji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od dywidend ani podatku od repatriacji zysków z oddziałów. Należy przy tym pamiętać, że oddział musi zarejestrować się jako podatnik i złożyć tym samym deklarację podatkową. Dla oddziału należy też sporządzić oddzielne sprawozdanie finansowe.

Dla wszystkich innych, praktycznych, celów SARS będzie traktował oddział jako odrębny podmiot. Na przykład odzyskanie kosztów międzybranżowych nałożonych przez centralę poniesionych w celu uzyskania dochodu z SA będzie zwykle dozwolone jako odliczenie przez oddział, chociaż takie podejście nie obejmuje odsetek od pożyczek międzybranżowych. Pod względem DTA opodatkowanie oddziałów jest ograniczone do przypadków, w których oddział stanowi PE.

 

Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem działalności w Afryce, to serdecznie zapraszam do kontaktu – Kancelaria CGO Legal Counseling świadczy profesjonalne usługi pomocy prawnej na każdym etapie wskazanych wyżej procedur.