Spółka w Szwecji

Ogólne informacje

22%

Stawka podatkowa

4 tygodnie

Czas założenia spółki

50000 SEK

Kapitał minimalny

Do 2008 roku gospodarka Szwecji przeżywała stały wzrost gospodarczy wsparty przez wzrost popytu krajowego i silny eksport. Kraj przyjął program reform mających na celu poprawę zatrudnienia, zmniejszenie uzależnienia od opieki społecznej i racjonalizację roli państwa w gospodarce.

Rodzaje spółek

Prawo szwedzkie statuuje następujące typy rodzajowe form prowadzenia działalności przez podmioty zagraniczne:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL)
 • Publiczna spółka kapitałowa (AB)
 • Przedsiębiorstwo jednoosobowe (Enskild näringsidkare)
 • Spółka komandytowa
 • Oddział i przedstawicielstwo

Najczęściej rejestrowaną spółkę przez inwestorów zagranicznych jest spółka z o.o. (SRL)

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Pierwszym krokiem do zarejestrowania spółki jest sporządzenie aktu założycielskiego oraz spisanie statutu spółki w formie notarialnej.
 • Następnie należy wpłacić kapitał na konto w banku i uzyskać potwierdzenie wpłaty.
 • Kolejny krok to rejestracja spółki ale zanim to nastąpi, spółka musi powołać księgowego.
 • Rejestracji dokonuje się w Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorstw (Bolagsverket) gdzie firma otrzymuje numer rejestracyjny.
 • Następnie konieczna jest rejestracja w  Urzędzie Skarbowym (Skatteverket).
 • Ostatnim krokiem jest uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i koncesji właściwych dla prowadzonej firmy.

Udziałowcy:

Nie ma ograniczeń odnośnie ilości udziałowców jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki, który jest jednocześnie udziałowcem. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Minimum jeden dyrektor i zastępca dyrektora w zarządzie. Przynajmniej połowa dyrektorów i ich zastępców musi być mieszkańcami Europejskiej Strefy Gospodarczej.

Nadzór:

Firmy zatrudniające więcej niż 25 pracowników muszą ustanowić komitet gospodarczy zawierający trzech przedstawicieli zarządu i dwóch przedstawicieli pracowników. Jeżeli komitet nie spełnia wymagań pracowników co do przekazywania informacji i kontroli, mogą oni powołać ‘konsultanta pracowników’. Zarówno konsultant jak i komitet mają wgląd do kont i spraw firmy oraz mogą zobowiązać zarząd do wszczynania śledztw oraz do wydawania prognoz. Jednakże te informacje mogą być przekazywane jedynie reprezentantom pracowników.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy, sugeruje się aby był to adres stacjonarnego biura.

Termin:

Czas założenia spółki to około 4 tygodnie.

Kapitał:

Kapitał minimalny to 50000 SEK. Wymagana jest wpłata całości na konto przy procedurze rejestracji. Kapitał może być również w formie rzeczowej, jednakże wkłady rzeczowe muszą odpowiadać działalności firmy oraz muszą zostać wycenione przez certyfikowanego publicznego księgowego.

Podatki i finanse

W szwedzkim systemie podatkowym istnieje wiele bezpośrednich i pośrednich podatków
oraz składek. Podatki płacone są na poziomie miejskim i krajowym, władze lokalne ustanawiają swoje własne stawki.

Stawki podatkowe

Zgodnie ze standardowymi procedurami w UE, spółki muszą przedstawić coroczne sprawozdania finansowe.

 Stawki podatku: • Podatek dochodowy: 21,4%
• Podatek od nieruchomości (firmy): od 0,2 do 2,2% w zależności od wartości
• Podatek od zysków kapitałowych: 21,4%
• Podatek od zysków kapitałowych: 0%
• Podatek od dywidend: 30%
• VAT: 25% Brak podatku majątkowego lub od osób prawnych.
Kapitał minimalny 50000 SEK (5000€), 500000 SEK (52125 €) jeżeli oferta publiczna, płatne w całości przy utworzeniu spółki
Udziałowcy Minimum jeden wspólnik.
Zagraniczni udziałowcy Tak. Klient musi posiadać przedstawiciela, jeżeli nie przebywa
w Szwecji.
Zarząd Minimum jeden dyrektor i zastępca dyrektora
w zarządzie.
Holding zagraniczny Tak
Audyt Obowiązkowy roczny audyt rozliczeń.
Termin 4 tygodnie od otrzymania wszystkich dokumentów
Siedziba biuro stacjonarne, telefon, fax
Księgowość Tak, obowiązkowa według MSR

Lokalne prawo pracy

Prawa pracownika:

Prawo pracy w Szwecji stanowi ważny element stosunków gospodarczych, dlatego też jest bardzo rygorystycznie przestrzegane. Jest ono silnie połączone z systemem układów zbiorowych. Jego istotnym elementem są ustawy regulujące takie kwestie jak ochrona pracowników przed zwolnieniem, umożliwienie pracownikom brania udziału w procesach decyzyjnych, prawo do reprezentacji w organach firmy, ochrona przed dyskryminacją, miejsce pracy, czas pracy, urlopy.

Czas pracy:

Maksymalny czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo. Pracownik może pracować również w nadgodzinach, których nie może być więcej niż 200 rocznie. Wszyscy pracownicy mają prawo do 25 dni płatnego urlopu rocznie nawet w pierwszym roku pracy oraz jeżeli pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Ci, którym nie przysługuje urlop otrzymują dodatkowe wynagrodzenie urlopowe w wysokości 12% rocznych przychodów.

Płace:

Prawo pracy nie określa minimalnego wynagrodzenia, podlega ono regulacjom w układach zbiorowych. Szwedzkie firmy mają bardzo dobrze rozwinięty system dodatków dla pracowników. Dodatki których wartość przekracza 100 koron pracodawca musi zgłosić do urzędu podatkowego. Większość firm daje również swoim pracownikom wynagrodzenie wakacyjne 0,8% miesięcznej pensji za wykorzystane wakacje.

Ubezpieczenia społeczne:

Wysokość składek płaconych przez pracodawcę wynosi 31,42% miesięcznego wynagrodzenia oraz opodatkowanych dodatków. Firmy zajmujące się badaniami i rozwojem w celach biznesowych mogą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się tym przez minimum 75% czasu pracy oraz przez minimum 15 godzin miesięcznie (redukcja jest równa 10% miesięcznej pensji pracownika, ale nie może wynieść więcej niż 230000 koron miesięcznie za wszystkich zatrudnionych). Pracodawcy działający niektórych sektorach gospodarki oraz regionach kraju również mogą być uprawnieni specjalnych ulg w opłacaniu składek (10-procentowa ulga od zapłaconej kwoty ale tylko jeżeli suma pensji przekracza 71 000 koron miesięcznie)

Rozwiązanie stosunku pracy:

Zwolnienie z okresem wypowiedzenia musi być oparte na obiektywnych przesłankach oznacza to że musi ono mieć związek z osobowością pracownika (niedbalstwo, kradzieże, agresywne zachowanie, problemy ze współpracą) lub innymi okolicznościami (np. brak pracy).  Przy pierwszej kategorii przesłanek wymagane jest wydanie ostrzeżenia pracownikowi o jego nieakceptowalnym zachowaniu. Jeżeli zachodzi konieczność zredukowania liczby podwładnych ze względu na brak pracy, obowiązuje zasada kolejności (ostatni zatrudniony odchodzi pierwszy).

Dopuszczalne jest również zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, jednakże pracodawca musi poinformować podwładnego o swoim zamiarze. Stosuje się je gdy pracownik nagminnie zaniedbuje swoje obowiązki. Przesłanki podobne są do tych wymienionych wcześniej, lecz są poważniejsze. Zwolnienie takie bez odpowiednich przesłanek może zostać unieważnione w sądzie. Nie można go stosować gdy pracodawca jest w stanie zapewnić pracę. Wypowiedzenie musi być zrealizowane, w ciągu 2 miesięcy od przedstawienia zatrudnionemu powodu zwolnienia, jeżeli w tym czasie to nie nastąpi, jest ono nieważne.

Okresy wypowiedzenia są regulowane przez prawo i układy zbiorowe. Wydłużają się one na korzyść pracownika w zależności od czasu zatrudnienia. Zazwyczaj wynoszą od jednego do trzech miesięcy.

Pozostałe informacje

Nasi klienci rejestrują spółki szwedzkie głównie z myślą o rzeczywistym prowadzeniu działalności gospodarczej w Szwecji. Częstym motywem przewodnim klientów jest chęć skorzystania z tamtejszego systemu emerytalnego, co wymaga najczęściej faktycznej przeprowadzki do Szwecji.