Fundusze inwestycyjne na Cyprze

Fundusze inwestycyjne na Cyprze

Alternatywne fundusze inwestycyjne mogą być prowadzone w formie:

 • Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych z nieograniczoną liczbą inwestorów (które mogą być wprowadzane do obrotu do (I) handlu detalicznego lub (II) dobrze poinformowanych lub profesjonalnych inwestorów) – zwane dalej „AFI-UNP”;
 • Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych z ograniczoną liczbą inwestorów (75) które mogą być wprowadzane do obrotu dla dobrze poinformowanych lub profesjonalnych inwestorów – zwane dalej „AFI-LNP”

„Klienci profesjonalni” definiowani są jako klienci, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę fachową w podejmowaniu własnych decyzji inwestycyjnych, i którzy są w stanie właściwie ocenić ryzyko, jakie ponoszą przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących produktów usługowych oraz transakcji, którym one służą. Dobrze poinformowanym inwestorem jest natomiast inwestor, który nie jest profesjonalnym inwestorem, a spełnia następujące warunki:

 • potwierdzi na piśmie, że jest dobrze poinformowany i świadomy ryzyka związanego z inwestowaniem we wspomniany AFI; oraz
 • albo (I) inwestuje co najmniej 125 000 EUR w AFI, albo (II) jest oceniany przez instytucję kredytową podlegającą ustawie Prawo bankowe z 1997 r., BĄDŹ przez spółkę zarządzającą UCITS, BĄDŹ przez Firmę Inwestycyjną, jako dobrze poinformowany inwestor z niezbędnym doświadczeniem i wiedzą wymaganymi w celu oceny stosowności jego inwestycji w dany AFI.

Inwestorem detalicznym jest każdy inny inwestor, który nie jest ani profesjonalnym, ani dobrze poinformowanym inwestorem.

AFI-UNP – Alternatywny Fundusz Inwestycyjny z nieograniczoną liczbą inwestorów:

Forma prawna

Zgodnie z ustawą o AFI, AFI-UNP może być utworzony w jednej z następujących form prawnych:

 • jako Fundusz Wspólny (eng. Common Fund – „CF”);
 • jako spółka inwestycyjna w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałami (o stałym lub zmiennym kapitale) („ICFC” lub „ICVC”);
 • jako spółka komandytowa.

Fundusz otwarty vs Fundusz zamknięty

AFI być ustanowiony jako:

 • fundusz otwarty, w którym inwestorzy mają prawo umorzenia / wykupu swoich jednostek na żądanie (I) w dowolnym momencie, lub (II) w regularnych odstępach czasu nieprzekraczających jednego roku; lub jako:
 • fundusz zamknięty, w którym inwestorzy mają prawo umorzenia / wykupu swoich jednostek na żądanie w (I) regularnych odstępach czasu przekraczających rok, ale nie przekraczających lat pięciu (z wyjątkiem funduszy podwyższonego ryzyka, utworzonych zgodnie z Rozporządzeniem UE 345/2013, w których początkowy okres umorzenia może być przedłużony do 10 lat od daty zawiązania) lub, (II) w momencie określonym w zasadach funduszu lub w dokumentach założycielskich AFI.

AFI-UNP może być samodzielnie zarządzany (ale tylko wtedy, gdy został ustanowiony jako firma inwestycyjna i zastosowanie ma przynajmniej jeden z warunków określonych w sekcji 6 ust. 2 pkt 1 Ustawy o AFI) lub zarządzany zewnętrznie przez menedżera portfela, który:

 • jest Menedżerem Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych („MAFI”), któremu udzielono zezwolenia zgodnie z Ustawą o Menedżerach Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych z 2013 r. („Ustawa o MAFI”); lub
 • Jeżeli punkt pierwszy nie ma zastosowania, może działać jako MAFI uprawniony zgodnie z Ustawą o MAFI lub jako spółka zarządzająca UCITS, uprawniona zgodnie z Ustawą o UCITS, lub jako spółka Inwestycyjna upoważniona zgodnie z Ustawą o Usługach i Działalności Inwestycyjnej i Rynkach Regulowanych z 2007 r., z późniejszymi zmianami.

Każdy samodzielnie zarządzany AFI i każdy zewnętrzny menedżer AFI, w przypadku gdy nie są upoważnionymi MAFI, podlegają rejestracji zgodnie z postanowieniami sekcji 4 ust. 3 Ustawy o MAFI, w specjalnym rejestrze podgrupowych MAFI, prowadzonym przez CySEC.

Minimalny kapitał

AFI-UNP podlega wymogowi minimalnego kapitału / minimalnych aktywów początkowych (dla wspólnego funduszu) w wysokości co najmniej 125 000 EUR (lub 300 000 EUR w przypadku utworzenia AFI jako samodzielnie zarządzanej spółki inwestycyjnej). AFI-LNP – Alternatywny Fundusz Inwestycyjny z ograniczoną liczbą inwestorów.

 

Zgodnie z Ustawą o AFI, AFI-LNP może być utworzony w jednej z następujących form prawnych:

 • jako spółka inwestycyjna w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałami (o stałym lub zmiennym kapitale) (“ICFC” bądź “ICVC”); albo
 • jako spółka komandytowa („LLP”).

Ustanowienie AFI-LNP jest dozwolone pod warunkiem, że nie będzie on podlegać zakresowi obowiązywania Ustawy o MAFI (jak opisano powyżej), ani też nie będzie zarządzany przez MAFI, a dodatkowo, jeśli dokumenty założycielskie spółki (lub umowa, w zależności od przypadku):

 • wyraźnie stanowią, że fundusz jest adresowany wyłącznie do profesjonalnych lub dobrze poinformowanych inwestorów;
 • ograniczają liczbę inwestorów (w tym współposiadaczy) do 75 (przy obliczaniu bierze się pod uwagę inwestorów we wszystkich subfunduszach inwestycyjnych);
 • nie zezwalają na emisję akcji na okaziciela.

Zarządzanie AFI-LNP

AFI-LNP może być zarządzany samodzielnie lub z zewnątrz. AFI-LNP utworzony jako spółka komandytowa (LLP) musi zawsze wyznaczyć zewnętrznego menedżera, który musi przyjąć na siebie obowiązki komplementariusza.

Obowiązki menedżera zewnętrznego AFI-LNP mogą być wykonywane przez:

 • spółkę zarządzającą UCITS; lub
 • Cypryjską Spółkę Inwestycyjną („CIF”); lub
 • świadczenie usług zarządzania i podlegać regulacjom ostrożnościowym w zakresie świadczenia tych usług (w przypadku, gdy portfel AFI-LNP obejmuje instrumenty finansowe); lub
 • każdą spółkę, której dokumenty założycielskie wskazują, że jej wyłączny cel stanowi świadczenie usług zarządzania portfelem konkretnego AFI-LNP (tylko w przypadku, gdy portfel AFI-LNP nie obejmuje żadnych instrumentów finansowych. Właściwość ustanowienia menedżera zewnętrznego w takim przypadku jest oceniana przez CySEC na podstawie informacji przedłożonych wraz z wnioskiem o ustanowienie AFI-LNP).

Dalsze informacje, w tym dotyczące kosztów, dotyczące utworzenia CIF lub spółki zarządzającej UCITS na Cyprze mogą być dostarczone na żądanie.

Depozytariusz

Aktywa AFI powierza się do przechowywania depozytariuszowi, chyba że ma zastosowanie zwolnienie z tego obowiązku. Depozytariusz musi:

 • mieć siedzibę na Cyprze albo w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo w państwie trzecim pod warunkiem, że CySEC podpisała Protokół Ustaleń i Wymiany Informacji z właściwymi władzami tego państwa trzeciego; oraz
 • być instytucją kredytową, firmą inwestycyjną lub inną instytucją, która podlega regulacjom ostrożnościowym i stałemu nadzorowi, oraz która należący do kategorii instytucji, które zostały uznane przez ich państwo macierzyste jako uprawnione do wykonywania funkcji depozytariusza.

Należy wspomnieć, że w celu bezpiecznego przechowywania aktywów, które nie są instrumentami finansowymi w rozumieniu Ustawy o Usługach i Działalności Inwestycyjnej i Rynkach Regulowanych z 2007 r. z późniejszymi zmianami, funkcja depozytariusza może być podjęta przez każdy podmiot wykonujący funkcję depozytariusza w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej, w celu wykonywania których podlega obowiązkowi rejestracji na podstawie przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, lub na podstawie reguł postępowania zawodowego, i który może zapewnić wystarczające finansowe i profesjonalne zabezpieczenie należnego wykonania obowiązków depozytariusza i wywiązania się ze zobowiązań związanych z takimi obowiązkami.

 

W drodze odstępstwa od przepisów Ustawy o AFI, wymagających wyznaczenia depozytariusza, depozytariusz nie musi być wyznaczony w pewnych okolicznościach (np. gdy aktywa AFI ogółem nie wymagają nadzoru zgodnie z przepisami ustawy). Dalsze informacje dotyczące postanowień związanych z funkcją depozytariusza AFI mogą być udzielone na prośbę Klienta.

Procedura udzielenia zezwolenia, czas trwania i inne wymagani

Procedura przyznania zezwolenia, treść wniosku i inne wymagania różnią się w zależności od tego, czy wniosek dotyczy AFI-UNP czy AFI-LNP. Dyrektywy szczegółowe zostały wydane przez CySEC i obowiązują przy procedurze udzielenia zezwolenia, a także w zakresie wymogów dla AFI oraz warunków ich funkcjonowania.

 

Dalsze informacje szczegółowe dotyczące procesu składania wniosków i ich treści, formularzy, dokumentów uzupełniających i innych wymagań są dostarczane na prośbę Klienta.

 

CySEC jest zobowiązana do poinformowania zewnętrznego menedżera AFI / samodzielnie zarządzanego AFI jako wnioskodawcy (w zależności od przypadku,) w ciągu 3 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku, o tym, czy zezwolenie zostało przyznane czy nie.