Spółka w Rumunii

Ogólne informacje

16%

Stawka podatkowa

5 dni

Czas założenia spółki

200 RON

Kapitał minimalny

Rumunia do roku 2006 przeżywała falę prywatyzacji przedsiębiorstw, kiedy to zakończono prywatyzację największego komercyjnego banku w kraju (BCR). Po latach reform gospodarczych Rumunia obniżyła stopę inflacji i ustabilizowała wzrost gospodarczy pomiędzy 4 a 8% od 2001 r.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dostępnych dla inwestorów zagranicznych:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL)
 • Spółka akcyjna (SA)
 • Spółka komandytowa
 • Oddział lub przedstawicielstwo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL) jest najczęściej wybierana przez zagranicznych inwestorów.

 

Rumunia cieszy się popularnością inwestorów z uwagi na łagodny system podatkowy, niskie stawki podatkowe oraz sprawny system bankowy.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Aby zarejestrować spółkę należy najpierw sprawdzić czy wybrana nazwa jest dostępna. Jeżeli jest, wstępnie rezerwujemy nazwę i dokonujemy rejestracji w Rejestrze Handlowym.
 • Do rejestracji będą niezbędne takie dokumenty jak: poświadczony notarialnie akt założycielski, deklaracja wspólników, dowody osobiste oraz uprawomocnienie zarządcy spółki, muszą one również zostać przetłumaczone na język rumuński.
 • Konieczne jest również złożenie u notariusza wzoru podpisu osoby zarządzającej firmą.
 • Następnym krokiem jest otworzenie firmowego konta bankowego i wpłacenie kapitału.
 • Wszystkie dokumenty należy złożyć w Rejestrze Handlowym przy właściwym dla lokalizacji spółki sądzie.
 • Po wpisie do Rejestru następuje publikacja w Gazecie Oficjalnej, rejestracja do celów podatkowych, w celach statystycznych i rejestracja związana z ubezpieczeniem społecznym.
 • Konieczne jest przedstawienie informacji co do: kapitału, nazwy, właścicieli, zarządu, adresu oraz zakresu działalności.
 • Rejestr wydaje wtedy Certyfikat Rejestracji oraz Decyzję Sądu, które potwierdzają zarejestrowanie spółki.
 • Ostatnim etapem jest złożenie deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym.

Udziałowcy:

Maksymalna liczba wspólników to 50. Minimalnie jeden wspólnik może założyć spółkę, jednakże w tym wypadku osoba fizyczna lub prawna zakładająca spółkę nie może być jedynym udziałowcem w więcej niż jednej firmie, a spółka mająca jednego udziałowca nie może być jedynym udziałowcem w innej firmie. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Głównym organem zarządzającym jest walne zgromadzenie udziałowców. Do jego zadań należy: zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych i podział zysków; wyznaczać dyrektorów i cenzorów lub wewnętrznych audytorów, odwoływać ich oraz decydować o audytach wtedy gdy nie są prawnie wymagane; określanie odpowiedzialności dyrektorów, cenzorów i  audytorów za szkody wyrządzone firmie; wprowadzanie poprawek do statutu spółki. Kolejnym organem są dyrektorzy. Kierują oni firmą i reprezentują ją na zewnątrz. Zwykle funkcję tę sprawuje główny udziałowiec.

Nadzór:

Organami nadzorczymi są cenzorzy lub audytorzy. Ich powołanie jest obowiązkowe tylko w konkretnych przypadkach np. kiedy udziałowców jest więcej niż 15.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy, który dostarczać może wirtualne biuro.

Termin:

Czas założenia spółki to około 5 dni.

Kapitał:

Minimalny kapitał wynosi 200 RON i musi być on wpłacony w całości w momencie rejestracji spółki. Jest on podzielony na udziały, gdzie wartość każdego udziału wynosi przynajmniej 10 RON. Udziały mogą być przekazywane zarówno między wspólnikami jak i osobami trzecimi.

Podatki i finanse

Rumunia ma jeden z najatrakcyjniejszych systemów podatkowych wśród członków UE i oferuje stawkę nawet 3% co jest jedną z najniższych stawek CIT w UE.

 

Stawka podatku:• Podatek dochodowy: 16% Obniżona stawka 3% lub 1% dla mikro-spółek przy spełnieniu następujących warunków: (a) posiadania kapitału co najmniej w wys. 45 000 RON (b) zatrudnienia dwóch pracowników – rezydentów UE
• Podatek od zysków kapitałowych: 16% (1% jeżeli wymienione papiery wartościowe utrzymywano przez więcej niż rok)
• Podatek od zysków: 16%
• Należności licencyjne: 16%
• Podatek od dywidend: 16%
• VAT: 19%
Kapitał minimalny200 RON (47 €, 50% płatne w całości przy zakładaniu spółki)
UdziałowcyMinimum 1 partner, maksimum 50
Zagraniczni udziałowcyTak
ZarządPrzynajmniej jeden wspólnik
Holding zagranicznyTak
Wymogi prawneOpcjonalny roczny audyt finansowy
Założenie spółki, otwarcie rachunku bankowego, domicylacja (pierwszy rok), rejestracja VATNumer identyfikacji podatkowej spółki musi być taki sam jak numer podatkowy i numer VAT.
Termin5 dni od otrzymania wszystkich dokumentów
SiedzibaAdres firmy, przekierowanie telefonu, faksu i poczty.
Możliwość posiadania fizycznego biura.
KsięgowośćUproszczony bilans i rachunek zysków i strat.

Lokalne prawo pracy

Relacje między pracodawcą a pracownikiem są regulowane przez Kodeks Pracy i układy zbiorowe. Umowy muszą być sporządzane w formie pisemnej, zazwyczaj są na czas nieokreślony. Przed rozpoczęciem pracy, pracownik musi przejść badania lekarskie, jeżeli nie dopełni tego obowiązku, kontrakty jest nieważny.

Czas pracy:

Tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin (8 godzin dziennie). Maksymalnie, wraz z nadgodzinami pracownik może przepracować 48 godzin tygodniowo. Zatrudnionym przysługuje minimum 20 dni płatnego urlopu rocznie. Jest 10 dni ustawowo wolnych.

Płace:

Minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 1900 RON (408 Euro). Za nadgodziny pracownik otrzymuje premię w wysokości 75-100% swojej podstawowej stawki. Zatrudnieni otrzymują również wszelkiego rodzaju bonusy między innymi bony na jedzenie, dodatkowe dni wolne, służbowy telefon, laptop.

Ubezpieczenia społeczne:

Pracodawca opłaca składkę w wysokości 2,25% (ubezpieczenie od wypadków przy pracy), pozostałe składki są odciągane z wynagrodzenia pracownika i wynoszą 35% pensji brutto.

Rozwiązanie stosunku pracy:

Minimalny okres wypowiedzenia wynosi 20 dni (45 dla stanowisk kierowniczych). Wysokość odpraw nie jest regulowana przez prawo, wyznaczają ją natomiast układy zbiorowe. Pracodawca chcący zwolnić pracownika musi ściśle przestrzegać wyznaczonych reguł. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego, przed jego dokonaniem firma musi przeprowadzić śledztwo w ciągu pół roku od popełnionego wykroczenia. Je żeli pracodawca nie zastosuje się do wyznaczonych procedur oraz terminów, wypowiedzenie może być uznane za nieważne, a pracownik może ubiegać się o wypłacenie zaległych pensji za czas zwolnienia.

Pozostałe informacje

Rumunia to bardzo popularny kierunek dla małych inwestorów z uwagi na minimalną stawkę CIT na poziomie 1 lub 3%. Stawka 1% stosowana jest jeżeli przedsiębiorca zatrudnia co najmniej 1 pracownika. Jeżeli obrót firmy przekroczy 1 mln EUR w roku podatkowym wówczas spółka nie może już korzystać z reżymu mikro podatkowego i zobowiązana jest opłacać 16% podatek CIT. Do 1 mln EUR możemy korzystać z prawie niewyczuwalnego obciążenia podatkowego.