Spółka w Danii

Zakładanie spółki w Danii

Dania jest krajem handlowym, któremu udało się podnieść z kryzysu i wykorzystać okazję
do zbudowania gospodarki nastawionej na odnawialne źródła energii i zrównoważony rozwój. Duńska gospodarka charakteryzuje się polityką liberalizacji handlu i dóbr oraz szeroko rozwija handel zagraniczny.
 W ostatnich latach Dania odnotowała znaczny wzrost PKB. Dania posiada zdrową i silną gospodarkę, dzięki której jest znaczącym państwem na arenie międzynarodowej. Ze względu na niezależność inwestycji, jakie oferuje jest krajem atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów. Dania podpisała wiele porozumień o ochronie inwestycji z innymi państwami Europy, tym samym gwarantując transparentność transakcji.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskaber, ApS)

Minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki wynosi 10.000 Euro. ApS jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ApS to najczęściej stosowana forma działalności gospodarczej w Danii. Jej założenie wymaga sporządzenia i podpisania przez udziałowców umowy założycielskiej oraz statutu.

  • Spółka kapitałowa (Aktieselskaber, A / S)

Jest najbardziej rozwiniętą formą prawną prowadzenia działalności w Danii. Jest odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki akcyjnej wynosi 67.000 Euro. Założenie Aktieselskaber przebiega podobnie jak w przypadku spółki ApS, z tym że elementem koniecznym procedury rejestracyjnej jest spotkanie udziałowców w celu zatwierdzenia wniosku o założenie spółki oraz wyboru zarządu i rady nadzorczej. Przynajmniej jeden z udziałowców spółki musi być obywatelem państwa wchodzącego w skład Unii Europejskiej.

  • Spółka komandytowa (K/S, Kommanditselskaber)

Podobnie jak w polskiej spółce komandytowej K/S musi mieć jednego lub więcej „komplementariuszy”, odpowiedzialnych bez ograniczenia za zobowiązania spółki, a także kilku „komandytariuszy”, których odpowiedzialność jest ograniczona maksymalnie do wysokości kapitału, jaki wnieśli do spółki. Komplementariuszami mogą być spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa jest tworzona na podstawie umowy założycielskiej wymaganej przy jej rejestracji.

  • Spółka jawna (I/S, Interessentskaber)

Spółkę jawną może zawiązać co najmniej 2 wspólników, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne podejmujące wspólne zobowiązania. Wspólnicy spółki jawnej są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Z wyjątkiem występowania w kwestiach podatkowych spółkę jawną uznaje się za osobną jednostkę prawną.

  • Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych )European Economic Interest  Grouping – GEIE)

Jest strukturą przedsiębiorstwa na podstawie prawa Unii Europejskiej. Odpowiada spółce komandytowej, jednak założyciele muszą pochodzić z co najmniej dwóch różnych państw Unii. Ta forma działalności gospodarczej jest szczególnie atrakcyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ struktura spółki jest prosta oraz nie wymaga kapitału zakładowego. Zmiana lokalizacji spółki jest możliwa w ramach jednolitego rynku europejskiego.

  • Spółka europejska (SE)

System podatkowy

Duński system podatkowy jest prosty i przyjazny obywatelom oraz zagranicznym inwestorom. W Danii obowiązuje progresywna skala podatku dochodowego, która składa się z trzech progów.

Stawka VAT jest jednolita i wynosi 25%. Obejmuje ona wszystkie towary i większość usług. Nie ma stawek obniżonych, preferencyjnych czy specjalnych dla wybranych grup towarów. Zwolnionych z  opodatkowania VAT  jest  szereg  usług, a  mianowicie:  usługi pogrzebowe, obrót nieruchomościami, operacje finansowe, kultura , działalność ubezpieczeniowa, transport osób, opłaty pocztowe, usługi biur podróży. Na towary i  usługi eksportowane,  które podlegają  obowiązkowi  VAT-u,  stawka jest  równa 0%. Oznacza to w praktyce, że nie należy naliczać VAT-u przy ich sprzedaży, ale nabywca zachowuje prawo do redukcji VAT-u przy nabywaniu tych towarów i usług.

Zagranicznym inwestorom w Danii oferuje się szeroki wybór ulg podatkowych.
Zwłaszcza dotacje dla przedsiębiorstw zakładanych w specjalnej strefie ekonomicznej.

Warto zauważyć, ze od 1 stycznia 2009 nie istnieje porozumienie podatkowe między Francją a Danią.

Księgowość

Od spółek wymaga się przedstawienia bilansu, oświadczenia o dochodach i harmonogramu działalności. W zależności od struktury spółki roczny audyt i publikacja będą obowiązkowe.

Stawka podatku: • Podatek dochodowy: 25%
• Podatek od zysków kapitałowych: 28% do 45 500 DKK i 43% powyżej
• Podatek od zysków i należności licencyjne: 25%
• Dochód spółek zagranicznych:28%
• Podatek od dywidend uzyskanych przez zagraniczną spółkę: 0% jeżeli posiada od roku 20% akcji
• Podatek od dywidend otrzymanych od spółki zależnej: 0% jeżeli spółka dominująca posiada 10% akcji
• VAT: 25%
Kapitał minimalny 125000 DKK (16782€)
Udziałowcy Minimum jeden wspólnik.
Zagraniczni udziałowcy Tak
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne Obowiązkowy audyt roczny
Termin 3 tygodnie od otrzymania wszystkich dokumentów
Siedziba Adres biznesowy, przekierowanie telefonu, faksu i poczty.
Tworzenie marki i linii produktów oraz koszty administracyjne. Możliwość posiadania fizycznego biura (ceny różnią się w zależności od zapotrzebowania)
Księgowość Obowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe, harmonogramy
i sprawozdawczość zarządcza w oparciu o szacowaną liczbę miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów.