Spółka na Węgrzech

Ogólne informacje

9%

Stawka podatkowa

24 godziny

Czas założenia spółki

3 000 000 HUF

Kapitał minimalny

Węgry w ostatnich latach przeżyły niewielki cud gospodarczy dzięki usunięciu resztek gospodarki centralnie planowanej i przyjęciu modelu liberalnych reform.  Są one członkiem Unii Europejskiej, a ich PKB rośnie w tempie ponad 5% rocznie. Węgry stanowią atrakcyjną lokalizację dla zagranicznych przedsiębiorców nie tylko ze względu na swoje położenie, ale również z powodu jednej z najniższych stawek podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Rodzaje spółek

 

Istnieje kilka rodzajów spółek sugerowanych inwestorom zagranicznym:
• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Kft, Korlátolt Felelõsségû Társaság);
• Spółka komandytowa (Bt, Betéti Társaság);
• Spółka akcyjna (Rt, Részvény tarsasag);
• Oddział (fióktelep).

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Kft, Korlátolt Felelõsségû Társaság)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Kft) jest najczęstszą formą prowadzenia działalności wybieraną przez przedsiębiorców. W swojej regulacji jest bardzo podobna do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Posiada osobowość prawną, a do jej założenia wymagany jest kapitał zakładowy wnoszony przez udziałowców spółki. Wymagana minimalna wartość kapitału założycielskiego wynosi 3 mln forintów (ok. 10 tys. EUR). Na konto spółki trzeba wpłacić nie mniej niż 30% wysokości kapitału. Jedną z zalet spółki węgierskiej jest brak obowiązku powoływania miejscowych wspólników czy członków zarządu, co oznacza, że spółka może być w całości kierowana i kontrolowana przez zagranicznych członków zarządu  i wspólników. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości majątku spółki, a wspólnicy w zasadzie zwolnieni są z takiej odpowiedzialności ryzykując jedynie wniesionymi do spółki wkładami. Spółka może zostać założona zarówna przez osobę fizyczną jak i prawną.

 

Spółka komandytowa (Bt, Betéti Társaság)

 

Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że co najmniej jeden ze wspólników – komplementariusz (beltag) – odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem i przynajmniej jeden z nich – komandytariusz (kültag) – do wysokości swojej sumy komandytowej. Udziałowcami w spółce komandytowej mogą być zarówno  osoby fizyczne i prawne. Warunkiem jest jednak to, że partner z nieograniczoną odpowiedzialnością w spółce komandytowej nie może być udziałowcem w innych spółkach o takiej samej formie prawnej. Równocześnie spółka komandytowa nie może być komplementariuszem w innej spółce komandytowej. Nie ma ustawowych wymogów odnośnie wysokości kapitału zakładowego, ani wymaganej wartości wkładów wnoszonych do spółki.

 

Spółka akcyjna (Rt, Részvény tarsasag)

 

Dla działalności gospodarczej o większych rozmiarach polecane jest założenie spółki akcyjne. Minimalny kapitał zakładowy w spółce akcyjnej wynosi 2- mln HUF (ok. 65 tys. EUR). Podobnie jak prze spółce Kft. należy wpłacić co najmniej 30% kapitału zakładowego.  Pozostała część kapitału a może zostać wniesiona w formie niepieniężnej. Spółkę akcyjną może założyć spółka jednoosobowa. Rozróżnia się dwa rodzaje spółek akcyjnych: spółki o zamkniętym akcjonariacie (Zrt., Zártkörűen működő részvénytársaság oraz spółki o akcjonariacie publicznym (Nyrt., Nyilvánosan működő részvénytársaság).

 

Oddział (fióktelep)

 

Spółki zagraniczne mogą zarejestrować na Węgrzech swój oddział. W tym celu należy uzyskać wpis w rejestrze sądowym na podstawie dokumentów określających m.in.: formę prawną, siedzibę, majątek oraz zakres działalności. Filie spółek zagranicznych uważane są na Węgrzech za spółki krajowe, a ich działalność powinna być zgodna z ustawodawstwem węgierskim. Spółki zagraniczne powinny zapewnić filiom fundusze niezbędne dla pokrycia kosztów stałych ich działalności i wywiązania się z ciążących na nich zobowiązań płatniczych. Filie w ramach działalności handlowej są upoważnione do zawierania kontraktów.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

  • Przygotowanie oraz podpisanie przez założycieli (udziałowców) aktu założycielskiego spółki oraz jej statutu;
  • Wpłata kapitału zakładowego na konto bankowe spółki;
  • Rejestracja spółki w Sądzie Rejestrowym oraz uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej;
  • Rejestracja w Urzędzie Skarbowym, gminie, Izbie Handlowej oraz Centralnej Administracji Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego.

Udziałowcy:

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie ilości udziałowców, jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Spółki z udziałami na okaziciela są niedozwolone.

Zarząd:

Zarząd nad spółką może być sprawowany przez jednego lub więcej dyrektorów wybranych przez udziałowców. Dyrektorami mogą być udziałowcy.

 

Nadzór:

 

Powołanie rady nadzorczej jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy średnia roczna liczba pracowników z pełnym wymiarem godzin przekracza 200 osób.

 

Siedziba:

 

Spółka musi mieć adres rejestrowy, obsługę korespondencji oraz telefon kontaktowy. Obowiązki te mogą być realizowane przez wirtualne biuro, co może jednak utrudnić uzyskanie rejestracji VAT.

Termin:

 

Czas założenia spółki to około 4 tygodni.

 

Kapitał:

 

Kapitał minimalny wynosi 3.000.000 HUF i jest on wpłacany w całości podczas rejestracji spółki.

Podatki i finanse

Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Węgier lub jest z nich zarządzane i kontrolowane. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych na Węgrzech.

Stawka CIT

9% W przypadku niektórych aktywności może zostać nałożona opłata dodatkowa (surtax). W niektórych przypadkach może obowiązywać alternatywny podatek minimalny. Wszelkie wydatki związane z prowadzeniem działalności mogą zostać odliczone. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Straty uzyskane przed 2015 rokiem mogą być odliczane maksymalnie do 2025 roku. Stary uzyskane od 2015 roku mogą być odliczane przez maksymalnie 5 lat, z zachowaniem kolejności ich powstania (tzn. pierwsza zanotowana strata, musi być odliczona również jako pierwsza). Wysokość odliczanych strat nie może przekroczyć wysokości 50% przychodów. Odliczanie wsteczne jest niedozwolone. Zyski kapitałowe są opodatkowane tak samo jak przychody.

Podwójne opodatkowanie

Wyłączenie na mocy podpisanych traktatów.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Zasady dotyczące cen transferowych są oparte na regulacjach wydanych przez OECD. Niedostateczna kapitalizacja: Odsetki od zadłużenia przekraczające trzykrotność kapitału własnego podatnika nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (wyjątek: dług w banku). CFC: Wdrożenie reguł OECD; kontrolowaną spółką jest zagraniczne przedsiębiorstwo, w którym pośrednio lub bezpośrednio, minimum 50% udziałów ma Węgierski rezydent. Międzynarodowe przedsiębiorstwa raportują swoją działalność w każdym kraju.

Rachunkowość

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Może zostać przyjęty inny model roku, który może być również krótszy niż 12 miesięcy. Deklaracje podatkowe należy złożyć w formie elektronicznej do 31 maja w roku następnym po podatkowym lub w ciągu 5 miesięcy od końca roku podatkowego jeżeli został przyjęty jego inny model. Płatności dokonuje się z góry, miesięcznie lub kwartalnie w zależności od obrotów przedsiębiorstwa. Termin przedawnienia wynosi 5 lat liczą od końca roku w którym powstało zobowiązanie.

Podatki u źródła

Brak podatków u źródła w przypadku osób prawnych.

VAT

Standardowa stawka wynosi 27%(obniżone mają kolejno 18% i 5%). Składania deklaracji podatkowej oraz płatności podatku dokonuje się co miesiąc, kwartał lub rok w zależności od wysokości należnego podatku.

Inne podatki

  • Podatek od nieruchomości – nakładany przez lokalne władze, wedle ich uznania ale nie przekraczający odgórnie wyznaczonych stawek.
  •  Podatek od transferu nieruchomości – 4% od transferu nieruchomości do miliarda HUF oraz 2% za nadwyżkę od tej kwoty (maksymalna wysokość podatku to 200 milionów HUF)
  • Opłata skarbowa – obwiązuje przy procedurach sądowych i administracyjnych, stawki różnią się w zależności od procedury.
  • Cło jest nakładane na produkty pochodzące z poza UE. Akcyza nałożona jest na alkohol, tytoń i paliwa.

Lokalne prawo pracy

Prawa pracowników:

Kodeks Pracy określa minimalne wymagania dotyczące umów o pracę, stanowiska pracy, miejsce pracy a także zasady zatrudniania pracowników oraz zasady rozwiązania stosunku pracy.

 

Pracownicy mają prawo do zakładania związków zawodowych. Mogę one reprezentować swoich członków przed pracodawcami oraz agencjami rządowymi w sprawach dotyczących pracy i zatrudnienia. Pracownicy jako grupa mają prawo do uczestniczenia w sprawach firmy. Prawo to jest egzekwowane przez rady zakładowe lub wybranego przez pracowników powiernika. Pracodawca ma obowiązek poinformować radę zakładową oraz związki zawodowe o planowanych zwolnieniach masowych.

 

Czas pracy:

Dzień pracy zazwyczaj wynosi 8 godzin, jednakże może być on wydłużony do 12 godzin (wraz z nadgodzinami bądź przy indywidualnie ustalonym grafiku). Pracownicy mają prawo do 2 dni w tygodniu wolnych od pracy. Osoby pracujące w niedziele otrzymują 150% wynagrodzenia oraz dodatkowy dzień wolny od pracy (wyjątkiem od tej zasady są specjalne harmonogramy pracy po których pracodawca zapewnia pracownikom adekwatną ilość czasu wolnego). Pracownicy muszą mieć wypłacane 15% premii za pracę w nocy oraz 50% za nadgodziny. Maksymalna roczna liczba nadgodzin wynosi 250 (300 jeżeli zapewnia je układ zbiorowy).

Minimalny urlop wypoczynkowy wynosi 20 dni. To tego przysługują dodatkowe dni przyznawane w zależności od wieku pracownika; osobom mającym mniej niż 18 lat (dodatkowe 5 dni), rodzicom z dziećmi (maksymalnie 7 dni w zależności od liczby dzieci). Urlop macierzyński wynosi 24 tygodnie.

 

Płace:

Kodeks Pracy ustanawia minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy oraz minimalne miesięczne wynagrodzenie dla każdego rodzaju pracy.

 

Ubezpieczenia społeczne:

Podatek socjalny opłacany przez pracodawcę i pracownika pokrywa emerytury/renty oraz ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca wpłaca 22% wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika natomiast pracownik wpłaca 10 %.

 

Rozwiązanie stosunku pracy:

Pracodawca musi podać dokładny powód zwolnienia pracownika. Pracownicy mają prawo pozwać pracodawcę o odszkodowanie za nieuzasadnione zwolnienie jeżeli powód zwolnienia jest niejasny bądź nieprawdziwy. Okres wypowiedzenia zwiększa się wraz liczbą przepracowanych lat (30-90 dni).

Pozostałe informacje

Wykorzystanie spółek Węgierskich stało się popularne zwłaszcza po obniżce CIT. W teorii kraj o jednych z najniższych stawek podatkowych w Unii Europejskiej. W praktyce – system podatkowy jest równie skomplikowany co system polski.