Prowadzenie kasyna gry w Polsce

Prowadzenie kasyna gry w Polsce

Uzyskanie koncesji na prowadzenie kasyna.

Gry hazardowe organizowane w kasynach mogą być prowadzone tylko przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 6 ust. 4), ewentualnie może to być spółka kapitałowa mająca siedzibę na terenie UE lub EFTA, ale wówczas konieczne jest ustanowienie przedstawiciela lub prowadzenie działalności w formie oddziału (art. 7a ustawy).

 

Koncesji na prowadzenie kasyna udziela minister finansów (art. 32 ust 1).

 

Wniosek o udzielenie koncesji można składać w terminie 3 miesięcy od pojawienia się informacji na stronie internetowej Ministerstwa Finansów o wygaśnięciu koncesji (http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/koncesje-na-prowadzenie-kasyna-gry).

 

Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna musi zawierać informacje, dokumenty i oświadczenia określone w art. 35 ustawy tj.

 

I.W przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium RP – odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki;

II.Numer rejestracji w KRS;

1.W przypadku spółki mającej siedzibę na terytorium UE lub EFTA – aby taka spółka prowadziła działalność hazardową w Polsce konieczne jest ustanowienie jej oddziału albo przedstawiciela (art 7a ustawy) wtedy należy podać:

a)Numer z rejestru handlowego z państwa-siedziby spółki oraz kopię umowy z przedstawicielem albo

b)Numer KRS oddziału tej spółki.

2.Oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną wartością nominalną tych akcji lub udziałów;

3.Informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

4.Dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy lub wspólników będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki;

a)Jeśli akcjonariuszem lub wspólnikiem jest spółka handlowa – należy podać informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej.

5.Dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki oraz osób mających sprawować zarząd nad kasynem;

6.Opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowane kasyno, określenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku;

7.Odpisy dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) w którym będą urządzane gry, lub odpisy umowy zobowiązującej do oddania budynku (lokalu) w którym będą urządzane gry we władanie;

8.Przewidywana data rozpoczęcia działalności;

9.Przewidywany rodzaj oraz liczbę gier wraz z informacją o planowanej kolejności ich uruchomienia;

10.Szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy;

11.Projektowane warunki zatrudnienia osoby mającej sprawować zarząd nad kasynem gry;

12.Opis organizacji i funkcjonowania kasyna gry, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry losowej lub gry na automatach;

13.Studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i przewidywanej rentowności;

14.Projekty regulaminów gier;

15.Projekt systemu służącego rejestracji gości;

16.Proponowane warunki złożenia zabezpieczenia określonego w art. 63 ustawy tj. zabezpieczenie finansowe w celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier. W przypadku kasyna zabezpieczenie finansowe wynosi 1 200 000 PLN. Liczba zabezpieczeń zależna jest od ilości kasyn (1 zabezpieczenie w przypadku posiadania od 1 do 3 kasyn);

17.Pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna;

18.Dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności

a)W przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki – zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów

b)W przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi – sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591);

19.Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne

20.Oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu

21.Oświadczenia członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;

22.Aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

23.Aktualne zaświadczenia, że członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

24.Dokumenty wydane przez odpowiednie władze potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku gdy przepisy nie przewidują wydania takiego dokumentu – oświadczenie spółki potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

a)Właściwe przepisy, o których mowa to przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. Nr 116, poz. 1216), a właściwym organem jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

25.Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta,

a)W przypadku spółki rozpoczynającej działalność – oświadczenie o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości.

 

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz w składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne uważa się za aktualne, jeżeli zostały wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

 

Zaświadczenia, że dana osoba nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, uważa się za aktualne, jeżeli zostały one wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem ich przedstawienia.

 

W przypadku nierezydentów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia się:

  • Odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że osoby te nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami,
  • Na żądanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, zaświadczenia, że osoby te nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu

– wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem ich przedstawienia.

 

Wymagane dokumenty dołączane do wniosku należy składać w oryginałach albo poświadczonych za zgodność przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopiach (art. 57 ustawy).

 

Rozpatrzenie wniosków o udzielenie koncesji albo zezwolenia następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 40 ust 1).

 

Jedna koncesja jest udzielana na prowadzenie jednego kasyna gry (art. 41 ust 1).

 

Koncesja udzielana jest na 6 lat (art. 49)

 

Jeśli wniosków jest więcej niż wolnych koncesji ogłaszany jest przetarg (art. 33 ust. 2)

 

Tryb przetargu regulowany jest przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1085) w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne. (dalej: Rozporządzenie)

 

Zawiadomienie o przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry, ogłasza się na tablicy ogłoszeń urzędu Ministerstwa Finansów oraz na stronie internetowej Ministerstwa (http://www.mf.gov.pl/przetargi-dla-podmiotow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-koncesji-lub-zezwolenia).

 

Zawiadomienie o przetargu określa:

1.Datę jego ogłoszenia;

2.Przedmiot przetargu;

3.Wymaganą treść ofert;

4.Kryteria i sposób oceny ofert określone w § 2;

5.Miejsce i terminy:

a)Składania ofert,

b)Otwarcia ofert,

c)Rozpoczęcia przetargu,

d)Rozstrzygnięcia przetargu,

e)Ogłoszenia wyników przetargu.

 

Przykładowo ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2015 r. (http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1567750/zawiadomienie+o+przetargu+na+kasyno+w+woj.+mazowieckim.pdf) wskazywało jako wymaganą treść ofert:

  • Dokumenty określone w art. 35 ustawy
  • Informacje i dokumenty, zawierające dane konieczne do oceny ofert przetargowych według kryteriów określonych w Rozporządzeniu
  • Oświadczenia dotyczące zadeklarowania określonej podstawy opodatkowania podatkiem od gier.

 

Rozporządzenie w swym §2 określa kryteria oceny ofert przetargowych. Te kryteria to:

1.Atrakcyjność proponowanej lokalizacji kasyna gry, przy czym

a)Za preferowaną uznaje się lokalizację budynku:

W centrum miasta,

Przy ruchliwym ciągu komunikacyjnym,

W obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie centrum rozrywki,

b)Za preferowany uznaje się następujący standard budynku:

Hotel kategorii trzy, cztery albo pięć gwiazdek,

Budynek zabytkowy albo budynek nowy;

2.Planowany termin rozpoczęcia działalności kasyna;

3.Planowane godziny otwarcia kasyna gry;

4.Deklarowana podstawa opodatkowania podatkiem od gier;

5.Wielkość powierzchni kasyna gry przeznaczonej bezpośrednio na prowadzenie gier hazardowych;

6.Terminowość rozpoczynania dotychczasowej działalności po uzyskaniu koncesji;

7.Zgodność wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od gier uprzednio deklarowanej przez podmiot, który uzyskał koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu, z realnie uzyskaną w działalności prowadzonej na podstawie takiej koncesji lub zezwolenia, przy czym bierze się pod uwagę koncesje i zezwolenia uzyskane w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu;

8.Przypadki:

a)Cofnięcia koncesji, zezwolenia lub innego zezwolenia w zakresie gier hazardowych lub

b)Wezwania przez organ udzielający koncesji, zezwolenia lub innego zezwolenia w zakresie gier hazardowych do usunięcia stwierdzonych uchybień

– w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu;

9.Uchybienia w dotychczas prowadzonej działalności w zakresie gier hazardowych, potwierdzone przez organ udzielający koncesji, zezwolenia lub innego zezwolenia w zakresie gier hazardowych lub organ właściwy w sprawach kontroli w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu;

10.Rentowność, rozumianą jako wynik netto, ustalony w „Rachunku zysków i strat” zgodnie z przepisami o rachunkowości, w każdym z ostatnich trzech lat działalności;

11.Doświadczenie na rynku gier hazardowych, rozumiane jako wcześniejsze prowadzenie przez okres co najmniej roku, przez podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji lub zezwolenia, jego akcjonariuszy (wspólników), członków zarządu lub członków rady nadzorczej, działalności w zakresie gier hazardowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA);

12.Stwierdzone przez organ udzielający koncesji lub zezwolenia lub organ właściwy w sprawach kontroli niedotrzymanie warunków deklarowanych w ofercie przez podmiot, który uzyskał koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu, w okresie trzech lat od uzyskania koncesji lub zezwolenia, przy czym stwierdzone niedotrzymanie warunków deklarowanych w ofercie bierze się pod uwagę w przetargach ogłoszonych w okresie sześciu lat od uzyskania koncesji lub zezwolenia;

 

Podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji lub zezwolenia składają oferty w urzędzie Ministerstwa Finansów w formie pisemnej, w zalakowanych lub zaplombowanych kopertach (§ 3 Rozporządzenia).

 

Oferty przetargowe złożone po terminie lub oferty, które nie spełniają wymagań określonych w ustawie lub nie zawierają treści w ogłoszeniu są odrzucane (§2 Rozporządzenia).

 

Załącznik do Rozporządzenia określa sposób punktacji spełnienia kryteriów zawartych w ofertach przetargowych. Każdy z kryteriów, o którym mowa w §2 Rozporządzenia oceniany jest w skali od 0 do 3 punktów. Na tej podstawie komisja przetargowa dokonuje oceny ofert i ich uszeregowania, umieszczając na pierwszym miejscu ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.