Spółka w Irlandii

 

 

 


Zakładanie spółki w Irlandii

Gospodarka Irlandii jest dynamiczna i globalna, w dużej mierze oparta na handlu.
Irlandia zaliczyła średnio 6% wzrostu PKB między 1995 a 2007 rokiem, dzięki czemu uzyskała przydomek „Celtycki Tygrys”. W odpowiedzi na kryzys, rząd Irlandii wprowadził szereg krajowych programów gospodarczych mających obniżyć ceny i inflację płac, inwestycje w infrastrukturę, poprawę kwalifikacji siły roboczej i promocję inwestycji zagranicznych.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych:

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PrC)

• Publiczna spółka kapitałowa (PLC)

• Spółka komandytowa

• Filia

System podatkowy

System podatkowy Irlandii jest wyjątkowo korzystny z powodu stawki podatku od osób prawnych wynoszącej 12,5% w odniesieniu do wszystkich przychodów – niezależnie czy pochodzą one z przemysłu czy innych rodzajów działalności. Dzięki ostatnim krokom podjętym przez rząd irlandzki w celu ożywienia gospodarki, wszystkie irlandzkie spółki założone po 14 października 2008 roku uzyskują pełne zwolnienie z podatku przez trzy pierwsze lata działalności (np. zwolnienie z podatku od zysków wynoszące nawet 320000 €).

W prawie UE swobodny przepływ kapitału jest standardem.

Zagranicznym inwestorom w Irlandii oferuje się szeroki wybór ulg podatkowych.
Między innymi dotacje i pożyczki z IDA (Industrial Development Authority –
Urząd Rozwoju Przemysłu), dotacje rządowe lub kredyty podatkowe na wydatki związane badaniami
i rozwojem.

Stawka podatku: • Podatek dochodowy: 12,5% Pełne zwolnienie z podatku przez 3 lata dla spółek przemysłowych i handlowych utworzonych po 14 października 2008
• Podatek od zysków kapitałowych: 12,5%
• Podatek od odsetek i należności licencyjne: 20%
• Dochód spółek zagranicznych: 12,5%
• Podatek od dywidend: 20%
• VAT: 21,5%
Kapitał minimalny Brak progu minimalnego
Udziałowcy Minimum jeden wspólnik.
Zagraniczni udziałowcy Tak
Zarząd Przynajmniej dwóch dyrektorów i sekretarz generalny.
Dyrektor i sekretarz generalny muszą być mieszkańcami UE.
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne Obowiązkowy audyt sprawozdań rocznych. Wszystkie spółki muszą złożyć roczną deklarację do urzędu skarbowego bez względu na to,
czy dokonywały transakcji, czy też nie. Jeżeli spółka nie dokonywała transakcji handlowych, może złożyć roczny raport z rozliczeń niekomercyjnych.
Rejestracja VAT (jeśli potrzebna) Aby zarejestrować się jako płatnik VAT należy wykazać prowadzenie działalności w Irlandii. W idealnym przypadku władze będą chciały zobaczyć biuro i pracowników. Jednakże dołączenie do wniosku dowodu prowadzenia działalności w Irlandii (np. kopię umowy
z irlandzką spółką, dostawcą, klientem, itp.) może okazać się wystarczające.
Termin 1 tydzień od otrzymania wszystkich dokumentów
Siedziba Siedziba lokalna i sekretarz generalny (od drugiego roku działalności), adres siedziby w Dublinie, przeniesienie telefonu, faksu i poczty.
Księgowość Jeżeli spółka dokonała transakcji w Irlandii lub za granicą musi złożyć roczne sprawozdanie finansowe przedstawiające działalność w ostatnim roku fiskalnym. Obowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe
w oparciu o szacowaną liczbę miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów.