Spółka w Luksemburgu

Ogólne informacje

18%

Stawka podatkowa

2 tygodnie

Czas założenia spółki

12500 Euro

Kapitał minimalny

Zakładamy w Luksemburgu wszystkie rodzaje spółek kapitałowych, spółki inwestycyjne (np. SICAR, SICAV) oraz inne fundusze inwestycyjne. Luksemburg jest atrakcyjnym miejscem nie tylko do prowadzenia działalności gospodarczej, ale również do pozyskania rezydencji podatkowej oraz lokowania tam kapitału.

Rodzaje spółek:

Spółka z o.o. (SARL – société à responsabilité limitée)

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 12 500 Euro i musi zostać wpłacony w całości w momencie zakładania spółki. Może on zostać wykorzystany jako fundusze spółki po jej założeniu. Spółkę SARL może założyć od dwóch do czterdziestu założycieli. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do wkładów początkowych. Dyrektorem musi być osoba fizyczna lub prawna, która nie musi być rezydentem Luksemburga. Istnieje również możliwość założenia jednoosobowej spółki SARL.

Spółka akcyjna (société par actions, société anonyme)

Minimalny kapitał zakładowy to 31 000 Euro, przy czym SA może zostać założona po wpłaceniu 25% kapitału zakładowego. Podobnie jak przy spółce SARL dyrektorem może być osoba fizyczna lub prawna, która nie jest rezydentem Luksemburga. Wymaganych jest min. 3 dyrektorów. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału.

Spółka jawna (société en nom collectif)

Musi posiadać co najmniej dwóch udziałowców. Odpowiedzialność w spółce jawnej jest nieograniczona. Wysokość wkładów do spółki oraz forma umowy zależy wyłącznie od woli założycieli. Statut jest częściowo publikowany.

Spółka komandytowo-akcyjna (société en commandite par actions)

Tak jak w przypadku spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy to 31 000 Euro, z czego spółka może zostać założona po wpłaceniu 25% kapitału zakładowego. W spółce komandytowo- akcyjnej musi być minimum 7 udziałowców. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Sporządzenie aktu założycielskiego;
 • Wpłacenie kapitału założycielskiego na konto oraz uzyskanie potwierdzenia z banku;
 • Zarejestrowanie spółki w Rejestrze Handlowym;
 • Uzyskanie licencji biznesowej;
 • Uzyskanie numeru VAT.

Udziałowcy:

Wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Maksymalnie może być 40 wspólników. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Wymagany jest minimum jeden dyrektor do kierowania firmą.

Nadzór:

Spółki mające minimum 150 pracowników muszą ustanowić mieszaną radę zakładową, składającą się zarówno z reprezentantów pracodawcy jak i reprezentantów pracowników w takiej samej ilości.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terenie Luksemburga.

Termin:

Czas założenia spółki wynosi około 2 tygodnie.

Kapitał:

Kapitał wynosi 12500 Euro i jest wpłacany na konto w całości podczas rejestracji spółki.

Podatki i finanse

Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli jego siedziba lub zarząd znajdują się w Luksemburgu. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Luksemburgu. Dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany na podstawie zysku wykazanego w bilansie handlowym.

Stawka CIT

 • 18% dla przedsiębiorstw, których dochód przekracza 30000 Euro
 • 15% dla przedsiębiorstw, których dochód nie przekracza 25000 Euro
 • Dla firm, których dochód znajduje się w przedziale 25000-30000 Euro podatek wynosi 3750 Euro + 33% dochodów przekraczających 25000 Euro.
 • Do każdego rozliczenia dodawana jest opłata solidarnościowa w wysokości 7%.

Wydatki związane z prowadzeniem działalności mogą zostać ujęte jako koszt uzyskania przychodu i pomniejszyć podstawę opodatkowania. Amortyzacji zazwyczaj dokonuje się metodą liniową. Dla środków trwałych dopuszczalna jest również metoda degresywna. W przypadku tej drugiej stopa amortyzacji nie może przekroczyć trzykrotności stopy metody liniowej lub 30%. Od 2017 roku starty mogą być odliczane tylko przez następne 17 lat. Te które powstały przed 2017 rokiem, nie podlegają takiemu ograniczeniu i mogą być odliczane w dowolnym momencie w przeszłości. Odliczanie wsteczne jest niedozwolone.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

W zakresie dokumentacji cen transferowych organy podatkowe mogą zażądać przedstawienia dokumentacji celem weryfikacji transakcji między powiązanymi podmiotami. Nie ma jako takich zasad niedostatecznej kapitalizacji, jednakże w praktyce administracja podatkowa stosuje wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego w wysokości 85:15. Międzynarodowe przedsiębiorstwa muszą przygotować raport ze swojej działalności w każdym kraju zgodnie z wytycznymi OECD.

Rachunkowość

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy lub rok obrachunkowy. Deklaracje podatkowe wraz z płatnościami muszą być złożone do 31 maja następnego roku podatkowego. Deklaracje składa się w formie elektronicznej. W szczególnych przypadkach przedsiębiorstwo może wyrazić swój dochód w walucie innej niż Euro. Składanie skonsolidowanych sprawozdań jest dozwolone. Spółka dominująca musi posiadać minimum 95% udziałów spółki powiązanej. Sprawozdanie może zostać również złożone przez dwie spółki podlegające pośrednio lub bezpośrednio temu samemu przedsiębiorstwu (które w tym wypadku nie podlega temu sprawozdaniu). Termin przedawniania wynosi 5 lat od końca roku, w którym powstało zobowiązanie podatkowe. W przypadku unikania płacenia podatków bądź oszustw okres ten może być wydłużony do 10 lat.

Podatki u źródła

Dywidendy wypłacane nierezydentowi są objęte podatkiem w wysokości 15%, chyba że umowy podatkowe go obniżają.

VAT

Standardowa stawka wynosi 17% (obniżone mają kolejno 14%; 8%; 3%). Co do zasady wszyscy podlegają rejestracji VAT. Deklaracje składane są rocznie (do 1 marca lub 1 maja w zależności od sytuacji przedsiębiorcy), kwartalnie lub miesięcznie (w ciągu 15 dni od końca okresu podatkowego) w zależności od obrotu.

Inne podatki

 • Przy sprzedaży nieruchomości stawka podatkowa wynosi od 0,7% do 1% wartości nieruchomości. Stawki te mogą być mnożone przez współczynniki zależne od lokalizacji i rodzaju nieruchomości.
 • Podstawowa stawka podatku od transferu nieruchomości wynosi 6% jej wartości. Do tego doliczany jest podatek od transkrypcji w wysokości 1%. Za transfer nieruchomości w mieście Luksemburg może obowiązywać dodatkowa opłata w wysokości 50% podatku transferowego.
 • Opłata skarbowa o różnych stawkach jest nałożona na między innymi rejestrację aktów notarialnych.
 • Cło jest nakładane na produkty pochodzące z poza UE. Akcyza nałożona jest na prąd, gaz, oleje, tytoń i alkohol.
 • Podatki te są nałożone na sprzęt elektryczny i elektroniczny a także na materiały, z których wykonuje się opakowania.

Podsumowanie

Stawka podatku:– Podatek od zysków kapitałowych: 29.22%– Podatek miejski: 6,75%
– Podatek od zysków kapitałowych: 21%
– Podatek od zysków i należności licencyjne: 0%
– Podatek od dywidend: 15%
– VAT: 17%
Kapitał minimalny12500 € płatne w całości przy zakładaniu spółki
UdziałowcyMinimum jeden partner (jednoosobowa spółka SARL), maksymalnie 450. Częstą praktyką jest wykorzystanie udziałowca nominowanego.
Zagraniczni udziałowcyTak
ZarządPrzynajmniej jeden dyrektor.
Holding zagranicznyTak
Wymogi prawneRoczny audyt wymagany po przekroczeniu określonej wielkości.
Termin2 tygodnie od otrzymania wszystkich dokumentów
SiedzibaW Luksemburgu, biuro wirtualne lub stacjonarne
KsięgowośćSprawozdawczość, audyt

Lokalne prawo pracy

Prawa pracownika:

Umowa o pracę jest obowiązkowa i jest na czas nieokreślony. W wyjątkowych sytuacjach wskazanych przez prawo umowa może być na czas określony. Wszyscy zatrudnieni mają prawo do stawki minimalnej. Pracownicy cieszą się szerokim zakresem ochrony, mają oni również prawo do informacji oraz konsultacji, a w niektórych przypadkach nawet do wpływania na politykę firmy.

Czas pracy:

Czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo. Maksymalna jego długość to 48 godzin wraz z nadgodzinami. Dziennie można pracować najwyżej 10 godzin. Dopuszczalne są wyjątki ale wiąże się to z uzyskaniem dodatkowych pozwoleń. Minimalnie za nadgodziny przyznawane jest 40% premii. Stawki za pracę w niedziele i święta są znacznie wyższe. W niektórych przypadkach pracownik otrzymuje również dodatkowy czas wolny. Pracownicy mają prawo do 25 dni płatnego urlopu po przepracowaniu 3 miesięcy u pracodawcy. W ciągu roku jest 10 dni ustawowo wolnych. Zatrudnieni mogą również otrzymać dodatkowe dni wolne z powodów rodzinnych.

Płace:

Wynagrodzenia najczęściej są ustalane w układach zbiorowych. Wzrost kosztów utrzymania automatycznie oznacza wzrost płac. Wynagrodzenie dla kadry kierowniczej jest ustalane w drodze negocjacji. Płace powiązane są z indeksem cen detalicznych. W wielu firmach jest bonus w postaci trzynastej pensji.

Ubezpieczenia społeczne:

Pracodawca płaci 8% wynagrodzenia brutto pracownika na system emerytalny.  Składki na ubezpieczenia są wpłacane do sprecyzowanej wysokości rocznego wynagrodzenia. Firmy oraz pracownicy płacą po 3,05% dla zwykłego wynagrodzenia na świadczenia zdrowotne, dla dodatków jest to 2,8%. Pracodawca płaci również 1,15% na ubezpieczenie od wypadków a także od 0,42% do 2,64% do zakładu ubezpieczeń na zasiłek chorobowy.

 

Rozwiązanie stosunku pracy:

Przynajmniej 2-tygodniowe wypowiedzenie jest potrzebne aby zwolnić osobę na okresie próbnym, decyzja nie musi być usprawiedliwiona ważnymi powodami.

Jeżeli zarówno pracownik jak i pracodawca zdecydują się rozwiązać umowę jedynym wymogiem jest sporządzenie tej decyzji na piśmie.  W innych przypadkach podwładny musi otrzymać pisemne wypowiedzenie. Długość okresu wymówienia jest zależna od ilości przepracowanych lat. W przypadku jego braku zwolnionemu przysługuje odszkodowanie. Na żądanie pracownika musi zostać przedstawione szczegółowe wyjaśnienie powodu wypowiedzenia. W firmach zatrudniających więcej niż 150 osób przed zwolnieniem musi się odbyć rozmowa z zatrudnionym. Pracownik może odwołać się od decyzji pracodawcy w sądzie w ciągu 3 miesięcy, jeżeli wygra, firma musi wypłacić mu odszkodowanie lub ponownie go zatrudnić.

 

Pracownik może również zostać zwolniony w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, jednakże przed wykonaniem takiego kroku pracodawca musi przeprowadzić z nim rozmowę.

 

Wszyscy pracujący minimum 5 lat są uprawnieni do otrzymani odprawy, która jest wysokości co najmniej miesięcznej pensji.

 

Jeżeli firma planuje zwolnić 7 lub więcej pracowników w ciągu 30 dni lub 15 i więcej w ciągu 3 miesięcy musi porozumieć się ze związkami zawodowymi, jeżeli nie zostanie ono osiągnięte decyzja może zostać narzucona przez Krajowy Urząd Pojednawczy. W przypadku grupowych zwolnień minimalny okres wypowiedzenia wynosi 75 dni, ale może on zostać wydłużony na podstawie układów zbiorowych. Rząd może go dodatkowo wydłużyć do 90 dni a w przypadkach gdy firma otrzymuje rządowe wsparcie finansowe do 120 dni.

Pozostałe informacje

Luksemburg to jedna z najciekawszych jurysdykcji na świecie pod kątem podatkowym. Wynika to z wielu czynników takich jak:

 • sieć korzystnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • reżim holdingowy;
 • atrakcyjne zasady rządzące rezydencją podatkową
 • atrakcyjne stawki opodatkowania.

Uwaga – planowanie podatkowe z wykorzystaniem spółek w Luksemburgu należy realizować jedynie z udziałem wykwalifikowanych doradców.