Świadczenie usług drogą elektroniczną, aspekty prawno-podatkowe, cz. II

Świadczenie usług drogą elektroniczną, aspekty prawno-podatkowe, cz. II

Opodatkowanie podatkiem VAT usług elektronicznych

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług elektronicznych, bardzo istotną zmianę niesie ze sobą ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Mianowicie, od 1 stycznia 2015 roku miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

 

Innymi słowy, nowelizacja polega na zmianie miejsca opodatkowania sprzedaży usług elektronicznych, którym od 2015 r. będzie miejsce zamieszkania bądź siedziba usługobiorcy, a nie jak dotąd – siedziba usługodawcy. Tym samym usługodawca, który świadczy usługi elektroniczne konsumentowi z państwa członkowskiego UE, będzie zobowiązany do zastosowania stawki podatku VAT właściwej dla państwa – miejsca zamieszkania konsumenta oraz będzie zmuszony do udokumentowania świadczonej usługi zgodnie z wymogami tegoż państwa.

 

W celu uniknięcia kłopotliwej i czasochłonnej procedury rozliczania podatku VAT przez usługodawcę w każdym z państw członkowskich UE z których pochodzą jego klienci, wprowadzono system MOSS (Mini One Stop Shop – tzw. mały punkt kompleksowej obsługi). Dzięki tego rodzaju rozwiązaniu, możliwym będzie rozliczanie należnego podatku VAT z tytułu transakcji z konsumentami z państw członkowskich UE poprzez złożenie osobnej e-deklaracji tylko w państwie siedziby usługodawcy tj. w Polsce. Zatem będzie to szczególna procedura rozliczania VAT umożliwiająca rozliczenie VAT należnego z tytułu świadczenia usług elektronicznych w państwie członkowskim „konsumpcji”, w którym usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z Art. 130 b ust. 1 ustawy o VAT podatnik świadczący usługi elektroniczne, dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z Art. 28k, na rzecz osób niebędących podatnikami, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim konsumpcji, może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym posiada:

  • siedzibę działalności gospodarczej
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i które wybiera w celu złożenia zgłoszenia, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej

W przypadku, gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska, zgłoszenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Wynika więc z tego, że podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Należy pamiętać, że podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą szczególną rozliczania VAT, zgodnie z wymogami, o których mowa w Art. 63c rozporządzenia 282/2011.

 

Ewidencja powinna być udostępniona przez podatnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji. Co więcej, ewidencję należy przechowywać przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług elektronicznych. Jako, że podatnicy są zobowiązani do wykazywania świadczonych usług elektronicznych w osobnych deklaracjach VAT – sporządzanych na potrzeby MOSS – to wydaje się, że nie powinny być one ujęte w ogólnej deklaracji VAT.

 

Trzeba również wskazać, że kwoty w deklaracji VAT MOSS muszą być wyrażane w walucie euro. W przypadku, gdy płatności z tytułu usług elektronicznych dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia. Podatnicy są obowiązani do wpłacania kwot VAT w euro na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, który następnie powinien przekazać pobraną kwotę do właściwego organu skarbowego państwa konsumpcji.

 

Część I