Spółka na Ukrainie

Ogólne informacje

18%

Stawka podatkowa

3 tygodnie

Czas założenia spółki

Brak

Kapitał minimalny

Ukraina jest największym państwem w Europie. Kraj ten słynie z ogromnego systemu portowego i sieci kolejowej, które stanowią znakomitą infrastrukturę dla importu / eksportu.

 

Polscy inwestorzy korzystają z rozwiązań ukraińskich głównie jako platformy do importu zbóż, mięs i innych towarów pierwszej potrzeby. Nasi klienci skarżą się na utrudnienia w prowadzeniu biznesu takie jak: biurokracja, fiskalizm, wysokie podatki, czy korupcję. W ostatnich latach kraj poczynił duże postępy w dostosowaniu systemu prawnego i administracji do wymogów współczesnego świata biznesu.

 

Ukraina ma również tę zaletę, że położona jest u bram Europy i Rosji, posiadając przy tym kompetentną i tanią siłę roboczą.

O czym należy pamiętać

Gospodarka Ukrainy po okresie kryzysu weszła na ścieżkę wzrostu. Stwarza to możliwości dla polskiego biznesu – warto rozważyć założenie spółki na Ukrainie – koszt rejestracji nie jest duży, a potencjał tamtego rejonu świata – ogromny.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

  • Sporządzenie aktu założycielskiego
  • Wypełnienie wniosku rejestracyjnego
  • Złożenie dokumentów do Rejestru Spółek
  • Rejestracja spółki
  • Zarejestrowanie w urzędzie podatkowym
  • Otworzenie konta bankowego
  • Wybór polityki rachunkowości.

Udziałowcy:

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie liczby udziałowców, jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Zarząd składa się z osób fizycznych i jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentację. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy, dopuszcza się korzystanie z usług biur wirtualnych.

Termin:

Czas założenia spółki to około 3 tygodnie.

Kapitał:

Brak wymaganego kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

Podatek od osób prawnych na Ukrainie wynosi 18%. Stawkę 20% VAT stosuje się wyłącznie do świadczenia usług i dostawy towarów na terenie Ukrainy.

Księgowość

Księgowość musi być prowadzona przez licencjonowane biuro rachunkowe.

Lokalne prawo pracy

Prawa pracownika:

Relacje między pracodawcą a pracownikiem są uregulowane w Kodeksie Pracy. Każda firma musi mieć jawne przepisy określające prawa i obowiązki obu stron.

Umowa o pracę może być sporządzona pisemnie na czas nieokreślony bądź określony, może być umową zlecenia lub umową o dzieło. Pracodawca zobowiązuje się do wypłacania wynagrodzenia na czas oraz zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy swoim pracownikom, ci natomiast podejmują obowiązek wykonywania powierzonych im funkcji zgodnie z umową a także przestrzegania wewnętrznego regulaminu.

Pracodawca musi zgłosić do urzędu podatkowego każdego nowo zatrudnionego pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Osoby niepełnosprawne muszą stanowić minimum 4% wszystkich pracowników, w firmach zatrudniających od 8 do 25 pracowników musi to być minimum jedna osoba.

Czas pracy:

Standardowy czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie). Niepełny wymiar godzin może przysługiwać niektórym typom pracowników po wcześniejszym uzgodnieniu obu stron. Za nadgodziny pracownik otrzymuje podwójne wynagrodzenie lub dodatkowy dzień wolny. Maksymalnie nadgodzin może wziąć 4 w ciągu dwóch dni, rocznie ich liczba nie może przekraczać 120.

Pracownicy na pełnym etacie mają prawo do minimum 24 dni płatnego urlopu rocznie. Osobom mającym nienormowany wymiar godzin pracodawca może przyznać dodatkowe 7 dni urlopu.

Płace:

Ukraińskie firmy wypłacają wynagrodzenia swoim pracownikom zgodnie z zasadami z kodeksu pracy oraz prawa płac.

W skład pensji wchodzi stawka podstawowa, stawka dodatkowa (bonusy za osiągnięcia w pracy lub za pracę w niebezpiecznych warunkach) oraz inne dodatki. Stawka minimalna jest ustalana każdego roku przez rząd.

Ubezpieczenia społeczne:

Pracodawcy mają obowiązek opłacenia ujednoliconej składki na ubezpieczenie społeczne wynoszącej 22% wysokości wynagrodzenia pracownika.

Rozwiązanie stosunku pracy:

Ukraińskie prawo przedstawia warunki rozwiązania umowy. Najpopularniejszymi formami są rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wymówienie złożone przez pracownika (złożone 2 tygodnie przed planowanym zakończeniem pracy), wypowiedzenie złożone przez pracodawcę, upływ terminu w umowie na czas określony. Pracodawca może zwolnić pracownika w przypadku między innymi zmian w strukturze bądź organizacji firmy (w tym likwidacja, bankructwo, zmiana sektora gospodarczego); braku wymaganych kwalifikacji; niewykonanie bądź niewłaściwe wykonywanie powierzonych zadań; nieobecność w pracy bez ważnego powodu; kradzież w miejscu pracy i inne. Pracownik będący na urlopie lub będący czasowo niezdolny do pracy nie może zostać zwolniony.

Pozostałe informacje

Ukraina nie jest częstym kierunkiem inwestycyjnym kapitału polskiego. Tym niemniej należy rozważyć otwarcie spółki ukraińskiej prowadząc handel międzynarodowy z krajami azjatyckim (np. na kaukazie) lub szukając kierunków do rozwijania działalności rolniczej lub hodowlanej.