Spółka w Szkocji

Ogólne informacje

20%

Stawka podatkowa

24 godziny

Czas założenia spółki

Brak

Kapitał minimalny

Szkocja jest częścią Wielkiej Brytanii. Głównym centrum finansowym kraju jest Edynburg – siedzibą większości spółek zakładanych przez inwestorów zagranicznych. Szkocja cieszy się zainteresowaniem wielu inwestorów z powodu łagodności tamtejszych organów podatkowych, przychylności członkostwu Wielkiej Brytanii Unii Europejskiej i otwartości na inwestycje zagraniczne.

 

System prawny Szkocji jest systemem common law opartym na rzymsko – holenderskim systemie kontynentalnym. Zasadniczą odrębnością od angielskiego systemu prawnego jest szkocka regulacja dot. trustów, które regulowane są przez lokalny szkocki parlament. System prawny regulujący zakładanie, funkcjonowanie i zamykanie spółek w Szkocji jest tożsamy z systemem brytyjskim.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki

  • Rejestracji spółki dokonuje się w Companies House – obecnie Wielka Brytania (w tym Szkocja).
  • Aby zarejestrować spółkę można skorzystać z dostępnych w systemie online Companies House formularzy rejestracyjnych – w takim wypadku należy jedynie wskazać podstawowe dane dot. spółki takie jak: nazw spółki, adres siedziby, przedmiot działalności; dane udziałowca, dyrektora i udziałów oraz kapitał spółki.
  • Kolejnym krokiem jest sporządzenie umowy założycielskiej oraz statutu spółki – Companies Housa pozwala na wygenerowanie wzorca dokumentu.
  • Spółka musi mieć co najmniej jednego dyrektora oraz zobowiązana jest do posiadania biura (registered office) do celów rejestrowych.

Udziałowcy:

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie ilości udziałowców jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy. Udziałowcem może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

Zarząd:

Do sprawowania zarządu musi zostać powołany minimum jeden dyrektor. Funkcję dyrektora może sprawować udziałowiec. Każda zmiana na stanowisku dyrektora spólki musi zostać zgłoszona do Companies House.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terenie Szkocji. Warto zagwarantować obsługę korespondencji oraz telefon kontaktowy firmy.

Termin:

Termin założenia spółki wynosi 24 godziny.

Kapitał:

Brak wymagań odnośnie kapitału minimalnego.

Dokumenty:

Dokumenty spółki dostępne są online na stronach Companies House. Aby mieć możliwość prowadzenia działalności poza Wielką Brytanią może być konieczne uzyskanie notarialnie poświadczonych dokumentów spółki, które zostaną zaopatrzone w klauzulę apostille. Takie usług świadczone są przez notariuszy (notary public).

 

Podatki i finanse

Częścią strategii gospodarczej Szkocji ogłoszonej 13 listopada 2007 jest zapewnienie korzystnego środowiska biznesowego wspierającego inwestycje, innowacje i rozwój przedsiębiorczości.

 

Zagranicznym inwestorom w Szkocji oferuje się szeroki wybór ulg podatkowych – na uwagę zasługują pożyczki rządowe i dofinansowania do inwestycji związanych z ochroną środowiska oraz badaniami i rozwojem.

Księgowość

Od spółek wymaga się sporządzenia zeznań rocznych. Spółki o dochodach o przekraczających 10,2 mln funtów w roku podatkowym lub aktywach o wartości przekraczającej 5,1 mln funtów zobowiązane są do przeprowadzenia audytu ksiąg rachunkowych.

Stawka podatku: • Podatek dochodowy: 33.5% od £ 300000 do £ 1200000, 31% powyżej
• Podatek od zysków kapitałowych: 18%
• Podatek od dywidend: 10% do £ 37400 wartości dywidend, 32.5% do £ 150 000 i 42.5% powyżej
• VAT: 17,5%
Kapitał minimalny brak
Udziałowcy os. fizyczna lub osoba prawna, co najmniej jeden udziałowiec
Zagraniczni udziałowcy Tak
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne Obowiązkowy audyt roczny w przypadku przekroczenia limitu obrotów
Roczne opłaty od drugiego roku działalności. Udziałowcy nominowani, siedziba, pełnomocnictwo, przygotowanie
i złożenie rocznego sprawozdania i deklaracji zerowych kosztów przychodu: 1500 € + VAT plus koszt wysyłki
Termin 3 dni robocze od otrzymania wszystkich dokumentów
Siedziba Adres rejestrowy na terytorium Szkocji, zaleca się posiadanie biura fizycznego w przypadku rejestracji do VAT
Bankowość Szkockim spółkom LLP lub Ltd działającym poza Wielką Brytanią sugerujemy otwarcie rachunków bankowych w bankach na ‎Łotwie, w Estonii, Danii lub Cyprze. Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać więcej informacji.
Księgowość Obowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe.

Lokalne prawo pracy

Większość przepisów prawa pracy w Szkocji jest taka sama jak w pozostałej części Zjednoczonego Królestwa. Umowa o pracę może być w formie ustnej. Jednakże pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikowi dokumentu zawierającego dane stron oraz warunki zatrudnienia. Są 3 główne typy kontraktów: na czas nieokreślony, na czas określony oraz na liczbę przepracowanych godzin.

Czas pracy:

Czas pracy nie powinien przekraczać średnio 48 godzin tygodniowo na przełomie 17 tygodni. Pracownicy mogą pracować dłużej jeżeli wyrażą na to pisemną zgodę, w ten sam sposób mogą z niej zrezygnować. Zatrudnieni mają prawo do 5-6 tygodni płatnego urlopu rocznie. Pracownicy nie mają prawnie zagwarantowanych dni wolnych w święta ustawowe, jednakże większość indywidualnych umów je przewiduje.

Płace:

Minimalne wynagrodzenie wacha się w zależności od wieku pracownika i obecnie jest w przedziale od £3,70 (praktykanci i najmłodsi pracownicy) do £7,83 brutto na godzinę (dla pracowników powyżej 25 lat). Stawki te regulowane są przez rząd rokrocznie.

Ubezpieczenia społeczne:

Składki na ubezpieczenia opłacają pracodawcy (13,8% wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto) oraz pracownicy. (12% za zarobki z przedziału £162,01 – £892 oraz dodatkowe 2% za zarobki powyżej tego przedziału).

Rozwiązanie stosunku pracy:

Pracodawca może zwolnić pracownika zarówno z zachowaniem okresu wypowiedzenia jak i bez niego. W pierwszym przypadku długość jest powiązana z czasem pracy i może wynosić od tygodnia do 12 tygodni. Okres wymówienia może być dłuższy jeżeli przewiduje to indywidualny kontrakt. Zwolnienie ze skutkiem natychmiast może nastąpić w przypadku poważnego złamania zasad miejsca pracy przez pracownika.

Pozostałe informacje

Nasi klienci często wybierają szkockie spółki LPP (spółki osobowe), których udziałowcami są inne spółki – np. z BVI. Aby mieć możliwość otwarcia rachunku bankowego, należy skorzystać z pomocy specjalistów oraz podzielić procedurę na kilka odrębnych kroków. Proszę pamiętać, że banki rzadko zgadzają się na otwarcie kont bankowych dla spółek które mają skomplikowany skład udziałowy.