Spółka w Danii

Ogólne informacje

22%

Stawka podatkowa

3 tygodnie

Czas założenia spółki

50000 DKK

Kapitał minimalny

Dania jest krajem handlowym, któremu udało się podnieść z kryzysu i wykorzystać okazję do zbudowania gospodarki nastawionej na odnawialne źródła energii i zrównoważony rozwój. Duńska gospodarka charakteryzuje się polityką liberalizacji handlu i dóbr oraz szeroko rozwija handel zagraniczny. W ostatnich latach Dania odnotowała znaczny wzrost PKB. Dania posiada zdrową i silną gospodarkę, dzięki której jest znaczącym państwem na arenie międzynarodowej. Ze względu na niezależność inwestycji, jakie oferuje jest krajem atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów. Dania podpisała wiele porozumień o ochronie inwestycji z innymi państwami Europy, tym samym gwarantując transparentność transakcji.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskaber, ApS)

Minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki wynosi 50 000 DKK. ApS jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ApS to najczęściej stosowana forma działalności gospodarczej w Danii. Jej założenie wymaga sporządzenia i podpisania przez udziałowców umowy założycielskiej oraz statutu.

  • Værksætterselskab – IVS

Nowy rodzaj spółki wprowadzony do systemu duńskiego w 2014 r. Podstawą cechą  odróżniająca od spółki ApS jest obniżenie wymogów kapitału minimalnego do 1 DKK.

  • Spółka kapitałowa (Aktieselskaber, A / S)

Jest najbardziej rozwiniętą formą prawną prowadzenia działalności w Danii. Jest odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki akcyjnej wynosi 67.000 Euro. Założenie Aktieselskaber przebiega podobnie jak w przypadku spółki ApS, z tym że elementem koniecznym procedury rejestracyjnej jest spotkanie udziałowców w celu zatwierdzenia wniosku o założenie spółki oraz wyboru zarządu i rady nadzorczej. Przynajmniej jeden z udziałowców spółki musi być obywatelem państwa wchodzącego w skład Unii Europejskiej.

  • Spółka komandytowa (K/S, Kommanditselskaber)

Podobnie jak w polskiej spółce komandytowej K/S musi mieć jednego lub więcej „komplementariuszy”, odpowiedzialnych bez ograniczenia za zobowiązania spółki, a także kilku „komandytariuszy”, których odpowiedzialność jest ograniczona maksymalnie do wysokości kapitału, jaki wnieśli do spółki. Komplementariuszami mogą być spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa jest tworzona na podstawie umowy założycielskiej wymaganej przy jej rejestracji.

  • Spółka jawna (I/S, Interessentskaber)

Spółkę jawną może zawiązać co najmniej 2 wspólników, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne podejmujące wspólne zobowiązania. Wspólnicy spółki jawnej są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Z wyjątkiem występowania w kwestiach podatkowych spółkę jawną uznaje się za osobną jednostkę prawną.

  • Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych )European Economic Interest  Grouping – GEIE)

Jest strukturą korporacyjną powstałą na podstawie prawa Unii Europejskiej. Odpowiada spółce komandytowej, jednak założyciele muszą pochodzić z co najmniej dwóch różnych państw Unii. Ta forma działalności gospodarczej jest szczególnie atrakcyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ struktura spółki jest prosta oraz nie wymaga kapitału zakładowego. Zmiana lokalizacji spółki jest możliwa w ramach jednolitego rynku europejskiego.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

  • Aby założyć spółkę należy sporządzić i podpisać umowę założycielską, sporządzić umowę/statut spółki, oraz dokonać wpłaty kapitału.
  • Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny i wraz ze wcześniejszymi dokumentami złożyć go przy rejestracji.
  • Rejestracją zajmuje się Duńska Agencja Przedsiębiorstw i Handlu (Erhvervsstyrelsen) nadaje ona również numer Centralnego Rejestru Firm (CVR).
  • Należy również zgłosić nowo powstałą spółkę do Urzędu Celno-Podatkowego (SKAT) dla potrzeb rozliczania VAT.

Udziałowcy:

Brak ograniczeń odnośnie ilości udziałowców, jednakże spółka musi mieć minimum jednego wspólnika. Dopuszczalni są również zagraniczni udziałowcy.

Dyrektorzy:

Rada nadzorcza dyrektorów jest wymagana tylko wtedy gdy firma zatrudnia więcej niż 35 pracowników przez 3 kolejne lata i chcą wykorzystać swoje prawo do bycia reprezentowanymi w radzie. Rada nadzorcza musi mieć minimum 3 członków.

Zarząd:

Musi mieć minimum jednego członka. W zależności od wybranej struktury Zarząd albo sam kieruje firmą albo robi to wspólnie z Radą Dyrektorów. Członkowie zarządu reprezentują firmę na zewnątrz.

Kapitał:

Jego wysokość minimalna to 1 DKK (lub ekwiwalent tej sumy w Euro). Całość kapitału minimalnego musi być wpłacona konto firmowe podczas rejestracji.

Termin:

Czas założenia spółki to około 3 tygodni od złożenia wszystkich dokumentów.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terenie kraju. Na rynku funkcjonują podmioty oferujące usługi wirtualnego biura, które zapewniają adres rejestrowy, obsługę poczty oraz centralę telefoniczną spółki.

Podatki i finanse

Duński system podatkowy jest prosty i przyjazny obywatelom oraz zagranicznym inwestorom. W Danii obowiązuje progresywna skala podatku dochodowego, która składa się z trzech progów.

 

Stawka VAT jest jednolita i wynosi 25%. Obejmuje ona wszystkie towary i większość usług. Nie ma stawek obniżonych, preferencyjnych czy specjalnych dla wybranych grup towarów. Zwolnionych z  opodatkowania VAT  jest  szereg  usług, a  mianowicie:  usługi pogrzebowe, obrót nieruchomościami, operacje finansowe, kultura , działalność ubezpieczeniowa, transport osób, opłaty pocztowe, usługi biur podróży. Na towary i usługi eksportowane,  które podlegają  obowiązkowi  VAT-u,  stawka jest  równa 0%.

Księgowość

Od spółek wymaga się przedstawienia bilansu, oświadczenia o dochodach i sprawozdania z działalności zarządu.

Stawka podatku: • Podatek dochodowy: 25%
• Podatek od zysków kapitałowych: 28% do 45 500 DKK i 43% powyżej
• Podatek od zysków i należności licencyjne: 25%
• Dochód spółek zagranicznych:28%
• Podatek od dywidend uzyskanych przez zagraniczną spółkę: 0% jeżeli posiada od roku 20% akcji
• Podatek od dywidend otrzymanych od spółki zależnej: 0% jeżeli spółka dominująca posiada 10% akcji
• VAT: 25%
Kapitał minimalny 1 DKK dla IVS, spółka z o.o. – 50 000 DKK, akcyjna – 500 000 DKK
Udziałowcy Minimum jeden wspólnik.
Zagraniczni udziałowcy Tak
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne Obowiązkowy audyt roczny
Termin 3 tygodnie od otrzymania wszystkich dokumentów
Siedziba Adres rejestrowy na terenie Danii
Księgowość Obowiązkowa księgowość, roczne sprawozdania finansowe

Lokalne prawo pracy

Prawa pracownika:

Prawo pracy w Danii jest podzielone na dwie główne kategorie: przepisy dotyczące pracowników umysłowych i przepisy dotyczące pracowników fizycznych.

Duński pracodawca jest podmiotem układów zbiorowych tylko wtedy gdy jest członkiem związku pracodawców albo sam postanowił uczestniczyć w takim układzie. Przynależność pracowników do związków zawodowych nie oznacza, że firma musi stosować się do układów zbiorowych danego zrzeszenia. Wszyscy zatrudnieni pracujący więcej niż 8 godzin tygodniowo, mają prawo do otrzymać w formie pisemnej warunki ich zatrudnienia, które uwzględniają płace, prawo do urlopu, okres próbny oraz podstawy zwolnienia.

 

Czas pracy:

Standardowy tydzień pracy wynosi 37 godzin. Premia za nadgodziny to zazwyczaj 50% za pierwsze 3 nadgodziny lub pierwsze 3 godziny pracy w dzień kiedy pracownik nie zazwyczaj nie pracuje. Po tym czasie bonus wynosi 100%, obowiązuje on również w niedziele i święta przez cały czas. Pracownicy zmianowi otrzymują dodatkowe premie. Zamiast premii za nadgodziny zatrudnieni mogą otrzymać dodatkowy czas wolny. Premie wahają się w zależności od układu zbiorowego.

Osoby pracujące na niepełnym etacie bądź tymczasowo mają takie samo prawa jak osoby na pełnym etacie. Dodatkowe korzyści finansowe również podlegają tej zasadzie, ale są one wyliczane proporcjonalnie do czasu pracy.

 

Płace:

Nie ma minimalnej stawki regulowanej prawem. Wynagrodzenia różnią się w zależności od sektora gospodarki oraz firmy. Zazwyczaj co roku są renegocjowane.

 

Ubezpieczenia społeczne:

Osoby pracujące w Danii podlegają pod duński system ubezpieczeń społecznych. Każdy zatrudniony musi opłacić składkę w wysokości 1080 DKK rocznie (jest ona potrącana przez pracodawcę z wynagrodzenia). Wkład pracodawców wynosi 10000 – 12000 DKK rocznie.

 

Rozwiązanie stosunku pracy:

Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia jest dopuszczalne tylko w przypadku rażąco złego postępowania pracownika. Zasady zwolnień różnią się w zależności od stanowisk pracowników a także tego w jakim sektorze działa firma (zasady regulują układy zbiorowe i porozumienia między pracodawcą  a związkami zawodowymi, inne dla każdego sektora). Najważniejsza mówi, że zwolnienie nie może nastąpić z błahych powodów. Pracownicy po 18 roku życia, którzy przepracowali przynajmniej 9-12 miesięcy, mogą otrzymać wypowiedzenie wyłącznie z uzasadnionych powodów. Jeżeli osoba zwolniona uważa, że decyzja pracodawcy była bezzasadna, może się od niej odwołać do trybunału odwoławczego lub sądu. Za bezpodstawne wypowiedzenie pracodawca winien zapłacić pracownikowi odszkodowanie. Długość okresu wymówienia zazwyczaj jest zależna od długości zatrudnienia, aczkolwiek obie strony mogą ją negocjować.

Pozostałe informacje

Nasi klienci rejestrują spółki duńskie głównie wtedy kiedy faktycznie prowadzą tam działalność gospodarczą. Okazuje się, że jest wiele przeszkód praktycznych jeżeli działalność prowadzi się za pomocą np. polskiej spółki, chociażby kwestie np. przy transporcie trzody chlewnej, czy usługach budowlanych. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem może być otwarcie spółki duńskiej lub oddziału spółki polskiej w Danii.