Spółka w Belgii

Ogólne informacje

29%

Stawka podatkowa

5 tygodni

Czas założenia spółki

18550 Euro

Kapitał minimalny

Belgia stanowi polityczne serce Unii Europejskiej i jest jednym z najbardziej kosmopolitycznych państw w Europie. Władze nakładają tam stosunkowo niewiele ograniczeń na spółki zagraniczne. Belgia jest jednym z najlepiej rozwiniętych krajów w Europie, dzięki strategicznemu położeniu, rozwinęła dynamiczną gospodarkę, która zorientowana jest „na zewnątrz”, czym przyciąga wielu zagranicznych inwestorów. Gospodarka Belgii jest zdominowana przez usługi.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SPRL / BVBA)

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 18550 Euro, jednak przy zawiązaniu spółki należy wpłacić co najmniej 6200 Euro. Spółka prywatna z o.o. (S.P.R.L.) może być utworzona przez kilka osób fizycznych lub prawnych (min. 2). Może ją założyć również jedna osoba fizyczna; wtedy mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o. (S.P.R.L.U., E.B.V.B.A.). Aktu założycielskiego musi być w formie aktu notarialnego. Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność majątkową do wysokości wniesionych wkładów.

 • Publiczna spółka kapitałowa (SA/NV)

Jest spółką akcyjną, którą tworzy co najmniej 2 akcjonariuszy (osoby fizyczne lub prawne). Jeśli spółkę akcyjną tworzą małżonkowie, wnoszą do niej majątek własny. Przy założeniu spółki akcyjnej akcjonariusze zobowiązują się do wpłaty na kapitał założycielski kwoty 61500 Euro. Akcje spółki akcyjnej są imienne lub na okaziciela (te ostatnie mogą być swobodnie odstępowane, o ile statut nie wprowadza ograniczeń w tym zakresie). Każdej akcji wnoszonej w wymiarze pieniężnym musi odpowiadać wpłata co najmniej ¼ jej całości przy związaniu spółki. Aporty rzeczowe muszą być wniesione w całości w momencie zawiązania spółki. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki kształtuje się tak jak przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych) European Economic Interest Grouping – GEIE)

Jest strukturą przedsiębiorstwa na podstawie prawa Unii Europejskiej. Odpowiada spółce komandytowej, jednak założyciele muszą pochodzić z co najmniej dwóch różnych państw Unii. Ta forma działalności gospodarczej jest szczególnie atrakcyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ struktura spółki jest prosta oraz nie wymaga kapitału zakładowego. Zmiana lokalizacji spółki jest możliwa w ramach jednolitego rynku europejskiego.

 • Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością (SCRL)

Kapitał zakładowy wynosi 18550 Euro, w ciągu 5 lat od zawiązania spółki musi zostać wpłacone 6200 Euro. Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez co najmniej 3 osoby prawne lub fizyczne. Do utworzenia spółdzielni wymagane jest sporządzenie aktu założycielskiego przed notariuszem.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Konieczne jest zarejestrowanie oraz podpisanie statutu spółki u notariusza, i zdeponowanie u niego planu finansowego wydatków na pierwsze 2 lata działalności dostosowanego do potrzeb spółki,
 • Otworzenie konta w banku i uzyskanie zaświadczenia o zdeponowaniu kapitału.
 • Kolejnym krokiem jest złożenie w ciągu 15 dni od sporządzenia aktu notarialnego: wyciągu z aktu założycielskiego, pełnomocnictwa oraz raportu rewidenta (jeżeli kapitał jest w formie rzeczowej) w Kancelarii Trybunału Handlowego.
 • Spółka nabiera osobowości prawnej w momencie złożenia dokumentów w Sądzie Gospodarczym.
 • Spółka musi być zarejestrowana w Crossroads Bank for Enterprises gdzie otrzyma numer rejestracyjny będący jednocześnie numerem VAT. Numer ten musi być używany w komunikacji z innymi firmami bądź osobami.

Udziałowcy:

Minimum jeden wspólnik. Nie praktykuje się usług nominatów.

Zarząd:

Zarząd w firmie sprawują udziałowcy oraz dyrektorzy. Spółka powinna być zarządzana z terytorium Belgii – tj. mieć spełniony wymóg effective management and control w Belgii. Dopuszcza się łączenie funkcji udziałowca i dyrektora.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy. Można zdać się na adres rejestrowy, jednakże większość kontrahentów decyduje się na wynajęcie przestrzeni biurowej u swoich kontrahentów.

Termin:

Czas założenia spółki wynosi około 5 tygodni

Kapitał:

Kapitał minimalny wynosi 18550 Euro. Minimum 6200 Euro musi być wpłacone na konto podczas rejestracji spółki (jeżeli firma posiada jednego udziałowca, ta kwota wynosi 12400 Euro).

 

Podatki i finanse

Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli na terytorium Belgii jest jego główny zakład lub jest z niej zarządzane i kontrolowane. Miejsce rejestracji nie ma znaczenia. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Belgii. Jest on nakładany na wpływy przedsiębiorstwa pochodzące z jego działalności, dochodów pasywnych oraz zysków kapitałowych.

Stawka CIT

29% 1 stycznia 2018 stawka została obniżona z 33%, planowana jest kolejna obniżka do 25% (od 1 stycznia 2020). Dla małych i średnich firm stawka za pierwsze 100.000 Euro zysku wynosi 20%.  Na podatek jest nałożona opłata dodatkowa (surcharge) w wysokości 2%. Wszystkie wydatki związane z prowadzeniem działalności mogą zostać odliczone od podatku. Amortyzacja zazwyczaj dokonywana jest metodą liniową. Aby skorzystać z metody malejącego salda wymagane jest uzyskanie zgody od organów podatkowych. Straty mogą być odliczane w dowolnym momencie w przyszłości, maksymalnie rocznie może zostać odliczona równowartość miliona Euro + 70% przychodu za dany rok. Odpisywanie wsteczne jest niedozwolone. Zyski kapitałowe są tak samo opodatkowane jak przychody.

Podwójne opodatkowanie

Belgia zapewnia ulgę od podwójnego opodatkowania zagranicznych zysków. Jej forma zależy od rodzaju dochodu.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Wdrożony przez Belgię system cen transferowych powiela regulacje wydane przez OECD. Obowiązuje zasada pełnej konkurencji. Nie ma jako takich zasad niedostatecznej kapitalizacji, jednakże istnieją przepisy, które dla danych sytuacji determinują współczynnik zadłużenia do kapitału własnego. Transakcje z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych, muszą zostać ujawnione w aneksie do deklaracji podatkowej.

Rachunkowość

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Może zostać przyjęty inny model roku jeżeli organy podatkowe wyrażą na to zgodę, jednakże zawsze musi on mieć 12 miesięcy. Deklaracje podatkowe powinny zostać złożone minimum miesiąc po zatwierdzeniu finansów przez udziałowców, maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od końca roku podatkowego. Za zgodą organów podatkowych okres ten może zostać wydłużony. Płatności podatku dokonuje się co kwartał. Termin przedawnienia wynosi 3 lata (w przypadku oszustwa podatkowego jest on wydłużony do 7 lat).

Podatki u źródła

Dywidendy, Odsetki, Tantiemy – podstawowa stawka wynosi 30%, jednakże w wielu przypadkach będzie obowiązywała stawka obniżona bądź podatek w ogóle nie zostanie nałożony.

VAT

Standardowa stawka wynosi 21% (obniżone mają kolejno 12%, 6%, 0%). Rejestracja jest obowiązkowa. Deklaracje składa się miesięcznie bądź kwartalnie. Może być wymagane dokonywanie płatności podatku z góry.

Inne podatki

 • Podatek od nieruchomości jest nałożony na roczny nominalny przychód z wynajmu. Stanowi on procent wartości wynajmu i różni się zależności od regionu. Stawki zazwyczaj wynoszą od 1,25% do 2,5%.
 • Opłata skarbowa na ogół nie występuje, poza niektórymi przypadkami związanymi z transakcjami na giełdzie papierów wartościowych.
 • Cło jest nakładane na produkty pochodzące z poza UE. Akcyza jest nałożona na tytoń, alkohol, paliwa, prąd, kawa i niektóre napoje bezalkoholowe.

Lokalne prawo pracy

Prawa pracowników:

Pisemne umowy o pracę nie są wymagane z wyjątkiem szczególnych przypadków jak umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa na pół etatu, okres próbny, klauzula o zakazie konkurencji. Jeżeli umowa nie została sporządzona uznaje się, że pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony.

 

Firmy zatrudniające więcej niż 100 pracowników muszą powołać radę zakładową. Rada zbiera się co miesiąc. Pracodawca musi dostarczyć radzie informacje o produktywności, osiągach finansowych oraz pracownikach. Firmy zatrudniające więcej niż 50 pracowników muszą powołać Komitet Ochrony Pracy i konsultować się z nim.

 

Czas pracy:

Maksymalna liczba godzin pracy tygodniowo wynosi średnio 38 godzin, choć możliwa jest ich mniejsza ilość. Nadgodziny są ściśle regulowane, zazwyczaj pracownik otrzymuje dodatkową godzinę czasu wolnego za każdą przepracowaną nadgodzinę. Premie za nadgodziny zaczynają się od 50% i sięgają nawet 100% w niedziele i święta (pracowników zmianowych obowiązują specjalne zasady).

Jest 10 dni ustawowo wolnych od pracy. Pracownicy mają prawo do 4 tygodni w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego.

 

Płace:

Stawka minimalna wynosi 1590,64 Euro miesięcznie dla pracowników powyżej 20 roku życia z przynajmniej 12-miesięcznym stażem. Układy zbiorowe regulują wyższe stawki minimalne dla danych sektorów oraz gwarantują, że każdy pracownik otrzymuje przynajmniej obowiązujące minimum.

Pracownicy fizyczni mają zazwyczaj płacone za godzinę i otrzymują swoją pensję 2 razy w miesiącu. Pozostali pracownicy otrzymują wypłatę raz w miesiącu. Pracownicy mogą otrzymywać bonusy, jeżeli zostały one wynegocjowane przez układ zbiorowy a także zasiłki oraz dodatkowe bonusy świąteczne.

 

Ubezpieczenia społeczne:

Każda osoba podlegająca belgijskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych ma prawo z niego korzystać niezależnie od tego czy pochodzi z Belgii i czy ma pisemną umowę o pracę czy nie. Wielkość składek pracodawców i pracowników jest zależna od wielkości firmy i działu gospodarki w jakim operuje a także od wynagrodzeń pracowników. Wpłaty te pokrywają emerytury, opiekę zdrowotną, zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne oraz odszkodowania za wypadki przy pracy i choroby.

 

Rozwiązanie stosunku pracy:

Istnieje wiele zakazów dotyczących rozwiązania umowy zwłaszcza z osobami zajmującymi chronione stanowiska. Głównym efektem tych zakazów jest zwiększenie kosztów zwolnienia pracownika jeżeli pracodawca nie przestrzega procedur rozwiązania umowy oraz jeżeli nie może udowodnić, że powód zwolnienia nie jest związany z powodem ochrony.

W przypadku masowych zwolnień bądź likwidacji firmy rada zakładowa musi być o tym poinformowana na czas aby można było wynegocjować warunki zwolnień.

Każda strona może rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony pod warunkiem stosowania się do ściśle określonych zasad. Najważniejszą jest ta o wypowiedzeniu. Musi ono być w formie pisemnej i musi uwzględniać rozpoczęcie i koniec okresu wymówienia. Jeżeli pracodawca nie dostarczy wypowiedzenie lub będzie one niewłaściwe pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie/odszkodowanie.

Pozostałe informacje

Belgia cieszy się dużą popularnością wśród polskich inwestorów głównie ze względu na popyt na polskich budowlańców na lokalnym rynku pracy.

 

Delegacja pracownika do kontrahenta w Belgii bywa utrudniona, w związku z czym popularne stało się otwieranie spółek w Belgii celem delegowania personelu do klientów w Belgii.