Kontrola podatkowa a raj podatkowy

Kontrola podatkowa a raj podatkowy

Na co dzień doradzamy klientom – inwestorom posiadającym środki zgromadzone poza granicami RP, wobec których organ wszczął sprawę podatkową w związku z posiadaniem środków w raju podatkowym. W przypadku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego czy kontroli celno-skarbowej z udziałem czynnika międzynarodowego warto zasięgnąć rady specjalistów biegłych w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego.

 

Kontrola podatnika odbywać się będzie na postawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa – ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej i Ordynacji Podatkowej. Skarbówka ma liczne uprawnienia, a podatnik – obowiązki które w toku kontroli powinien realizować. Organ przede wszystkim może zażądać wyjaśnień od podatnika w sytuacji kiedy poweźmie wątpliwości co do zgodności deklarowanych dochodów ze stanem faktycznym. W dalszej kolejności organ może zweryfikować dostępne rejestry (np. zażądać przedłożenia rejestrów prowadzonych zgodnie z regulacją CFC) oraz skontaktować się z kontrahentami podatnika celem przeprowadzenia kontroli krzyżowej, organ może również żądać informacji od instytucji finansowych oraz nawet wydawców gazet i czasopism.

 

Warto również pamiętać, że w przypadku spółki zagranicznej organ może doręczyć upoważnienie do kontroli osobie faktycznie kierującej jej zakładem w Polsce (czyli np. polak – beneficjent spółki zagranicznej np. na Seszelach, otrzymuje upoważnienie do kontroli tej spółki jako jej reprezentant faktyczny). Wyparcie się faktu bycia osobą faktycznie kierującą zakładem nie pomoże – skarbówka może doręczyć upoważnienie do kontroli powołując się na argument bycia domyślnym reprezentantem podmiotu zagranicznego. Jakie obowiązki ma kontrolowany?

 

Art. 72 [Obowiązki podmiotów kontrolowanych]

Kontrolowany, jego pracownik, osoba współdziałająca z kontrolowanym, podmiot prowadzący lub przechowujący księgi podatkowe lub dokumenty oraz osoba wykonująca czynności podlegające kontroli celno-skarbowej są obowiązani:

1) umożliwić wgląd w dokumenty i ewidencje objęte zakresem kontroli celno-skarbowej w tym dokumenty handlowe, księgowe i finansowe, nawet jeżeli mają charakter poufny, w tym dokumenty elektroniczne;

1a) w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, przekazać w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, całość lub część ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, objętych zakresem kontroli celno-skarbowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą;

2) udzielać niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty lub ewidencje będące przedmiotem kontroli celno-skarbowej zostały sporządzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;

3) przedstawiać na żądanie urzędowe tłumaczenie na język polski dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, sporządzonych w języku obcym;

4) udostępniać towary, urządzenia oraz środki przewozowe oraz zapewnić dostęp do pomieszczeń oraz innych miejsc będących przedmiotem kontroli celno-skarbowej;

5) wydawać za pokwitowaniem towary lub dokumenty na czas trwania kontroli celno-skarbowej, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;

6) przeprowadzać na żądanie spis z natury w zakresie niezbędnym na potrzeby kontroli celno-skarbowej;

7) umożliwiać zbadanie towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w tym przez pobranie ich próbek;

8) udostępniać w niezbędnym zakresie środki łączności, a także inne urządzenia techniczne, jeżeli są one niezbędne do wykonania kontroli celno-skarbowej;

9) umożliwiać, nieodpłatnie, sporządzanie kopii i szkiców, filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych;

10) zapewniać warunki do wykonywania czynności kontrolnych, w tym – w miarę posiadanych możliwości – samodzielne pomieszczenie odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności i miejsce do przechowywania dokumentów;

11) udzielać wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej.

 

 

Proszę pamiętać, że obecnie po zakończeniu kontroli celno-skarbowej organ sporządza wynik kontroli (zapomnijmy więc o protokole i zastrzeżeniach do niego), a stwierdzenie nieprawidłowości skutkować będzie przekształceniem kontroli w postępowanie podatkowe. Innymi słowy – warto zaangażować profesjonalnego pełnomocnika już na etapie wszczęcia kontroli celno-skarbowej – w momencie otrzymania wyniku kontroli, może być już za późno.

 

Zapraszamy do kontaktu.