Audyt CFC (w zakresie wystąpienia podatku od zagranicznej jednostki kontrolowanej)

Audyt CFC (w zakresie wystąpienia podatku od zagranicznej jednostki kontrolowanej)

Czy należy przejmować się CFC?

Zdecydowanie. W 2022 r. w życie weszły przepisy polskiego ładu. Zgodnie z nowelizacją, zarówno regulacja znajdująca się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w jej odpowiedniku dla osób prawnych znacząco zmieniła system opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych. CFC dotyczy obecnie jednostek zagranicznych (szeroko zdefiniowanych – pojęcie obejmuje m.in. spółki, fundacje, trusty, os. prawne, zakłady zagranicznych jednostek) i zakłada opodatkowanie w Polsce osób sprawujących nad tymi jednostkami kontrolę.

 

W czym możemy pomóc?

 

 • W pierwszej kolejności pomożemy ustalić czy jednostka jest zagraniczną jednostką w rozumieniu ustawy. Etap ten obejmuje analizę czy jednostka spełnia kryteria wymienione w ustawie tj. jest.
 1. osobą prawną,

 2. spółką kapitałową w organizacji,

 3. jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,

 4. spółką niemającą osobowości prawnej będącej „CIT”-owcem;

 5. fundacją, trust lub inny podmiot albo stosunek prawny o charakterze powierniczym,

 6. podatkową grupę kapitałową lub spółkę z podatkowej grupy kapitałowej, która samodzielnie spełniałaby warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była częścią podatkowej grupy kapitałowej,

 7. wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej

– nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik sprawuje kontrolę faktyczną;

 • w kolejnym etapie weryfikujemy czy jednostka należy do jednej z kategorii CFC ze względu na siedzibę (raje podatkowe);
 • następnie weryfikujemy pułap kontroli podatnika nad jednostką – analizujemy czy występuje więcej niż „50% kontroli rezydentów” polskich nad podmiotami;
 • w kroku przedostatnim weryfikujemy strukturę przychodów oraz aktywów jednostki (ocena podlegania pod konkretną postać CFC);
 • w ostatnim kroku analizujemy faktyczną stawkę podatku do zapłaty lub zapłaconą przed jednostkę aby porównać ją z hipotetyczną stawką do zapłaty w Polsce (jeśli jest o 25% niższa niż 19% wówczas warunek CFC jest spełniony).

 

Jak wygląda wynik naszej pracy?

 

Dla klientów przygotowujemy raport wstępny oraz pogłębiony.

 • Raport wstępny obejmuje informację o ryzyku wystąpienia CFC w kontekście działań przedsiębiorcy i na podstawie udzielonych szacunkowych i deklarowanych danych finansowych i biznesowych. Raport nie obejmuje wyliczeń podatku oraz struktury przychodów jednostek.
 • Raport pogłębiony obejmuje raport wstępny oraz precyzyjną analizę struktury przychodów, aktywów oraz metodologii rachunkowości działania jednostki zagranicznej.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również usługę prowadzenia rachunkowości na potrzeby CFC obejmującej sporządzenie dokumentacji rachunkowej oraz niezbędnych deklaracji do polskich organów podatkowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z blogiem mecenasa Gawlaka i wpisami dot. CFC:

CFC – warunek udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej

Spółka zagraniczna a Polski Ład – część 1 – CFC

CFC w Polskim Ładzie